Phòng giáo dục & đào tạo huyện Đông Triều Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



tải về 273.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2019
Kích273.5 Kb.
#100364
 • Phòng giáo dục & đào tạo huyện Đông Triều
 • Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

 • - Lần lượt ấn các phím:
 • 7
 • :
 • 4
 • 0
 • =
 • - Trên màn hình xuất hiện kết quả
 • 0.175.
 • Máy đã tính: 7 : 40 = 0,175
 • Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%
 • Chú ý: Có thể lần lượt ấn các phím:
 • 7
 • :
 • 4
 • 0
 • %
 • Khi đó trên màn hình xuất hiện số 17.5 thì đây là kết quả 17,5%
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • a) Ví dụ 1: Tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40.
 • b) Ví dụ 2: Tính 34% của 56.
 • - Lần lượt ấn các phím:
 • - Trên màn hình xuất hiện kết quả
 • 19.04.
     • Máy đã tính: 56 x 34 : 100 = 19,04
 • 6
 • 5
 • x
 • 7
 • 8
 • :
 • 0
 • 1
 • 0
 • =
 • Vậy: 34% của 56 là 19,04
 • Có thể lần lượt ấn các phím
 • 5
 • 6
 • x
 • 3
 • 4
 • %
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • a) Ví dụ 1: Tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40.
 • b) Ví dụ 2: Tính 34% của 56.
 • c) Ví dụ 3: Tìm một số biết 65 % của nó bằng 78.
 • - Lần lượt ấn các phím:
 • 7
 • 8
 • :
 • 6
 • 5
 • x
 • 0
 • 1
 • 0
 • =
 • - Trên màn hình xuất hiện kết quả: 120
 • Có thể lần lượt ấn các phím
 • 7
 • 8
 • :
 • 6
 • 5
 • %
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán

 • Bài 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cốt đó.
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • BÀI TẬP
 • Năm
 • Số đi học
 • Tổng số
 • Tỉ số phần trăm
 • 2001
 • 613
 • 618
 • 2002
 • 615
 • 620
 • 2003
 • 617
 • 619
 • 2004
 • 616
 • 618
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán

 • Bài 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm giữa số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học của một xã. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • BÀI TẬP
 • Năm
 • Số đi học
 • Tổng số
 • Tỉ số phần trăm
 • 2001
 • 613
 • 618
 • 99,19%
 • 2002
 • 615
 • 620
 • 99,19%
 • 2003
 • 617
 • 619
 • 99,67%
 • 2004
 • 616
 • 618
 • 99,67%
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán

Bài 1:

 • Bài 1:
 • Bài 2: Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65 kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau (theo mẫu).
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • BÀI TẬP
 • Lạc vỏ ( kg)
 • 100
 • 95
 • 90
 • 85
 • 80
 • Lạc hạt ( kg)
 • 65
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán

Bài 1:

 • Bài 1:
 • Bài 2: Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65 kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau (theo mẫu).
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • BÀI TẬP
 • Lạc vỏ ( kg)
 • 100
 • 95
 • 90
 • 85
 • 80
 • Lạc hạt ( kg)
 • 65
 • 61,75
 • 58,5
 • 55,25
 • 52
 • Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Toán


tải về 273.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương