Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Giáo Phận Dallastải về 49.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.02.2018
Kích49.5 Kb.
#12272

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam

Giáo Phận Dallas

ĐƠN BẢO TRỢ ỨNG VIÊN - Khóa Cursillo #5 Nam - GP Dallas

Thứ Năm ngày 21 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2016


Tại Trung Tâm Cursillo Ft.Worth
2221 NW 26th Street,  Fort Worth, TX  76164

(Xin điền bằng chữ IN rõ ràng và đầy đủ mọi chi tiết)

***

I. NGƯỜI BẢO TRỢ

1. Tên người / nhóm bảo trợ: …………………………………….……………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………… Thành phố ……………… Tiểu Bang: …… Zip Code: ……………..
Điện thoại: …………………………….. Email: ..…………………..………............................................................

3. Anh / Chị có thường xuyên hội Nhóm Thân Hữu không?: [ ] Có [ ] Không

4. Anh / Chị có thường xuyên tham dự Ultreya không?: [ ] Có [ ] Không

Nếu không thường xuyên họp nhóm hoặc tham dự Ultreya, xin cho biết lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tên người Nhóm trưởng: …………………………………………………….. ĐT: …………………………….II. CHI TIẾT VỀ ỨNG VIÊN

1.Tên ứng viên ………………………………………………………………………………………………………

Tên Thánh Họ Đệm Tên gọi

2. Địa chỉ ……………………………………………………………………… Thành phố: ………………………

Tiểu Bang: …… ….Zip Code: ……………..ĐT: (……....) ………….… Email: …………………………

3. Giáo Xứ …………………………………………………………………… Giáo Phận: ………………………

4. Thời gian Anh / Chị đã quen biết ứng viên bao lâu? ……………..……………………………………………

5. Thời gian Anh / Chị đã nói với ứng viên về PT Cursillo bao lâu? ……………………………………………

6. Lý do khiến Anh/Chị muốn ứng viên này tham dự khóa Cursillo ……………………………………............

…………………………………………………………………………………………..………………………………Lưu ý: Xin gửi hoặc giao giấy giới thiệu này về Khối Tiền Cursillo - Dallas trước ngày 1 tháng 5, 2016.

Chữ ký người bảo trợ: ……………………………………………… Ngày: …………………………………

2121 W. Apollo Rd, Garland, Texas 75044 Website: www.cursillodallas.com


tải về 49.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương