Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Servicestrang1/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc BiệtQuyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt

(K-21)2016 - 2017

Oregon Department of Education

Office of Student Servicesnewseal

255 Capitol Street NE

Salem, Oregon 97310

Tài liệu này chấp hành thông báo về Mô Hình Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (tháng Sáu 2009) với thông tin cụ thể về các qui chế của Oregon khi cần.


Mọi thắc mắc hoặc nhận xét về tài liệu này có thể chuyển tới:

Văn Phòng Hợp Tác và Học Tập của Học Sinh

Oregon Department of Education

Office of Student Services

255 Capitol Street

Salem, OR 97310

(503) 947-5782

Tài liệu này cũng có sẵn trên mạng điện tử tại: http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=261.

Chính sách của Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang, và cũng là vấn đề ưu tiên của Sở Giáo Dục Oregon, là sẽ không phân biệt đối xử và sách nhiễu vì lý do sắc tộc, màu da, phái tính, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi hoặc tình trạng khuyết tật trong bất kỳ chương trình, hoạt động giáo dục hoặc công ăn việc làm nào. Những người có thắc mắc về vấn đề cơ hội công bằng và không phân biệt đối xử có thể liên lạc với Giám Đốc phụ trách Giảng Dạy Công Lập Tiểu Bang tại Oregon Department of Education, 255 Capitol Street NE, Salem, Oregon 97310; điện thoại 503-947-5697; fax 503-378-5156.

Thông tin trong tập sách này là dành cho: • Cha mẹ của những trẻ em được mục 34 CFR 300.30 xác định là những người hiện đang, hoặc có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA).

 • Các học sinh là người lớn bị khuyết tật hoặc trẻ vị thành niên được sống tự lập hợp pháp chiếu theo ORS 419B.550 đến 419B.558 và OAR 581-015-2325

.Định nghĩa về “Phụ huynh”
IDEA cho phụ huynh của những trẻ em khuyết tật hưởng một số quyền. Phụ huynh có thể là:

 • Cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi của một đứa trẻ;

 • Cha mẹ chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ của một đứa trẻ;

 • Người giám hộ hợp pháp (không phải là một cơ quan của Tiểu Bang) hoặc người khác chịu trách nhiệm hợp pháp về tình trạng sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ;

 • Là phụ huynh thay cho cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (kể cả ông bà, cha mẹ kế, hoặc họ hàng thân thích khác) sống chung với đứa trẻ; hoặc

 • Đại diện phụ huynh do khu học chánh hoặc tòa án vị thành niên chỉ định.

Nếu hơn một người hội đủ điều kiện làm phụ huynh, và cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đang cố gắng làm phụ huynh, thì người cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đó được coi như là phụ huynh theo luật IDEA. Tuy nhiên:

 • Qui chế này không áp dụng nếu cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi không có thẩm quyền pháp lý trong việc ra các quyết định liên quan tới học tập cho đứa trẻ.

 • Nếu có lệnh tòa án hoặc pháp lệnh xác định (những) người cụ thể có thể làm phụ huynh của một đứa trẻ hoặc ra các quyết định học tập thay mặt cho một đứa trẻ, người đó sẽ là phụ huynh vì các mục đích giáo dục đặc biệt.

 • Những học sinh đã tròn 18 tuổi, những học sinh trẻ hơn đã lập gia đình, hoặc được sống tự lập hợp pháp, và không có người giám hộ do tòa án chỉ định, sẽ có trách nhiệm quyết định việc học tập của chính các em. Những học sinh này sẽ có tất cả các quyền phụ huynh theo luật IDEA ghi trong ấn phẩm này.

 • Biểu tượng này cho biết tài liệu thích hợp cho các học sinh là người lớn thành niên và/hoặc trẻ vị thành niên đã sống tự lập hợp pháp.

 • Lưu ý rằng các quyền trong tập sách này áp dụng cho "đứa trẻ" cũng sẽ áp dụng cho một học sinh là người lớn thành niên và hội đủ điều kiện theo luật IDEA.

Không phải tất cả các học sinh khuyết tật đều hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo IDEA. Một số học sinh có thể có các tình trạng khuyết tật ảnh hưởng tới các sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống nhưng các em không hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện cho một trong số các hạng mục khuyết tật theo IDEA. Những trẻ em này có thể được bảo vệ theo các điều luật khác của liên bang, ví dụ như Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973 hoặc Đạo Luật Giáo Dục Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Các quyền của những trẻ em này và cha mẹ của các em là tương tự, nhưng không giống như các quyền giáo dục đặc biệt trình bày trong tập sách này. Để biết thêm thông tin về các điều luật này, liên lạc với điều phối viên Mục 504 của khu học chánh của quý vị hoặc xem thông tin trên website của ODE tại http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=131.

Mục Lục

Thông Tin Tổng Quát..........................................................................................................................

1

Định nghĩa về “Phụ huynh”

2

Thông Báo Trước bằng Văn Bản

4

Tiếng Mẹ Đẻ

5

Thư Điện Tử

5

Chấp Thuận – Định Nghĩa

6

Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập

10

Chuyển Tiếp Các Quyền

11

Bảo Mật Thông Tin..........................................................................................................

12

Định Nghĩa

12

Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân

13

Thông Báo cho Phụ Huynh

13

Các Quyền Tiếp Cận

13

Hồ Sơ Những Lần Tiếp Cận Thông Tin

14

Hồ Sơ về Hơn Một Đứa Trẻ

14

Danh Sách các Dạng và Địa Điểm Lưu Trữ Thông Tin

14

Lệ phí

14

Tu Chỉnh Hồ Sơ theo Yêu Cầu của Phụ Huynh

15

Cơ Hội có một Buổi Điều Trần về Yêu Cầu Tu Chỉnh Hồ Sơ

15

Chấp Thuận Cho Tiết Lộ Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân

15

Các Biện Pháp Bảo Vệ

16

Tiêu Hủy Thông Tin

16

Giải Quyết các Bất Đồng - Hòa Giải, Khiếu Nại, và Thủ Tục Hợp Thức ………………………………

17

Các Thủ Tục Hòa Giải

17

Sự Khác Biệt Giữa Buổi Điều Trần Theo Đúng Thủ Tục và Các Thủ Tục Khiếu Nại của Tiểu Bang

18

Các Thủ Tục Khiếu Nại của Tiểu Bang

18

Gửi Khiếu Nại Cấp Tiểu Bang

20

Các Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Hợp Lệ: Gửi Yêu Cầu Điều Trần theo Đúng Thủ Tục

20

Các Biểu Mẫu

22

Nơi Chăm Nuôi Đứa Trẻ Trong Thời Gian Chờ Quyết Định của Buổi Điều Trần theo Đúng Thủ Tục

22

Thủ Tục Giải Quyết

23

Buổi Điều Trần Vô Tư

24

Các Quyền Điều Trần

25

Quyết Định Điều Trần

26

Các Khung Thời Gian và sự Thuận Tiện của các Buổi Điều Trần

27

Các Trường Hợp Khiếu Kiện Dân Sự, Kể Cả Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Kiện

27

Lệ Phí Luật Sư

28

Các Thủ Tục khi Kỷ Luật Trẻ Em Khuyết Tật...............................................................

29

Thẩm Quyền của Nhân Viên Trường

29

Thay Đổi Nơi Học Do Bị Đuổi Học vì Bị Kỷ Luật

32

Xác Định Môi Trường

33

Kháng Cáo

33

Sắp Xếp Nơi Học trong Thời Gian Kháng Cáo

34

Các Biện Pháp Bảo Vệ cho những Trẻ Em Chưa Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch Vụ Liên Quan

34

Chuyển hồ sơ xử lý tới Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp và Tòa Án và biện pháp xử lý của các cơ quan này

35

Các Yêu Cầu về Việc Phụ Huynh Đơn Phương đưa Học Sinh vào các Trường Tư với Chi Phí do Chính Phủ Đài Thọ....................................................................................................................................

35

Các Nguồn Trợ Giúp……………………………………………………………………………………………………….

37

Thông Tin Tổng Quát

Quý vị có quyền có một bản sao của Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này mỗi năm một lần và vào một số thời điểm khác.


Đạo Luật Giáo Dục Người Mỹ Khuyết Tật (IDEA), điều luật Liên Bang về việc học tập của học sinh khuyết tật, yêu cầu các trường phải cung cấp cho phụ huynh của đứa trẻ khuyết tật thông báo, trong đó có phần trình bày đầy đủ về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt có sẵn theo IDEA và các qui chế của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Phải cung cấp một bản sao của thông báo này cho phụ huynh ít nhất mỗi năm học một lần, và phải cung cấp một bản sao cho phụ huynh: (1) sau khi có lần giới thiệu đầu tiên hoặc phụ huynh yêu cầu thẩm định; (2) sau khi nhận được khiếu nại về giáo dục đặc biệt đầu tiên của cấp Tiểu Bang theo 34 CFR 300.151 cho tới 300.153 (OAR 581-015-2030) và sau khi nhận được yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp lệ đầu tiên theo mục 300.507 (OAR 581-015-2345) trong một năm học; (3) khi có quyết định áp dụng một biện pháp kỷ luật đối với con quý vị và việc kỷ luật đó coi như là thay đổi nơi học; và (4) sau khi có yêu cầu của quý vị.

Tất cả các quyền trong tài liệu này đều liên quan tới Phần B của IDEA. Phần B bao gồm trẻ em từ ba tuổi (3) tới hai mốt tuổi (21). ODE cũng công bố thông báo về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt cho trẻ em từ sơ sinh tới năm tuổi (5) trong các chương trình Can Thiệp Sớm/Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ (EI/ECSE).Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này cũng áp dụng cho phụ huynh của những trẻ em khuyết tật tham gia bất kỳ trường hiến chương nào của Tiểu Bang Oregon. Theo luật Oregon, khu học chánh nơi có trường hiến chương đó sẽ chịu trách nhiệm về dịch vụ giáo dục đặc biệt.Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương