Questionnaire complementaire a une demande de visa schengentải về 62.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích62.5 Kb.
#64696
loạiApplication form

-QUESTIONNAIRE FOR A SCHENGEN VISA Bảng câu hỏi đối với việc xin thị thực Schengen

(to be completed by the applicant in French or in English and to be joined to the application form)

(phải điền bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và nộp cùng tờ khai xin thị thực)
1/- Identity: nhân thân name Họ:………………………….. surname Tên : ………………………………… date of birth ngày tháng năm sinh :…………………………
2/- Purpose of travel (please tick the appropriate box) Mục đích chuyến đi(xin mời điền vào hộp tương ứng)
 Private visit to friends thăm bạn bè Family visit thăm thân Professional visit công việc Individual tourism du lịch cá nhân Business thương mại Other (please specify) các mục đích khác(xin nêu rõ) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3/- Profession and financial resources in Vietnam nghề nghiệp và thu nhập tài chính :
3.1 What is your present professional status ?vị trí công việc hiện nay của bạn? employee nhân viên retired hưu trí unemployed thất nghiệp student sinh viên housewife nội trợ other các nghề nghiệp khác
3.2 If other, please specify :nếu làm các công việc khác, xin nêu rõ: ………………………………………………………………………………………………………..
3.3 If you are employee, please specify the name and address of your employer ? nếu bạn là nhân viên, xin nêu rõ tên và địa chỉ của công ty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Telephone number : sô điện thoại………………………………………………………Fax number : số Fax……………………………………………….
3.4 How long have you been working for your employer ? bạn làm việc tại đây từ bao lâu? ………………………………………………………..
3.5 What is the activity of your company ? hoạt động của công ty bạn là gì? ……………………………………………………………………………………..
3.6 If your purpose of travel is business : How long has your company been co-operating with the inviting company? Nếu mục đích của bạn là thương mại: Công ty của bạn hợp tác với Công ty mời từ bao lâu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


3.7 What is your profession/job ? Bạn làm nghề/công việc gì? ……………………………………………………………………………………………………..
3.8 Your monthly income (RMB) thu nhập hàng tháng của Bạn :

- Salary or professional income lương hoặc thu nhập nghề nghiệp

- Retirement pension lương hưu

- Rental income tiền cho thuê

- Other income (spouse, parents, scholarship)các thu nhập khác(vợ/chồng, bố mẹ, bạn bè)
3.9 Have you been granted leave ? bạn có được đồng ý cho nghỉ phép không? yes có no không If you have answered yes, is it a paid leave ? nếu có, có phải nghỉ phép được trả lưong hay không? yes có no không4/- Family status tình trạng hôn nhân :
4.1 What is the nationality of your spouse?

Quốc tịch của chồng/vợ? …………………………………………………………………………………………………


4.2 Do you have any children ? bạn có con không? yes có no không 4.3 If you have answered yes, how many ? nếu có, bao nhiêu?:
4.4 If you have answered yes, do they travel with you ? nếu có, bạn có du lịch với họ không? : yes có no không
4.5 Where do they live? Họ đang sống ở đâu? Vietnam France or in a Schengen State Pháp hoặc các nước Schengen khác Other foreign country các nước khác

5/- Your housing in Vietnam Nhà ở tại Việt nam:
5.1 Are you  owner ? bạn có phải là chủ sở hữu hay không? yes có no không tenant ? thuê nhà? yes có no không
5.2 Since when do you live at this address? Bạn sống tại địa chỉ này từ bao giờ? ……………………………………………………………………….
6/- Your stay in the Schengen Space countries nơi ở của bạn tại các nước Schengen:
6.1 : You are travelling bạn đi du lịch : alone một mình with family or friends với gia đình hoăc bạn bè with colleagues với đồng nghiệp
6.2 : Do you have family in the Schengen Space ? bạn có gia đình tại khối Schengen không? yes có no không
6.3. If so, where does your family live ? nếu có, gia đình của bạn sống ở đâu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


6.4 How long has your family been living there? Gia đình của bạn sống ở đó từ bao lâu? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.5 What was the purpose of your family’s settling? Mục đích nhập cư của gia đình của bạn là gì? employment công việc marriage hôn nhân study học tập other các mục đích khác
6.6 If other, please specify : Nếu là mục đích khác, xin nêu rõ: ………………………………………………………………………………………………………..
6.7 : Do you have friends in the Schengen Space ? bạn có bạn bè tại Khối Schengen không? yes có no không
6.8 : What will be your itinerary in the Schengen Space ? hành trình của bạn tại Khối Schengen ……………………………………………………………
6.9 : Do you speak foreign languages ? bạn có nói được ngoại ngũ không? yes có no không

If you have answered yes, which ones? Nếu có, ngoại ngữ nào?  ……………………………………………………………………………….……….


7/- Previous visas issued by a Schengen state consular representation thị thực trước đây của bạn được cấp bởi cơ quan đại diện lãnh sự của các nước Schengen:
7.1 Have you previously been refused a Schengen visa ? Bạn đã từng bị từ chối cấp thị thực Schengen chưa? yes có no không
7.2 If so, which consulate did you apply to and when? Nếu có, Cơ quan lãnh sự nào đã từ chối và khi nào?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statement will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Schengen state which deals with the application.

Tôi xin cam đoan với tất cả hiểu biết của mình rằng những thông tin mà tôi cung cấp là đúng và đầy đủ. Tôi ý thức rõ ràng rằng bất cứ thông tin khai man nào cũng dẫn tới việc hồ sơ xin cấp thị thực của tôi bị từ chối hoặc thị thực đã cấp cho tôi bị hủy bỏ và tôi có thể bị truy tố hình sự theo luật pháp của quốc gia thành viên khối Schengen thụ lý hồ sơ.I am aware that the French consular authorities may ask me to show up at the French visa section before or after the issue of my visa.Tôi nhận thức rõ rằng Cơ quan lãnh sự Pháp có thể yêu cầu tôi đến Bộ phận thị thực trước hoặc sau khi cấp thị thực cho tôi.

Place :Nơi làm Date : ngày tháng : Signature chữ ký :

tải về 62.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương