Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Servicestrang4/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Hồ Sơ Truy Cập


Mỗi học khu phải lưu trữ hồ sơ về các bên được xem hồ sơ học bạ đã thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo IDEA (trừ trường hợp phụ huynh hoặc các nhân viên ủy quyền của cơ quan tham gia xem hồ sơ), trong đó bao gồm tên của bên xem hồ sơ, ngày được phép xem, và mục đích mà bên đó được phép sử dụng hồ sơ.

Hồ Sơ về Hơn Một Đứa Trẻ


Nếu bất kỳ hồ sơ học tập nào có thông tin về hơn một đứa trẻ, phụ huynh của những đứa trẻ này chỉ có quyền xem thông tin liên quan tới con em mình hoặc được thông báo về thông tin cụ thể đó.

Danh Sách các Dạng và Địa Điểm Lưu Trữ Thông Tin


Khi có yêu cầu, học khu phải cung cấp cho quý vị một danh sách các dạng hồ sơ học tập và địa điểm lưu hồ sơ mà cơ quan đó thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng.

Các khoản lệ phí


Học khu có thể tính lệ phí cho các bản sao hồ sơ cung cấp cho quý vị theo luật IDEA, nếu khoản lệ phí đó không ngăn cản quý vị thi hành quyền của quý vị trong việc xem các hồ sơ đó. Học khu không được tính lệ phí tìm hoặc lấy ra thông tin theo luật IDEA.

Yêu cầu tu chỉnh hồ sơ


Quý vị có quyền yêu cầu sửa lại hồ sơ của con quý vị nếu quý vị nghĩ rằng hồ sơ đó không đúng hoặc vi phạm quyền riêng tư của quý vị.

Nếu quý vị tin rằng thông tin trong hồ sơ học tập về con quý vị được thu thập, lưu trữ, hoặc sử dụng theo luật IDEA là không chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, quý vị có thể đề nghị học khu lưu giữ thông tin để thay đổi thông tin đó.

Học khu phải quyết định có thay đổi thông tin đó theo yêu cầu của quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hay không. Nếu học khu từ chối thay đổi thông tin theo yêu cầu của quý vị, họ phải thông báo cho quý vị về quyết định từ chối và quyền của quý vị trong việc có một buổi điều trần.

Cơ hội và các thủ tục có một Buổi Điều Trần Về Các Hồ Sơ Học Tập


Khi có yêu cầu, học khu phải tạo cơ hội để quý vị có một buổi điều trần để phản đối thông tin trong hồ sơ học tập về con quý vị để bảo đảm là thông tin đó không còn không chính xác, sai lạc, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị. Một buổi điều trần phản đối thông tin trong hồ sơ học tập phải được tiến hành theo đúng các đúng các thủ tục cho các buổi điều trần như vậy theo Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình (FERPA).

Kết quả Điều Trần về Hồ Sơ Học Tập


Nếu do kết quả của buổi điều trần FERPA nói trên, học khu quyết định rằng thông tin đó là không chính xác, sai lạc hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của đứa trẻ, họ phải thay đổi thông tin và thông báo cho quý vị bằng văn bản.

Nếu do kết quả của buổi điều trần, học khu quyết định rằng thông tin đó không phải là không chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, học khu phải thông báo cho quý vị về quyền của quý vị trong việc đưa vào hồ sơ mà họ lưu giữ về con quý vị một phần trình bày nhận xét về thông tin đó hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào khiến quý vị không đồng ý với quyết định của học khu.

Phần giải thích của quý vị phải:


  1. Phải được học khu lưu giữ trong khuôn khổ hồ sơ của con quý vị cho tới chừng nào hồ sơ hoặc phần bị phản đối đó còn được học khu đó lưu giữ;

  2. Nếu học khu tiết lộ hồ sơ của con quý vị hoặc phần bị phản đối cho bất kỳ bên nào, phần giải thích cũng phải được tiết lộ cho bên đó.

Chấp Thuận Cho Tiết Lộ Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân


Quý vị có quyền chấp thuận cho tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân về con quý vị. Không cần phải có sự chấp thuận của quý vị trong một số trường hợp.

Trừ khi thông tin đó có trong hồ sơ học tập, và sự tiết lộ là được phép mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA), phải có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các bên không phải là các viên chức quản lý của học khu nơi con quý vị theo học. Trừ các trường hợp qui định rõ dưới đây, không bắt buộc phải có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các viên chức của các cơ quan tham gia nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của IDEA. Các trường hợp ngoại lệ đối với qui chế này là:  • Phải có sự chấp thuận của quý vị, hoặc sự chấp thuận của một đứa trẻ hội đủ điều kiện đã tới tuổi thành niên theo luật Oregon, trước khi tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các viên chức của các cơ quan tham gia, cung cấp hoặc đài thọ cho các dịch vụ chuyển tiếp.

  • Nếu con quý vị đang học, hoặc sẽ học tại một trường tư không nằm trong cùng một học khu nơi quý vị cư ngụ, phải có sự chấp thuận của quý vị trước khi có việc tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân về con quý vị giữa các viên chức trong học khu nơi có trường tư đó và các viên chức trong học khu nơi quý vị cư ngụ.

Các Biện Pháp Bảo Vệ


Quý vị có quyền kỳ vọng là học khu của quý vị sẽ giữ kín hồ sơ học tập của con quý vị.

Mỗi học khu phải bảo mật thông tin có thể nhận dạng cá nhân trong giai đoạn thu thập, lưu giữ, tiết lộ, và tiêu hủy.

Mỗi viên chức tại mỗi cơ quan tham gia phải có trách nhiệm bảo đảm giữ kín bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Tất cả những người thu thập hoặc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân phải được huấn luyện hoặc hướng dẫn về các chính sách và thủ tục của Oregon liên quan tới bảo mật thông tin theo luật IDEA và Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và các Quyền Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình (FERPA).

Mỗi học khu phải lưu giữ (để công chúng xem xét) một danh sách cập nhật về tên và chức vụ của các nhân viên trong cơ quan, là những người có thể xem thông tin nhận dạng cá nhân.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương