Quy đỊnh về Thực tập tốt nghiệp và Khoá luận tốt nghiệp đại học Ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghê Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạchtải về 116.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích116.5 Kb.
#3492

QUY ĐỊNH

Về Thực tập tốt nghiệp và Khoá luận tốt nghiệp đại học

Ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghê Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch

(Kèm theo QĐ số ….. ngày ….tháng … năm … của Hiệu trưởng )
III. Hồ sơ, bố cục, hình thức trình bày khóa luận tốt nghiệp

  1. Hồ sơ thực tập tốt nghiệp:

 • Hồ sơ trước khi bảo vệ bao gồm:

+ Nhật ký thực tập tốt nghiệp có chữ ký của người hướng dẫn

+ Bản nhận xét của người hướng dẫn. Trường hợp người hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngoài trường, bản nhận xét phải có xác nhận của cơ sở thực tập.

+ 02 bản khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu tại phụ lục 2)


 • Hồ sơ nộp lưu bao gồm:

+ 02 bản khóa luận tốt nghiệp có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn và chữ ký của nhận xét phản biện xác nhận đã sửa chữa theo ý kiến của Hội đồng (theo mẫu tại phụ lục 2)

+ 01 đĩa CD ghi toàn văn báo cáo khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng  1. Bố cục trình bày:

Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy và in trên một mặt giấy A4 (210 × 297mm).

+ Chữ (Font) Times New Roman;

+ Cỡ chữ (size) 13 hoặc 14;

+ Dãn dòng (line spacing): đặt ở chế độ 1,5 lines

+ Căn lề (Justified Alignment): lề trên: 3,5cm; lề dưới: 3cm; lề trái: 3,5cm, lề phải 2cm; giãn đoạn ở chế độ 0pt × 0pt;

+ Khóa luận có độ dầy tối thiểu 40 trang, tối đa 60 trang tùy tính chất của đề tài (không kể các phần: lời cảm ơn, mở đầu, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng biểu, đồ thị, tài liệu tham khảo, phụ lục). • Quy định về cách đánh số trang:

+ Vị trí ghi số trang: Lề trên, chính giữa.

+ Các trang phụ: từ lời cám ơn đến hết mục lục – đánh số trang theo số La mã, kiểu chữ thường (i, ii, iii...)

+ Phần chính: từ phần I đến hết phần V – đánh số trang theo số Ả rập 1,2,3...

- Số thứ tự của các phần/chương (hoặc mục lớn), tiểu mục,... được đánh số thành nhóm chữ số bằng hệ thống số Ả rập, tối đa là 4 chữ số (bốn cấp), các số cách nhau một dấu chấm, với số thứ nhất chỉ số phần/chương hoặc mục lớn.

Ví dụ:

Phần 1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1

- Bảng, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị:

Đối với các bảng số liệu: Thống nhất tên gọi là “Bảng”

+ Tên của các bảng phải đặt phía trên sau đó mới đến bảng

(Nếu thiết kế theo chiều ngang của khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, tuy nhiên cần hạn chế cách trình bày bảng ngang trong khóa luận)

+ Việc đánh số thứ tự của bảng phải gắn với số thứ tự của phần có bảng trong khóa luận.Ví dụ: Bảng 2.1:......Là bảng thứ nhất của phần 2 trong khóa luận

- Đối với các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ: Thống nhất tên gọi chung là “Hình” sau đó mới gọi đến tên riêng quy định cho loại hình đó như biểu đồ, đồ thị, sơ đồ...

Ví dụ: Hình 1.1: Đồ thị sinh trưởng của...

Hình 3.3: Biểu đồ tăng năng suất....

+ Tên gọi của hình vẽ đặt phía dưới ngay sau hình vẽ.

+ Việc đánh số thứ tự của bảng, hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, sơ đồ phải gắn với số thứ tự của phần có hình minh họa trong khóa luận.

Ví dụ: Hình 2.2.... Là hình thứ 2 của phần 2 trong khóa luận

- Nội dung phân tích, nhận xét đối với bảng, hình vẽ, sơ đồ... nào phải gắn liền với bảng hay hình đó (có thể đặt ở phía trước hoặc phía sau của bảng, hình vẽ, sơ đồ tùy từng trường hợp cụ thể) nhưng không được để có khoảng trống lớn trước và sau bảng, hình vẽ. Các bảng số liệu, hình vẽ nếu dài thì để ở một trang riêng, không thiết kế bảng, hình vẽ kéo dài quá 1 trang (trừ trường hợp đặc biệt).  1. Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Quy định về cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo:

+ Tài liệu tham khảo được xếp theo tứ tự từ tiếng Việt đến tiếng Anh sau đó đến các thứ tiếng khác, cuối cùng là các trang web.

+ Số thứ tự của tài liệu tham khảo được xếp theo tên của tác giả theo vần ABC (đối với tác giả là người Việt) và theo họ (đối với tác giả là người nước ngoài). Đối với tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC đối với phụ âm hay nguyên âm của từ đầu tiên tên cơ quan ban hành tài liệu (ví dụ: Trường Đại học Nông lâm xếp vào vần T).

- Quy định cách viết tài liệu tham khảo:

+ Đối với tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, luận án, luận văn, khóa luận, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

++) Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

++) (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

++) tên tài liệu (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

++) nhà xuất bản, (dấu phảy cuối tên nhà xuất bản)

(cách viết tên nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp,)

++) nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

+ Đối với tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

++) Tên tác giả (không có dấu ngăn cách)

++) (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

++) "tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

++) tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

++) tập (không có dấu ngăn cách)

++) (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

++) Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)Lưu ý: Nếu 1 tài liệu tham khảo có nhiều tác giả cùng tham gia thì phải viết đầy đủ họ tên của tất cả các tác giả đó.

 • Quy định cách trích dẫn tài liệu tham khảo:

Sử dụng cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo 1 trong 2 cách sau:

+ Trích dẫn cả tên tác giả, năm công bố và số thứ tự. Viết tên tác giả sau đó năm công bố được đặt trong ngoặc đơn (..), số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo để riêng trong ngoặc vuông [..] sau đó là nội dung được trích dẫn. Cách này thường được sử dụng ở đầu câu trích dẫn tài liệu tham khảo.

Ví dụ: Theo Dương Tấn Nhựt (2004) [8], dâu tây là một cây trồng ôn đới....

Trong đó, Dương Tấn Nhựt là tác giả đầu của tài liệu tham khảo, 2004 trong dấu ngoặc đơn (..) là năm công bố của tài liệu tham khảo, số thứ tự 8 trong ngoặc vuông [..] là số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo, “dâu tây là một cây trồng ôn đới...” là nội dung trích dẫn.

Trường hợp tài liệu tham khảo có 2 tác giả thì trích dẫn cả tên 2 tác giả, trường hợp tài liệu tham khảo có nhiều hơn 2 tác giả thì trích dẫn họ tên tác giả đầu và cộng sự.

Vì dụ: Theo Dương Tấn Nhựt và Nguyễn Văn Lâm (2004) [9],.....

Theo Dương Tấn Nhựt và cộng sự (2010) [10],......

+ Trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu tham khảo: viết nội dung trích dẫn tham khảo sau đó đến số thứ tự trích dẫn tài liệu tham khảo để trong ngoặc vuông [2].

Ví dụ: ... có những điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển giống cây dâu tây [48]

Trong đó: “... có những điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển giống cây dâu tây” là nội dung trích dẫn, số 48 trong dấu ngoặc vuông [..] là số thứ tự tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo tương ứng.

+ Trường hợp, 1 nội dung được trích dẫn từ nhiều tài liệu tham khảo khác nhau thì sau nội dung trích dẫn, mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong một dấu ngoặc vuông [..] riêng, giữa mỗi dấu ngoặc vuông được ngăn cách bằng 1 dấu phẩy “,”, trật tự tài tiệu tham khảo được trích dẫn từ số thứ tự nhỏ đến số thứ tự lớn.

Ví dụ: ... có những điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển giống cây dâu tây [48],[49],[54].

Trong đó: “... có những điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển giống cây dâu tây” là nội dung trích dẫn, các số 48, 49 và 54 trong các dấu ngoặc vuông [..] là các số thứ tự tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo tương ứng.


  1. Chất lượng khóa luận:

 • Khóa luận không được sao chép các báo cáo, khóa luận… đã được công bố.

 • Các nội dung trình bày trong khóa luận được trích dẫn từ những nguồn tài liệu khác phải được trích dẫn nguồn tại liệu tham khảo (theo hướng dẫn tại mục 3.3)

 • Các thông tin trích dẫn phải có tính cập nhật.

IV. Tiêu chí, phương pháp đánh giá khóa luận tốt nghiệp

  1. Tiêu chí đánh giá

 • Tiêu chí đánh giá của người hướng dẫn: theo phụ lục 3

 • Tiêu chí đánh giá của phản biện: theo phụ lục 4

 • Tiêu chí đánh giá của Hội đồng: theo phụ lục 5

  1. Phương pháp đánh giá:

- Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá theo hình thức hội đồng.

- Điểm của khóa luận tốt nghiệp được tính theo công thức sau:Điểm khóa luận tốt nghiệp = 0,4.A + 0,2.B + 0,4.C

Trong đó: A: Điểm trung bình của người hướng dẫn

B: Điểm đánh giá của phản biện

C: Điểm trung bình của Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệpV. Phụ lục

Phụ lục 1: Bố cục đề cương;

Phụ lục 2: Bố cục Khóa luận tốt nghiệp

Phụ lục 3: Mẫu phiếu đánh giá của người hướng dẫn

Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá của người phản biện

Phụ lục 5: Mẫu phiếu đánh giá của Hội đồng

Phụ lục 6: Mẫu biên bản của Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Phụ lục 7: Hướng dẫn cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảoPhụ lục 1: QUY ĐỊNH VỀ MẪU ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 1. Mẫu bìa đề cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

(chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

Tên đề tài:

GHI TÊN ĐỀ TÀI (Chữ in hoa đậm, cỡ chữ 13)

ĐỀ CƯƠNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 20)

Hệ đào tạo: (Chữ thường, cơ chữ 14)

Ngành: (Chữ thường, cơ chữ 14)

Chuyên ngành (nếu có): (Chữ thường, cơ chữ 14)

Khóa học: (Chữ thường, cơ chữ 14)

Họ tên người hướng dẫn: 1. (Chữ thường, cơ chữ 14)

2. (Chữ thường, cơ chữ 14)THÁI NGUYÊN,… (chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

 1. Bố cục của đề cương Khóa luận tốt nghiệp bao gồm:

Phần 1

MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề

(Sinh viên nêu rõ lý do thực hiện đề tài)

  1. Mục tiêu của đề tài

   1. Mục tiêu tổng quát

   2. Mục tiêu cụ thể

  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

   1. Ý nghĩa khoa học của đề tài

   2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Phần 2

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài

2.2. Tổng quan tình hình trong nước và trên thế giới

(Nêu rõ tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về những vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện)Phần 3

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Sinh viên trình bày các phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi của nội dung 1

3.3.2. Sinh viên trình bày các phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi của nội dung 2

3.3.3…….

3.4. Các phương pháp xử lý số liệu

Phần 4

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả nghiên cứu 1 (theo nội dung 1)

4.2. Kết quả nghiên cứu 2 (theo nội dung 2)

Sinh viên trình bày các dạng bảng biểu, hình ảnh….dự kiến sẽ thu được theo từng nội dung nghiên cứuPhần 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác (nếu có)

Trang web

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1
Từ tháng… đến tháng….

2
Từ tháng… đến tháng….Thái Nguyên ngày…. tháng….năm…

Xác nhận

của Bộ môn….

Người hướng dẫn 1

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

Người hướng dẫn 2

chữ ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 2: QUY ĐỊNH VỀ BỐ CỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 1. Mẫu bài 1 (bìa ngoài)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (in hoa, chữ 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

c:\users\littleleo\pictures\logo chuẩn trường dhnl.png

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN (chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

Tên đề tài:

GHI TÊN ĐỀ TÀI (Chữ in hoa đậm, cỡ chữ 13)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 20)

Hệ đào tạo: (chính quy, liên thông, văn bảng 2…)

Ngành/chuyên ngành:

Lớp……………..Khoa…………

Khóa học:………………………….

(chữ thường, cỡ chữ 14)

Thái Nguyên – năm (chữ thường, đậm, cỡ chữ 14)


 1. Mẫu bìa 2 (bìa trong)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (in hoa, chữ 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

(in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

c:\users\littleleo\pictures\logo chuẩn trường dhnl.png

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN (chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14)

Tên đề tài:

GHI TÊN ĐỀ TÀI (Chữ in hoa đậm, cỡ chữ 13)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 20)

Hệ đào tạo: (chính quy, liên thông, văn bảng 2…)

Ngành/chuyên ngành:

Lớp……………..Khoa…………

Khóa học:………………………….

Người hướng dẫn……………….

(chữ thường, đậm, cỡ chữ 14)Thái Nguyên – năm (chữ thường, đậm, cỡ chữ 14)

 1. Bố cục của khóa luận

Bố cục của khóa luận bao gồm các phần sau:

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ, thuật ngữ viết tắt

Nghĩa đầy đủ của từ, thuật ngữ (cả tiếng Anh và tiếng Việt)


DANH MỤC BẢNG

STT

Tên bảng

Trang


DANH MỤC HÌNH

STT

Tên hình

Trang


MỤC LỤC
Phần 1

MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề

(Sinh viên nêu rõ lý do thực hiện đề tài)

  1. Mục tiêu của đề tài

   1. Mục tiêu tổng quát

   2. Mục tiêu cụ thể

  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

   1. Ý nghĩa khoa học của đề tài

   2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Phần 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. …………………. (chữ thường, đậm, cỡ chữ 13 hoặc 14)

2.1.1. ………………. (chữ thường, đậm, cỡ chữ 13 hoặc 14)

2.1.1.1. ………….. (chữ thường, nghiêng, đậm, cỡ chữ 13 hoặc 14)

2.1.1.2. …………(chữ thường, nghiêng, không đậm, cỡ chữ 13 hoặc 14)

…….


Phần 3

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Phần 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu 1

4.2. Kết quả nghiên cứu 2

……..Phần 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác

Trang web

(cách sắp xếp tài liệu tham khảo, xem phụ lục 7)PHẦN PHỤ LỤC

XÁC NHẬN ĐÃ SỬA CHỮA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG

Thái Nguyên ngày…. tháng….năm…

Người nhận xét phản biện

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

Người hướng dẫn

chữ ký và ghi rõ họ tên)
QUY ĐỊNH VỀ IN CHỮ TRÊN GÁY BÌA NGOÀI KHÓA LUẬN

(Dành cho bản cuối cùng lưu tại khoa và nhà trường)


Gáy bìa khóa luậnBìa ngoài phía trước


Hình minh họa khóa luận tốt nghiệp


HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH HỌC NĂM BẢO VỆ
Cách ghi trên gáy bìa khóa luận


NGUYỄN VĂN A CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2016
Ví dụ:

Phụ lục 3. Mẫu phiếu đánh và tiêu chí đánh giá của hướng dẫn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN

(Dành cho hướng dẫn)


Họ và tên người nhận xét: ....................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................... ……..

Tên sinh viên:.........................................................lớp:………………………….................

Tên đề tài khóa luận:………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................

Thuộc chuyên ngành: ...........................................................................................................


Ý kiến nhận xét
( Đề nghị người hướng dẫn nhận xét về: thái độ, ý thức thực tập, tinh thần trách nhiệm; khả năng làm việc độc lập; năng lực khai thác và tổng hợp tài liệu; năng lực xử lý và biện luận kết quả,…)
Đánh giá chung

Điểm:...................

Xếp loại:
Xuất sắc
Giỏi
KháTrung bình
YếuKhoá luận:................................... yêu cầu của một khoá luận tốt nghiệp Đại học.

Ghi chú: < 5: Yếu; [5-7): Trung bình; [7-8): Khá; [8-9): Giỏi; ≥ 9: Xuất sắcThái Nguyên, ngày ....... tháng ....... năm ...........

Xác nhận

Của Cơ sở thực tập

(dành cho người hướng dẫn ngoài trường)

Người nhận xét

(ký, ghi rõ họ tên)Phụ lục 4. Mẫu phiếu đánh và tiêu chí đánh giá của người phản biện


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN

(Dành cho phản biện)


Họ và tên người nhận xét:......................................................................................................

Đơn vị công tác:.....................................................................................................................

Họ tên sinh viên:.......................................................................Lớp:.....................................

Tên đề tài khóa luận:..............................................................................................................

………………………………………………………………………………………...........

Ngành/chuyên ngành:............................................................................................................


Ý kiến nhận xét

1. Bố cục, hình thức (1,5 điểm)

1.1. Bố cục (0,5 điểm)

- Thể hiện được tính cân xứng giữa các phần trong khóa luận (tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả).1.2. Hình thức (1,0 điểm)

- Không quá nhiều lỗi chính tả

- Sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh phải rõ nét.

- Format phải đúng theo quy định của khóa luận tốt nghiệp

- Không bị tràn hình ngoài khổ giấy do lỗi in ấn, lỗi chỉnh sửa

2.Tổng quan tài liệu (2,5 điểm)

Yêu cầu:


- Phản ánh xung quanh vấn đề nghiên cứu

- Phải trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu tham khảo

- Đủ dung lượng của một khóa luận

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu (3 điểm)

3.1. Nội dung(1,5 điểm)

- Phản ánh được mục tiêu của đề tài

- Đủ dung lượng khoa học

3.2. Phương pháp nghiên cứu (1,5 điểm)

- Mô tả đầy đủ, rõ ràng cách tiến hành nghiên cứu

- Trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo trong phương pháp nghiên cứu4. Kết quả (3,0 điểm)

- Phù hợp với nội dung nghiên cứu

- Phải có độ tin cậy

- Thảo luận kết quả phải có tính logic, chặt chẽ4. Đánh giá chung:

Điểm:...................

Xếp loại:
Xuất sắc
Giỏi
KháTrung bình
YếuKhoá luận:................................... yêu cầu của một khoá luận tốt nghiệp Đại học.

Ghi chú: < 5: Yếu; [5-7): Trung bình; [7-8): Khá; [8-9): Giỏi; ≥ 9: Xuất sắc5. Câu hỏi phản biện (sinh viên trả lời trước Hội đồng)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................Thái Nguyên, ngày.........tháng........năm……

Người nhận xét

Phụ lục 5. Mẫu phiếu đánh và tiêu chí đánh giá Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Dành cho Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp)
Tên sinh viên:……….……………………………... ……….Lớp: …………………

Kết quả đánh giá và cho điểm như sau:

STT

Nội dung

Điểm tối đa

Điểm chấm

1

Bảo vệ đúng thời gian, trình bày khoa học, lưu loát

2.0
2

Nội dung báo cáo

4.0
3

Độ tin cậy của số liệu thô

1.0
4

Trả lời câu hỏi

3.0
Tổng

10
Ghi chú: - Thời gian trình bày tối đa một báo cáo là 12 phút

- Điểm tối đa 10 điểm, chấm điểm lẻ 1 chữ số sau dấu phẩy

Thái Nguyên, ngày … tháng năm 20

Giáo viên chấm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 6. Mẫu phiếu đánh và tiêu chí đánh giá Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Dành cho thư ký Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp)
Tên sinh viên:……….……………………………... ……….Lớp: …………………… ……

Tên đề tài nghiên cứu:……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...........

Tổng số thành viên Hội đồng……………... ...có mặt………… …..vắng:………………..

CÁC Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG


 1. Ưu điểm:…………………………………………..........................................................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...


 1. Hạn chế:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...


 1. Các câu hỏi của Hội đồng………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...


 1. Các ý kiến của Hội đồng yêu cầu bổ sung chỉnh sửa:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...


 1. Kết luận chung:…………………………………………………………......................

Điểm trung bình của hội đồng:………………………………………………………....

Thái Nguyên, ngày….. tháng…..năm………

Thư ký tiểu ban(ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho thư ký Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp)

Tiểu ban:………………………………. Phòng bảo vệ số:…………………………..Ngày bảo vệ: …../…../20…..

TT

Họ tên sinh viên

Điểm của người HD

Điểm PB

Điểm Đánh giá của Hội đồng

Điểm khóa luận

HD1

HD2

TB

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TB
Trưởng tiểu ban

(ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký tiểu ban

(ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 7: Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

 1. Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nhi, Lê Thị Muội (1997), Công nghệ sinh học thực vật trong cải tiến giống cây trồng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Tr. 105 – 125.

 2. Ngô Xuân Bình, Bùi Bảo Hoàn, Nguyễn Thúy Hà (2003), Giáo trình công nghệ sinh học, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Tr. 100-123.

 3. Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Uyển (2008), Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và hàm lượng CO2 lên khả năng sinh trưởng in vitroex vitro cây dâu tây (Fragaria x Ananassa Duch.), Tạp chí Công nghệ Sinh học, 6(1), Tr. 233-239.

 4. ....

Tiếng Anh

25. Cao G., Russell R.M., Lischner N. and Prior R.L. (1998), Serum antioxidant capacity is increased by consumption of strawberries, spinach, red wine or vitamin C in elderly women, Journal of Nutrition, 128 (1 )pp. 2383–2390.

26. Davis P.H. ( 1972), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, pp. 172-180.

Tiếng khác

......................Một số trang web:

30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/31. http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/tải về 116.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương