PhöÔng phaùp toå chöÙc troø chôItải về 306.69 Kb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu20.06.2022
Kích306.69 Kb.
#182962
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
tro choi vd th
T li u gi o d c v R n luy n k N ng th c h nh x H IPHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TROØ CHÔI
----o0o----
Bieân soaïn: Huyønh Toaøn

Tröôøng Ñoaøn Lyù Töï Troïng

Ñeà taøi: TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG


(Thöïc Haønh)


1> DAÃN THUYÛ NHAÄP SÔN:

* Muïc ñích: reøn luyeän söï kheùo leùo, nhanh nheïn, vui khoûe


* Ñoái töôïng: Thanh, thieáu nieân
* Soá löôïng: 40 ngöôøi (1/2 nam), chia ít nhaát 2 ñoäi
* Ñòa ñieåm: saân baõi roäng
* Ban toå chöùc: 1 troïng taøi ñieàu khieån + moãi ñoäi coù 1 troïng taøi theo doõi keát quaû
* Vaät duïng: 4 xoâ nöôùc + 4 cheùn muû + 4 chai nöôùc suoái lôùn
* Thôøi gian: 10 -> 15 phuùt
Chuaån bò: Chia thaønh 4 ñoäi ñöùng haøng doïc taïi ñieåm xuaát phaùt. Caùch vaïch xuaát phaùt 10m ñaët 4 xoâ nöôùc saïch vaø 4 cheùn muû. Töø ñieåm ñaët xoâ nöôùc tôùi ñích laøm nhöõng chöôùng ngaïi vaät (coù theå). Ñích laø nhöõng chai, bình nöôùc suoái khoâng (phaûi gioáng nhau).

Caùch chôi: Khi nghe hieäu leänh cuûa troïng taøi ñieàu khieån, vaän ñoäng vieân soá 1 cuûa moãi ñoäi di chuyeån tôùi xoâ nöôùc, duøng cheùn muû muùc nöôùc ñoäi leân ñaàu (khoâng duøng tay giöõ) vöôït qua caùc chöôùng ngaïi vaät tôùi ñích, duøng tay ñoå nöôùc vaøo chai. Sau ñoù chaïy veà boû cheùn vaøo choå cuõ roài di chuyeån veà ñaùnh vaøo tay ngöôøi soá 2 vaø cöù theá ngöôøi thöù 2 – thöù 3 …. tieáp tuïc.


Taát caû caùc ñoäi phaûi traät töï (xeáp haøng theo thöù töï töø 1 ñeán 10), vaän ñoäng vieân khi ñoäi nöôùc khoâng ñöôïc laáy tay giöõ cheùn. Keát quaû (sau 5 phuùt) ñoäi naøo nhieàu nöôùc trong chai thì ñoäi ñoù thaéng.
** Chuù yù: Troïng taøi ñieàu khieån phaûi coù taàm maét quan saùt caùc ñoäi, caùc vaän ñoäng vieân. Troïng taøi theo doõi keát quaû (ôû 4 ñoäi) phaûi chính xaùc, coâng minh.
2> COØ COØ ÑOÂI:


* Muïc ñích: Neâu cao tinh thaàn ñoàng ñoäi, söï gaén boù giöõa caùc thaønh vieân – ñeà cao söùc khoûe.
* Soá löôïng: 20 -> 40 ngöôøi, chia thaønh 2 -> 4 nhoùm
* Vaät duïng: Nhöõng gheá muû (hoaëc nhöõng vaät duïng khaùc laøm daáu ñích ñeán)
* Ñòa ñieåm: Saân roäng, thoaùng, saïch …
* Thôøi gian: 10 -> 15 phuùt
* Ban toå chöùc: 1 troïng taøi chính, 4 troïng taøi giaùm saùt

Chuaån bò: Moãi ñoäi chia ñeàu nam, nöõ. Moãi laàn thi ñaáu ñeàu cho taát caû caùc ñoäi vaø moãi ñoäi tuaàn töï töøng ñoâi.


Caùch chôi: 1 nam, 1 nöõ ñöùng vaøo vaïch xuaát phaùt (ñöùng saùt nhau), co chaân (keá nhau) leân vaø tay ngöôøi naøy naém coå chaân ngöôøi beân kia.


Khi nghe hieäu leänh (taát caû 4 ñoâi ….) cuøng coø coø veà (4) vaïch laøm ñích, coø voøng qua 4 vaät roài tieáp tuïc coø veà ñieåm xuaát phaùt ñeå chaïm vaøo tay ñoâi tieáp theo. Tieáp tuïc nhö vaäy ñoäi naøo veà tröôùc (5 ñoâi) ñoäi ñoù thaéng.

Moãi ñoäi phaûi coù ñuû soá nam, nöõ. Tröôùc khi xuaát phaùt, cuõng nhö trong khi coø, vaän ñoäng vieân khoâng ñöôïc buoâng tay giöõ chaân, neáu buoâng tay phaûi quay veà xuaát phaùt laïi. Moãi troïng taøi theo doõi, höôùng daãn roõ raøng khi tôùi ñích, veà ñieåm xuaát phaùt cuûa töøng ñoâi trong moãi ñoäi.tải về 306.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương