Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Servicestrang5/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tiêu Hủy Thông Tin


Quý vị có quyền đề nghị học khu tiêu hủy thông tin học tập của con quý vị khi không còn cần thông tin đó nữa.

Học khu của quý vị phải thông báo cho quý vị khi thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng không còn cần tới để cung cấp các dịch vụ giáo dục cho con quý vị.

Thông tin đó phải được tiêu hủy theo yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, hồ sơ cố định về tên, địa chỉ, và số điện thoại của con quý vị, các điểm số, hồ sơ về quá trình đi học đầy đủ đúng giờ, các lớp học đã tham gia, cấp lớp đã hoàn tất, và năm hoàn tất có thể được lưu giữ vô thời hạn.

Giải Quyết Các Bất Đồng

Hòa giải

Quý vị (và học khu) có quyền đề nghị hòa giải để giải quyết bất đồng về chương trình giáo dục đặc biệt của con quý vị. Quý vị (và học khu) có quyền từ chối hòa giải.

Tổng Quát


Có hòa giải theo ODE để tạo điều kiện cho quý vị và học khu giải quyết những bất đồng liên quan tới bất kỳ vấn đề nào theo luật IDEA, kể cả các vấn đề phát sinh trước khi nộp đơn xin điều trần. Có hòa giải để giải quyết các tranh chấp theo IDEA, cho dù quý vị có xin một buổi điều trần hoặc gửi khiếu nại về giáo dục đặc biệt hay không.

Các yêu cầu


Hòa giải:

 1. Là tự nguyện về phía quý vị và về phía học khu;

 2. Không được sử dụng để từ chối hoặc trì hoãn quyền của quý vị trong việc có một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức, hoặc từ chối bất kỳ quyền nào khác mà quý vị có theo luật IDEA;

 3. Được tiến hành bởi một hòa giải viên có trình độ và công minh, là người được huấn luyện về các phương pháp hòa giải hiệu quả.

ODE có một danh sách các hòa giải viên có trình độ, hiểu biết về các điều luật và qui chế liên quan tới việc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. ODE lựa chọn các hòa giải viên một cách vô tư. ODE còn chịu trách nhiệm trả chi phí thủ tục điều trần.

Mỗi buổi gặp trong thủ tục điều trần phải được sắp xếp một cách kịp thời và diễn ra tại một địa điểm thuận tiện cho quý vị và học khu.

Nếu quý vị và học khu giải quyết một tranh chấp qua hòa giải, cả hai bên đều phải ký một thỏa thuận có giá trị ràng buộc pháp lý, trong đó ghi rõ cách giải quyết và:


 1. Nói rằng tất cả các buổi thảo luận diễn ra trong quá trình hòa giải sẽ được giữ bảo mật và không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ buổi điều trần theo thủ tục hợp thức hoặc thủ tục kiện tụng tại tòa án nào sau đó;

 2. Có chữ ký của cả quý vị và đại diện của học khu, là người có thẩm quyền khiến học khu phải có trách nhiệm đối với thỏa thuận đó.

Thỏa thuận hòa giải bằng văn bản và có chữ ký sẽ có tác dụng thi hành tại bất kỳ tòa án tiểu bang nào có thẩm quyền theo luật tiểu bang xét xử dạng trường hợp này hoặc tại tòa án khu vực liên bang.

Các trường hợp bàn thảo diễn ra trong quá trình hòa giải phải được giữ bảo mật. Không thể sử dụng các nội dung thảo luận này làm bằng chứng trong bất kỳ buổi điều trần theo thủ tục hợp thức nào hoặc thủ tục kiện tụng tại tòa án nào trong tương lai.


Sự công bằng của hòa giải viên


Hòa giải viên:

 1. Không được là nhân viên của ODE hoặc học khu tham gia vào việc giáo dục hoặc chăm sóc con quý vị;

 2. Không được có quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với tính khách quan của hòa giải viên đó.

Một người hội đủ điều kiện làm hòa giải viên không phải là nhân viên của ODE chỉ bởi vì người đó được ODE trả thù lao để người đó làm hòa giải viên.

Sự Khác Biệt Giữa Buổi Điều Trần Theo Đúng Thủ Tục và Các Thủ Tục Khiếu Nại của Tiểu Bang


Ngoài hòa giải, quý vị có quyền sử dụng thủ tục khiếu nại của tiểu bang hoặc yêu cầu một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức để giải quyết các bất đồng với học khu. Các lựa chọn này có các nguyên tắc và thủ tục khác nhau.

Các qui chế của IDEA có các thủ tục riêng đối với các trường hợp khiếu nại liên quan tới tiểu bang và cho các buổi điều trần theo thủ tục hợp thức. Như giải thích ở dưới, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đều có thể gửi khiếu nại cấp tiểu bang cáo buộc hành động vi phạm bất kỳ qui định IDEA nào của một học khu, ODE, hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác. Chỉ có quý vị hoặc học khu mới có thể gửi yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp thức về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới một đề xuất hoặc từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận diện, thẩm định hoặc sắp xếp nơi học cho một đứa trẻ bị khuyết tật, hoặc việc cung cấp một chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho đứa trẻ.Nhân viên ODE thường phải giải quyết khiếu nại cấp tiểu bang trong thời hạn 60 ngày tính theo lịch, trừ khi khung thời gian đó được gia hạn theo thủ tục hợp thức. Một viên chức điều trần vô tư (hay còn gọi là thẩm phán luật hành chánh, hoặc ALJ) phải tiến hành một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức (nếu không giải quyết được qua thủ tục hòa giải hoặc họp giải quyết) và ban hành quyết định bằng văn bản trong vòng 45 ngày tính theo lịch sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết, trừ khi ALJ có sự gia hạn cụ thể về khung thời gian theo yêu cầu của quý vị hoặc yêu cầu của học khu.

Các Thủ Tục Khiếu Nại của Tiểu Bang

Tổng Quát


ODE có các thủ tục bằng văn bản để:

 1. Giải quyết các khiếu nại về giáo dục đặc biệt, kể cả khiếu nại của một tổ chức hay cá nhân từ tiểu bang khác; và

 2. Gửi khiếu nại với ODE.

ODE phổ biến rộng rãi các thủ tục khiếu nại của tiểu bang cho phụ huynh và các cá nhân quan tâm khác, kể cả các trung tâm thông tin và huấn luyện phụ huynh, các cơ quan bênh vực quyền lợi và bảo vệ, các trung tâm sinh sống độc lập, và các tổ chức thích hợp khác.

Các biện pháp giải quyết đối với trường hợp từ chối các dịch vụ thích hợp


Khi giải quyết khiếu nại của tiểu bang, trong đó ODE thấy là không cung cấp các dịch vụ thích hợp, ODE phải giải quyết:

 1. Việc không cung cấp các dịch vụ thích hợp đó, bao gồm cả biện pháp khắc phục phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu của đứa trẻ;

 2. Việc cung cấp các dịch vụ trong tương lai một cách thích hợp cho tất cả trẻ em khuyết tật.

Thời hạn; các thủ tục tối thiểu


Các thủ tục khiếu nại của ODE bao gồm khung thời hạn 60 ngày tính theo lịch sau khi khiếu nại để:

 1. Tiến hành một cuộc điều tra độc lập tại chỗ, nếu ODE xác định cần điều tra;

 2. Tạo điều kiện cho người khiếu nại nộp thêm thông tin, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, về các cáo buộc trong khiếu nại đó;

 3. Tạo điều kiện cho học khu hoặc cơ quan chính phủ khác có cơ hội phản hồi khiếu nại đó, trong đó bao gồm tối thiểu là: (a) tùy thuộc vào lựa chọn của cơ quan, đề xuất giải quyết khiếu nại; (b) cơ hội để phụ huynh gửi khiếu nại và cơ quan đó tự nguyện đồng ý thử biện pháp hòa giải;

 4. Xem lại tất cả các thông tin liên quan và ra quyết định độc lập về việc học khu hoặc cơ quan chính phủ khác có vi phạm qui định của IDEA hay không;

 5. Ban hành quyết định bằng văn bản giải quyết từng cáo buộc trong khiếu nại với (a) các dữ kiện điều tra và kết luận; (b) các lý do dẫn tới quyết định chính thức của ODE.

Gia hạn thời gian; quyết định chính thức; thi hành


Thủ tục khiếu nại của ODE:

 1. Chỉ cho phép gia hạn thời gian 60 ngày tính theo lịch nếu: (a) có các trường hợp đặc biệt liên quan tới một khiếu nại cụ thể của Tiểu Bang; hoặc (b) phụ huynh và học khu hoặc cơ quan chính phủ khác liên quan tới việc tự nguyện đồng ý gia hạn thời gian đó để thử áp dụng biện pháp hòa giải hoặc giải quyết cấp địa phương.

 2. Bao gồm các thủ tục thi hành hiệu quả quyết định chính thức của ODE, nếu cần, trong đó bao gồm: (a) các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; (b) các cuộc thương lượng; (c) các biện pháp khắc phục để đạt được kết quả chấp hành.

Khiếu nại cấp tiểu bang và các buổi điều trần theo thủ tục hợp thức


Nếu nhận được khiếu nại bằng văn bản cấp tiểu bang, cũng là đối tượng của yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp thức, hoặc khiếu nại đó có nhiều vấn đề, trong đó có một hoặc nhiều vấn đề nằm trong yêu cầu điều trần, ODE phải tách riêng khiếu nại đó, hoặc bất kỳ phần nào của khiếu nại đó đang được giải quyết theo thủ tục điều trần cho tới khi thủ tục điều trần kết thúc. Bất kỳ vấn đề nào trong khiếu nại không nằm trong thủ tục điều trần phải được giải quyết theo thời hạn và các thủ tục nói trên.

Nếu một vấn đề phát sinh trong khiếu nại mà trước đó đã được quyết định trong buổi điều trần liên quan tới các bên tương tự (phụ huynh và học khu), thì quyết định điều trần sẽ có giá trị ràng buộc đối với vấn đề đó và ODE phải thông báo cho bên khiếu nại rằng quyết định đó có giá trị ràng buộc.

Khiếu nại cáo buộc việc học khu hoặc cơ quan chính phủ khác không thi hành quyết định điều trần phải do ODE giải quyết.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương