Quy định về nội dung Tiểu luận tổng quantải về 56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích56 Kb.
#4797

Quy định về Tiểu luận tổng quanA. NỘI DUNG TIỂU LUẬN TỔNG QUAN (trong bối cảnh đề tài nghiên cứu)

1. Giới thiệu nghiên cứu và mục đích nghiên cứu

Sự cần thiết của nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây: • Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề đã được thực hiện

 • Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề

 • Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu

 • Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng

 • Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

 • Tính toàn diện: NCS phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước.

 • Tính phê phán: NCS phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ.

 • Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài (chỉ ra khoảng trống nghiên cứu)

3. Câu hỏi nghiên cứu

Các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết (nếu có)4. Phương pháp nghiên cứu

Trình bày thiết kế nghiên cứu và phương pháp thu thập, xử lý số liệu

Lưu ý: NCS nên có phần so sánh sự khác biệt giữa nghiên cứu này với các công trình khác đã công bố (tại Việt Nam và trên thế giới)

5. Các kết quả nghiên cứu dự kiến

Đóng góp mới của nghiên cứu này

Điểm yếu và điểm mạnh của nghiên cứu này

6. Tài liệu tham khảo

B. HÌNH THỨC TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Tiểu luận tổng quan được viết khoảng 20-30 trang A4, gồm các phần: • Bìa tiểu luận: đóng bìa mềm

 • Mục lục

 • Các phần nội dung

 • Tài liệu tham khảo

 • Phụ lục (nếu có)

Định dạng văn bản:

 • Phông chữ Times New Roman, cỡ 13 pt

 • Khoảng cách dòng: 1,3 pt đến 1,5 line

 • Khoảng cách đoạn văn: 6 pt

Trích dẫn và Danh mục tài liệu tham khảo: trình bày theo tiêu chuẩn Harvard (như hướng dẫn ở file Yeu cau ve cac noi dung trong ban dang ky de tai.doc, đã gửi cho các NCS).
C. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Theo Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ, việc đánh giá tiểu luận tổng quan của mỗi nghiên cứu sinh do hai nhà khoa học phụ trách:

1. Người hướng dẫn chính của nghiên cứu sinh

2. Giảng viên giảng dạy chuyên đề về phương pháp nghiên cứu

Viện Đào tạo Sau đại học chịu trách nhiệm gửi bài tiểu luận tổng quan của NCS tới các nhà khoa học để đánh giá và cho điểm.

Bài tiểu luận tổng quan được coi là đạt nếu có điểm trung bình từ 5 trở lên. NCS được phép viết lại bài tiểu luận tổng quan một lần. Nếu cả hai lần đều không đạt, NCS phải học lại Học phần Phương pháp nghiên cứu và viết luận án tiến sĩ.Xem mẫu phiếu đánh giá ở trang sau.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––––––––––––––––CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––


Hà Nội, ngày tháng năm 2013

PHIẾU CHẤM BÀI TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

(trong bối cảnh đề tài nghiên cứu)

Nghiên cứu sinh:

Đề tài luận án:

Chuyên ngành: …………………………………………………………….

Họ tên, học vị, học hàm của người chấm:

Đơn vị công tác của người chấm:


Thang điểm đánh giá:

Nội dung

Điểm tối đa

Điểm chấm

Tính thuyết phục của đề tài nghiên cứu, mức độ rõ ràng và hợp lý của mục đích nghiên cứu.

1.0
Tổng quan nghiên cứuTính toàn diện: NCS có tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, những nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước liên quan đến đề tài?

2.0
Tính phê phán: NCS có tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước?

2.0
Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS có xác định được “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ để luận án tập trung giải quyết?

1.5
Cách trình bày tài liệu tham khảo: Các công trình được nêu trong phần tổng quan nghiên cứu có được đưa vào danh mục tài liệu tham khảo? Mọi tài liệu trong danh mục này có được nêu trong nội dung tổng quan?

0.5
Mục tiêu (câu hỏi) nghiên cứu có dựa trên “khoảng trống” đã được xác định ở phần tổng quan?

1.0
Phương pháp nghiên cứu dự kiến

NCS có chỉ ra khung lý thuyết (mô hình nghiên cứu)? NCS có xác định rõ biến số nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu? Phương pháp nghiên cứu có hợp lý và mang tính kế thừa từ các nghiên cứu trước?1.0
Các kết quả nghiên cứu dự kiến

Nghiên cứu có đem lại đóng góp mới về lý luận, phương pháp và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý không? (So sánh với phần tổng quan nghiên cứu)1.0
Tổng

10.0

Người chấm

(Ký và ghi rõ họ tên)

tải về 56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương