Phòng gd&Đt long đIỀn trưỜng thcs nguyễn thị ĐỊNHtải về 127.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích127.39 Kb.


PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH


Số: 27 /KH-THCSNTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Tỉnh, ngày 20 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

PHẦN A. KẾ HOẠCH CHUNG

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Kế hoạch số 603/KH-SGDĐT ngày 29/5/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý hè 2014 và trong năm học 2014-2015;

Căn cứ Kế hoạch số /PGDĐT-GDTX ngày 30/6/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền về kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS;

Trường THCS Nguyễn Thị Định xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015 như sau:I. MỤC ĐÍCH

- Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên và nhân viên các cấp học những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp;

- Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới, chú trọng việc dạy học cá thể, tổ chức các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ  năng, phát triển năng khiếu của học sinh, thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới toàn diện nhà trường, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học;

- Duy trì và tiếp tục phát triển kết quả của các lớp tập huấn có nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên các cấp học trong suốt năm học;

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cho CBQL, giáo viên các cấp học;

- Đảm bảo tất cả CBQL, giáo viên và nhân viên các cấp học tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng trong hè theo kế hoạch bồi dưỡng của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý tự học, tự bồi dưỡng của CBQL và giáo viên trong nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

II. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Khối kiến thức bắt buộc ( bồi dưỡng tập trung )

1.1.Nội dung 1: Khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế-xã hội địa phương, chiến lược phát triển giáo dục, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức bộ môn. Cụ thể theo từng vị trí làm việc như sau:

- Tham dự đầy đủ các buổi học chính trị do huyện, xã tổ chức.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền tổ chức.

- Tham dự các hội nghị trực tuyến của ngành (nếu có)….

1.2.Nội dung 2: : Khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về nội dung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

- Dự và triển khai các chuyên đề của sở GD&ĐT;

- Tập huấn đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

- Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học.

- Bồi dưỡng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực- Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Tập huấn phương pháp đổi mới kiểm tra đánh giá.

2. Khối kiến thức lựa chọn (Nội dung 3): Khoảng 60 tiết/năm học/giáo viên

 


Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

THCS 14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:

- Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

- Các yêu cầu của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

- Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học tích hợp

- Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp một số nội dung cụ thể


Giáo viên nắm vững những yêu cầu, phương pháp, nội dung và xây dựng được kế hoạch dạy học tích hợp

15

2

3

THCS 20

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

- Tìm hiểu vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp.

- Phối hợp các thiết bị truyền thống và hiện đại.

- Tự làm thiết bị dạy học theo môn học

 


Phân tích được thực trạng thiết bị dạy học THCS. Tự làm thiết bị dạy học môn học

15

2

3

THCS 35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS:

- Vai trò và mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

- Nội dung và nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

- Phương pháp giáo dục kĩ năng sống học học sinh THCS trong các môn học và các hoạt động dạy học.Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng sống, tìm hiểu các phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS

15

2

3

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Nội dung 1:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp học tập chính trị theo kế hoạch .

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

- Giáo viên tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, các Nghị quyết của Đảng.

- Mỗi giáo viên tự học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Nội dung 2:

2.1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của các trường trong huyện. Tham gia các chuyên đề về chuyên môn đối với các trường theo cụm trường.

2.2. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung có thời hạn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. Tham gia tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

2.3. Giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thông qua kế hoạch của Sở GD&ĐT, của Phòng GD-ĐT và nhà trường.

3. Nội dung 3:

Bước 1. Công bố nội dung các Modun, công bố lịch bồi dưỡng và quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo BDTX.

Bước 2: Các tổ thống nhất và công bố hệ thống câu hỏi để giáo viên tự đọc tài liệu bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung thảo luận tổ:

Các tổ chọn giáo viên cốt cán đọc tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên tự đọc tài liệu bồi dưỡng (tài liệu bồi dưỡng là các mô đun thuộc nội dung 3 do nhà trường chọn được đăng tải tại địa chỉ http://thcs-nguyenthidinh-longdien.edu.vn/tài nguyen/BDTX 14-15. Mật khẩu: 123456) . Thông qua hệ thống câu hỏi yêu cầu giáo viên viết dưới dạng thu hoạch hoặc trả lời các câu hỏi. Các tổ cần tận dụng tối đa hệ thống các câu hỏi, các yêu cầu người học tự BDTX trong mỗi mô đun. Các câu hỏi này là nội dung chủ yếu của thảo luận tổ.

Bước 3. Cán bộ, giáo viên tự bồi dưỡng thông qua đọc tài liệu bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung thảo luận tổ

Bước 4. Tổ chức thảo luận tổ: Thực hiện theo quy định thời gian thực hành của chương trình BDTX, khoảng 3-4 tiết. Nội dung của bước 4 là :

- Tổ chức thảo luận, ghi biên bản thảo luận

- Tổ trưởng đánh giá kết quả, chấm điểm BDTX của các thành viên trong tổ sau thảo luận.

-Trích đề nghị của Tổ lên Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của trường duyệt kết quả chấm điểm BDTX của các thành viên trong tổ sau khi đã thảo luận.

- Trích biên bản của Tổ đề nghị trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1.Căn cứ để đánh giá, xếp loại BDTX của GV :

- Kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 đã thể hiện rõ ràng trong Sổ BDTX của GV.

- Kết quả xếp loại BDTX của GV gồm 4 loại: Loại giỏi ( G ), loại khá ( K ), loại trung bình ( TB ) và loại không hoàn thành ( KHT ).2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1.Hình thức và đơn vị đánh giá

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của GV: GV trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong nội dung chương trình, tài liệu BDTX ( 5đ ).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục ( 5 đ )2.2.Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1.GV được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 trở lên. Kết quả xếp loại như sau:

-Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm ở nội dung 3, và điểm nội dung 1, 2 từ 5 điểm trở lên.

-Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm ở nội dung 3, và điểm nội dung 1, 2 từ 7 điểm trở lên.

-Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm ở nội dung 3, và điểm nội dung 1, 2 từ 9 điểm trở lên.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

4.2. Đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên được xếp loại từ Trung bình trở lên. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015 về phòng GD-ĐT để phê duyệt.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2015.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc các quy định về BDTX của Phòng GD và của Nhà trường.

- Báo cáo Tổ bộ môn, Lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

 PHẦN B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 


 

Thời gianNội dung tập huấn, bồi dưỡng

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

Ghi chú

 

8, 9/


2014

Học tập Nghị quyết TW 9 về đổi mới căn bản toàn điện giáo dục và đào tạo

Phòng GD&ĐT

Nắm được một số nội dung của NQ TW 9

 

Nhiệm vụ năm học 2014-2015

Phòng GD&ĐT

Nắm được một số nội dung chính nhiệm vụ năm h5oc 2014-2015
Học chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, khung thời gian và chỉ thị nhiệm vụ năm học của UBND tỉnh, UBND huyện

Hiệu trưởng

Nắm được tinh thần chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2014-2015

 

Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Hội đồng bộ môn cấp huyện

Nắm được nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

 

Quy định về dạy thêm- học thêm

Hiệu trưởng

Nắm được nội dung chính của QĐ 30/2012 của UBND tỉnh BRVT

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

Tổ chức thi GVDG cấp trường

BGH

Đánh giá đúng thực chất kết quả giảng dạy của giáo viên

 

10 /2014

 


Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn viên GV

Nắm được và làm theo tư tưởng và tấm gương của Bác

 

Phê duyệt giáo án, hồ sơ, sổ sách GV

BGH - TTCM

Đánh giá kết quả soạn giảng của GV

 

Sử dụng phần mềm Quản lý trường học VnEdu.vn

Hiệu phó

Nắm được và cập nhật các thông tin giáo dục, kết quả tu dưỡng, học tập

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

 Học tập, quán triệt các văn bản về Đại hội Đảng các cấp

 


Đảng ủy xã PT

 Nắm được quan điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp

 

 

 

  

 

 11/2014

 

  

 


Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

BDCM cho GV thi GVDG huyện

CBQL, CM

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho GV

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

 

 


 

 

 

12/2014

Qui chế đánh giá, xếp loại HL và HK học sinh

TTCM

Nắm vững các nội dung Thông tư 58 về đánh giá XL học sinh THCS

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

 

 


 

 

 

 

 

1/2015 

 


Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015

Chi ủy

Nắm được và làm theo tư tưởng và tấm gương của Bác

 

Phê duyệt giáo án, hồ sơ, sổ sách GV

BGH - TTCM

Đánh giá kết quả soạn giảng của GV

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

 

 

  

2/2015


 

 

  

 

 Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Bồi dưỡng GVDG thi tỉnh

TTCM

Nâng cao nghiệp vụ để dự thi GVDG tỉnh

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

Bồi dưỡng GVDG thi cấp huyện

BGH - TTCM

Nâng cao nghiệp vụ để dự thi GVDG huyện

 

 

3/2015


Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Phê duyệt giáo án, hồ sơ, sổ sách GV

BGH - TTCM

Đánh giá kết quả soạn giảng của GV

 

Tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Nắm được các nội dung của 3 mô đun trong BDTX Nội dung 3

 

4/2015

Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi ủy

Nắm được và làm theo tư tưởng và tấm gương của Bác

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

TTCM

Thảo luận các nội dung trong BDTX của bộ môn

 

Qui chế đánh giá, xếp loại HL và HK học sinh

TTCM

Nắm vững các nội dung Thông tư 58 về đánh giá XL học sinh THCS

 

Viết thu hoạch việc tự học nghiên cứu, áp dụng 3 mô đun vào công việc

CB, giáo viên diện BDTX

Tự đánh giá kết quả BDTX nội dung 3

 

5/2015

Tập hợp đánh giá BDTX

Hiệu trưởng

Đánh giá, xếp loại đúng kết quả BDTX của đội ngũ

 

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 của trường THCS Nguyễn Thị Định, trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt./. 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT( b/c);

- TTCM (t/hiện);

- Web trường;

- Lưu VT.

 


HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

Nguyễn Xuân Tiến 

 


PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Каталог: download
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương