Programming technique part 1tải về 63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.01.2019
Kích63 Kb.
#70207

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CĂN BẢN

Chủ đề 1: Biến, nhập và xuất


   1. Viết chương trình hiện ra màn hình hai câu thông báo sau:

Chao ban!

Chuc mung ban den voi mon hoc Ky Thuat Lap Trinh.   1. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương. Tính tổng của hai số. Hiển thị kết quả ra màn hình.

   2. Viết chương trình tính hiệu của hai số nguyên dương.

   3. Viết chương trình tính tích của hai số nguyên dương.

   4. Viết chương trình tính thương của hai số nguyên dương.

   5. Viết chương trình tính tổng bình phương của hai số được nhập vào từ bàn phím.

   6. Viết chương trình nhập vào bán kính, tính và in ra màn hình chu vi và diện tích hình tròn.

   7. Viết chương trình cho phép nhập vào 1 kí tự. In ra mã ASCII của kí tự tương ứng và mã của kí tự đứng trước và đứng sau của kí tự đó.

   8. Viết chương trình cho phép nhập vào kí tự chữ thường, in ra kí tự chữ hoa tương ứng và ngược lại

   9. Viết chương trình nhập vào một số dương có 2 chữ số, in ra số đảo ngược của số đó

   10. Viết chương trình nhập giờ, phút, giây. In ra tổng số giây tương ứng.


Chủ đề 2: Toán tử và biểu thức


   1. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và số thực x. Tính và in ra

   2. a). Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính và in ra chu vi và diện tích của hình chữ nhật.

b). Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình thang cân.

c). Viết chương trình tính chu vi và diện tích tam giác cân.   1. Viết chương trình nhập vào tên của một người. Xuất ra màn hình câu thông báo: Chao ban

   2. Viết chương trình nhập vào điểm số của ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính và in ra điểm trung bình.

   3. a). Viết chương trình nhập vào diện tích đường tròn, tính và in ra bán kính của đường tròn đó.

b). Nhập chu vi đường tròn, xuất bán kính, diện tích.

c). Nhập chu vi, diện tích của hình chữ nhật. Xuất chiều dài, chiều rộng.   1. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và số thực x. Tính và in ra biểu thức

   2. Nhập tọa độ 2 điểm A và B, tính chiều dài đoạn thẳng AB và hệ số gốc của đường thẳng AB

   3. Nhập số giây bất kỳ, tính và in ra dạng hh:mm:ss

   4. Viết chương trình đảo ngược một số nguyên có đúng 3 ký số.

Chủ đề 3: Lệnh if…else…, switch


   1. Viết chương trình nhập vào các hệ số của phương trình bậc nhất. Giải phương trình bậc nhất và hiển thị kết quả ra màn hình.

   2. Viết chương trình giải phương trình bậc hai.

   3. Giải bất phương trình Ax + B >0

   4. Giải bất phương trình Ax2 + Bx + C >=0

   5. Giải hệ phương trình   1. Nhập a,b, c cho biết a,b,c là 3 cạnh tam giác gì?

   2. Viết chương trình nhập vào điểm 3 môn học: Toán, Lý, Hóa. Tính trung bình cộng điểm 3 môn. Sau đó in ra màn hình loại học sinh (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu).

   3. Viết chương trình cho phép nhập vào 1 kí tự. In ra cho biết kí tự đó là chữ hoa hay chữ thường, là chữ số hay không phải là những loại trên.

   4. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. In ra số đó dương hay âm, chẵn hay lẻ.

   5. Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 4 số nguyên đó.

   6. Viết chương trình nhập vào một số, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố không.

   7. Nhập số nguyên m từ bàn phím, kiểm tra m có chia hết cho 2 không?

   8. Nhập m từ bàn phím, kiểm tra m có chia hết cho 9 không?

   9. Viết chương trình nhập tháng, năm. In ra thông báo tháng đó có bao nhiêu ngày, năm đó có nhuần hay không.

   10. Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên, xác định cực tiểu min và cực đại max.

   11. Viết chương trình nhập vào số Kwh tiêu thụ điện. Tính tiền điện phải trả biết rằng cách thức tính tiền theo qui định như sau:

    1. 100 kwh định mức đầu tiên có đơn giá trung bình là 600đ/kwh

    2. Các kwh từ 101 đến 150 có đơn giá là 700đ/kwh

    3. Các kwh từ 151 đến 200 có đơn giá là 900đ/kwh

    4. Các kwh từ 201 trở đi có đơn giá là 1100đ/kwh

   12. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n với 1<=n<=7. Tùy theo n=1, 2, 3, ..., 7 hãy in tương ứng các từ Sunday, Monsday, Tuesday,.... , Saturday ra màn hình.


Chủ đề 4: Lệnh while, và do…while


   1. Viết chương trình nhập số nguyên N. Hỏi N có bao nhiêu chữ số.

   2. Viết chương trình nhập vào số N. tìm tổng các số trong nó (vd: 1234  tổng=10)

   3. Viết chương trình nhập 2 số nguyên a, b tìm bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất.

   4. Làm lại các bài trên nhưng trước khi thoát thì có câu thông báo hỏi xem người dùng có muốn thoát không. Nếu người dùng không muốn thoát thì cho họ làm tiếp.

   5. Lập chương trình để (yêu cầu không sử dụng hàm tính căn bậc 2)

-Nhập vào một số nguyên n

-Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không?

-Nếu không, tìm số chính phương nào nhỏ hơn n và gần n nhất


   1. Viết chương trình tính exp(x) theo công thức sau đây

với độ chính xác 0.00001 nghĩa là xác định n sao cho   1. Viết chương trình tính sin(x) theo công thức sau đây


với độ chính xác 0.0001.Chủ đề 5: Lệnh for; break và continue


   1. Viết chương trình in các kí tự từ ‘A’ đến ‘Z’ xuôi và ngược, chữ hoa và chữ thường.

   2. Viết chương trình nhập n, in cửu chương n.

   3. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không?

   4. Viết chương trình nhập 2 số nguyên N, M tìm MN

   5. Viết chương trình nhập số nguyên N tìm

T1= 1 + 2 + 3 + 4 +…N

T2= 11 + 22 + 33 + … NN

T3= 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … 1/N

T4= 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + … 1/N   1. Viết chương trình nhập N. xuất ra hình có dạng sau

Giả sử N = 4

*

********

*******   1. Viết chương trình nhập N. xuất ra các hình có dạng sau

Giả sử N = 4

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

* * *


* *

*


   1. Viết chương trình in tam giác Pascal.

   2. Tính P = n! với n nguyên dương nhập từ bàn phím

Ví dụ: nhập x = 5 thì P = 5! = 120

   1. Viết chương trình tìm 100 số nguyên tố đầu tiên.

   2. Viết chương trình in ra dãy Fibonacci

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233

tải về 63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương