Quỹ ĐẦu tư CỔ phiếu triển vọng bảo việT


Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theotải về 0.81 Mb.
trang10/16
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.81 Mb.
#1676
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo:

 1. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông thường:


  Ngày giao dịch

  Định kỳ ngày thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, không kể các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật (Ngày T).

  Lưu ý: Trường hợp ngày T là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, kỳ giao dịch đó sẽ bị hủy. Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ tại ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ kế tiếp.

  Giá phát hành/bán

  NAV/CCQ tại ngày giao dịch + Phí phát hành Chứng chỉ Quỹ

  Giá mua lại

  NAV/CCQ tại ngày giao dịch - Phí mua lại Chứng chỉ Quỹ

  Phí phát hành

  Số tiền đăng ký mua hợp lệ

  Mức phí

  Nhỏ hơn 02 tỷ đồng

  0,50%

  Từ 02 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng

  0,30%

  Từ 05 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng

  0,20%

  Từ 20 tỷ đồng trở lên

  0,15%

  Trường hợp Nhà đầu tư có giao dịch mua Chứng chỉ quỹ trong vòng một năm gần nhất kể từ Ngày giao dịch hiện tại(đang đặt lệnh mua), phí phát hành Chứng chỉ Quỹ sẽ được tính bằng 90% phí phát hành theo quy mô tương ứng như trên.

  Phí mua lại

  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ

  Mức phí

  Nhỏ hơn 06 tháng

  0,50%

  Từ 06 tháng trở lên

  Không tính phí

  Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán có các thời điểm nắm giữ khác nhau, Quỹ áp dụng nguyên tắc mua trước bán trước có nghĩa là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên, kế đến là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ ngắn hơn.

  Phí chuyển đổi

  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ

  Mức phí

  Nhỏ hơn 06 tháng

  0,10%

  Từ 06 tháng trở lên

  Không tính phí

  Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ chuyển đổi có các thời điểm nắm giữ khác nhau, Quỹ áp dụng nguyên tắc mua trước bán trước có nghĩa là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên, kế đến là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ ngắn hơn.

  Giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu

  1.000.000 đồng

  Số lượng đăng ký giao dịch bán hoặc chuyển đổi tối thiểu

  Số lượng Chứng chỉ Quỹ đối với một lệnh bán hoặc chuyển đổi tối thiểu là năm (05) Chứng chỉ Quỹ.

  Số lượng CCQ tối thiểu còn lại tại tài khoản

  Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn năm (05) Chứng chỉ Quỹ, toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.

  Thời gian đóng sổ lệnh

  14h45 (mười bốn giờ bốn mươi lăm phút) ngày T – 1.

  Trường hợp ngày T – 1 là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được dời sang 14h45 của ngày làm việc gần nhất trước đó.  Thời điểm công bố NAV

  Trong vòng T + 3

  Thời hạn xác nhận giao dịch

  Trong vòng T + 3

  Thời hạn thanh toán cho Nhà đầu tư

  Trong vòng T + 5

  Phương thức đặt lệnh

  Chi tiết tại Phụ lục 2 của Bản Cáo bạch

  Hủy lệnh giao dịch

  Nhà đầu tư chỉ được phép hủy lệnh giao dịch trước thời điểm đóng sổ lệnh. Ngoài ra, việc hủy lệnh giao dịch của Nhà đầu tư sẽ được thực hiện sau thời điểm đóng sổ lệnh trong các trường hợp:

  1. Lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh

  2. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ chưa có tại tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trong ngày T – 1 (giao dịch qua Đại lý phân phối);

  3. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ được chuyển vào tài khoản tiền của Quỹ không theo quy định tại Điều lệ Quỹ;

  4. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được thấp hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua và Đại lý phân phối không thực hiện các thủ tục điều chỉnh trước thời gian quy định của Đại lý chuyển nhượng;

  5. Đại lý phân phối không nhập lệnh vào hệ thống của Đại lý chuyển nhượng theo đúng quy định của Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này, Đại lý phân phối có trách nhiệm thống nhất với Nhà đầu tư về phương án xử lý.

  Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch

  Theo quy định tại Điều 17, Điều lệ Quỹ

  Đóng tài khoản giao dịch

  Tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư sẽ được đóng trong các trường hợp sau:

    1. Nhà đầu tư yêu cầu đóng và tài khoản giao dịch không còn Chứng chỉ Quỹ;

    2. Tài khoản giao dịch được tự động đóng khi không có số dư liên tục trong vòng một (01) năm;

    3. Nhà đầu tư yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản theo đó chuyển toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu từ tài khoản giao dịch mở tại Đại lý phân phối này sang tài khoản giao dịch mở tại Đại lý phân phối khác;

  Đại lý phân phối

  Danh sách Đại lý phân phối và các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ được quy định cụ thể tại Phụ lục 3 của Bản Cáo bạch này.
 2. Chương trình đầu tư định kỳ (SIP):


 • Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ.Phương thức đặt lệnh được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 của Bản Cáo bạch;

 • Nội dung Chương trình đầu tư định kỳ cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký

01 năm

02 năm

Trên 02 năm

Kỳ đóng tiền

Tháng

Tháng hoặc Quý

Tháng hoặc Quý

Số tiền tối thiểu

100.000 đồng/tháng

 • 100.000 đồng/tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng

 • 300.000 đồng/quý nếu lựa chọn đóng tiền theo quý

 • 100.000 đồng/tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng

 • 300.000 đồng/quý nếu lựa chọn đóng tiền theo quý

Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất (ngày Quỹ nhận được tiền mua từ Nhà đầu tư)

Ngày 15 hàng tháng

 • Ngày 15 hàng tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng;

 • Ngày 15 các tháng Hai, Năm, Tám, Mười Một nếu lựa chọn đóng tiền theo quý;

 • Ngày 15 hàng tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng;

 • Ngày 15 các tháng Hai, Năm, Tám, Mười Một nếu lựa chọn đóng tiền theo quý;

Phí giao dịch mua

Bằng 80% phí giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường với quy mô tương ứng

Bằng70% phí giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường với quy mô tương ứng

Bằng 60% phí giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường với quy mô tương ứng

Chấm dứt Chương trình đầu tư định kỳ

Chương trình đầu tư định kỳ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện dưới đây:

 • Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt tham gia;

 • Kết thúc thời gian đăng ký;

 • Nhà đầu tư không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ ba (03) lần trở lên trong thời gian đăng ký;

Trường hợp Chương trình đầu tư định kỳ bị chấm dứt trước khi kết thúc thời gian đăng ký, khi bán Chứng chỉ Quỹ mua theo Chương trình đầu tư định kỳ, Phí mua lại sẽ tự động tăng thêm đúng bằng phần phí giao dịch được giảm khi mua Chứng chỉ Quỹ.

Ví dụ:

 • Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ trong thời hạn 01 năm với số tiền định kỳ là 100.000 đồng/tháng.

 • Phí giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ là 0,3% x 80% = 0,24%, như vậy phần phí giao dịch được giảm 0,06%.

 • Giả định Nhà đầu tư chấm dứt Chương trình đầu tư định kỳ trước thời hạn và bán Chứng chỉ quỹ đã mua, Phí mua lại sẽ tự động tăng thêm là 0,06%.

 • Việc bán, chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ, duy trì tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ được thực hiện tương tự quy định đối với trường hợp Giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông thường.   1. Chuyển nhượng phi thương mại


 • Việc chuyển nhượng phi thương mại được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan;

 • Nhà đầu tư chỉ thanh toán các chi phí và thuế phát sinh theo đúng quy định của pháp luật;

 • Việc giao dịch, duy trì tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau khi chuyển nhượng phi thương mại được thực hiện tương tự đối với trường hợp Giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông thường

tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương