Phoøng gd huyeän Cuû Chi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 336.34 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2019
Kích336.34 Kb.
  1   2   3
  Навигация по данной странице:
 • KẾ HOẠCH

ỦY BAN NHÂNDÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH AN
–––––––––

Số: 187/KH-PVA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhước Vĩnh An, ngày 15 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2016 – 2017Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UB, ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Huyện Củ Chi về việc thành lập Trường Tiểu học Phước Vĩnh An;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về “Ban hành kế hoạch thời năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 1060/BC-GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về “Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017”;

Căn cứ văn bản số 1200/GD&ĐT-TH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học”;

Căn cứ văn bản số 328/KH-PVA ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Trường Tiểu học Phước Vĩnh An về Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Tiểu học giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế, Trường Tiểu học Tiểu học Phước Vĩnh An xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Thuận lợi và khó khăn

  1. Thuận lợi

 • Trường được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh An.

 • Đội ngũ GV đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn là 90,4% và GV có tinh thần phấn đấu đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.

 • Ban đại diện CMHS thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác giáo dục HS.

  1. Khó khăn

 • Trường có 2 cơ sở cách nhau bình quân khoảng 3 km nên việc quản lý, tổ chức các hoạt động gặp không ít khó khăn, sỉ số vượt quá quy định do thiếu phòng học.

 • Điều kiện sân bãi chật hẹp chưa đảm bảo phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường.

 • Thiếu phòng chức năng phục vụ giảng dạy các hoạt động

 • Trường thiếu GV dạy nhiều môn, Tiếng Anh, Tổng phụ trách Đội nên nhà trường gặp khó khăn trong phân công.

 1. Về nhân sự, trường lớp và cơ sở vật chất

  1. Tình hình cán bộ, giáo viên, công nhân viên
Tổng số

Đảng viên

Công đoàn

Chi đoàn

Biên chế

GV dạy lớp

GV dạy bộ môn

GV làm công tác khác

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

BCBGH

2

2

2

2

2

22

GV

21

20

5

5

21

20

6

5

21
14

5

2

NV

6

46

4

1

1

2

4


Cộng

29

26

7

7

29

2625

4

14

5

2Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Cao đẳng

Đại học

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

BGH2

1002

100

GV21

100

10

47,6

9

42,28

CNV

4

66,7

2

33,3

Cộng

4

13,3

25

86,7

10

34,4

11

37,93

  1. Tình hình học sinh

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

Học 2b/ngày

Bán trú

Học Tiếng Anh (Bộ)

Học Tiếng Anh tăng cường

Học Tiếng Anh tự chọn

Học Tin học tự chọn

Một

03

105

57

105

38

105


Hai

03

136

66

136

36

136


Ba

03

125

63

125

28

125


Bốn

03

137

67

137

36

137


Năm

03

115

60

115

22

Cộng

15

618

313

618

160

503

  1. Tình hình cơ sở vật chất

Mục

Cơ sở chính

Cơ sở ấp 3

Cộng

Diện tích (m2)

3 708,2

1 417,6

5 125,8

Bình quân m2/HS

7

11,25

9,125

Số phòng học

12

03

15

Số phòng hành chính

3
3

Số phòng chức năng

1
1

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 • Phát huy hiệu qu, tiếp tc thc hin ni dung các cuc vn đng và phong trào thi đua. Thc hin Ch th s 05-CT/TW ngày 15.5.2016 ca B Chính tr v đy mnh hc tp và làm theo tư tưởng đo đc, phong cách H Chí Minh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 • Thực hiện chương trình giáo dục. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, tiếp tục thực hiện việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Quyết định của UBND Thành phố. Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, tiếp tục chỉ đạo vận dụng hiệu quả mô hình trường tiểu học mới. Thực hiện đúng tinh thần Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28.8.2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Sách, tài liệu, hoạt động Thư viện, Thiết bị. Khuyến khích xây dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình “thư viện xanh”, phát triển văn hóa đọc…phù hợp điều kiện thực tế. Quan tâm đẩy mạnh việc đọc sách của học sinh . Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Tiếp tục triển khai thực hiện thiết bị dạy học tự làm.

 • Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

 • Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục. Thực hiện việc phân cấp quản lí và giao quyền chủ động cho các bộ phận. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, kiểm định chất lượng, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo.

 • Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ gắn với các hoạt động ngoại khóa. Tiếp tục đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường.

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

  1. Biện pháp

 • Thành lập Ban công tác và xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • Tiếp tục thực hiện chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm, sống trung thực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 • Thường xuyên tổ chức quán triệt trong đội ngũ thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, gương mẫu, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích GV, CBQL học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo..

 • Tiếp tục duy trì việc trang trí “20 điều giáo viên cần biết” và “Các hành vi giáo viên không được làm” ở phòng GV đồng thời thường xuyên quán triệt các nội dung trên trong Hội đồng nhà trường.

 • Tổ chức cho đội ngũ GV học tập và thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học, Quyết định 16/2008/QĐ- BGDĐT,Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.

 • Thực hiện nghiêm túc Luật Công chức, Luật Giao thông và các quy định của Pháp luật, thật sự gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động mọi người trong việc thực hiện “Nếp sống văn minh”.

 • Tuyệt đối không có tình trạng xúc phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể HS và người khác. Nếu CB, GV, NV vi phạm Luật Giao thông thì không xét thi đua cuối năm học.

 • Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28.6.2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16.5.2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03.11.2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học và công văn số 3265/UBND-VX ngày 28.6.2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn Thành phố.

 • Thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “ngồi sai lớp”, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.

 • Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính trong trường tiểu học; các quy định tại văn bản số 5584/BGDĐT ngày 23.8.2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10.9.2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

  1. Chỉ tiêu

 • 100% CB, GV, NV hưởng ứng và thực hiện tốt chủ đề năm học.

 • 100% CB, GV, NV thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Luật giáo dục, Luật Giao thông,Thông tư,Chỉ thị, Điều lệ trường tiểu học và các chuẩn theo quy định.

 • 100% CB, GV, NV tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe báo cáo thời sự và các hoạt động ngoại khóa.

 • 100% CB, GV, NV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” của ngành với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp”.

 1. Củng cố và phát triển mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực

  1. Biện pháp

 • Thường xuyên quét dọn nhà vệ sinh không có mùi hôi và khu vực rửa tay sạch sẽ, cung cấp đủ nước, xà phòng cho HS rửa tay; kết hợp giáo dục HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp và những nơi công cộng.

 • Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

 • Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05.5.2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28.02.2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14.3.2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Quyết định 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ”Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành giáo dục.

 • Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh – thân thiện đối với các mối quan hệ trong nhà trường (thầy – thầy, thầy – trò; trò – trò), giữa nhà trường và xã hội.

 • Tạo cảnh quan trường học bằng cây xanh, cây cảnh. Sử dụng các thùng rác có nắp đậy. Cổng trường sạch đẹp và an toàn.

 • Tiếp tục trang trí trường lớp và khuôn viên trường đúng quy định, có tính thẩm mỹ, giáo dục HS. Duy trì “góc thư viện”, “góc sản phẩm” ở các phòng học và thường xuyên được cập nhật, bổ sung, tránh hình thức đối phó.

 • Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, âm nhạc dân tộc, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp. Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ.

 • Có kế hoạch định kỳ tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

 • Tổ chức GV và học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ đầu tuần.GV tiếp tục thực hiện kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức “Ngày hội ngôi trường tiểu học của em” để giới thiệu với cộng đồng về ngôi trường và chất lượng giáo dục của trường trong những năm qua.

 • Tiếp tục rèn HS biết yêu quý, trân trọng thành quả đã thực hiện, có thái độ đối xử thân thiện với môi trường.

 • Xây dựng căn tin đảm bảo an toàn VSTP, nhân viên bán căn tin phải khám sức khỏe theo quy định của ngành y tế, các mặt hàng đồ chơi, thực phẩm ăn uống phải có nguồn gốc, an toàn khi sử dụng; căn tin đảm bảo sạch sẽ, văn minh.

 • Tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho HS bước vào năm học mới.

 • Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho HS hoàn thành chương trình Tiểu học trước khi ra trường.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương