Quỹ ĐẦu tư CỔ phiếu triển vọng bảo việTtải về 0.81 Mb.
trang12/16
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.81 Mb.
#1676
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Thuế


 • Chính sách thuế áp dụng cho Quỹ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư.

 • Các loại thuế bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thuế áp dụng đối với Quỹ.

 2. Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư tổ chức (không phân biệt trong nước hay nước ngoài): thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% (hai mươi lăm phần trăm) trên lợi nhuận được chia hoặc 25% (hai mươi lăm phần trăm) trên giá trị gia tăng của tài sản được chia so với mệnh giá khi quỹ bị thanh lý hay giải thể. Lợi nhuận tính thuế không bao gồm phần lợi tức được chia do đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước.

 • Nhà đầu tư cá nhân: thuế suất thuế thu nhập là 5% (năm phần trăm) trên lợi nhuận được chia hoặc 5% (năm phần trăm) trên giá trị gia tăng của tài sản được chia so với mệnh giá khi quỹ bị thanh lý hay giải thể. Ngoài ra, giao dịch bán lại Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư cá nhân có thể chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1% (không phẩy một phần trăm) trên doanh thu bán lại Chứng chỉ Quỹ hoặc hình thức khác đã đăng ký với cơ quan thuế.

Ghi chú: Trên đây là biểu thuế hiện hành áp dụng đối với các giao dịch của Nhà đầu tư vào quỹ đại chúng và có thể thay đổi tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần tham khảo các quy định có liên quan hoặc chuyên gia trong lĩnh vực thuế để có được thông tin cần thiết cho quyết định đầu tư của mình.

 1. Hình thức nộp thuế theo lựa chọn mà Nhà đầu tư đăng ký khi tham gia giao dịch Chứng chỉ Quỹ gồm khấu trừ tại nguồn hoặc hình thức khác.

 • Công ty Quản lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi thanh toán cho Nhà đầu tư. 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


Tình hình hoạt động của Quỹ sẽ được cập nhật và công bố cho Nhà đầu tư theo các nội dung và quy định tại Phần XIV. Cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư, chế độ báo cáo.

 1. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH


  1. Công ty Quản lý Quỹ phải:

 • Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi quỹ do Công ty quản lý;

 • Tách biệt tài sản của Công ty Quản lý Quỹ với tài sản của các quỹ mà Công ty Quản lý Quỹ quản lý, tài sản của Thành viên uỷ thác; tách biệt tài sản của các quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý.

  1. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.

  2. Công ty Quản lý Quỹ phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công ty Quản lý Quỹ.XIV. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

14.1. Cung cấp tài liệu, thông tin cho Nhà đầu tư


   1. Trong vòng tối đa ba (03) ngày kể từ Ngày định giá (không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật), sau khi có xác nhận của Ngân hàng Giám sát, giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ sẽ được công bố cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, Đại lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

   2. Công ty Quản lý Quỹ định kỳ hàng tháng, quý, năm phải gửi Nhà đầu tư thống kê giao dịch, số dư trên tài khoản, tiểu khoản và báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ. Đối với Nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh, Công ty Quản lý Quỹ gửi thống kê giao dịch, số dư trên tiểu khoản theo yêu cầu bằng văn bản của Nhà đầu tư. Thời hạn cung cấp thông tin không quá năm(05) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà đầu tư.

   3. Công ty Quản lý Quỹ phải công bố hoặc cung cấp cho Nhà đầu tư:

 1. Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt;

 2. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã kiểm toán;

 3. Báo cáo tổng kết về hoạt động Quản lý Quỹ, bán niên và cả năm;

 4. Báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ, bán niên và cả năm;

 5. Báo cáo về hoạt động của quỹ, bán niên và cả năm.

   1. Các tài liệu quy định tại điểm 14.1.3 nêu trên được cung cấp miễn phí cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. Thời hạn công bố các tài liệu tại mục b, c, d, e điểm 14.1.3 không muộn quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc nửa năm tài chính; và không muộn quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

   2. Trường hợp Nhà đầu tư có yêu cầu, Công ty Quản lý Quỹ phải cung cấp quy trình quản trị rủi ro, nêu rõ các hạn chế đầu tư, phương pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro sử dụng để quản lý tài sản của Quỹ.  1. Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin


   1. Công ty Quản lý Quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 1. Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, bán niên và cả năm;

 2. Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ, bán niên và cả năm;

 3. Báo cáo về các giao dịch tài sản của quỹ;

 4. Báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của Quỹ, bán niên và hàng năm;

   1. Báo cáo phải được gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử trong vòng năm(05) ngày kể từ ngày kết thúc tháng, trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc quý; trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc nửa năm tài chính; và trong vòng chín mươi(90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Quỹ.

   2. Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát phải lưu trữ toàn bộ tài liệu chứng từ về hoạt động đầu tư của Quỹ theo quy định về tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, Đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, tổ chức kiểm toán, Ban Đại diện Quỹ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo mật thông tin về hoạt động của Quỹ, thông tin về Nhà đầu tư, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba, ngoại trừ theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. tải về 0.81 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương