Phòng gd-đt krông anatải về 243.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2019
Kích243.15 Kb.

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG ANA

THCS LÊ VĂN TÁM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./BC – LVTBình Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015 – 2016

I. Những kết quả đã đạt được

1. Đánh giá về quy mô

- Học sinh: Duy trì sĩ số 429/441 đạt 97,2% . Giảm 12 em (Bỏ học 9 em, chuyển đi 03 em). Học sinh dân tộc 15 em ; hs thuộc diện con hộ nghèo là 36; con TB 01; con mồ côi cả cha lẫn mẹ 01; hs thuộc thôn 6 Echai là 43.

- Tuyển sinh vào lớp 6 : Tổng số là 118 /119 em tỉ lệ 99,1 % .

- Đội ngũ : 36 CCVC trong đó: BGH 02 ; nhân viên 06 ; GV 28.

- Cơ sở vật chất : Số phòng học 09; phòng bộ môn 03. Các phòng chức năng tạm đủ để sinh hoạt và làm việc.

2. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục

a. Kết quả Hạnh kiểm :

- Tốt 303 tỉ lệ 70,6% giảm 5,5% so với năm học trước

- Khá 125 em tỉ lệ 29,14% tăng 6,2% so với năm học trước

- Trung bình 01 em tỉ lệ 0,23% giảm 0,69% so với năm học trướcb. Kết quả học lực

Giỏi: 48 em tỉ lệ 11,19% tăng 0,87% so với năm học trước.

Khá: 163 em tỉ lệ 38 % tăng 4,5% so với năm học trước

Trung bình: 190 em tỉ lệ 44,29% giảm 1,8% so với năm học trước

Yếu: 27 em tỉ lệ 6,29%giảm 3,34% so với năm học trước

Kém: 01 em tỉ lệ 0,23 %Đối với học sinh Dân tộc:

Học lực: Yếu 2/15 tỉ lệ 13,3% ,TB 9/15 tỉ lệ 60% , khá 4/15 tỉ lệ 26,7%.Kết quả:

Học sinh lên lớp thẳng : 401/ 429 tỷ lệ 93,5% .

Học sinh lên lớp sau thi lại : 422/ 429 tỉ lệ 98,4 %

Học sinh tốt nghiệp THCS : đạt 98,9 %c. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:

          Công tác phụ đạo học sinh yếu: trong công tác chuyên môn luôn chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu. Đầu năm học sau khi tổ chức khảo sát chất lượng, nhà trường phân loại đối tượng học sinh và có kế hoạch, thời khóa biểu phụ đạo kịp thời, từ đó giảm được tỷ lệ học sinh yếu kém.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Thực hiện sự chỉ đạo của chuyên môn phòng GD&ĐT huyện, đầu năm học nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, sau đó thành lập đội tuyển, phân công giáo viên có kinh nghiệm để bồi dưỡng. Kết quả học sinh giỏi các cấp và các cuộc thi trong năm học qua đạt được như sau:

- HSG cấp Huyện 54 giải

+ Môn Tiếng Anh qua mạng có 05 em được CNHSG

+ Môn Toán qua mạng có 20 em: Trong đó 01 giải 3; 01 giải KK; 18 em được CNHSG.

+ Các môn văn hóa có 14 giải: Trong đó 01 giải Nhất; 01 giải KK.

+ HKPĐ cấp huyện có 15 giải: Trong đó 01 giải Nhất; 07 giải Nhì; 07 giải 3

+ Có 7 bài dự thi Vận dụng Kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn đạt giải , trong đó có 02 bài giải A ,02 giải B, 03 giải C.

- Học sinh giỏi cấp Tỉnh : 10

+ Học sinh giỏi văn hóa: 01 giải KK cấp tỉnh.

+ Môn Toán qua mạng dự thi cấp Tỉnh có 02 em đạt giải: 01 giải Ba; 01 giải KK

+ HKPĐ: 01 HCV; 03 HCB; 03 HCĐ

+ Có 3 bài HS dự thi vận dụng Kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 01 bài giải ba, 02 KK .

2. Xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục

2.1. Về đội ngũ:

a) Về số lượng: Tổng số CCVC : 36 trong đó nữ 26; dân tộc 01 ; nữ dân tộc 01. Đảng viên 12 ; đoàn viên 8.

b) Về Chất lượng:

+ Có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn đào tạo trong đó trên chuẩn là 22 tỉ lệ 61 % . Hiện có 02 đ/c đang tham gia bồi dưỡng trên chuẩn.

+Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Mỗi giáo viên có bảng đăng ký bồi dưỡng và có kế hoạch theo quy định.

+ Có 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện tỷ lệ : 33,3 % .

2.2. Về xây dựng cơ sở vật chất

Trong năm học vừa qua trường đã huy động các nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học: Sửa sân, sửa hệ thống điện ; mua bàn ghế học sinh phòng học Thông minh; bàn ghế phòng lãnh đạo, sửa nền phòng học, làm nhà xe học sinh và tu sửa một số hạng mục nhỏ khác.

2.3 Tham gia các phong trào thi đua :

+ Dự thi giáo án tích hợp cấp Huyện đạt : 2 bài.( 1 B, 1 C)

+ Bài giảng E-Learning : 3 giải C cấp Huyện

+ Hướng dẫn thi kiến thức liên môn

+Giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 10 gv trong đó có 6 gv đặc cách.

+ GVCN giỏi : 2 đ/c đạt giải (gồm 1 giải 3 và 01 công nhận)

+ Dự thi SKKN ; cấp trường đạt 20 ; cấp huyện đạt 4

+ Hướng dẫn hs nghiên cứu khoa học 01 đề tài .

+Tham gia hội thao: đạt giải 3 môn bóng chuyền nữ ,giải 3 môn cầu lông ; giải 3 đơn ca trong hội diễn văn nghệ .

+ Tham gia Hội trại tại Xã Bình Hòa đạt 3 giải : Nhất Nấu ăn, giải Trại thân thiện và giải 3 bóng chuyền nam)

3. Công tác quản lý và chỉ đạo

a) Chỉ đạo việc thực hiện chương trình và tổ chức dạy học tự chọn.

- Trường luôn thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học theo qui định của Phòng GD&ĐT. Chương trình giảng dạy môn tự chọn, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lao động hướng nghiệp dạy nghề, giáo dục thể chất cho học sinh được tổ chức nghiêm túc đảm bảo quy trình và chất lượng hoạt động. Tăng cường chất lượng mũi nhọn đã bồi dưỡng và tham gia thi cấp huyện .

- Trường đã phối kết hợp với TTGDTX tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 8 có 91/93 học sinh dự thi Nghề đạt tỷ lệ: 97,8%.

- Dạy tự chọn Tin học cho tất cả các khối lớp .b) Công tác chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học:

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường, đặc biệt chú trọng việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy, triển khai 12 chuyên đề (Trong đó có 5 chuyên đề cấp Cụm). Dự giờ 519 tiết, thao giảng 4 đợt 99 tiết trong đó xếp loại Giỏi 94 , Khá 5 .

- Số lượt giáo viên mượn ĐDDH: 2336 lượt, số tiết ứng dụng CNTT: 156 tiết trong đó ứng dụng bảng tương tác: 61 tiết

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã chú trọng đến việc dạy phân hóa theo năng lực của các đối tượng học sinh: học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém.c) Về đổi mới công tác kiểm tra đánh giá:

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của ngành về công tác kiểm tra đánh giá học sinh. Trong đó có 9 môn: Ngữ văn; Tiếng Anh; Địa lý; Lịch sử; GDCD ,Toán, Vật lý , Hóa và Sinh học được tổ chức kiểm tra tập trung.

- Công tác đánh giá kiểm tra của học sinh dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình đã học.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra theo Điều 6 Thông tư 39/2013/TT – BGD & ĐT. Không có cán bộ giáo viên vi phạm về thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đánh giá xếp loại học sinh .4. Công tác xã hội hóa giáo dục:

- Trường luôn tham mưu với Đảng ủy xã, chính quyền địa phương, ban đại diện CMHS, hội Khuyến học xã, ban chỉ đạo phổ cập GD về kế hoạch hoạt động của nhà trường nhất là việc huy động học sinh bỏ học đi học lại. Gắn nhiệm vụ của trường với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nhà trường đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội và cá nhân từ thiện đã huy động tất cả các nguồn lực hỗ trợ,khuyến khích học sinh cụ thể đã huy động

+ Em Võ Văn Hận học lớp 6A1 gia đình khó khăn được Chi Hội Khuyến học Lê Văn Tám tặng quà trị giá 300.000 đ và 01 xe đạp; Em Phan Thị Vy học lớp 7A1; Em Bùi Thị Hồng Thắm học lớp 6A1; Phan Thị Hoài Thương học lớp 6A3 được tặng mỗi em 01 bàn học trị giá 330.000 đồng ;

+ Em Trương Quốc Dũng được công nhận HSG cấp tỉnh được UBND huyện khen nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2016.

+ Nhân dịp lễ tổng kết Chi Hội khuyến học cũng khen thưởng cho 17em đạt thành tích trong phong trào hoạt động Đội NH 2015 – 2016.

+ Em Nguyễn Xuân Danh được nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ” của đài truyền hình VN

+ Có sự tài trợ của Đại lý Phân bón Lê Vy số tiền 3 triệu đồng .

+ Thưởng cho tập thể 03 lớp về thành tích “lớp tiên tiến” và “lớp thu nhanh”.

+Cùng ban đại diện cha mẹ học sinh ; Hội Khuyến học xã ; ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng ; bộ phận bổ túc văn hóa cùng các trưởng thôn tham gia vận động học sinh bỏ học đi học lại được 02 em5. Kết quả hoạt động của các tổ chức trong Nhà trường :

a. Hoạt động Đoàn, Đội:

Liên đội trường đã thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo chủ đề năm học, làm tốt công tác kế hoạch nhỏ, tham gia tốt các cuộc thi do Hội đồng Đội phát động :  • Tổ chức thi mâm ngũ quả đón tết trung thu.

  • Thi Tìm hiểu về ATGT,thi Nấu ăn,HKPĐ cấp trường, Chinh phục vũ môn

  • Thi giao lưu văn nghệ, đón đoàn nghệ thuật học sinh khuyết tật.

  • Thi tìm hiểu qua con tem bưu chính, tìm hiểu về đoàn TN cộng sản HCM nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn.

  • Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45

  • Tham gia thi Hội trại nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xã Bình Hòa đi kinh tế mới.

  • Tham gia thi vẽ tranh với chủ đề An toàn giao thông: 112 bài dự thi.

  • Tổ chức ngày hội trưng bày sách.

  • Tổ chức tuyên truyền nói chuyện nhân dịp 22/12

  • Đưa học sinh đi tham quan thực địa tại TP Buôn Ma Thuột.

Phong trào quyên góp ủng hộ các bạn khó khăn khuyết tật được nhiều bạn hưởng ứng đã mua tăm ủng hộ các bạn của Hội khuyết tật Đăk Lăk, ủng hộ học sinh bị tai nạn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Liên đội TH Tây Phong. Tham gia phong trào quyên góp ủng hộ học sinh bị tai nạn: 2.138.000 đồng, ủng hộ một học sinh trường TH Tây Phong : 1 200 000 đồng.

Tham gia mua lịch tết ủng hộ quà xuân biên giới, đặc biệt ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa”

Thực hiện chương trình nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ ....

- Chi đoàn đã phối hợp với nhà trường để quản lí tốt hoạt động của thanh thiếu niên trong nhà trường.

b. Công đoàn.

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tạo nên sự đoàn kết thống nhất giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, quan tâm chế độ, đảm bảo đúng qui định của nhà nước tạo cho CBGV an tâm công tác.

c. Hội cha mẹ học sinh:

Phối hợp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện học sinh, vận động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp. Hỗ trợ kinh phí  thi học sinh giỏi các cấp, phát thưởng học sinh cuối năm, tự nguyện đóng góp tiền Làm sân chơi cho hs; làm nhà xe hs đặc biệt BDDCMHS khối 9 đã tặng quà lưu niệm cho Nhà trường là những chậu cây cảnh.  Trong năm học có sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh nên đã tổ chức cho học sinh khối 9 tham quan thực địa tại các di tích lịch sử của Buôn Mê Thuột .

d. Chi hội Khuyến học

Chi hội Khuyến học hoạt động theo quy định và là thành viên của Hội Khuyến học xã Bình Hòa. Đã tham mưu HKH xã làm tốt công tác Khuyến học ,khuyến tài .6. Công tác đánh giá xếp loại và thi đua cuối năm

+Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp :

Loại Xuất sắc 21/ 28 gv chiếm tỉ lệ 75 % ;

Loại Khá 7/28 gv chiếm tỉ lệ 25 % .+Xếp loại công chức,viên chức :

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 10/36 tỉ lệ 30,6 % ;

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 24/36 tỉ lệ 63,9 %.

Hoàn thành nhiệm vụ : 02 tỉ lệ 5,5

Không hoàn thành nhiệm vụ : 0

+ Thi đua và khen thưởng:

Cá nhân:


- Có 25 CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- Có 03 CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Có 06 CBGV được UBND huyện tặng giấy khen

- 01 bằng khen của Tỉnh

Tập thể : LĐTT và UBND huyện tặng giấy khen

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm đúng mức của Đảng ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị để phục vụ công tác dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

          - Chi bộ Đảng lãnh đạo sâu sát, toàn diện các hoạt động, tạo điều kiện cho chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Tập thể Hội đồng sư phạm đoàn kết nhất trí; chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt mọi quy định của ngành, đơn vị cũng như địa phương nơi cư trú.2. Tồn tại, hạn chế:

- Chất lượng giáo dục có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông. Học sinh giỏi các cấp xếp vị thứ chưa cao trong huyện

- Một số ít học sinh ý thức chấp hành nội quy trường lớp chưa tốt. Học sinh bỏ học còn nhiều 09 em.

- Công tác giáo dục đạo đức học sinh chưa đồng bộ; một số cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em. Tiến độ đóng góp các quỹ còn quá chậm và không đầy đủ

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học, thiếu phòng để phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế

- Số học sinh có học lực yếu thường không có ý thức tự học, tự rèn và cha mẹ lo làm ăn thiếu quan tâm. Mặt khác sự phối hợp giữa một số ít GVBM với GVCN và GVCN với gia đình các em cũng chưa thật nhịp nhàng và kịp thời.

Công tác tham mưu của Hiệu trưởng về tu sửa CSVC hiệu quả chưa cao; Tổng phụ trách đội không được bồi dưỡng nghiệp vụ .Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch năm học:

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản số 180/BC-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Huyện về báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành GD&ĐT Krông Ana

Căn cứ vào báo cáo số 62 /PGD&ĐT- THCS ngày 4/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017 cấp THCS;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Lê Văn Tám xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 -2017 như sau :

II. Đặc điểm tình hình.

Đội ngũ : 36 trong đó: Nữ 26; Dân tộc 1; Đảng viên 12 ; Đoàn viên: 8

CBQL: 2 , Nữ: 2 , Dân tộc: 0 , Đảng viên: 2

GV: 26 , Nữ: 18 ; Dân tộc: 1 ; Đảng viên: 8

N. viên: 6 , Nữ: 5 ; Dân tộc: 0 ; Đảng viên: 1

CB chuyên trách bổ túc 1, TPTrách 1

Trình độ chuyên môn: Đại học: 21 ; Cao đẳng: 9 ; Trung cấp, sơ cấp: 6

* Học sinhKhối lớp

T/s lớp

TSHS

Nữ

Dtộc

Nữ DT

HS khuyết tật/mồ côi

Hộ nghèo /cận nghèo

Con TB

Hs Eachai

6

3

111

56

4

2
5/6
17

7

3

107

45

3

2
7/9
7

8

3

115

56

5

4

1 mồ côi

7/2
7

9

3

94

47

3

1
4/5

1

8

CỘNG

12

427

204

15

9

1

23/22

1

39


1. Thuận lợi

Trường THCS Lê Văn Tám luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo: Phòng GD & ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức ban ngành đoàn thể xã Bình Hòa

Có chi bộ Đảng trực tiếp chỉ đạo hoạt động, các tổ chức đoàn thể và Hội cha mẹ học sinh là chỗ dựa vững chắc để nhà trường thực hiện thành công nhiệm vụ dạy và học,Các đoàn thể hoạt động tương đối đều tay, có sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

2. Khó khăn

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ dạy học, một số phòng học hiện có không đảm bảo quy định. Sân thể dục chưa được quy hoạch .

Một số học sinh nhà ở quá xa(khu vực Echai) ảnh hưởng đến việc học tập, chất lượng học sinh học yếu còn nhiều. Một số gia đình chưa có sự quan tâm đầu tư cho con em trong học tập, số học sinh bỏ học dù đã giảm so với các năm học trước song vẫn chiếm tỉ lệ cao so với mặt bằng chung trong huyện

* Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trên Nhà trường xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016-2017 như sau :III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Chú trọng các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh.

2. Đổi mới công tác quản lý: tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn về thực hiện kế hoạch; Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học.

3. Tiếp tục tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến về kĩ thuật dạy, phương pháp học của hs, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường.

4. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; quan tâm chất lượng tổ bộ môn

5. Cải thiện và nâng cao chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, chú trọng chất lượng diện đại trà

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

7. Tích cực triển khai và thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên

8. Triển khai công tác cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa GVCN-TPT,TPT-HT và công tác bàn giao chất lượng.

9. Tham mưu đầu tư về CSVC từng bước đáp ứng đủ phòng chức năng, phòng bộ môn và sân học thể dục.IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Chỉ tiêu đối với học sinh :

- Duy tì sĩ số đạt 99%

- Huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong địa bàn vào lớp 6 đạt 100%

- Chỉ tiêu phổ cập Giáo dục THCS đạt 80% trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS

- Có chứng chỉ nghề phổ thông đạt 98% HS khối 9 ; 100% hs khối 8 tham gia học nghề.

- Học sinh giỏi và các cuộc thi

* Cấp huyện 55 giải : + Các môn Văn hóa 14 em ( T. Anh; Hóa học; Sinh học; MTCT; Vật Lý; Lịch Sử; Địa lý..)

+ Các môn qua mạng : Tiếng Anh 6; Toán TV 15, Vật lý 5 ; Toán TA 3

+ Giải toán trên máy tính cầm tay 01.

+ Đạt giải HSG Thể dục thể thao 6 giải.

+ Thi Sáng tạo KHKT đạt 01giải;

+ Bài thi vận dụng kiến thức liên môn đạt 04 giải ;

*Cấp Tỉnh

+ Học sinh giỏi văn hóa 01; các môn qua mạng 03 em ; HSG TDTT cấp 02 giải.

+ Bài thi vận dụng kiến thức liên môn đạt 04 giải

- Chất lượng giáo dục toàn diện

Học lực :giỏi 15%; Khá 38%; TB 45%,Yếu 1,4%

Hạnh kiểm : Tốt 81%; Khá 18%, Tb 1,1 %

+ Học sinh dân tộc:

Học lực :giỏi 13 %; Khá 33%; TB 41 %,Yếu 13 %

Hạnh kiểm : Tốt 61 %; Khá 26%, Tb : 13 0%

+ Lên lớp 96%

+ Tốt nghiệp THCS : 99%

2. Chỉ tiêu đối với CCVC

+Thao giảng: 100% xếp loại từ khá trở lên

+ Chuyên đề : 8 chuyên đề cụm 4

+ Dạy học theo chủ đề tích hợp đạt 1 giải cấp Huyện

+ Bài giảng E- Learning đạt cấp Huyện 2 bài, cấp Tỉnh 01 bài

+ SKKN đạt giải cấp Huyện 05

+ GVDG cấp trường 24/26 ; Cấp Huyện : 4 ; Cấp Tỉnh 01.

V. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Biện pháp duy trì sĩ số:

- GVBM theo dõi số lượng học sinh theo tiết dạy của mình , kịp thời phát hiện những học sinh có nguy cơ bỏ học, cùng GVCN -TPT phối hợp PHHS để động viên và có biện pháp tác động.

- Chi hội khuyến học xây dựng nguồn quỹ kịp thời hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không để học sinh nghỉ học vì nghèo.

- GVCN, GVBM gần gũi, giúp học sinh tiến bộ trong học tập không để học sinh bỏ học vì học lực yếu. Có phương pháp giáo dục tốt để cảm hóa được những học sinh có hiện tượng cá biệt.2. Thực hiện chương trình giáo dục:

- Thực hiện dạy đủ 37 tuần thực học . Thực hiện chương trình đúng theo phân phối chương trình đã được phê duyệt của lãnh đạo nhà trường.

- Các tổ, nhóm bộ môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

- Dạy môn tự chọn Tin học cho học sinh từ khối 6 đến khối 9.

- Thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo đúng sự chỉ đạo của PGD&ĐT. Chú ý đến các môn GDCD,Lịch sử , Địa lí và Ngữ văn.

- Chú ý phân công giáo viên dạy và bồi dưỡng hs thi Toán TA và Vật lý qua mạng đây là 2 môn đăng kí thi lần đầu của trường .

- Phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tổ chức giảng dạy chương trình nghề phổ thông cho học sinh khối 8 . Công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9 thực hiện 9 tiết/ năm.

- Tổ chức dạy Tiếng Anh: Thực hiện đúng hướng dẫn chú ý rèn kĩ năng nghe, nói, đọc ,viết. Tổ chức hội thi Chúng em nói TA; Tiếp cận phương pháp dạy học theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

- Tận dụng các tiết trống của các phòng bộ môn để dạy phụ đạo cho hs khối 6.

- Chú ý nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục NGLL: Rèn kĩ năng sơ cứu vết thương, kĩ năng phòng chống thương tích ....

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất.

3. Các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục:

- Tổ chức thi “Đố vui để học ”; thi Chúng em nói TA; Tổ chức thi làm đèn Trung thu ; Thi trang trí lớp học.

- Tổ chức cho hs Tham quan thực địa các di tích lịch sử tại Buôn Mê Thuột cho hs khối 9

-Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông….

- Ban HĐNGLL phối hợp với GV –TPT Đội, giáo viên Thể dục duy trì tốt, đều đặn nề nếp sinh hoạt tập thể .Triển khai tập thể dục giữa giờ hoặc tập múa dân vũ .

3.1. Tổ chức các cuộc thi

- Tổ chức thi HSG cấp trường :Các môn văn hóa

+ Đối với học sinh khối 6: 2 môn ( Toán, Ngữ văn )

+ Đối với học sinh khối 7: 3 môn ( Toán, Ngữ văn ; TA)

+ Đối với học sinh khối 8: 4 môn ( Toán,Lý , Ngữ văn và Tiếng Anh)

+ Đối với học sinh khối 9:10 môn ( MTCT; Toán; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; Sinh học; Hóa học; vật lý; Tin học; Tiếng Anh)

Các môn thi qua mạng :

+ Toán TV, TA, Vật Lý ở 4 khối ; Toán TA ở khối 6 .

- Hướng dẫn hs Làm bài thi KHKT ở khối 8 ; Làm bài thi Vận dụng kiến thức Liên môn ở 4 khối .

Thi HSG Thể dục Thể thao

Các cuộc thi do HĐĐ phát động : Viết thư UPU; Giao thông Thông minh, Chinh phục vũ môn ; Thi ảnh về Văn hóa giao thông ...

*Biện pháp: Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức các cuộc thi và xây dựng kế hoạch cụ thể phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên theo quyết định của hiệu trưởng.4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

4.1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học tích cực và hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của CĐGD.

Dự giờ các tiết dạy theo mô hình trường học mới tại các trường bạn để tiếp cận dần với phương pháp dạy học theo chương trình mới.

Tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học . Tập trung dạy cách nghĩ ,cách học và phương pháp tự học.

Tiếp tục thay đổi phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn: Đầu tư cho việc giúp nhau tiến bộ hay “Nhà giáo cùng nhau phát triển ”. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn ,cụm tổ bộ môn đầy đủ và có chất lượng .

4.2 Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập : Học theo nhóm, tự học, tổ chức các hoạt động thí nghiệm - thực hành, viết báo cáo , thuyết trình theo chủ đề …

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

Tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.4.3 Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Đối với các môn kiểm tra viết thực hiện kiểm tra tập trung ở các môn trừ môn : Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ và Tin học mỗi đề có 2 phiên bản và có đủ ma trận, đáp án và biểu điểm. Riêng kiểm tra cuối học kỳ I và học kỳ II thực hiện ở tất cả các môn có kiểm tra chung. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (nghiên cứu kĩ hướng dẫn 8773/BGD&ĐT-GDTrH về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra). Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội; tăng cường ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Lưu ý việc nhận xét của gv môn GDCD theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT

Thực hiện nghiêm túc thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT.

Tăng cường tham khảo nguồn học liệu mở trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn).

VI- Nâng cao chất lượng đội ngũ

1. 100%CBGV tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên chú trọng hình thức bồi dưỡng hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet. Tăng số ccvc có trình độ trên chuẩn .

2. Tiếp tục nâng cao và đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn. Tránh hình thức sinh hoạt mang tính hành chính hóa, áp đặt trong chuyên môn. Tập trung việc tháo gỡ khó khăn trong chuyên môn

3. Thực hiện đầy đủ có chất lượng các chỉ tiêu về chuyên môn (theo quy chế chuyên môn)

4. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của đội ngũ giáo viên dạy giỏi. Tổ chức Thao giảng, chuyên đề , Thi GVDG cấp trường , bồi dưỡng và chọn thi GVDG cấp Huyện cấp Tỉnh . Động viên giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp , thi soạn bài giảng điện tử.

5. Tạo điều kiện cho viên chức học nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lí luận chính trị.

6. Phấn đấu giới thiệu 2 quần chúng ưu tú cho Chi bộ xem xét phát triển Đảng

VII. Công tác xây dựng các điều kiện CSVC:

1. Tập trung nguồn kinh phí tự chủ để đầu tư bàn ghế cho phòng học.Tham mưu PGD&ĐT đầu tư phòng Tin. Bố trí tận dụng các máy tính còn sử dụng được để các tổ chuyên môn có máy làm việc và dành một số máy cho hs tự luyện. Sắp xếp các phòng học bộ môn để giáo viên tiện sử dụng.

2.Sửa chữa hoàn thiện hệ thống điện, quạt; sửa chữa bàn ghế hư hỏng, sửa rèm hư , bảng hư, trang trí lớp học đảm bảo phòng học thông thoáng, đủ ánh sáng và các điều kiện học tập cho học sinh .

3. Tham mưu với PHHS làm lối đi bằng bê tông từ các phòng học ra nhà vệ sinh; sửa chữa trần nhà phòng lãnh đạo .

4. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch, thân thiện . Giao cho đoàn thanh niên phụ trách một công trình trồng và chăm sóc cây cảnh.

VIII. Đổi mới công tác quản lý trường học

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, chi tiết thể hiện bằng văn bản (được thể hiện trong quy chế hoạt động cơ quan)

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức trao đổi công tác qua internet, trang mạng của trường .

Tăng cường hiệu quả sử dụng phần mềm: Quản lý tài sản, Kế toán; Smas 3.0 , phần mềm Femit, Emit thư viện, Thiết bị . Bước đầu sử dụng phần mềm KĐCLGD

Thực hiện sử dụng sổ điểm điện tử , sổ liên lạc( điện tử và sổ giấy)

3. Chỉ đạo công tác thu chi tài chính đúng hướng dẫn. Hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc tài chính và phù hợp thực tiễn nhà trường.

4. Chú trọng phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm .

IX. Công tác đánh giá xếp loại

1. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: 100% xếp loại Khá trở lên

2. Tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng , phó hiệu trưởng: Xuất sắc đạt 100%;

3. Xếp loại công chức viên chức : HTXS NV 30/36 đạt 83%; HTTNV: 6/36 đạt 17%.Biện pháp

+ Xây dựng các căn cứ đánh giá xếp loại phù hợp.

+ Tổ chức tham khảo lấy ý kiến của học sinh đối với giáo viên .

+ Nâng cao trách nhiệm trong việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo chất lượng , tỉ lệ phù hợp.

+ Đánh giá xếp loại, xét thi đua, khen thưởng lấy chất lượng hiệu quả công việc được phân công làm căn cứ (xem xét cả lĩnh vực chuyên môn, đoàn thể ,công việc chính ,công việc kiêm nhiệm..)

+ Hình thức triển khai theo quy trình từ kết quả của : Các đoàn thể, tổ chuyên môn, ban thi đua, hội đồng sư phạm .X. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

* Thi đua : 1. Tập thể:

+ Trường: Tập thể Lao động Tiên tiến

+ Công Đoàn: Vững mạnh.

+ Liên Đội: Vững mạnh.

+ Chi đoàn : Vững mạnh

2. Cá nhân:

+ Lao động tiên tiến: 23 CBGV

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 5 CBGV

* Khen thưởng :1. Tập thể: UBND huyện khen 02(tổ chuyên môn và tập thể nhà trường

2. Cá nhân: UBND huyện khen 06

XI. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đối với địa phương: Xem xét, kiểm tra diện tích đất của trường phía sau để quy hoạch sân học Thể dục.

2. Đối với PGD&ĐT

Có kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng 4 phòng chức năng nhằm giảm bớt khó khăn về CSVC cho nhà trường .
Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để b/c)

- TV Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã Bình Hòa( để b/c)

-HT;PHT, tổ CM ( để chỉ đạo, t/hiện)

- Lưu văn phòng.

HIỆU TRƯỞNG
PGD&ĐT KRÔNG AN A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Bình Hòa , ngày 10 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2016- 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Điều hành

 chỉ đạoNgười thực hiện


8/2016


- Tổ chức lao động vệ sinh phong quang

Hiệu trưởng

Đ/c Liên ,gvcn

- Tổ chức ôn tập ,THI LẠI và xét lên lớp

Chuyên môn

Các giáo viên được phân công

- Học chính trị hè

Hiệu trưởng

Toàn thể cơ quan


- Hoàn thành kiểm tra ,nghiệm thu việc tu sửa csvc và làm bảng tuyên truyền

Hiệu trưởng

Đ/c Lâm kế toán ,đ/c Tám

- Định biên lớp ,phân công chuyên môn và TKB. GV dự tập huấn : Y tế ngày ; TPT

Chuyên môn

Các giáo viên được phân công

- Chuẩn bị văn phòng phẩm ,tài liệu cho gv,kiểm tra thiết bị và đồ dung dạy học ,nhận sách vở cho hs diện chính sách

Hiệu trưởng  

Bộ phận TV-TB-VT

- Chuẩn bị tốt nhất cho ngày tựu trường . Chuẩn bị cho tuần sinh hoạt tập thể

 Hiệu trưởng

Công đoàn,Đoàn,Đội các GV liên quan

-Làm tốt công tác huy động hs bỏ học đi học lại

HT.

CTBT


Đ/c Duyệt + GVCN

- Họp Thường trực BĐD cha mẹ học sinh trường ngày 12/8/2016

Hiệu trưởng

Trưởng BĐDBGH,BĐD

Chuẩn bị cho khai giảng vào ngày 5/9/2016.


Hiệu trưởng

Văn phòng

Đ/c N.Nga
9/2016

Tổ chức khai giảng (5/9)

Hưởng ứng tháng khuyến học, ngày xã hội học tập 2/10-10/10HT

Toàn trường ,đại biểu


Thi nghề PT cho lớp 9 vào 25/9 , hs khối 8 đăng kí học nghề ,tổ chức học phụ đạo

Tổng hợp danh sách học sinh bỏ học hè 2016Chuyên môn ,CTCĐ

GVBM, GVCN

Đ/c DuyệtXây dựng kế hoạch và triển khai tháng Khuyến học và ATGT,

HT,PHT,


CĐ,Đoàn ,Đội và CBCC,VC

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học cấp THCS

Các tổ chuyêm môn, cá nhân, bộ phận xây dựng kế hoạch . Nhà trường dự thảo kế hoạch năm học và nộp PGD &ĐTduyệt . Xây dựng và triển khai luyện thi qua mạngHiệu trưởng


GV,Tổtrưởng ,PHT,Trưởng bộ phận

Đ/c GV Tổ Toán

Đ/c Ngoãn


Hoàn thành kế hoạch tu sửa ,mua mới trang thiết bị Tin học .

P.Hiệu trưởng

Đ/c Vinh phụ trách phòng máy. .

Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT

Hiệu trưởng

Đ/c Vinh

Duyệt kế hoạch hoạt động của đội .Triển khai nội dung các chi đội đại hội

Hiệu trưởng

Đ/c TPT +gvcn

Chuẩn bị cho họp cha mẹ hs toàn trường vào . Báo cáo các khoản thu về PGD&ĐT; UBND xã

HT,Bác Dung

GVCN,đại biểu

Đ/c kế toánTổ chức đại hội Liên đội . Đại hội chi đoàn

Hoàn thành kế hoạch : công tác pháp chế và kiểm định chất lượng .Hiệu trưởng ,CTCĐ,TPT

GV,HS

. Tổ chức thao giảng đợt1; Triển khai thi KHKT , bài thi liên môn và bài giảng E-Lieng, Giáo án tích hợp

Nộp báo cáo dự toán ngân sách năm 2017. Nộp báo cáo số lượng hs được hỗ trợ chi phí học tập .

Nộp hồ sơ đăng kí dạy thêm ; Tổ chức khám sức khỏe cho hs

Rà soát số lượng hs bỏ học báo cáo địa phương và dự hội nghị duy trì sĩ số cấp Huyện

Báo cáo Emits đầu năm


PGD-ĐT

HT


Đ/cYến,Nga

GVBM liên quan

GVCN, KToán

Đ/c Yến , Đ/c Nên

GDTX – Duyệt

Đ/c Lê10/2016

Tổ chức thao giảng ,kiểm tra, chuyên đề , Thi GVDG cấp trường .

Hoàn thành các cam kết và đăng ký thi đua gvcn- TPT,GVBM,HT- TPHiệu trưởng ,chuyên môn,tổ trưởng

GVBM .

GVCN,TPT,TTHoàn thành việc nghiệm thu sửa chữa CSVC ; .Rà soát việc nâng lương đợt 2/2016

HT,CTCĐ

Đ/c Lâm; CTCĐ

Bồi dưỡng HSG theo TKB, luyện thi qua mạng

BGH

Gv

Rà soát số học sinh bỏ học có kế hoạch mở lớp pcgd .

Đ/c Duyệt

Gv

Tổ chức hội thao , hội diễn theo kế hoạch

Dự thi KHKT cấp HuyệnHT,CTCĐ

HS,GV tham gia

Kiểm tra định kì theo đề của tổ nghiệp vụ .

Chuyên môn

GV bm

Tự đánh giá chất lượng và có kế hoạch đăng kí kiểm định, nộp các kế hoạch : TVTB, Y Tế, HĐNGLL

Làm hồ sơ hết thời gian tập sự

Thi học sinh giỏi cấp trường


Hiệu trưởng

HT

PHTThành viên ban KĐCL

Viên chức có liên quan
11/2016

Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Thi bóng chuyền CBCC, cầu lôngBGH,CTCĐ

Toàn cơ quan

HS


Kiểm tra kết quả sử dụng phần mềm V.EMIS .

Tập huấn sử dụng p/mềm Smas 3.0, phần mền kiểm định chất lượngHiệu trưởng

Đ/c Vinh

Đ/c DuyệtThi GVDG cấp Huyện

HT

Tổ trưởng và các bộ phận

Tổng hợp kinh phí quý III,cân đối dự toán năm 2016. Tổng hợp các khoản đóng góp của hs đợt 1

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2017.HT

Kế toán ,thủ quỹ

Tham mưu với BĐD CMHS tổ chức ngày tọa đàm 20/11

HT,CTCĐ

Toàn trường

Chấm SKKN, Giáo án dạy học tích hợp, bài thi liên môn cấp trường .

Đón đoàn kiểm tra công tác KĐCL,thực hiện quy chế chuyên mônHT

Chuyên môn ,Tổ trưởng

Toàn thể GVKiểm tra việc triển khai sử dụng trang Websit

Chuyên môn

GV

Tổ chức tưởng niệm những nạn nhân giao thông .

HT

Toàn trường

Nộp hồ sơ xét nâng lương đợt 2 /2016

HT,CTCĐ

Gv

Sơ kết thi đua sinh hoạt tập thể ; thiđố vui để học

Chuyên môn

Đội ,GVCN

12/2016

Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 22/12

HT,CTCĐ

Toàn trường

Ôn tập ,kiểm tra học kì 1,hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn của kì 1

BGH,tổ trưởng

Gv,hs

Chọn Giáo án dạy học tích hợp, bài thi liên môn dự thi cấp Huyện ,yêu cầu bổ sung , hoàn chỉnh .

Chuyên môn

,tổ trưởngGv

Hoàn thành duyệt dự toán kinh phí năm 2016, kiểm kê cơ sở vật chất cuối năm (kiểm kê o giờ )

Chuẩn bị các hồ sơ để bàn giao công tác kế toán (nếu có quyết định luân chuyển )HT

Đ/c Lâm, Tám và các bộ phận liên quan

Đ/c Lâm


HSG máy tính CASIO dự thi cấp Huyện . Thi Vật Lý ,TA , Toán qua mạng cấp trường

BGH

GVthể dục ,hs liên quan

1/2017

Tổ chức sơ kết học kì 1.

BGH

Toàn trường

Thi viết SKKN cấp HuyệnCĐ,ĐTN

Chuyên mônGV và HS liên quan

Triển khai nhiệm vụ dạy và học của kì 2

HT

Toàn trường

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; Tổng hợp tài sản cuối năm 2015

HT,CĐ

CB,GV,VC- kế toán ,văn thư

Họp cha mẹ hs toàn trường SƠ KẾT KÌ I

Triển khai học kì 2

Chọn đội tuyển Thi HSG Toán, TA qua mạng cấp trường


HT ,TBĐ DCMHS

Chuyên mônGvcn ,cha mẹ hs

HS tham gia

2/2017

Kiểm tra việc dạy thêm tại địa bàn phụ trách .

Hiệu trưởng

Các bộ phận Chuyên môn, thanh tra

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 3/2.

Tập thể

 lãnh đạoTập thể CBGV-NV và học sinh.

- Thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp Huyện Thi TA qua mạng cấp huyện : Thi HSG máy tính Casio cấp Tỉnh ; Thi HSG Vật Lý qua mạng cấp Huyện

P.Hiệu trưởng

Các giáo viên và học sinh liên quan

Triển khai các chuyên đề theo kế hoạch chung. Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ

Hiệu trưởng

GV liên quan và PHT

-Rà soát chương trình có kế hoạch dạy bù

- Dự thi GVDG cấp Tỉnh (nếu có )Chuyên môn

Các giáo viên được phân công

3/2017

Triển khai kế hoạch chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.

Hiệu trưởng ,CTCĐ

Các tổ chuyên môn ,đoàn thể ,gv

Đưa học sinh thi HSG cấp Tỉnh (nếu có )

PHT

GV

Hướng dẫn hs thi giải toán qua mạng . Các cuộc thi Liên môn , tích hợp cấp quốc gia (nếu có )

HT

Chuyên mônĐ/c Vinh ,hs

HS và gvbm,gvcnKiểm tra công tác thư viện ,thiết bị. Lập dự trù kinh phí quý 2/2017

HT

Đ/c Ngoãn ,Hà

Đ/c Lâm


Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng nộp cấp trên.Lấp kế hoạch biên chế năm học 2017-2018

HT

Hội đồng tự đánh giá

Toàn trường4/2017

Triển khai kế hoạch chào mừng ngày 30/4 và 1/5

Hiệu trưởng ,CTCĐ

Các tổ chuyên môn ,đoàn thể ,gv

Hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn .

Tổ chức kiểm tra các môn lớp 9Chuyên môn

HS và gvbm,gvcn


Tập huấn công tác xét tốt nghiệp THCS cho gv . Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

HT

Hội đồng sp

Kiểm tra hoạt động GD NGLL; Đội ,Thư viện ,Thiết bị ,Y tế

Kiểm tra công tác tài chính và văn thư lưu trữ .Tổng kết đánh giá phong trào XD THTT-HSTCHT

Ban chỉ đạo cbgv liên quan

Tổ chức ôn tập kiểm tra theo kế hoạch

HT

HS và gvbm,gvcn

Đón đoàn phúc tra thi đua

HT

Cả trường


5/2017

- Chỉ đạo kiểm tra học kỳ II

Chuyên môn

GV, Học sinh

- Xét tốt nghiệp THCS

Lãnh đạo

GV-HS

Nộp các loại báo cáo đúng tiến độ cho địa phương và các cấp

Hiệu trưởng

Văn phòng

Nhận đề kiểm tra chung học kỳ II tại Phòng giáo dục-đt.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 


- lớp 9 kiểm tra theo đề chung

Lãnh đạo

CBGV

- Họp xét nâng lương.- Nộp hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD (05/5)

Hiệu trưởng

Hội đồng lương

- 18/5 nộp các loại báo cáo cuối năm, thi đua, báo cáo tổng kết.

Lãnh đạo

Các bộ phận - Văn phòng

- Đón đoàn kiểm tra về điều kiện xét tốt nghiệp .

P. H.Trưởng

VP và GV CN lớp 9

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 6

Hiệu trưởng

Các GV liên quan

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2017

Hiệu trưởng

Các bộ phận, CBGV liên quan

- Tổ chức tổng kết  năm học

Tập thể Lãnh đạo

GV-HS

- Thanh toán, trả các loại sách, thiết bị cuối năm

Hiệu trưởng

CBGV-NV

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

P.Hiệu trưởng

Đ/c H AN

- Kiểm tra CSVC, kiểm tra Tài chính cuối năm.

- Bàn giao công tác quản lý của hiệu trưởng cho hiệu trưởng mớiTập thể Lãnh đạo

PGD&ĐT


Các CBGV liên quan

Hiệu trưởng6/2017

- Cấp giấy phép hè cho CBGV

Hiệu trưởng

Bộ phận trực hè

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Lãnh đạo trực

Bộ phận trực hè

- Chỉ đạo xây dựng, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất.

Lãnh đạo trực

Bộ phận trực hè

- Tuyển sinh và quản lý các lớp học thêm trong hè

Lãnh đạo trực

Bộ phận trực hè

7/2017

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018

Lãnh đạo trực

Bộ phận tuyến sinh

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của PGD&ĐT

Lãnh đạo trực

CBGV-NV

- Quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2017

Hiệu trưởng

Kế toán

- Tăng cường huy động học sinh trong độ tuổi đã bỏ học trở lại trường để nâng cao tỷ lệ phổ cập.

Lãnh đạo trực

Bộ phận tuyến sinh

Tham mưu xây dựng CSVC

Dự kiến công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2017HT
HIỆU TRƯỞNG


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương