Quỹ ĐẦu tư CỔ phiếu triển vọng bảo việTtải về 0.81 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.81 Mb.
#1676
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành Chứng chỉ Quỹ cho các Nhà đầu tư chỉ có nghĩa là việc xin phép lập Quỹ và phát hành Chứng chỉ Quỹ đầu tư đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ
BẢN CÁO BẠCH

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT

 1. Tên của Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)

 2. Số giấy phép: Số 24/GCN-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2016

 3. Loại hình Quỹ: Quỹ mở

 4. Ngày đăng ký với UBCKNN: 09/05/2017

 5. Thời hạn hiệu lực:

 6. Thông cáo nội dung sau:

Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản cáo bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản cáo bạch này đã được đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày / / ”.

 1. Họ tên, chức danh và địa chỉ của người phụ trách công bố thông tin.

 • Họ và tên: Nguyễn Đình An

 • Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

 • Địa chỉ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (Viết tắt: BVF)

Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: (84-04) 3928 9589 Fax: (84-04) 3928 9590 1. Nơi cung cấp Bản cáo bạch:

 • Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

 • Trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

 • Điện thoại: (84-04) 3928 9589 Fax: (84-04) 3928 9590

 • Website: http://www.baovietfund.com.vn

 • Các Đại lý phân phối theo quy định tại Bản Cáo bạch này

MỤC LỤC


I.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2

II.CÁC THUẬT NGỮ / ĐỊNH NGHĨA 3

III.CƠ HỘI ĐẦU TƯ 5

III.1Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam 5

III.2Cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu Việt Nam 9

IV.THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 14

IV.1Các thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ 14

IV.1.1Thông tin cơ bản 14

IV.1.2Giới thiệu về pháp nhân sở hữu Công ty Quản lý Quỹ 14

IV.1.3Giới thiệu về Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý Quỹ 17

IV.1.4Giới thiệu về Ban điều hành Công ty Quản lý Quỹ 18

IV.2Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ 19

IV.2.1Tổng quan về Công ty Quản lý Quỹ 19

IV.2.2Kết quả kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ trong 5 năm gần đây: 21

IV.3Quỹ đầu tư do Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý 22

V.NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 23

VI.TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 23

VII.ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 23

VIII.CÔNG TY KIỂM TOÁN 24

IX.CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 24

IX.1Thông tin chung về Quỹ 24

IX.1.1Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ 24

IX.1.2Giấy đăng ký phát hành 24

IX.1.3Giấy phép thành lập và hoạt động 24

IX.1.4Ban đại diện Quỹ: 24

IX.1.5Người điều hành Quỹ: 25

IX.2Mục tiêu, chiến lược và hạn chế đầu tư của Quỹ 27

IX.2.1Mục tiêu đầu tư: 27

IX.2.2Chiến lược đầu tư 27

Cơ cấu tài sản mục tiêu của Quỹ như sau: 28

IX.2.3Hạn chế đầu tư 28

IX.3Rủi ro khi đầu tư vào Quỹ: 30

IX.4Điều lệ Quỹ 31

X.PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 32

X.1Căn cứ pháp lý: 32

10.2. Phương án phát hành lần đầu: 32

10.3.Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo: 34

10.3.1.Giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông thường: 34

10.3.2.Chương trình đầu tư định kỳ (SIP): 37

10.3.3.Chuyển nhượng phi thương mại 39

10.4. Xác định và công bố giá trị tài sản ròng: 39

10.4.1. Xác định giá trị tài sản ròng: 39

10.4.2. Công bố giá trị tài sản ròng: 39

XI.PHÂN CHIA LỢI NHUẬN , CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VÀ THUẾ 40

XI.1Phân chia lợi nhuận 40

XI.2Chi phí hoạt động 40

XI.2.1Phí quản lý Quỹ 40

XI.2.2Phí lưu ký, giám sát 41

XI.2.3Phí trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan 41

XI.2.4Chi phí khác 41

XI.3Thuế 41

XII.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 42

XIII.XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 42

XIV. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 43

14.1. Cung cấp tài liệu, thông tin cho Nhà đầu tư 43

14.2.Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin 44

XIV.ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NHÀ ĐẦU TƯ 44

XV.CAM KẾT 45

PHỤ LỤC 1: TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐIỀU LỆ QUỸ 45

PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 73

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 79

PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ 80

1.Đối với tiền gửi 80

2.Đối với tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ trên thị trường tiền tệ chiết khấu(sau đây gọi là Công cụ thị trường tiền tệ): 81

3.Đối với trái phiếu Chính phủ 82

4. Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương: 84

5.Đối với cổ phiếu và liên quan: 85

6.Đối với chứng khoán phái sinh niêm yết 87

7.Các tài sản khác được phép đầu tư nhưng chưa quy định phương pháp định giá 87

PHỤ LỤC 5: BIỂU PHÍ VỚI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, LƯU LÝ VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ 89
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

------------------------- 1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH


  1. Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt:

 • Ông Nguyễn Đình An

Quyền Tổng giám đốc

 • Bà Nguyễn Phương Anh

Giám đốc Phát triển kinh doanh

 • Ông Mai Trung Dũng

Giám đốc Giám sát tuân thủ

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

  1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

 • Bà Lê Mỹ Linh

Phó Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ do Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt lập. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và dữ liệu chúng tôi có được và căn cứ trên Bản Cáo bạch mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 và Thông tư số 15/2016/TT – BTCngày 20/01/2016. 1. tải về 0.81 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương