Phòng gd&Đt phú vang trưỜng tiểu học vinh hàtải về 61.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích61.19 Kb.
#2955

Trường Tiểu học Vinh Hà

PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH HÀ


Số: ..... /BC-THVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Hà, ngày tháng 10 năm 2016

DỰ THẢO
PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016
Năm học 2015-2016 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm Trường Tiểu học Vinh Hà đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau:Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế năm học 2015 -2016:

1. Kết quả

a) Số lượng:

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 45 em đạt tỉ lệ 100%

- Duy trì số lượng đạt : 100%

- Hoàn thành tốt công tác PCGDĐĐT năm 2015 đạt mức độ 2

b) Chất lượng:

- Duy trì số lớp 2 buổi/ ngày : 2/10 lớp tỉ lệ 20%- Số HS học 2 buổi/ngày : 50/242 đạt tỉ lệ 20, 66 %. .

- Xây dựng nề nếp, kỉ cương, quy chế chuyên môn trong nhà truờng.

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Sở, Phòng tổ chức.

- Tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ trong trường.

- Chất lượng đại trà được nâng lên, học sinh chưa hoàn thành các môn học giảm, không có học sinh ngồi nhầm lớp.

Học sinh:

+ Năng lực, phẩm chất : 242/242 đạt 100%

+ Học sinh hoàn thành bậc tiểu học: 100%Giáo viên :

+Thi giáo viên giỏi có 02 giáo viên: 1 giáo viên được giải khuyến khích và 01 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện

+ Có 01 giáo viên đạt giải khuyến khích giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

+ Có 01 giáo viên tham gia Hội thi nhạc cụ giáo viên và học sinh tiểu học đạt giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh.

+ Tham gia trưng bày thiết bị dạy học tự làm đạt giải khuyến khích.

- Lao động tiên tiến: 8 chiếm 34.78 % .

- CSTĐCS: 1 chiếm 4,34 % .

c) Về các hội thi:

- Tham gia hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp Huyện có 06 em được công nhận viết chữ đẹp cấp huyện.

- 12 em lớp 4 và 5 tham gia giao lưu giải toán qua mạng cấp tỉnh và có 01 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

d) Công tác xã hội hóa giáo dục:

-Huy động phụ huynh và các nguồn lực phát thưởng cho học sinh HTXS học sinh hoàn thành tốt nội dung các môn học cuối năm học 2015-2016 với số tiền hơn 9 triệu đồng.2. Hạn chế, yếu kém:

- Tham gia các hội thi cấp trên đạt kết quả chưa cao.

- Hoạt động Đội chưa mạnh, các phong trào bề nổi của trường còn hạn chế.

- Công tác đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

a) Nguyên nhân thành công:

- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương, sự lãnh đạo có hiệu quả của chi bộ nhà trường.

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng Giáo dục& Đào tạo.

- Nhờ sự đồng tình ủng hộ của hội cha mẹ học sinh.

- Đặc biệt là sự thống nhất, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

b) Nguyên nhân tồn tại:

- Địa phương còn nghèo nên huy động xã hội hóa trong việc tăng cường cơ sở vật chất còn hạn chế.

- Ngân sách cấp trên và sự đầu tư của địa phương cho nhà trường còn ít chưa tương xứng với tình hình thực tế của nhà trường

- Các phong trào và hội thi do cấp trên tổ chức kết quả chưa cao do sự đầu tư kinh phí chưa nhiều, chưa sâu sát, một bộ phận giáo viên chưa nhiệt tình trong việc tổ chức các hoạt động.

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời nên phần nào có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

c) Bài học kinh nghiệm:

- Cần xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động khoa học và sát với tình hình thực tế của trường hơn; cần có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

- Mạnh dạn trong kiến nghị, đề xuất cấp trên trong công tác đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Phát huy vai trò xã hội hóa giáo dục.

- Cần tăng cường phát huy sức mạnh của tập thể.
PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành của cấp trên.

Tiếp tục tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho các em; tiếp tục triển khai nhân rộng hiệu quả mô hình quản lý lớp học, sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới (VNEN); áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục (CGD); bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và tổ chức dạy 2 buổi/ngày.I.Đặc điểm tình hình của nhà trường, địa phương:

1. Địa phương:

Trường TH Vinh Hà đóng trên địa bàn thôn 4 của xã, trường có trách nhiệm tuyển sinh trên địa bàn của hai thôn: thôn 2 và thôn 4 với tổng số dân là: 875 hộ/ 3874 khẩu

Trong đó: Thôn 2: 272 hộ/1316 khẩu

Thôn 4: 603hộ/2558 khẩu

Trong những năm trở lại đây, nhận thức của bậc cha mẹ học sinh được nâng cao rõ rệt, đã chú trọng quan tâm hơn đến việc học tập của con em, đa số trẻ em trong độ tuổi đến trường và ra lớp đúng độ tuổi, hiện tượng học sinh bỏ học giảm nhiều. Đời sống nhân dân đã ổn định hơn.Tuy nhiên vẫn còn một số gia đình gặp nhiều khó khăn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt giáo dục của nhà trường.

2.Nhà trường:


 1. Thuận lợi:

- Trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương xã Vinh Hà; đặc biệt nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang.

- Đội ngũ CB,GV,NV được bố trí đủ theo biên chế thuận lợi cho nhà trường phân công nhiệm vụ; đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt trình và có trình độ chuyện môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn

- Kinh tế của phụ huynh ngày được nâng dần, đặc biệt là sự quan tâm đến chất lượng học tập của học sinh.

- Máy móc phục vụ cho công tác quản lý và học tập của học sinh về ứng dụng công nghệ thông tin ngày được trang cấp thuận lợi cho công tác quản lý, dạy học và học tập của học sinh. 1. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với hoạt động dạy và học trong nhà trường, thiếu phòng học nên nhà trường chỉ bố trí học 2 buổi trên ngày cho khối Một 2 lớp/30 học sinh nên ít nhiều có phần ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng toàn diện.

- Đội ngũ GVNV trẻ và đa số là nữ nằm trong độ tuổi sinh con nên bố trí công tác làm thay, kiêm nhiệm có phần ảnh hưởng đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Xã Vinh Hà là một xã thuộc diện bãi ngang, khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều kết hợp với một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng giáo dục.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017:

I/ Công tác huy động số lượng:

- Tổng số trẻ 6 – 14 tuổi (2010-2002):413

Trong đó trẻ 6 tuổi – 14 tuổi đi học: 413

- Tổng số trẻ 6 tuổi (2010): 29

Trong đó trẻ 6 tuổi đi học lớp 1: 29 - Tỷ lệ: 100%.

- Tổng số trẻ 11 tuổi (2005): 45

Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 39, tỷ lệ 86,7%

- Số lớp 2 buổi/ngày: 2 lớp

+ Số học sinh học 2 buổi/ngày: Khối 1: 30 em; Nữ 14

- Biên chế lớp học : 10 lớp.

+ Tổng số học sinh : 230 ; Nữ : 109

+ Tổng số lớp : 10

Chia ra: Khối 1: 30/2 lớp; Nữ : 14

Khối 2: 49/2 lớp; Nữ : 22

Khối 3: 53/2 lớp; Nữ : 25

Khối 4: 49/2 lớp; Nữ : 28

Khối 5: 49/2 lớp; Nữ : 20

- CS chính : 10 lớp.

- Bình quân học sinh/lớp : 23

- Số lớp có HS thấp nhất : 15

- Số lớp có HS cao nhất : 27

- Số lớp học môn Tiếng anh: 6 lớp/151 em. (Từ Khối 3 Khối 5: 4 tiết/tuần )

- Số lớp học môn Tin học : 6 lớp/151 em.(Từ Khối 3 Khối 5)

- Công tác phổ cập GDTHĐĐT: phấn đấu đạt mức độ 3Biện pháp:

+ Thực hiện tốt công tác chiêu sinh và duy trì số lượng, huy động tối đa trẻ chưa đi học và học sinh bỏ học đến trường. Nâng cao chất lượng dạy học nhằm duy trì công tác PCGDTHĐĐT.

+ Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tạo cho các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến sĩ số của học sinh, liên lạc với phụ huynh kịp thời đối với những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có lí do.

+ Gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm vào công tác thi đua cuối năm trong việc duy trì số lượng.

II. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tiếp tục “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục thực hiện quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đạo đức nhà giáo; coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp.

- Thực hiện thu chi đảm bảo đúng các quy định và công khai minh bạch, dân chủ trong nhà trường.

- Tiếp tục xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn theo tiêu chí quy định tại công văn số 1436/SGDĐT-GDTH của Sở ngày 20/8/2007.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vào nhà trường như hát dân ca, tham quan bảo tàng, trò chơi dân gian,...Chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao vui chơi giải trí phù hợp đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường.

III. Chất lượng dạy và học

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2129/SGDĐT-GDTH ngày 31/10/2013 của Sở về việc Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu (HS CHT), không để xảy ra tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”.

- Tổ chức Lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các em trước khi ra trường.

- Tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở tất cả các lĩnh vực giáo dục. Thành lập câu lạc bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng anh và Tin học để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh.

-Thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng giữa các lớp.

-Thực hiện dạy 2 buổi/ ngày 2/10 lớp với 30/230 học sinh.

-Tiếp tục nhân rộng mô hình VNEN dưới 2 hình thức tổ chức lớp học và sinh hoạt tổ chuyên môn đối với khối lớp 3.

-Tiếp tục áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.

-Triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

-Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1-CGD năm học 2016-2017.

-Tiếp tục triển khai dạy Tin học từ khối 3 đến khối 5. Tổ chức giao lưu học sinh có năng khiếu tin học như: vẽ tranh trên máy tính, tin học trẻ không chuyên, IOE, VOE....

Chỉ tiêu:

Hoàn thành chương trình lớp học trên 99%.

Trong đó:Khối

Tổng số

HTXS nội dung các môn học

HTT nội dung các môn học

HT nội dung các môn học

SL

%

SL

%

SL

%

1

30

13

43.3

9

30

8

26.7

2


49

20

40,8

16

32.7

13

26,5

3

53

20

37,7

20

37.7

13

24,6

4

49

15

30.6

20

40.8

14

28.6

5

49

13

26,5

17

34.7

19

38,8

Cộng

230

81

35,2

82

35.7

67

29,1

Năng lực 230/230 tỷ lệ: 100%

Phẩm chất 230/230 tỷ lệ: 100%

Học sinh HTCT bậc tiểu học đạt: 100%.

Lớp đạt vở sạch chữ đẹp: 8/10 lớp đạt: 80 %.

Học sinh lưu ban : 0 ; Học sinh bỏ học giữa chừng : 0

Phấn đấu đạt giải Olympic Tiếng anh cấp Huyện từ 3-5 em, cấp Tỉnh: 1-2 em

Olympic toán cấp Tỉnh: 2-3 em

Thi vẽ tranh máy tính cấp Tỉnh: 1-2 em đạt giải.

Lớp học 2 buổi/ ngày 2/10 lớp với 30/230 học sinh tỷ lệ 13,04%

Mỗi giáo viên tiến hành dạy theo phương pháp BTNB tối thiểu 2 chủ đề/năm.

Trong năm mỗi giáo viên tự làm 1 thiết bị đồ dùng dạy học.

Biện pháp:

Nền nếp:

- Giáo dục cho các em về tư tưởng và nếp sống đạo đức, có ý thức tập thể, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ, biết quý trọng và lễ phép thầy cô giáo, người lớn tuổi. • Xây dựng nền nếp ngay từ đầu năm, tạo cho học sinh có thói quen chủ động, sáng tạo trong sinh hoạt và học tập.

 • Giáo viên và học sinh phải có trách nhiệm cao trong việc xây dựng và thực hiện nền nếp, biểu dương những thành tích cá nhân, tập thể để nhân rộng trong toàn trường.

 • Phát động các cuộc thi, các phong trào do cấp trên tổ chức.

 • Phân công phụ trách về công tác nền nếp lớp: Tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên TPT Đội.

Dạy và học:

-Tổ chức dạy phân hóa đối tượng vào buổi học thứ hai. Tăng cường công tác kiểm tra nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, thời khóa biểu của buổi học thứ hai.

-Chú ý đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao tính năng động, sáng tạo trong dạy học. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thao giảng, chuyên đề…, tăng cường dự giờ thường xuyên của chuyên môn.

-Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tăng cường sử dụng giáo án điện tử vào giảng dạy.

-Chỉ đạo giáo viên mỹ thuật thiết kế nội dung học tập bằng cách sắp xếp lại từ các bài học riêng lẻ trong sách giáo khoa hiện nay thành từng bài học theo chủ đề, dựa trên cốt truyện, liên kết giữa nội dung học tập với thực tế cuộc sống. Thông qua các chủ đề học tập, giáo viên vận dụng được phương pháp dạy học mới, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, khám phá để tự hình thành kiến thức, kĩ năng cho học sinh.

-Việc tổ chức dạy học Tiếng Việt lớp 1- CGD: giáo viên cần phải nghiên cứu, chuẩn bị kĩ các bài học và qua các tiết dạy giúp học sinh nắm chắc kiến thức ngữ âm tiếng Việt, luật chính tả, đọc thông, viết thạo, phát âm chuẩn. Tổ chức chuyên đề, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai, sinh hoạt tổ chuyên môn cần tập trung vào nội dung, phương pháp và hiệu quả của tiết dạy. Chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy học Tiếng Việt lớp 1-CGD.

-Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

-Môn tiếng Anh với thời lượng 4 tiết /tuần (đối với lớp 3-5) cần dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 2 kỹ năng Nghe và Nói.

-Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần/lần, tập trung vào tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ tổ, hội thảo chuyên môn nhất là dạy học Tiếng Việt lớp 1- CGD

-Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nội quy trường lớp, trang hoàng lớp học thân thiện.

- Phân công phụ trách chuyên môn: Thầy Mai Xuân Đương – Phó Hiệu trưởngVăn hoá văn nghệ:

 • Đầu năm học phải tập hát đúng Quốc ca, Đội ca.

 • Triển khai các bài ca múa hát sân trường.

 • Thành lập đội văn nghệ, câu lạc bộ âm nhạc, mỹ thuật để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

 • Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Phân công phụ trách : Cô Nguyễn Thị Hà Nhi và Thầy Lê Văn Phú.

Lao động- Vệ sinh

- Thường xuyên làm vệ sinh, phong quan trường lớp sạch sẽ. Phân công các lớp phụ trách công trình măng non theo từng khu vực trong sân trường.

- Phân công đội cờ đỏ để làm tốt vệ sinh đầu, giữa và cuối giờ.

- Chăm bón và trồng thêm cây bóng mát trong sân trường. Trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh.

Phân công: Cô Nguyễn Thị Hà Nhi và các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp .

Thể dục:

- Duy trì đều đặn thể dục đầu giờ, giữa giờ. Giáo dục ý thức rèn luyện thể chất cho học sinh trong nhà trường có hiệu quả và sôi nổi hơn.

- Thành lập đội bóng đá mini- đội điền kinh, câu lạc bộ cờ vua tại trường để tham gia các hội thi Cụm- Huyện.

Phân công: Thầy Hồ Văn Bãy phụ trách.Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Đội, Sao và tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát và rèn kĩ năng sinh hoạt Đội Sao trong nhà trường.

- Cụ thể hoá chương trình hành động theo chủ đề của năm học.

- Thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động.

- Tham gia tốt các hoạt động nhân đạo: Tăm tre, vé số, ủng hộ bão lụt…

- Duy trì việc đọc và làm theo báo Đội.

- Tăng cường sinh hoạt Đội theo chủ điểm hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt: An toàn giao thông đường bộ.

Phân công: Cô Nguyễn Thị Hà Nhi – Cô Võ Thị Linh.

IV. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo dạy và học

1. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo

- Thực hiện quản lý điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường bằng các kế hoạch, quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật.

-Tăng cường khả năng sử dụng và ứng dụng CNTT trong quản lý như sử dụng các phần mềm trong quản lý trường học, quản lý chất lượng giáo dục tiểu học, quản lý thư viện, tài chính và các hoạt động giáo dục khác như Cổng thông tin; EQMS quản lý trường tiểu học; permis và thống kê smas của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Gắn trách nhiệm của giáo viên đối với các hoạt động, kết quả học tập của học sinh.

-Công khai, minh bạch trong nhà trường theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT; các khoản thu theo Hướng dẫn số 1790/HD-LNGDĐT-TC; công tác kiểm tra nội bộ theo công văn số 2197/SGDĐT-TTr.

2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập; đảm bảo đánh giá đúng trình độ, năng lực học tập của học sinh, chống tiêu cực trong kiểm tra đánh giá.

-Thực hiện nghiêm túc Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

-Ngoài đánh giá đúng chất lượng 3 mặt của học sinh chuyên môn chỉ đạo giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra với thời lượng ngắn như 10 phút, 15 phút…để xác định, để làm minh chứng sự đúng đắn, khoa học của việc đánh giá nhận xét của mình và kết hợp với đánh giá thường xuyên để làm cơ sở cho việc ghi kết quả học tập và hoạt động giáo dục của các em cho từng học kỳ. Phát huy hiệu quả việc sử dụng sổ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh tiến tới sử dụng sổ liên lạc điện tử trong việc phối hợp với gia đình cùng giáo dục học sinh.

-Tổ chức kiểm tra theo hướng đề chung cho khối lớp ở các bài kiểm tra định kỳ để làm cơ sở đối chiếu, đánh giá năng lực và tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của học sinh, của giáo viên đồng thời nhằm điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

1. Tình hình đội ngũ

- Tổng số : 23 Nữ: 12

Trong đó: + Quản lí: 2 Nữ: 0

+ Giáo viên: 1 - 1: 11 Nữ : 07

+ Giáo viên đặc thù: 5 Nữ : 01

+ Nhân viên: 4 Nữ: 03

+ GV-TPT: 1 Nữ: 01

- Trình độ đào tạo:

+ Đại học: 11 Nữ: 5

+ Cao đẳng: 9 Nữ: 6

+ Trung học: 2 Nữ: 1

+ Khác: 1 Nữ: 0

- Đảng viên: 8 Nữ: 3 ( tỉ lệ: 34,78%)

2.Chỉ tiêu

-100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

- Bồi dưỡng thường xuyên có 100% khá giỏi, trong đó giỏi đạt trên 60%.

-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học phấn đấu có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 50% giáo viên đạt loại xuất sắc.

-Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường 11/16 đạt: 68,75%.

3.Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn và chính trị

-Tăng cường việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước và của ngành đề ra. Đặc biệt tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ giáo viên.

-Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011.

-Xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa đọc kết hợp với việc phát huy hiệu quả mô hình “Thư viện xanh” trong nhà trường.

-Nâng cao trách nhiệm của giáo viên đối với chất lượng của học sinh thông qua công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh ở nhiều thời điểm trong năm học. Việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

-Công khai mục tiêu phát triển, chất lượng của trường. Gắn trách nhiệm của từng giáo viên với chất lượng giáo dục học sinh mà mình phụ trách, bên cạnh đó tiếp tục giao chỉ tiêu chất lượng, công trình măng non nhằm tăng cường môi trường xanh - sạch - đẹp trong nhà trường.

-Tiếp tục tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT; giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

-Khai thác sử dụng có hiệu quả website của nhà trường theo quy định. Tổ chức tập huấn, hội thảo để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên. Trường nối mạng internet để giáo viên có điều kiện thu thập thông tin phục vụ công tác giảng dạy tiến tới xây dựng tư liệu giáo án điện tử trên trang web của nhà trường.

-Thực hiện tốt nền nếp chuyên môn, đảm bảo giờ giấc lên lớp, soạn và chuẩn bị bài chu đáo, dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định. 100% giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp để tiết học có hiệu quả. Kế hoạch cá nhân phải có đủ các cấp độ ngày, tuần, tháng, năm, từng giai đoạn. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

-Tạo điều kiện, cơ hội động viên, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên học tập và sáng tạo, phát hiện và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, đồng thời tuyên dương những điển hình tốt của cá nhân và tập thể về tự học và sáng tạo và các hoạt động trong nhà trường.

- Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên bằng các hình thức: tổ chức chuyên đề, giảng tập các môn học; tổ chức thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện cho giáo viên dự giờ đồng nghiệp, thi giáo viên giỏi để học tập và góp ý lẫn nhau. Thao giảng 2 tiết/1 GV/1 năm, dự giờ học hỏi kinh nghiệm 1 tiết/ 1GV/ 1 tuần.

- Tăng cường công tác tự học, tự rèn, tự phê bình, phê bình và dân chủ hoá trong trường học để tạo mối đoàn kết, thống nhất cao trong nhà trường.VI. Các điều kiện đảm bảo sự phát triển giáo dục

1. Tăng cường trật tự kỷ cương và xây dựng nền nếp trường học

-Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51-CT-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân Tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU.

- Tổ chức công tác thanh tra nội bộ, xem đây là nhiệm vụ cơ bản nhằm duy trì và xây dựng trật tự, kỉ cương và nề nếp, việc thực hiện quy chế chuyên môn cũng như công tác được giao, 100% CBGVNV được kiểm tra để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

-Nhà trường đã phối hợp với công đoàn xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học theo Quyết định số 04/200/QĐ- BGD-ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục đào tạo để toàn thể cán bộ giáo viên thực hiện.2. Tăng cường CSVC, xã hội hóa giáo dục

- Số phòng học hiện có : 6 phòng /10 lớp.

- Số phòng chức năng:

+Khối phòng phục vụ học tập : 3 phòng (phòng tin học, thư viện, thiết bị, phòng tiếng anh)

+Khối phòng hành chính quản trị : 1 phòng (phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hội đồng, y tế học đường, kế toán, văn thư)

- Tiếp tục xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, tăng cường trồng thêm một số cây cối, có kế hoạch làm vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Giáo dục hành vi và thói quen bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho học sinh đồng thời xem đây là trách nhiệm chung đối với tất cả cán bộ giáo viên học sinh trong trường.

-Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp ngày càng xanh sạch đẹp.

- Vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm tăng cường cơ sở vật chất trường học, quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.3.Thực hiện công tác kế hoạch, thống kê, lưu trữ thông tin và báo cáo

-Bám sát theo nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT để lập ra kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày phù hợp. Tổ chức các hoạt động cần có phương án dự phòng. Cần bàn bạc, cân nhắc kĩ trước khi xây dựng kế hoạch hoạt động. Mọi số liệu về dạy và học, hồ sơ sổ sách, chứng từ phải thống kê một cách khoa học để báo cáo kịp thời và lưu trữ cẩn thận.

-Thực hiện tốt việc lưu hồ sơ theo quy định của Luật Lưu trữ.

-Xử lí tốt thông tin, tránh bỏ sót và chậm trễ. Thực hiện nhận, gửi thông tin qua internet và qua cổng thông tin điện tử của ngành.4.Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện dân chủ trong trường học, coi thi đua là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn thi đua với quyền lợi CBGVNV.5.Việc thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn

- Năm 2005 trường đã được công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đến tháng 7/2008 qua quá trình phúc tra trường đã được công nhận lại là đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để giữ vững đơn vị văn hóa.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 để phấn đấu xây dựng trường Chuẩn Quốc gia trong những năm tới.

-Phát huy hiệu quả thư viện trường học, mua sách, báo, TBDH phục vụ học tập, tăng cường hiệu quả hoạt động của “Thư viện xanh”, báo cáo với lãnh đạo Ngành công nhận thư viện chuẩn trong năm học 2016 - 2017.V. Công tác Đảng- Đoàn thể

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn để không ngừng phát huy sức mạnh tập thể và xây dựng các quy định chung trong nhà trường.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn, Đội TNTPHCM, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, đoàn kết, Liên đội vững mạnh về mọi mặt.

- Chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; phấn đấu kết nạp đảng viên mới

1 – 2 đồng chí.

- Trường: “Tập thể Lao động Tiên tiến”

- Công đoàn được công nhận Tập thể đạt thành tích xuất sắc.

- Liên đội Liên đội vững mạnh cấp huyện.

VI. Đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân và đơn vị (danh sách đính kèm)

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0

- Lao động Tiên tiến: 12

- CSTĐ cấp Cơ sở: 11

- Trường: “Tập thể Lao động Tiên tiến”

VII.Kiến nghị đề xuất


 • Đối với UBND huyện Phú Vang:

Bổ sung kinh phí hàng năm và xây dựng mới CSVC nhà trường còn thiếu như phòng học, phòng chức năng, tường rào ... để nhà trường xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I vào những năm tiếp theo.

 • Đối với Phòng GD&ĐT Phú Vang:

Quan tâm hơn đến các trường cơ sở còn khó khăn để tham mưu với lãnh đạo huyện Phú Vang tăng cường thêm cơ sở vật chất để nâng cao tỉ lệ số lớp học 2 buổi / ngày.

Tham mưu với UBND huyện và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp them máy tính và ti vi phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý do số lượng máy tính hư hỏng phải thanh lý và còn thiếu. • Đối với Chính quyền địa phương:

Quan tâm giúp đỡ nhà trường hơn nữa trong kế hoạch xây dựng phát triển giáo dục của trường, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo cụ thể các hoạt động đặc biệt là phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

 • Đới với phụ huynh học sinh:

Tổ chức họp phụ huynh các lớp nhằm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, quan tâm giúp đỡ hơn nữa về nguồn lực để nhà trường có điều kiện hơn trong việc thực nhiệm vụ được giao.

Trên đây là phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trường Tiểu học Vinh Hà. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường quyết tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học đã đề ra./.
Nơi nhận :

- Phòng Gd&ĐT Phú Vang;(b/c)

- ĐU,UBND xã;(b/c);

- Lưu: VT.HIỆU TRƯỞNG
Hồ Huấn


CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017
1.100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt mọi chủ trương của ngành, của trường đề ra, không sinh con thứ ba, không gây mất đoàn kết nội bộ, không dạy thêm, học thêm.

2.Tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 và công nhận PCGDTHĐĐT mức độ 3.

3. Chất lượng:

Hoàn thành chương trình lớp học: 230/230 tỷ lệ: 100%.

Năng lực: đạt 230/230 tỷ lệ: 100%.

Phẩm chất: đạt 230/230 tỷ lệ: 100%.

Học sinh hoàn thành nhiệm vụ các môn học trên 99%

Học sinh HTCT bậc tiểu học: 100%.

4. Duy trì tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Lớp đạt vở sạch chữ đẹp: 8/10 lớp đạt: 80 %.

- Olympic Tiếng anh cấp Tỉnh: 3-5em đạt giải

- Olympic toán cấp Tỉnh: 2-3 em đạt giải

- Thi vẽ tranh máy tính cấp Tỉnh: 1-2 em đạt giải.

- Thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện 1-2 giáo viên đạt giải cấp huyện

6.Tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp: đều có giải cấp huyện.

7. Thao giảng 2 tiết/ 1 năm/ 1GV, dự giờ học hỏi đồng nghiệp 01/ tiết/ 1 tuần/ 1GV.

8. Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; phấn đấu kết nạp đảng viên mới 1 – 2 đồng chí.

- Trường: “Tập thể Lao động Tiên tiến”

- Công đoàn được công nhận Tập thể đạt thành tích xuất sắc.

- Liên đội Liên đội vững mạnh cấp huyện.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017


Tháng

Nội dung

8/2016


-Tổ chức chiêu sinh học sinh vào lớp 1.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ các môn học.

- Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 tham gia tập huấn chuyên môn Tiếng Việt 1 – CGD do Phòng tổ chức.

-Học sinh tập trung, tựu trường năm học mới ngày 15/8/2015. Học chính thức tuần 1 ngày 22/8/ 2016.

- Họp phụ huynh lớp 1 ngày 12/8/2016.

- Phân công giáo viên năm học 2016– 2017

-GV tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm

-BDTX nội dung: Tiếp tục nghiên cứu NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Nghiên cứu NĐ 20 và TT 07 về công tác PCGD-XMC.

- Xây dựng thư viện xanh và khu vận động học sinh.


9/2016


-Khai giảng năm học mới.

- Tự kiểm tra và hoàn thành hồ sơ phổ cập đúng độ tuổi mức độ III.

- Nộp báo cáo thống kê lên Phòng GD&ĐT

-Báo cáo tình hình nhân sự trường lớp đầu năm: cổng thông tin, EQMS, Smart, QLTH, permis.

-Bàn giao kết quả giữa các lớp, giao chỉ tiêu chất lượng các lớp.

-BDTX nội dung tìm hiểu tổ chức lớp học và sinh hoạt tổ chuyên môn theo mô hình VNEN.

- Tổ chức chuyên đề dạy học, chú trọng môn TV Lớp 1 CGD (cô Trang).

-Tổ chức Câu lạc bộ Toán, TV, Tiếng anh, Tin học.

-BDTX nội dung: Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của cấp tiểu học. Nghiên cứu về môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.

-Kiểm tra toàn diện: Cô Vân, thầy Bãy.10/2016


- Tổ chức chuyên đề dạy học, chú trọng môn TV Lớp 1 CGD.

-Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hội nghị công đoàn.

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập nộp tại huyện kiểm tra.

-Tham gia tập huấn về nhân rộng mô hình dạy học VNEN môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn, Mỹ thuật và Âm nhạc do Sở tổ chức.

-Kiểm tra toàn diện cô thầy Phú, cô Khá.

-BDTX nội dung: TH 31: Tổ chức dạy học cả ngày. TH 32: Dạy học phân hoá ở tiểu học.11/2016


-Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11

- Tham gia Hội thảo phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” do Sở tổ chức.

-Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-BDTX nội dung TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.

- Tổ chức thi cờ vua, cờ tướng cấp trường

-Kiểm tra toàn diện : Cô Loan, cô Trang, cô Ngân.12/2016


- Kiểm tra định kỳ cuối HK I

- Tham gia thi cờ vua, cờ tướng cấp huyện

-Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường

-Thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

- Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học đợt 1 cấp huyện.

-BDTX nội dung TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.

- Hội thảo về dạy học TV lớp 1 CGD cấp trường.

-Kiểm tra toàn diện Thầy Hòa, Thầy Tưởng01/2017


- Báo cáo sơ kết học kỳ I theo các mẫu.

- Tham gia Hội thảo về dạy học TV lớp 1 CGD do Sở tổ chức

- Tham gia giải Cờ vua, cờ tướng truyền thống do Sở tổ chức

- Tham gia Hội thi triển lãm Vở sạch - Chữ đẹp cấp huyện.

-Nhập thống kê chất lượng học kỳ 1 lên phần mềm EQMS của Bộ (theo lịch ấn định trên cổng EQMS), cổng thông tin điện tử của Sở.

-BDTX nội dung QLTH 5: Năng lực xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy theo yêu cầu đổi mới với cấp tiểu học.

-Kiểm tra toàn diện Cô Xinh, Thầy Hưng, Cô Linh


02/2017


- Tham gia Diễn đàn về Biển đảo hoặc Lịch Sử Việt Nam do Sở tổ chức.

- Tham gia lớp tập huấn về dạy học môn Tiếng Anh (Kỹ thuật dạy kỹ năng đọc, nói và ngôn ngữ lớp học) do Sở tổ chức

-Tham gia Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cấp huyện.

-Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện

-BDTX nội dung năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới với cấp tiểu học.

-Kiểm tra toàn diện Cô Ry, Cô Dung,3/2017


- Tham gia Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cho học sinh tiểu học cấp tỉnh.

- Tham gia hội thảo về trường học kết nối

- Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học đợt 2 cấp huyện.

-BDTX nội dung QLTH 7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học.

-Kiểm tra toàn diện Cô Hạnh, Thầy Quang, Cô Nhàng


4/2017


- Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học đợt 2 cấp Tỉnh.

-BDTX nội dung QLTH 8: Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

-Kiểm tra toàn diện Thầy Tiến, Cô Hợi.


5/2017


- Kiểm tra định kỳ cuối năm học

- Đánh giá thi đua, chuẩn HT, PHT, chuẩn giáo viên.

- Trường nộp về Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo tổng kết năm học, thống kê của Tiểu học theo mẫu.

-Tổng kết về dạy học theo CGD

-Tổng kết công tác kiểm tra toàn diện

-Tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên.6, 7/2017


- Chỉ đạo ôn tập trong hè cho học sinh chưa hoàn thành chương trình

- Chuẩn bị nội dung bồi dưỡng hè 2017.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn cấp trên tổ chức

- Xây dựng kế hoạch năm học mới.
Lưu ý: Kế hoạch hoạt động có thể bổ sung hang tháng nhà trường sẽ thong báo trong phiên họp cơ quan đầu mỗi tháng.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2016 – 2017

1/ TUYÊN BỐ LÝ DO GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU:

Hòa chung trong không khí hân hoan toàn Ngành giáo dục ra sức thi đua lập thành tích trong năm học 2016 – 2017. Năm học 2016 – 2017 là năm học tiếp tục thực hiện NQ số 29 của BCH TW Đảng Khóa XI tại hội nghị lần thứ 8 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành của cấp trên.

Năm học với chủ đề “ Dạy tốt- học tốt – quản lý tốt”. Để đánh giá lại những ưu điểm và những hạn chế trong năm học qua, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Phú Vang, hôm nay, trường Tiểu học Vinh Hà tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017 đó là lý do của Hội nghị sang hôm nay.

Về dự Hội nghị sang hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu:

1/ Về Phía Phòng GD&ĐT Phú Vang có:

-

-2/ Về lãnh đạo địa phương có:

 • Đ/c Lê Thành Vinh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

-

-

--

-

--

3/ Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh có:

 • Bác Bùi Khắc Thừa Trưởng ban Đ DCNHS và các anh trong Ban chấp hành.

4/ Về phía trường bạn có:

-

--

5/ Về phía nhà trường có :

 • Thầy giáo: Hồ Huấn Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, GV,NV cũng có mặt trong Hội nghị sang hôm nay.

Theo thống nhất của Hội đồng sư phạm đã giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 3 người:

 • Thầy: Hồ Huấn Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

 • Thầy: Mai Xuân Đương Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS.

 • Cô: La Thị Vân: Ủy viên BCH CĐCS – Tổ trưởng Tổ nữ công

Trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên chủ trì Hội nghị.

 • Được tin sang hôm nay trường Tiểu học Vinh Hà Tổ chức Hội nghị CB,CC, VC Đại diện Liên đội trường tiểu học Vinh Hà đến chúc mừng trân trọng mời các em:

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017


tải về 61.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương