Professional Lettertải về 77.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.02.2018
Kích77.5 Kb.
#12277


Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sacred Heart of Jesus Parish

2121 N. Denton Drive, Carrollton, TX 75006

Telephone: 972-446-3461 Fax: 972-446-9551

Đơn Xin Rửa Tội

Application for Baptism
Số danh bộ: ________________ Xin rửa tội ngày: ________/_______/_____________

(Parish Registration Number) (Baptism Date) Day Month Year
Xin điền những chi tiết dưới đây chính xác như trong giấy khai sinh.

(Please fill in completely and exactly as the information on the Birth Certificate.)
Người được rửa tội (Person receiving baptism):
Tên Thánh (Baptismal name): _________________________________________________________
Tên (Name): _____________________________________________________________________

Họ (Last name) Tên đệm (Middle name) Tên gọi (First name)


Ngày Sinh (Date of birth), Tháng (month):_________ ) Ngày (day )___________ Năm (year): _____________

Sinh tại thành phố (Place of birth), (city): ____________________________ Tiểu Bang (state):_______________________Cha Mẹ (Parents information):

Con Ông: _____________________________________________________________________________________________(Father’s Name) Tên thánh Họ (Last name) Tên đệm (Middle name) Tên gọi (First name)
Tôn giáo của người cha (Religion of father): ____________________________________________________________
Con Bà: ______________________________________________________________________________________________

(Mother’s Name) Tên thánh Họ (Last name) Tên đệm (Middle name) Tên gọi (First name)

Tôn giáo của người mẹ (Religion of mother): ____________________________________________________________


Cha mẹ có làm phép cưới bởi linh mục Công giáo không? (Parents married by a Catholic priest) Có (Yes) ___ Không (No) ____
Địa chỉ (Address): _______________________________________________________________________________
Phone (Home): ___________________________ (Cell) ___________________________________
E-mail Address: _________________________________________________________________
Người Đỡ Đầu: ____________________________________________________________________________________

(Sponsor’s Name) Tên thánh Họ (Last name) Tên đệm (Middle name) Tên gọi (First name)

Lệ Phí (Baptism fee):Thành viên Giáo xứ: $20.00 Ngoài giáo xứ: $50.00

Ngày (mm/dd/yyyy) _________________________

_________________________________________

Người Xin Ký Tên / Applicant’s Signaturetải về 77.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương