PhöÔng aùn toå chöÙc hoäi thi olympic caùc moân khoa hoïc maùc- leânin, TÖ TÖÔÛng hoà chí minh “TAÀm nhìn xuyeân theá kyû” laàtải về 124.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích124.5 Kb.
#1112


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 567 -KH/TWĐTN-TNTH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH


Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017-----------
Trên cơ sở thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017), 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017), 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI.

- Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên.II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

2.1. Tên gọi hội thi: “Ánh sáng soi đường”

2.2. Đối tượng dự thi:

2.2.1. Bảng cá nhân: Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước.

2.2.2. Bảng đội tuyển:

- Mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc trực thuộc Đoàn trực thuộc.

- Thành viên của đội tuyển được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau:

+ Không phải là sinh viên đang theo học ở các ngành, chuyên ngành: Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị; Chính trị học; Giáo dục chính trị.

+ Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

Hạn chót gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển là ngày 29/3/2017. Đăng ký theo mẫu (được ban hành kèm Kế hoạch này) và gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Hà Nội.

2.3. Thời gian tổ chức hội thi:

2.3.1. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017.

2.3.2. Bảng đội tuyển:

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 04, 05/2017 (Thời gian cụ thể các cụm, khu vực sẽ được thông báo tới các đội tuyển bằng văn bản, thông qua website và fanpage Hội thi).

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: tháng 05/2017 (Dự kiến 21/5/2017).

III. NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI THI

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

IV. HÌNH THỨC THI

4.1. Bảng cá nhân:

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

4.2. Bảng đội tuyển:

4.2.1. Vòng thi cụm:

- Thời gian: tháng 4/2017.

- Thi đấu theo 11 cụm, mỗi trận gồm 3-4 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu, chọn 11 đội hạng nhất tham dự vòng khu vực.

- Danh sách các cụm: Miền núi Tây Bắc bộ, Miền núi Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Tiền, Đồng bằng sông Hậu, Đoàn trực thuộc.4.2.2. Vòng thi khu vực:

- Thời gian: tháng 5/2017.

- Thi đấu tại 03 khu vực theo hình thức đối kháng sân khấu, chọn 3 đội nhất và 01 đội nhì có điểm số cao nhất trong các đội dự thi vòng khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc. Danh sách các khu vực:

+ Khu vực miền Bắc gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm miền núi Tây Bắc bộ, cụm miền núi Đông Bắc bộ, cụm Trung du Bắc bộ, cụm Đồng bằng sông Hồng và cụm Đoàn trực thuộc.

+ Khu vực miền Trung gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm Bắc Trung bộ, cụm Duyên hải Nam Trung bộ và cụm Tây Nguyên.

+ Khu vực miền Nam gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm Đông Nam bộ, cụm Đồng bằng sông Tiền và cụm Đồng bằng sông Hậu.4.2.3. Vòng Chung kết toàn quốc:

- Thời gian: 21/5/2017 (dự kiến).

- 04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu để xác định giải thưởng chung cuộc. Hai đội tuyển đạt điểm cao nhất trong các đội không vào chung kết xếp hạng nhận giải khuyến khích của hội thi.

(Nội dung và hình thức thi cụ thể được ghi rõ trong Thể lệ của Hội thi).

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

5.1. Bảng cá nhân:

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:* Giải thưởng Tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng.* Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải thưởng dành cho 02 Trường có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, kèm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Giải thưởng dành cho 02 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất nhất, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, kèm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.5.2. Bảng đội tuyển:

Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và những phần thưởng sau:

- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng và 01 chuyến về nguồn cho đội tuyển 07 người.

- 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng.

- 02 giải Ba trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng.

- 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


  1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Ban Thanh niên Trường học là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi; tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi.

- Các ban, đơn vị phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn đôn đốc Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc do đơn vị mình phụ trách triển khai hội thi đúng yêu cầu và thời gian, đảm bảo chất lượng. Giao Ban Quốc tế phối hợp Ban Thanh niên Trường học triển khai Hội thi đến sinh viên Việt Nam đang học tập ngoài nước.

- Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Sinh viên Việt Nam cử phóng viên đưa tin, đăng tải các bài viết về Hội thi trên báo điện tử, báo giấy theo phân công được kèm theo Kế hoạch. Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh giao Báo Tuổi trẻ đưa tin tuyên truyền cho Hội thi.


  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo cấp ủy, Ban giám hiệu các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trong cả nước tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hội thi; tổ chức hội thi tại cơ sở.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn thành lập Ban Cố vấn, Ban Giám khảo của vòng chung kết toàn quốc.

- Tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải cao trong Hội thi.


  1. Các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc

- Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đông đảo sinh viên tham gia.

- Triển khai tổ chức vòng thi cá nhân cấp tỉnh; lựa chọn đội tuyển cấp tỉnh đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng tham dự hội thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện.Nơi nhận:

- Đồng chí Đinh Thế Huynh-UVBCT, TT BBT (để b/c);

- Đồng chí Võ Văn Thưởng- UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Đồng chí Trương Thị Mai, UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng (để b/c);

- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để p/h chỉ đạo);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Các Ban, đơn vị khối phong trào Trung ương Đoàn (để t/h);

- Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò, Tạp chí Thanh niên, Cổng Tri thức Thánh Gióng (để t/h);

- Các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/h);

- Đảng ủy, BGĐ, BGH các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng (để p/h);

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng (để t/h);

- Lưu VP, Ban TNTH.


TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT(Đã ký)


Lê Quốc Phong


tải về 124.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương