Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Servicestrang3/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Chuyển Tiếp Các Quyền

Khi con quý vị tròn 18 tuổi, các quyền mô tả trong tập sách này sẽ được chuyển sang đứa con đã thành niên của quý vị.


 • Mục này giải thích thời điểm và cách thức các quyền liên quan tới phụ huynh theo luật IDEA sẽ chuyển sang các học sinh đã thành niên và trẻ vị thành niên được sống tự lập hợp pháp.

Tuổi Thành Niên

Theo luật Oregon, những người tới “tuổi thành niên” và trở thành người trưởng thành hợp pháp khi họ tròn 18 tuổi, lập gia đình, hoặc được sống tự lập hợp pháp. Khi tròn 18 tuổi, cá nhân không còn thuộc quyền giám hộ hợp pháp của cha mẹ hoặc người lớn khác trừ khi tòa án xác định quyền giám hộ của người lớn. Những học sinh tới tuổi vị thành niên chịu trách nhiệm ra các quyết định liên quan tới việc học tập của các em.Chuyển tiếp các quyền giáo dục đặc biệt

Các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt trong tập sách này chuyển sang học sinh ở tuổi thành niên, trừ khi tòa án chỉ định một người giám hộ hợp pháp đại diện cho các em. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ có quyền tham gia như là người ra quyết định trong các cuộc họp xác định tình trạng hội đủ điều kiện, IEP và sắp xếp nơi học, để chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho thẩm định hoặc tái thẩm định, và thực thi các quyền về giáo dục đặc biệt khác.Yêu cầu một đại diện phụ huynh

Học sinh đến tuổi trưởng thành có thể yêu cầu học khu chỉ định một đại diện phụ huynh cho các em nếu các em không muốn thực hiện các quyền đó và không có người giám hộ do tòa án chỉ định.Thông báo chuyển tiếp quyền

Ít nhất là một năm trước khi con quý vị 18 tuổi, học khu sẽ thông báo cho quý vị và con quý vị rằng quyền giáo dục đặc biệt sẽ được chuyển tiếp ở tuổi trưởng thành. Học sinh cũng sẽ nhận được thông báo bằng văn bản ở tuổi 18 rằng các quyền đã được chuyển tiếp.

Sau khi các quyền này được chuyển tiếp, phụ huynh (trừ phụ huynh của những học sinh đang bị giam giữ) tiếp tục nhận được thông báo về các cuộc họp và các thông báo trước bằng văn bản về các thủ tục thực hiện của học khu. Tuy nhiên, phụ huynh không được tham dự cuộc họp trừ khi được học sinh hoặc học khu mời.

Thêm thông tin về việc chuyển tiếp quyền

Nếu quý vị có vướng mắc về khả năng ra quyết định của con quý vị hoặc có thắc mắc về việc giám hộ, quý vị có thể muốn tham khảo ý kiến từ một luật sư hoặc liên lạc với một trong số các nguồn trợ giúp ở cuối tập tài liệu này. Quý vị có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về việc chuyển tiếp quyền từ ODE hoặc học khu của quý vị.


Bảo Mật Thông Tin

Giữ Kín Thông Tin

Quý vị có một số quyền IDEA liên quan tới hồ sơ học tập của con quý vị và việc bảo vệ thông tin có thể nhận dạng cá nhân trong các hồ sơ đó.

Định Nghĩa


Như sử dụng trong mục có tiêu đề Bảo Mật Thông Tin:

 • Tiêu hủy có nghĩa là việc tiêu hủy hoặc loại bỏ các dữ kiện có thể nhận dạng cá nhân ra khỏi thông tin để thông tin đó không còn có thể nhận dạng cá nhận được nữa.

 • Hồ sơ học tập có nghĩa là dạng hồ sơ nằm trong định nghĩa về "hồ sơ học tập" trong 34 CFR Phần 99 (các qui chế thi hành Đạo Luật về Sự Riêng Tư và các Quyền Giáo Dục của Gia Đình ban hành năm 1974, 20 U.S.C. § 1232g (FERPA) và OAR 581-015-2300.

 • quan tham gia có nghĩa là bất kỳ học khu, cơ quan hoặc tổ chức nào thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân, hoặc là nguồn cung cấp thông tin, theo Phần B của đạo luật IDEA.

Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân


Có thể nhận dạng cá nhân có nghĩa là thông tin bao gồm:

(a) Tên của con quý vị, tên của quý vị với tư cách là phụ huynh, hoặc tên của thành viên gia đình khác;

(b) Địa chỉ của con quý vị;

(c) Giữ kiện nhận dạng cá nhân, ví dụ như số an sinh xã hội hoặc mã số học sinh của con quý vị; hoặc

(d) Danh sách các đặc điểm cá nhân hoặc thông tin khác khiến có thể nhận dạng con quý vị ở mức độ chắc chắn một cách hợp lý.

Thông Báo cho Phụ Huynh


Sở Giáo Dục Oregon (ODE) phải đưa ra thông báo thỏa đáng để thông báo đầy đủ cho phụ huynh về việc bảo mật thông tin có thể nhận dạng cá nhân, trong đó bao gồm:

 1. Phần trình bày về phạm vi trong đó các thông báo được thực hiện bằng tiếng mẹ của nhiều nhóm dân số khác nhau ở Oregon;

 2. Trình bày về những trẻ em được lưu giữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân, các dạng thông tin tìm kiếm, các phương pháp mà tiểu bang Oregon dự định sử dụng để thâu thập thông tin (trong đó bao gồm cả các nguồn cung cấp thông tin), và các trường hợp sử dụng thông tin đó;

 3. Phần tóm lược về các chính sách và thủ tục mà các cơ quan tham gia phải tuân theo liên quan tới việc lưu trữ, tiết lộ cho các bên thứ ba, giữ, và tiêu hủy thông tin có thể nhận dạng cá nhân:

 4. Phần mô tả về tất cả các quyền của phụ huynh và trẻ em liên quan tới thông tin này, trong đó bao gồm cả các quyền theo Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình (FERPA) và các qui chế thi hành đạo luật đó trong mục 34 CFR Phần 99 (OAR 581-021-0220 tới 0440).

Thông báo phải được đăng hoặc công bố trên báo hoặc các phương tiện truyền thông khác, hoặc cả hai, với mức độ phổ biến đủ để thông báo cho phụ huynh trên toàn tiểu bang trước khi có bất kỳ hoạt động qui mô lớn nào về việc tìm kiếm, nhận diện, và đánh giá những trẻ em có nhu cầu cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (hay còn gọi là "tìm trẻ em").

Các Quyền Tiếp Cận


Quý vị có quyền xem hồ sơ học tập của con quý vị theo luật IDEA.

Học khu của quý vị1 phải cho phép quý vị xem xét hồ sơ học tập liên quan tới con quý vị mà học khu của quý vị thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo IDEA. Học khu phải tuân theo yêu cầu của quý vị trong việc xem xét bất kỳ hồ sơ học tập nào về con quý vị mà không có sự chậm trễ không cần thiết và trước bất kỳ buổi họp nào liên quan tới chương trình giáo dục cá nhân (IEP), hoặc bất kỳ buổi điều trần vô tư nào (kể cả một cuộc họp giải quyết hoặc buổi điều trần về kỷ luật), và không bao giờ được quá 45 ngày tính theo lịch sau khi quý vị đã yêu cầu.

Quyền của quý vị trong việc xem xét hồ sơ học tập gồm có:


 1. Quyền nhận được hồi âm của học khu đối với các yêu cầu hợp lý của quý vị về việc giải thích và diễn giải hồ sơ;

 2. Quyền của quý vị trong việc yêu cầu học khu cung cấp bản sao của các hồ sơ nếu quý vị không thể xem xét hiệu quả các hồ sơ đó trừ khi quý vị nhận được các bản sao đó;

 3. Quyền của quý vị trong việc có người đại diện xem xét các hồ sơ đó.

Học khu có thể coi như là quý vị có thẩm quyền xem xét các hồ sơ liên quan tới con quý vị, trừ khi được thông báo là quý vị không có thẩm quyền đó theo luật hiện hành của Oregon qui định về các vấn đề như quyền giám hộ, hoặc ly thân và ly dị.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương