Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Services


Quý vị có quyền được sử dụng các thủ tục và quyền hạn cụ thể nếu trường áp dụng một số biện pháp kỷ luật đối với con quý vịtrang10/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Quý vị có quyền được sử dụng các thủ tục và quyền hạn cụ thể nếu trường áp dụng một số biện pháp kỷ luật đối với con quý vị.

Thẩm Quyền của Nhân Viên Trường

Quyết định tùy theo từng trường hợp


Nhân viên của trường có thể xem xét bất kỳ tình huống đặc biệt nào tùy theo từng trường hợp khi quyết định việc thay đổi nơi học theo các qui định sau đây liên quan tới một kỷ luật có thích hợp với một đứa trẻ bị khuyết tật vi phạm nội qui hạnh kiểm học sinh của trường hay không.

Tổng Quát


Trong phạm vi học khu áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các trẻ em không bị khuyết tật, không quá 10 ngày học liên tục, nhân viên của trường có thể loại bỏ một đứa trẻ bị khuyết tật vi phạm nội qui đạo đức học sinh ra khỏi chương trình học của đứa trẻ đó sang chương trình học thay thế tạm thời và thích hợp (phải do Nhóm phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của đứa trẻ đó quyết định), môi trường khác, hoặc đình chỉ học tập. Nhân viên trường cũng có thể yêu cầu thêm những lần khác loại tên đứa trẻ đó trong không quá 10 ngày học liên tục trong cùng một năm học đối với các sự việc vi phạm hạnh kiểm riêng biệt, miễn là những lần loại tên đó không dẫn tới việc thay đổi nơi học. (Xem phần Thay Đổi Nơi Học, ở dưới.)

Sau khi một đứa trẻ khuyết tật đã bị loại ra khỏi nơi học hiện tại của em trong tổng cộng 10 ngày học trong cùng một năm học, trong bất kỳ những ngày loại tên nào sau đó trong năm học đó, học khu phải cung cấp các dịch vụ như trình bày ở dưới trong mục Các Dịch Vụ.


Thẩm Quyền Bổ Sung


Nếu hành vi vi phạm nội qui đạo đức của học sinh không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ (xem Xác định sự biểu hiện, ở dưới) và việc thay đổi nơi học vì lý do kỷ luật sẽ kéo dài hơn 10 ngày học liên tục, nhân viên trường có thể áp dụng các thủ tục kỷ luật đối với đứa trẻ bị khuyết tật theo cùng một cách và trong cùng một khoảng thời gian như áp dụng đối với trẻ em không bị khuyết tật, trừ việc trường phải cung cấp các dịch vụ cho đứa trẻ đó (xem mục Các Dịch Vụ, ở dưới). Nhóm IEP của đứa trẻ quyết định nơi học thay thế tạm thời cho các dịch vụ này.

Các Dịch Vụ


Nếu con quý vị bị loại ra khỏi trường trong hơn 10 ngày trong một năm học vì vi phạm nội qui, con quý vị phải được nhận các dịch vụ giáo dục.

Các dịch vụ phải cung cấp cho một đứa trẻ bị khuyết tật và bị loại ra khỏi nơi học hiện tại của đứa trẻ đó có thể được cung cấp trong một môi trường học thay thế tạm thời.

Học khu chỉ bắt buộc phải cung cấp dịch vụ cho một đứa trẻ bị khuyết tật và bị loại ra khỏi chương trình học hiện tại của em trong 10 ngày học hoặc ngắn hơn trong năm học đó, nếu học khu cung cấp dịch vụ cho một đứa trẻ không bị khuyết tật cũng bị loại tên theo cách tương tự.

Một đứa trẻ bị khuyết tật và bị loại ra khỏi chương trình học hiện tại của đứa trẻ đó trong hơn 10 ngày học phải: 1. Tiếp tục nhận các dịch vụ học tập, để giúp đứa trẻ đó tiếp tục tham gia chương trình học thông thường, cho dù là ở môi trường khác, và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu trong bản IEP của đứa trẻ đó;

 2. Khi thích hợp, sẽ có một buổi thẩm định hành vi chức năng, và sẽ nhận các dịch vụ can thiệp hành vi cũng như các điều chỉnh để nhằm khắc phục việc vi phạm hành vi tránh tái diễn.

Sau khi một đứa trẻ khuyết tật đã bị đưa ra khỏi nơi học hiện tại của em trong 10 ngày học trong cùng một năm học, và nếu trường hợp loại tên cho 10 ngày học liên tục hoặc ngắn hơn nếu việc loại bỏ đó không phải là thay đổi nơi học (xem mục Thay Đổi Nơi Học, ở dưới), thì nhân viên trường, sau khi hội ý với ít nhất một trong số các giáo viên của đứa trẻ, quyết định mức độ cần các dịch vụ để giúp đứa trẻ tiếp tục tham gia chương trình giáo dục thông thường, cho dù ở môi trường khác và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra trong bản IEP của đứa trẻ.

Nếu việc loại bỏ ở trên là thay đổi nơi học, Nhóm IEP của đứa trẻ quyết định các dịch vụ thích hợp nhằm giúp đứa trẻ tham gia chương trình học thông thường, cho dù ở trong môi trường khác, và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra trong bản IEP của đứa trẻ.


Xác Định Mức Độ Liên Quan Tới Tình Trạng Khuyết Tật


Trong vòng 10 ngày học kể từ khi có bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc thay đổi nơi học của một đứa trẻ khuyết tật do vi phạm nội qui đạo đức học sinh (xem mục Thay Đổi Nơi Học, ở dưới), học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nhóm IEP (theo quyết định của phụ huynh và học khu) phải xem xét tất cả các thông tin liên quan trong hồ sơ của học sinh, kể cả bản IEP của đứa trẻ, các buổi quan sát của giáo viên, và bất kỳ thông tin liên quan nào khác mà phụ huynh cung cấp để quyết định:

 1. Hành vi đó có phải là do, hoặc có liên quan trực tiếp và đáng kể tới tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó hay không; hoặc

 2. Nếu hành vi đó là hậu quả trực tiếp của việc học khu không thi hành bản IEP của đứa trẻ.

Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nhóm IEP của đứa trẻ thấy rằng một trong các điều kiện này không được đáp ứng, hành vi đó phải được coi là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ.

Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nhóm IEP của đứa trẻ thấy rằng hành động vi phạm là kết quả trực tiếp của việc học khu không áp dụng bản IEP, học khu phải khắc phục ngay những thiếu xót đó.


Quyết định hành vi là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ


Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nhóm IEP thấy rằng hành vi đó là do tình trạng khuyết tật của đứa trẻ, Nhóm IEP phải:

 1. Tiến hành thẩm định hành vi chức năng, trừ khi học khu đã tiến hành thẩm định hành vi chức năng trước khi xảy ra hành vi dẫn tới việc thay đổi nơi học và áp dụng kế hoạch can thiệp hành vi cho đứa trẻ đó;

 2. Nếu kế hoạch can thiệp hành vi đã được thiết lập, xem lại kế hoạch can thiệp hành vi đó, và chỉnh sửa nếu cần để khắc phục hành vi đó.

Trừ khi được trình bày ở dưới trong mục Các trường hợp đặc biệt, học khu phải đưa đứa trẻ trở lại chương trình học mà đứa trẻ đó đã bị loại ra, trừ khi phụ huynh và học khu đồng ý thay đổi nơi học vì có sự điều chỉnh đối với kế hoạch can thiệp hành vi.

Các trường hợp đặc biệt


Cho dù hành vi đó có phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ hay không, nhân viên trường có thể đưa học sinh sang môi trường học thay thế tạm thời (do Nhóm IEP của đứa trẻ quyết định) trong tới 45 ngày học, nếu đứa trẻ đó:

 1. Mang vũ khí tới trường hoặc có vũ khí ở trường, trong khuôn viên trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lý của ODE hoặc một học khu nào đó;

 2. Cố ý sở hữu hoặc sử dụng thuốc kích thích bất hợp pháp hoặc bán hoặc chào bán chất bị kiểm soát, trong khi có mặt ở trường, trong khuôn viên của trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lý của ODE hoặc một học khu nào đó; hoặc

 3. Gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác trong khi có mặt ở trường, trong khuôn viên của trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lý của ODE hoặc một học khu nào đó.

Chất bị kiểm soát có nghĩa là một chất ma túy hoặc chất khác được xác định theo các mục I, II, III, IV, hoặc V trong khoản 202(c) của Đạo Luật các Chất Bị Kiểm Soát (21 U.S.C. 812(c)).

Thuốc bất hợp pháp có nghĩa là một chất bị kiểm soát; nhưng không bao gồm chất bị kiểm soát được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp dưới sự giám sát của một chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề hoặc được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp theo bất kỳ thẩm quyền nào khác theo Đạo Luật nói trên hoặc theo bất kỳ điều khoản qui định của luật Liên Bang.

Thương tích cơ thể nghiêm trọng có nghĩa là thương tích cơ thể liên quan tới nguy cơ tử vong cao; đau đớn cơ thể; mất chi thể một cách rõ ràng và lâu dài; hoặc suy yếu hoặc suy giảm thể chất hoặc tâm thần kéo dài.

Vũ khí có nghĩa là thứ gì đó được dùng để, hoặc có khả năng gây tử vong, gây thương tích cơ thể nghiêm trọng, nhưng không bao gồm dao bỏ túi có lưỡi dài chưa tới 2 ½ inches.

Thông báo

Vào ngày học khu quyết định loại bỏ dẫn tới việc thay đổi nơi học của đứa trẻ vì vi phạm nội qui hạnh kiểm học sinh, học khu đó phải thông báo cho phụ huynh biết quyết định này, và đưa cho phụ huynh bản Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt.


Thay Đổi Nơi Học Do Bị Loại Ra Khỏi Chương Trình vì Kỷ Luật


Việc loại một đứa trẻ bị khuyết tật ra khỏi nơi học hiện tại của đứa trẻ đó là việc thay đổi nơi học nếu:

 1. Thời gian loại bỏ kéo dài hơn 10 ngày liên tục; hoặc

 2. Đứa trẻ đã bị loại nhiều lần thành qui luật bởi vì:

  1. Những lần bị loại tổng cộng hơn 10 ngày học trong một năm học;

  2. Hành vi của đứa trẻ là rất (phần lớn là) giống với hành vi của đứa trẻ trong các trường hợp vi phạm trước đây dẫn tới những lần bị loại ra khỏi chương trình học trước đây;

  3. Các yếu tố bổ sung như độ dài thời gian của mỗi lần loại bỏ, tổng cộng thời gian đứa trẻ bị loại bỏ, và khoảng cách giữa các lần loại bỏ với nhau;

Qui luật loại bỏ có dẫn tới thay đổi nơi học hay không sẽ được học khu quyết định tùy theo từng trường hợp và, nếu bị phản đối, sẽ được xem xét qua các thủ tục pháp lý và các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt.

Quyết Định Nơi Học


Nhóm phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) phải quyết định nơi học thay thế tạm thời đối với các trường hợp loại bỏ dẫn tới thay đổi về nơi học, và các trường hợp loại bỏ theo các mục có tựa đề Thẩm quyền bổ sungCác trường hợp đặc biệt, ở trên.

Kháng Cáo

Tổng Quát


Phụ huynh của một đứa trẻ khuyết tật có thể yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt nếu không đồng ý với:

 1. Bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc sắp xếp nơi học theo các điều khoản qui định về kỷ luật này; hoặc

 2. Quyết định về sự biểu hiện của tình trạng khuyết tật như đã trình bày ở trên.

Học khu có thể yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt nếu họ tin rằng việc duy trì nơi học hiện tại của đứa trẻ rất có khả năng sẽ gây thương tích cho đứa trẻ đó hoặc những người khác.

Thẩm quyền của thẩm phán luật hành chánh (ALJ)


Thẩm phán luật hành chánh vô tư phải tiến hành buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt và ra quyết định. ALJ có thể:

 1. Đưa đứa trẻ bị khuyết tật trở lại chương trình học nơi đứa trẻ đó bị loại nếu ALJ thấy rằng việc loại đứa trẻ là vi phạm các qui định trong mục có tiêu đề Thẩm Quyền của Nhân Viên Trường, hoặc hành vi của đứa trẻ là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó; hoặc

 2. Yêu cầu thay đổi nơi học của một đứa trẻ khuyết tật để chuyển sang nơi học thay thế tạm thời thích hợp trong không quá 45 ngày học nếu ALJ thấy rằng việc duy trì nơi học hiện tại của đứa trẻ chắc chắn sẽ gây thương tích cho những đứa trẻ đó hoặc những người khác.

Các thủ tục điều trần này có thể được lặp lại nếu học khu tin rằng việc đưa đứa trẻ trở lại nơi học ban đầu chắc chắn sẽ gây thương tích cho đứa trẻ đó hoặc những người khác.

Buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết nhanh

Bất kỳ khi nào phụ huynh hoặc học khu yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, một buổi điều trần phải được tổ chức và đáp ứng các yêu cầu trong mục có tựa đề Các Thủ Tục Điều Trần về Quyền Giáo Dục Đặc Biệt, trừ trường hợp như sau: 1. ODE phải thu xếp một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết nhanh, buổi điều trần này phải diễn ra trong vòng 20 ngày học kể từ ngày có yêu cầu điều trần và phải có quyết định trong vòng 10 ngày học sau khi diễn ra buổi điều trần đó.

 2. Trừ khi phụ huynh và học khu có thỏa thuận bằng văn bản về việc hủy bỏ buổi gặp, hoặc đồng ý biện pháp hòa giải, một buổi gặp giải quyết phải diễn ra trong vòng 7 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông báo liên quan tới khiếu nại liên quan tới quyền giáo dục đặc biệt. Buổi điều trần có thể được tiến hành trừ khi vấn đề được giải quyết tới mức độ hai bên thấy thỏa đáng trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt.

Một bên có thể kháng cáo quyết định trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết nhanh theo cách thức tương tự như đối với các quyết định trong những buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt khác.

Sắp Xếp Nơi Học trong Thời Gian Kháng Cáo


Khi phụ huynh hoặc học khu gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt liên quan tới các vấn đề kỷ luật, đứa trẻ đó phải (trừ khi phụ huynh và ODE hoặc học khu có sự thỏa thuận khác) tiếp tục ở trong chương trình giáo dục thay thế tạm thời tùy thuộc vào quyết định của thẩm phán luật hành chánh cho tới khi hết hạn thời gian loại khỏi chương trình như qui định và trình bày trong mục có tựa đề Thẩm Quyền của Nhân Viên Trường, thời điểm nào xảy ra trước sẽ áp dụng.

Các Biện Pháp Bảo Vệ cho những Trẻ Em Chưa Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch Vụ Liên Quan

Tổng Quát


Nếu một đứa trẻ không được thấy là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan và vi phạm nội qui hạnh kiểm học sinh, nhưng học khu biết (như xác định ở dưới) trước khi xảy ra hành vi dẫn tới biện pháp kỷ luật, rằng đứa trẻ là trẻ em khuyết tật thì đứa trẻ được hưởng bất kỳ quyền hạn nào được trình bày theo thông báo này.

Căn cứ kiến thức đối với các vấn đề kỷ luật


Học khu phải coi như là biết rằng đứa trẻ là đứa trẻ khuyết tật nếu, trước khi hành vi dẫn tới biện pháp kỷ luật xảy ra:

 1. Phụ huynh của đứa trẻ đã có văn bản bày tỏ sự lo ngại rằng đứa trẻ cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho nhân viên quản lý hành chánh hoặc nhân viên giám sát của cơ quan giáo dục thích hợp, hoặc giáo viên của đứa trẻ đó;

 2. Phụ huynh yêu cầu một buổi thẩm định liên quan tới tình trạng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo luật IDEA; hoặc

 3. Giáo viên của đứa trẻ, hoặc nhân viên khác của học khu thể hiện sự lo ngại về qui luật hành vi mà đứa trẻ đó thể hiện trực tiếp cho giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt của học khu hoặc nhân viên giám sát khác của học khu đó.

Trường hợp ngoại lệ


Học khu sẽ không được coi là biết thông tin này nếu:

 1. Phụ huynh của đứa trẻ không cho phép thẩm định đứa trẻ hoặc từ chối các dịch vụ giáo dục đặc biệt; hoặc

 2. Đứa trẻ đã được thẩm định và được thấy là không phải là trẻ em khuyết tật theo đạo luật IDEA.

Các điều kiện áp dụng nếu không có căn cứ để biết


Nếu trước khi áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với đứa trẻ, học khu không biết đứa trẻ đó là trẻ khuyết tật (như trình bày ở trên), đứa trẻ có thể được áp dụng các biện pháp kỷ luật áp dụng cho những trẻ em không khuyết tật có cùng một dạng hành vi.

Tuy nhiên, nếu có yêu cầu thẩm định một đứa trẻ trong khoảng thời gian mà đứa trẻ đó bị kỷ luật, thủ tục thẩm định này phải được xúc tiến nhanh (nhanh hơn qui định).

Cho tới khi thủ tục thẩm định này hoàn tất, đứa trẻ vẫn ở trong chương trình học mà các viên chức có thẩm quyền ở trường ấn định, trong đó có thể bao gồm cả đình chỉ học tập hoặc đuổi học.

Nếu đứa trẻ được coi là trẻ em khuyết tật, dựa trên thông tin từ kết quả thẩm định do học khu tiến hành, và thông tin mà phụ huynh cung cấp, học khu phải cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo đúng IDEA, trong đó bao gồm cả các yêu cầu về kỷ luật nói trên.


Chuyển Hồ Sơ Giải Quyết và Biện Pháp Giải Quyết của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp và Tòa Án


IDEA không:

 1. Nghiêm cấm cơ quan báo cáo một hành động phạm tội của một đứa trẻ khuyết tật cho các giới chức có thẩm quyền thích hợp; hoặc

 2. Ngăn cản các cơ quan cảnh sát và tòa án của tiểu bang thực hiện nghĩa vụ của họ liên quan tới việc áp dụng luật tiểu bang và liên bang đối với các trường hợp phạm tội của một đứa trẻ khuyết tật.

Nếu học khu báo cáo một hành động phạm tội của một đứa trẻ bị khuyết tật, học khu đó:

 1. Phải bảo đảm rằng bản sao của hồ sơ giáo dục đặc biệt và kỷ luật của đứa trẻ đó được chuyển để xem xét bởi các giới chức có thẩm quyền mà cơ quan đó báo cáo hành động phạm tội;

 2. Chỉ được gửi bản sao hồ sơ giáo dục đặc biệt và kỷ luật của đứa trẻ đó trong phạm vi qui định của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và các Quyền Giáo Dục Gia Đình (FERPA).

Các Yêu Cầu về Việc Phụ Huynh Đơn Phương Đưa Trẻ Em vào Trường Tư với Chi Phí do Chính Phủ Đài Thọ

Tổng Quát


IDEA không yêu cầu học khu phải đài thọ chi phí học tập, kể cả dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, của đứa con khuyết tật của quý vị tại một trường tư hoặc một cơ sở tư nhân nếu học khu đó đã cung cấp chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị nhưng quý vị lại chọn đưa con quý vị vào một trường hoặc cơ sở tư nhân. Tuy nhiên, học khu nơi có trường tư đó phải đưa con quý vị vào thành phần dân số có nhu cầu cần được đáp ứng theo các điều khoản qui định của IDEA về những trẻ em được cha mẹ đưa vào trường tư theo 34 CFR 300.131 tới 300.144 (OAR 581-015-2450 tới 2510).

Hoàn trả chi phí đưa vào học trong trường tư

Nếu con quý vị trước đây từng nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo thẩm quyền của một học khu, và quý vị chọn đưa con quý vị vào một trường tiểu học hoặc trung học đệ I cấp tư nhân mà không có sự đồng ý hoặc giới thiệu của học khu đó, tòa án hoặc thẩm phán luật hành chánh (ALJ) có thể yêu cầu cơ quan hoàn trả cho quý vị chi phí ghi danh nếu tòa án hoặc ALJ thấy rằng cơ quan đó đã không cung cấp chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị một cách kịp thời trước khi con quý vị ghi danh học và việc đưa đứa trẻ vào trường tư là thích hợp. ALJ hoặc tòa án có thể thấy việc quý vị đưa con em mình vào trường tư là thích hợp, ngay cả khi việc sắp xếp đó không đáp ứng được các tiêu chuẩn của tiểu bang áp dụng cho nền giáo dục mà ODE và các học khu cung cấp.Giới hạn về mức hoàn trả chi phí

Chi phí hoàn trả trình bày trong đoạn trên có thể bị giảm hoặc từ chối: 1. Nếu: (a) Trong buổi họp của chương trình giáo dục cá nhân gần đây nhất (IEP) mà quý vị tham dự trước khi quý vị đưa con quý vị ra khỏi trường công lập, quý vị đã không thông báo cho Nhóm IEP biết là quý vị từ chối việc đề xuất sắp xếp nơi học của học khu trong việc cung cấp FAPE cho con quý vị, trong đó bao gồm cả việc nêu ra các lo ngại của quý vị và ý định đưa con quý vị vào học tại một trường tư với chi phí do chính phủ đài thọ; hoặc (b) Ít nhất 10 ngày làm việc (kể cả ngày lễ rơi vào ngày làm việc) trước khi quý vị đưa con quý vị ra khỏi trường công cấp, quý vị không gửi văn bản thông báo cho học khu về thông tin đó.

 2. Nếu trước khi quý vị đưa con quý vị ra khỏi trường công lập, học khu đã gửi thông báo trước bằng văn bản cho con quý vị, về ý định thẩm định con quý vị (kể cả phần trình bày về mục đích thẩm định hợp lý và thích hợp), nhưng quý vị không thu xếp để con quý vị tham gia buổi thẩm định đó; hoặc

 3. Sau khi tòa án có kết luận các hành động của quý vị là không hợp lý.

Tuy nhiên, chi phí hoàn trả:

 1. Không bị giảm bớt hoặc từ chối vì không thông báo nếu: (a) trường gây trở ngại khiến quý vị không thể thông báo; (b) Quý vị vẫn chưa nhận được thông báo về trách nhiệm của quý vị trong việc đưa ra thông báo nói trên; hoặc (c) việc chấp hành các qui định ở trên sẽ gây tổn thương về mặt thể chất cho con quý vị; và.

 2. Tùy thuộc vào quyết định của tòa án hoặc ALJ, có thể không bị giảm hoặc từ chối vì phụ huynh không thông báo theo yêu cầu nếu: (a) Phụ huynh không biết chữ hoặc không thể viết tiếng Anh; hoặc (b) Việc chấp hành qui định nói trên có thể gây tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần cho đứa trẻ.

NGUỒN TRỢ GIÚP
Các tổ chức thuộc bảo trợ của chính phủ này có thể giúp quý vị hiểu các thủ tục bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt này và các điều khoản qui định khác của đạo luật IDEA.
Học khu tại địa phương của quý vị.
Oregon Department of Education (ODE)

Office of Student Services

Salem OR 97310 (503) 947-5782

Web site: http://www.ode.state.or.us


Family and Community Together (FACT)

Số Điện Thoại Miễn Phí: (888) 988-3228

Web site: www.factoregon.org
Disability Rights Oregon (DRO)

Portland: (503) 243-2081

Số Điện Thoại Miễn Phí: (800) 452-1694

Web site: http://www.disabilityrightsoregon.org/


Trung tâm Thông tin & Trợ giúp Cha mẹ

http://www.parentcenterhub.org/
Hội Đồng Cố Vấn Tiểu Bang về Giáo Dục Đặc Biệt (SACSE) gặp vài lần trong mỗi năm học. Mỗi buổi họp đều có phần dành cho nhận xét của công chúng. Quý vị có thể biết lịch trình họp qua ODE bằng cách gọi (503) 947-5782. Thông tin về SACSE có sẵn tại http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=251.1 Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ sử dụng từ "quan tham gia" để nói tới bất kỳ học khu, cơ quan, hoặc tổ chức nào thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc là nguồn cung cấp thông tin theo phần B của đạo luật IDEA. Vì tài liệu này chú trọng tới việc phụ huynh tham gia với một học khu tại địa phương, "học khu" được sử dụng thay vì từ có nghĩa rộng hơn là "cơ quan tham gia;" tuy nhiên, các qui chế về hồ sơ đề cập trong phần này áp dụng cho tất cả các cơ quan tham gia.Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương