Quy trình phát triểN ĐOÀn viêNtải về 232.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích232.5 Kb.
#4631
  1   2   3

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NĂM 2012NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Đại hội công đoàn

I. Nhiệm kỳ Đại hội CĐCS, CĐBP, Tổ công đoàn trực thuộc

1. Nhiệm kỳ chung:

- Cấp CĐCS tổ chức Đại hội 5 năm 2 lần.

- Những CĐCS được tổ chức Đại hội 5 năm một lần khi được CĐ cấp trên đồng ý phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

+ Có từ 3.000 đoàn viên trở lên.

+ Có từ 1.000 đoàn viên trở lên và 5 CĐCS thành viên trở lên hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh.

2. Đại hội bất thường: Được tổ chức khi chưa hết nhiệm kỳ nhưng có thay đổi cơ bản về nhiệm vụ so với nghị quyết đại hội đề ra, hoặc khi khuyết trên 50% số ủy viên BCH; có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên BCH biểu quyết tán thành và được CĐ cấp trên trực tiếp đồng ý.

3. Đại hội sớm hoặc muộn: Được tổ chức sớm, hoặc muộn hơn so với nhiệm kỳ không quá 6 tháng và phải được CĐ cấp trên đồng ý.

II. Hình thức đại hội và nhiệm vụ đại hội

1. Đại hội toàn thể: Đại hội được tổ chức ở cấp CĐ bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc) có dưới 150 đoàn viên. Trường hợp có từ 150 đoàn viên trở lên, có thể tổ chức đại hội toàn thể nếu đoàn viên yêu cầu và được CĐ cấp trên trực tiếp đồng ý. Đại biểu dự đại hội gồm tất cả đoàn viên (trừ đoàn viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian chấp hành các hình phạt của tòa án).

2. Đại hội đại biểu: Đại hội được tổ chức ở các CĐCS có từ 150 đoàn viên trở lên. Trường hợp CĐCS có dưới 150 đoàn viên nhưng hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn trong việc tổ chức đại hội toàn thể thì có thể tổ chức đại hội đại biểu, khi được CĐ cấp trên đồng ý. Đại biểu dự đại hội công đoàn cơ sở do CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, hoặc tổ CĐ bầu lên thông qua chỉ tiêu phân bổ của CĐCS.

3. Số lượng đại biểu dự đại hội: Số lượng đại biểu dự Đại hội do BCH công đoàn cơ sở quyết định (nếu là đại hội đại biểu). Đại hội phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên được triệu tập đến dự mới có giá trị.

4. Quyền triệu tập đại hội: Do BCH công đoàn quyết định.

5. Nhiệm vụ của đại hội:

- Thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới.

- Tham gia xây dựng văn kiện của CĐ cấp trên.

- Bầu Ban Chấp hành CĐ mới, bầu đại biểu đi dự đại hội CĐ cấp trên (nếu có).Phần thứ hai:

Công tác tổ chức Đại hội

I. Công tác chuẩn bị trước Đại hội

1. Những công việc chính phải chuẩn bị:

- Xây dựng kế hoạch Đại hội và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hội nghị tổ CĐ và Đại hội CĐ bộ phận. Báo cáo cấp ủy và thông báo với lãnh đạo chuyên môn về kế hoạch tổ chức Đại hội.

- Thành lập các tiểu ban Đại hội (gồm 4 tiểu ban chính: Nội dung, nhân sự, tổ chức và phục vụ, tuyên truyền) (Nếu cần thiết)

- Báo cáo hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Dự kiến nhân sự BCH, nhân sự đại biểu đi dự đại hội CĐ cấp trên (nếu có).

- Chuẩn bị báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu).

- Dự kiến nội quy (quy chế) Đại hội.

- Dự kiến chương trình Đại hội.

- Dự kiến chương trình điều hành Đại hội của đoàn chủ tịch.

- Dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội toàn thể không có ban thẩm tra tư cách đại biểu).

- Dự kiến ban bầu cử.

- Chuẩn bị thùng phiếu và phiếu bầu cử.

- Chuẩn bị biên bản bầu cử.

- Chuẩn bị phát biểu khai mạc và bế mạc Đại hội (nếu thấy cần thiết).

- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

2. Một số nội dung cơ bản khi chuẩn bị các văn bản của Đại hội

2.1. Xây dựng kế hoạch Đại hội:

Là công việc đầu tiên trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Ban Chấp hành lập kế hoạch Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của CĐ cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy và bàn bạc thống nhất với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện cho Đại hội. Kế hoạch chỉ đạo Đại hội cần phải nêu rõ những việc cần làm, nội dung, các bước tiến hành, thời gian hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên BCH.2.2. Xây dựng báo cáo của BCH trình Đại hội:

Ban Chấp hành CĐ có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo trình ra Đại hội. Đề cương của báo cáo nên kết cấu thành 02 phần với các nội dung cơ bản sau:Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG

VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TẠI ĐƠN VỊ

I. Về cán bộ, viên chức, lao động

- Khái quát tình hình đặc điểm của đơn vị liên quan đến hoạt động công đoàn.

- Đánh giá thực trạng phong trào của cán bộ, viên chức, lao động, nhất là những vấn đề có liên quan đến dân chủ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, cơ quan, đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên…

+ Những mặt mạnh

+ Những mặt yếu, tồn tại

+ Bài học kinh nghiệmII. Về hoạt động công đoàn

1. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội

- CĐ với việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào.

+ Tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

+ Tổ chức phong trào thi đua.

+ Phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, các bộ viên chức trong đơn vị.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho đoàn viên và các hoạt động xã hội.

- Công tác nữ công, tài chính công đoàn. ..v ..v

- Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn mạnh; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng.

- Hoạt động của BCH.2. Khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân

- Khuyết điểm, tồn tại

- Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân chủ quan

+ Nguyên nhân khách quan

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ TỚI

I. Nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn trong nhiệm kỳ

1. Động viên CBVC, LĐ tham gia các phong trào thi đua; tham gia quản lý.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng đội ngũ CBVC, LĐ.

3. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBVCLĐ; kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

III. Các giải pháp chủ yếu ”

2.3. Về công tác chuẩn bị nhân sự BCH:

2.3.1. Về tiêu chuẩn BCH công đoàn các cấp:

* Tiêu chuẩn chung

- Bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Nhiệt tình, tâm huyết.

- Có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp.

- Có tinh thần đấu tranh bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ.

- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào công tác CĐ.

- Có năng lực tham gia các quyết định và chủ trương công tác của BCH CĐ.

- Có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật.

- Có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

- Có phẩm chất tốt (đạo đức, lối sống, trung thực, giản dị; không cục bộ, cơ hội, tham nhũng, bao che tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí…).2.3.2. Về điều kiện tham gia:

Người tham gia BCH ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Nếu tham gia BCH lần đầu phải có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ Đại hội công đoàn (CĐCS, CĐBP 30 tháng).

- Nếu tái cử BCH phải có đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ Đại hội công đoàn (CĐCS, CĐBP từ 15 tháng trở lên). Trường hợp còn tuổi công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do CĐ cấp trên và cấp ủy cùng cấp xem xét.

- Có lý lịch rõ ràng, tự nguyện, có điều kiện tham gia các hoạt động của BCH.

2.3.3. Về cơ cấu BCH:

Cấu tạo BCH ngoài tiêu chuẩn là chính còn phải có cơ cấu hợp lý đối với từng cấp CĐ để đảm bảo tính đại diện, tính kế thừa và phát triển ở mỗi cấp công đoàn, trong đó cần chú ý:

- Cơ cấu đại diện: người trực tiếp sản xuất, người làm công tác quản lý, người làm công tác KHKH, người ngoài đảng.

- Cơ cấu giới tính: Tỷ lệ nữ phấn đấu đạt 30% trong BCH.

- Cơ cấu theo độ tuổi: Quy định chung của TLĐ có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên). Mỗi cấp cần quy định cụ thể các độ tuổi cho hợp lý để đảm bảo tính phát triển, kế thừa, trẻ hóa.


Độ tuổi

Cấp trên

trực tiếp CS

Cấp CĐCS

Tỷ lệ các độ tuổi

(%)

1. Cao

Từ 45 tuổi trở lên

Từ 40 tuổi trở lên

20-30%

2. Trung bình

Từ 35- dưới 45 tuổi

Từ 30- dưới 40 tuổi

40-50%

3. Thấp

Dưới 35 tuổi

Dưới 30 tuổi

30%

2.3.4. Về số lượng BCH

- Bầu Ban chấp hành công đoàn Viện, Khoa...- Những Viện, Khoa... có > 150 đoàn viên: bầu từ 05 - 07 uỷ viên BCH Công đoàn. < 150 đoàn viên: bầu từ 03 - 05 uỷ viên BCH Công đoàn.

- Bầu tổ trưởng công đoàn, các tổ có từ 20 đoàn viên trở lên bầu thêm tổ phó.

- Nếu cần tăng thêm số lượng BCH sẽ do CĐ cấp trên trực tiếp xem xét đồng ý, nhưng tăng thêm cũng không vượt quá 10% quy định trên.

- Về số lượng UV BTV CĐ các cấp thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn: nhiều nhất không quá 1/3 số UV BCH của mỗi cấp (gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các UV). Đối với cấp BCH cấp bộ phận có dưới 09 ủy viên thì không bầu BTV, chỉ bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch.

2.4. Về nhân sự đại biểu dự đại hội đại biểu công đoàn cấp trên:

2.4.1. Về số lượng đại biểu chính thức được triệu tập: quy định đối với CĐ cấp CĐCS (Công đoàn trường) không quá 150 đại biểu. Nếu tăng thêm cũng không quá 10% so với quy định. (các đơn vị bầu Đại biểu đi dự đại hội công đoàn trường lần thứ 32 theo hướng thông báo số 1)

2.4.2. Thành phần đại biểu chính thức dự ĐH đại biểu Công đoàn bộ phận gồm: Các UV BCH Công đoàn bộ phận đương nhiệm cấp triệu tập Đại hội, các đại biểu do cấp dưới bầu lên theo phân bổ, đại biểu chỉ định (không quá 3% tổng số đại biểu chính thức triệu tập).

2.4.3. Cách bầu Đại biểu dự ĐH công đoàn cơ sở: (Công đoàn trường)

- Phải là đại biểu chính thức của Đại hội Công đoàn bộ phận.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở thì đại hội căn cứ số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ để bầu đại biểu.

- Bầu đại biểu dự khuyết: bầu hay không bầu dự khuyết và số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội quyết định. Trường hợp nếu không bầu đủ số lượng đại biểu được phân bổ thì không bầu dự khuyết.

- Cách bầu đại biểu dự khuyết: có thể bầu đại biểu dự khuyết riêng, hoặc xin ý kiến đại hội lấy đại biểu dự khuyết là người có số phiếu quá 1/2 liền kề với người có số phiếu thấp nhất đã trúng cử đại biểu chính thức.

- Chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức:

+ Do Ban thường vụ cấp triệu tập đại hội quyết định theo đề nghị của BCH công đoàn cấp có đại biểu dự khuyết được bầu.

+ Đại biểu dự khuyết được thay thế đại biểu chính thức trong các trường hợp khuyết đại biểu chính thức sau: đại biểu chính thức có lý do chính đáng và có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội (trường hợp có lý do chính đáng nhưng vì lý do bất khả kháng không viết được đơn xin rút). Được công đoàn cấp trên đồng ý thay thế đại biểu chính thức đã có kết luận không đủ tư cách đại biểu.

2.5. Xây dựng chương trình Đại hội CĐ gồm:

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Khai mạc Đại hội.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu).

- Thảo luận báo cáo, phương hướng.

- Phát biểu của đại diện cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, CĐ cấp trên.

- Tổ chức bầu cử (báo cáo nhân sự BCH CĐ khóa mới, nhân sự đại biểu đi dự đại hội CĐ cấp trên nếu có, bầu ban bầu cử, bầu cử, công bố kết quả bầu cử).

- Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

- Bế mạc đại hội.

- Chào cờ bế mạc.2.6. Trang trí Đại hội:

- Phía trái hội trường (từ dưới nhìn lên) là cờ Tổ quốc. Tượng hoạc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao vàng 25-30 cm. Phía phải hội trường là dòng chữ tiêu đề đại hội. Huy hiệu Công đoàn Việt Nam đặt trên và chính giữa dòng chữ tiêu đề Đại hội (cách 25-30 cm).

- Tiêu đề đại hội:

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN VIỆN ………KHOA ……………..

ĐẠI HỘI (ĐẠI BIỂU) CÔNG ĐOÀN…………LẦN THỨ………………(Hà nội, ngày……. tháng…… năm 2012)

3. Phân công nhiệm vụ chuẩn bị

Căn cứ nội dung cần chuẩn bị; số lượng ủy ban chấp hành CĐ bộ phận hiện có, để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Những công đoàn bộ phận lớn cần thành lập các tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban nội dung; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tổ chức, phục vụ; tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết. (nếu thực sự cần thiết)

3.1. Tiểu ban nội dung:

- Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm của BCH CĐ.

- Hướng dẫn tổ CĐ trực thuộc các nội dung chuẩn bị đại hội, hội nghị.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung lấy ý kiến tham gia tại Đại hội tại hội nghị tổ CĐ vào các dự thảo báo cáo của công đoàn bộ phận; tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo các báo cáo, trước khi trình Đại hội.

- Chuẩn bị các văn bản về quy chế Đại hội; chương trình Đại hội; chương trình điều hành của ban tổ chức và đoàn chủ tịch Đại hội; phát biểu khai mạc, bế mạc và dự thảo nghị quyết Đại hội.

3.2. Tiểu ban nhân sự:

- Chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành; nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội CĐ cấp trên. (Nếu có)

- Chủ trì xây dựng phương án trình ban chấp hành về cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội CĐCS; số lượng và cơ cấu đại biểu phân bổ cho các tổ CĐ.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ công đoàn trực thuộc về công tác chuẩn bị nhân sự để bầu cử tại Đại hội, hội nghị CĐ.

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ CĐ về kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội CĐ Bộ phận (Nếu đại Hội đại biểu) nghiên cứu, dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu).

- Chuẩn bị dự thảo văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử (bầu BCH, bầu đại biểu dự đại hội, hội nghị CĐCS).3.3. Tiểu ban tổ chức, phục vụ:

- Chủ trì chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, thùng phiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra Đại hội.

- Nghiên cứu, đề xuất về số lượng, thành phần đại biểu khách mời; phát hành văn bản triệu tập đại biểu chính thức, giấy mời đại biểu tham dự đại hội.

- Tập hợp, in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu phát hành tại đại hội.

- Chuẩn bị công tác phục vụ đại biểu đại hội như chế độ ăn, nước uống, quà tặng (nếu có)………

3.4. Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau đại hội); xây dựng đề cương tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của đại hội. Thực hiện các hình thức tuyên truyền theo kế hoạch.

- Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội CĐCS và đại hội công đoàn cấp trên (nếu có); tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các cuộc thi…

II. Trong quá trình Đại hội

1. Phần điều hành của người làm công tác tổ chức Đại hội

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu).

+ Xin ý kiến của đại hội về số lượng (đoàn chủ tịch tối đa là 03 người, thư ký 1 người) bằng biểu quyết giơ tay (có thể mời đại biểu cấp trên tham gia đoàn chủ tịch nhưng không điều hành đại hội).

- Mời đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách làm việc.2. Phần điều hành của đoàn chủ tịch đại hội

2.1. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch đại hội:

Ngay sau khi được đại hội bầu, đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Điều hành các công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Phân công thành viên điều hành công việc của đại hội theo chương trình, chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; điều hành các hoạt động của đại hội.

- Điều hành việc bầu cử, quyết định các trường hợp cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách đề cử.

- Nhận biên bản kết quả bầu cử và phiếu bầu đã niêm phong từ ban bầu cử để bàn giao cho BCH CĐ khóa mới.

- Chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của BCH sau khi công bố kết quả bầu cử BCH CĐ.

- Chương trình điều hành của Đoàn chủ tịch tại đại hội nên thiết kế như sau:TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Giới thiệu người khai mạc
2

Khai mạc đại hội
3

Giới thiệu đọc báo cáo
4

Đọc báo cáo
5

Giới thiệu đại diện ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo
6

Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo
7

Điều hành và giới thiệu việc thảo luận
8

Giới thiệu cấp ủy, chuyên môn, CĐ cấp trên phát biểu
9

Đáp từ ý kiến phát biểu của cấp ủy, chuyên môn, CĐ cấp trên
10

Giới thiệu người trình bày công tác nhân sự
11

Trình bày xin ý kiến đại hội về công tác nhân sự
12

Xin ý kiến đại hội về nhân sự ban bầu cử và bầu ban bầu cử
13

Giới thiệu ban bầu cử làm việc
14

Ban bầu cử thực hiện bầu cử (trong khi chờ kiểm phiếu có thể giải lao, hoặc tiếp tục thảo luận)
15

Giới thiệu ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu
16

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu
17

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội về kết quả kiểm phiếu
18

Mời BCH mới ra mắt
19

Giới thiệu thư ký đọc dự thảo nghị quyết
20

Thư ký đọc dự thảo nghị quyết
21

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội về biểu quyết nghị quyết
22

Đoàn chủ tịch bế mạc đại hội
23

Chào cờ bế mạc đại hội

tải về 232.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương