Quy trình phát triểN ĐOÀn viêN


Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn (cá nhân)tải về 232.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích232.5 Kb.
#4631
1   2   3

1. Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn (cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn…… (cơ sở hoặc cấp trên cơ sở)

Tên tôi là:………………………………. (nam, nữ)………………………………….

Sinh ngày/tháng/ năm…………………… tại ………………………………………..

Địa chỉ đăng ký thường trú/tạm trú:…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….

Vị trí công việc hiện nay: ……………………………………………………………..

Mã cán bộ, công nhân viên (nếu có): …………………………………………………

Tên đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Thời gian bắt đầu làm tại cơ quan, đơn vị:……………………………………………

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn này tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.

………….., ngày………tháng…….. năm………….

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)2. Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn (tập thể lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn…… (cơ sở hoặc cấp trên cơ sở)

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi gồm…… người lao động của………………., trong danh sách dưới đây:

Chúng tôi tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chúng tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.

Danh sách người lao động tự nguyện

xin gia nhập Công đoàn Việt Nam


TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí công tác

Năm vào đơn vị

Ký tên gia nhập CĐ

Nam

Nữ

Tổng số: ………………… người.

………….., ngày………tháng…….. năm………….

Một đại diện của những người ký đơn gia nhập

(ký và ghi rõ họ tên5. Kế hoạch hoạt động tổ công đoàn

Tháng…………………. Năm học………………………..TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Phân công trách nhiệm biện pháp thực hiện

Đánh giá hoạt động

Từ

ĐếnRút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tổ trưởng Công đoàn

6. Biên bản họp tổ công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CÔNG ĐOÀN

Tháng……………./Năm học…………..

Ngày họp: ………………….., vào lúc…………………, tại phòng…………

Chủ tọa buổi họp: …………………………………………………………….

Thư ký buổi họp: ……………………………………………………………..

Nội dung chính: ………………………………………………………………

Tham dự họp: …………………… Vắng: ………………………………..NỘI DUNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi họp kết thúc vào lúc: ………………. giờ………………


CHỦ TỌA

THƯ KÝ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN

BỘ PHẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRƯỚC ĐẠI HỘI

I. Nội dung báo cáo

1. Về công tác đại hội:

* Trước đại hội: Tờ trình xin duyệt kế hoạch tổ chức đại hội lên Công đoàn trường trước thời gian dự kiến đại hội, hồ sơ gồm:

- Công văn đăng ký duyệt kế hoạch tổ chức đại hội

- Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới; Báo cáo điểm kiểm của Ban chấp hành.

- Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội, chương trình điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội

- Đề án nhân sự ban chấp hành và trích ngang danh sách dự kiến ban chấp hành (có xác nhận của chi ủy Đảng).

* Sau đại hội: Trong thời gian 15 ngày, Ban chấp hành công đoàn khóa mới gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả đại hội lên Công đoàn trường. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tóm tắt biên bản đại hội; số lượng đại biểu triệu tập, số lượng đại biểu có mặt; những nội dung chính mà đại hội đã quyết định;

- Công văn đề nghị công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch, phụ trách công tác nữ công.

- Biên bản kiểm phiếu bầu BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch.

- Danh sách trích ngang ban chấp hành (theo mẫu).

* Đề nghị khen thưởng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” hàng năm.

Thực hiện theo Công văn số 1694/TLĐ ngày 03/10/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; Hướng dẫn số 655/HD-CĐN ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ có công văn hướng dẫn hàng năm gửi các đơn vị.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn gửi về công đoàn trường theo hướng dẫn thi đua khen thưởng hàng năm.

Hồ sơ gửi bao gồm:

2. Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

3. Bản kê khai thành tích cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. (Theo mẫu)

Mẫu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------
...................., ngày tháng năm
BẢN KÊ KHAI THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm ........

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Chức vụ công đoàn hiện nay:

- Chức vụ chuyên môn:

- Chức vụ Đảng:

- Đơn vị công tác:

Quá trình tham gia hoạt động công đoàn (ghi rõ thời gian, chức vụ, đơn vị công tác):Chuyên trách

Không chuyên trách
- Tổng số thời gian hoạt động công đoàn:...................................................................

Xác nhận của Đảng uỷ

nơi đang công tác

(Ký và ghi rõ họ tên)


Xác nhận của BCH CĐCS

nơi đang công tác

(Ký, đóng dấu)


Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)
Ban Tổ chức Công đoàn trường ĐHBK Hà Nội


tải về 232.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương