Phần năM: di truyền học chưƠng I. CƠ Chế di truyền và biến dị


CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂtải về 1.99 Mb.
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích1.99 Mb.
#2083
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ


KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Quần thể

- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau hữu thụ.

- Quần thể được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của các kiểu gen, kiểu hình và các alen.

+ Vốn gen: là tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.

+ Tần số alen của một gen nào đó được tính bằng tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.

Tần số tương đối của các alen được xác định bằng công thức:;

(p là tần số alen trội (A), q là tần số alen lặn (a),

d là tần số kiểu gen AA, h là tần số kiểu gen Aa, r là tần số kiểu gen aa)

+ Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể là tỉ số giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.2. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần

- Có khuynh hướng giảm dần tỉ lệ dị hợp tử và tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử, nhưng không làm thay đổi tần số tương đối của các alen.

- Thường bao gồm các dòng thuần về các kiểu gen khác nhau.

3. Định luật Hacđi – Vanbec

- Trong một quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Quần thể cân bằng Hacđi – Vanbec thoả mãn công thức sau:

p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.

- Điều kiện để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là:

+ Quần thể có kích thước lớn.

+ Các cá thể giao phối tự do và ngẫu nhiên.

+ Các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).

+ Đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch.

+ Quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có sự di - nhập gen).


BÀI 16,17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂCâu 1: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

A. vốn gen của quần thể. B. kiểu gen của quần thể.

C. kiểu hình của quần thể. D. thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 2: Tần số tương đối của một alen (tần số alen) được tính bằng

A. tỉ lệ phần trăm số giao tử của alen đó trong quần thể.

B. tỉ lệ phần trăm số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.

C. tỉ lệ phần trăm các kiểu gen của alen đó trong quần thể.

D. tỉ lệ phần trăm các kiểu hình của alen đó trong quần thể.

Câu 3: Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?

A. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ.B. Thể hiện tính đa hình.

C. Số lượng cá thể đồng hợp tăng, số thể dị hợp giảm qua các thế hệ.

D. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AaBb sau một thời gian thực hiện giao phối gần, số dòng thuần xuất hiện là

A. 4. B. 6. C. 8. D. 2.Câu 5: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ thứ n, kết quả sẽ là

A. ; . B. ; .

C. ;. D. ;

Câu 6: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Khi n tiến tới vô hạn, kết quả về sự phân bố kiểu gen trong quần thể sẽ là

A. toàn kiểu gen Aa. B. AA = Aa = aa = 1/3.

C. AA = 3/4; aa = 1/4. D. AA = aa = 1/2.

Câu 7: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,1 AA + 0,8 Aa + 0,1 aa = 1. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?

A. 0,45 AA + 0,10 Aa + 0,45 aa = 1. B. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1.

C. 0,20 AA + 0,60 Aa + 0,20 aa = 1. D. 0,30 AA + 0,40 Aa + 0,30 aa = 1.

Câu 8: Trong một quần thể thực vật tự thụ phấn, giả sử tỉ lệ kiểu gen dị hợp (Aa) ở thế hệ xuất phát là 100%. Tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ I3 là:

A. 25%. B. 43,75%. C. 56,25%. D. 87,5%.Câu 9: Giả sử ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen dị hợp (Bb) là 100%. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở quần thể F5

A. 3,125%. B. 6,25%. C. 12,5%. D. 25%.Câu 10: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thì tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở thế hệ F2

A. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%.Câu 11: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa. Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ F3

A. 50%. B. 75%. C. 87,5%. D. 92,5%.Câu 12: Thành phần kiểu gen của một quần thể ngẫu phối có tính chất

A. đặc trưng và không ổn định. B. đặc trưng và ổn định.

C. không đặc trưng nhưng ổn định. D. không đặc trưng và không ổn định.

Câu 13: Điểm khác nhau của quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua các thế hệ là

A. tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần. B. tỉ lệ dị hợp tử giảm dần.

C. thành phần kiểu gen không thay đổi. D. tần số các alen không thay đổi.

Câu 14: Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên vì

A. có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

B. không có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá thể về mặt sinh sản.

C. sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên.

D. không có sự cách li trong giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong một loài.

Câu 15: Điều nào dưới đây nói về quấn thể ngẫu phối là không đúng?

A. Đặc trưng về tần số tương đối của các alen.

B. Điểm đặc trưng của quần thể giao phối là sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể.

C. Có sự đa dạng về kiểu gen tạo nên sự đa dạng về kiểu hình.

D. Các cá thể trong những quần thể khác nhau trong cùng một loài không giao phối với nhau.

Câu 16: Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số của các alen thuộc một gen nào đó

A. không ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

B. chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen.

C. chịu sự chi phối của quy luật di truyền liên kết và hoán vị gen.

D. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

Câu 17: Phương pháp tính tần số alen trong quần thể ngẫu phối với trường hợp trội hoàn toàn là

A. chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình trội.

B. dựa vào tỉ lệ các kiểu hình.

C. chỉ dựa vào tỉ lệ các kiểu hình lặn so với kiểu hình trội.

D. chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình lặn.

Câu 18: Phương pháp tính tần số alen trong quần thể với trường hợp trội không hoàn toàn là

A. chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình trung gian. B. dựa vào tỉ lệ các kiểu hình.

C. chỉ dựa vào tỉ lệ các kiểu hình lặn. D. chỉ dựa vào tỉ lệ các kiểu hình trội.

Câu 19: Trong một quần thể ngẫu phối, nếu một gen có 3 alen a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra

A. 4 tổ hợp kiểu gen. B. 6 tổ hợp kiểu gen.

C. 8 tổ hợp kiểu gen. D. 10 tổ hợp kiểu gen.

Câu 20: Trong quần thể ngẫu phối khó có thể tìm được hai cá thể giống nhau vì

A. một gen thường có nhiều alen. B. các cá thể giao phối ngẫu nhiên và tự do.

C. số biến dị tổ hợp rất lớn. D. số lượng gen trong kiểu gen rất lớn.

Câu 21: Mỗi quần thể giao phối là kho dự trữ biến dị vô cùng phong phú vì

A. tính có hại của đột biến đã được trung hoà qua giao phối.

B. chọn lọc tự nhiên diễn ra theo nhiều hướng khác nhau.

C. số cặp gen dị hợp trong quần thể giao phối là khá lớn.

D. phần lớn các biến dị là di truyền được.

Câu 22: Điều kiện nào là chủ yếu đảm bảo quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. Các hợp tử có sức sống như nhau. B. Các loại giao tử có sức sống ngang nhau.

C. Sự giao phối diễn ra ngẫu nhiên. D. Không có đột biến và chọn lọc.

Câu 23: Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh

A. sự cân bằng di truyền trong quần thể.

B. sự ổn định của tần số tương đối các alen trong quần thể.

C. sự mất ổn định của tần số các alen trong quần thể.

D. trạng thái động của quần thể.

Câu 24: Bản chất của định luật Hacđi – Vanbec là

A. sự ngẫu phối diễn ra.

B. tần số của các alen ở mỗi gen không đổi.

C. có những điều kiện nhất định.

D. tần số tương đối của các kiểu gen không đổi.

Câu 25: Ý nghĩa nào dưới đây không phải của định luật Hacđi – Vanbec?

A. Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định qua thời gian dài.

B. Từ tỉ lệ cá thể có kiểu hình lặn đột biến có thể suy ra được tần số của alen lặn đột biến đó trong quần thể.

C. Có thể suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể.

D. Phản ánh trạng thái động của quần thể, giải thích cơ sở của sự tiến hoá.

Câu 26: Giá trị thực tiễn của định luật Hacđi – Vanbec là

A. xác định được những kiểu gen có lợi cho chọn giống.

B. xác định được những kiểu gen không có lợi cho chọn giống.

C. xác định được tần số các alen và các kiểu gen từ tỉ lệ các kiểu hình.

D. xác định được những kiểu hình có lợi cho chọn giống.

Câu 27: Ý nào không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec?

A. Không có đột biến và không có chọn lọc.

B. Không có hiện tượng di nhập gen.

C. Sự giao phối diễn ra không ngẫu nhiên.

D. Kích thước quần thể lớn và sự giao phối diễn ra ngẫu nhiên.

Câu 28: Điều kiện quan trọng nhất để định luật Hacđi - Vanbec nghiệm đúng là

A. không có đột biến. B. không có chọn lọc.

C. quần thể có số lượng cá thể lớn. D. quần thể giao phối ngẫu nhiên.

Câu 29: Quần thể giao phối có tính đa hình về di truyền vì

A. các cá thể giao phối tự do nên các gen được tổ hợp với nhau tạo ra nhiều loại kiểu gen.

B. quần thể dễ phát sinh các đột biến nên tạo ra tính đa hình về di truyền.

C. các cá thể giao phối tự do nên đã tạo điều kiện cho đột biến được nhân lên.

D. quần thể là đơn vị tiến hoá của loài nên phải có tính đa hình về di truyền.

Câu 30: Nếu kí hiệu p là tần số alen A, q là tần số alen a trong quần thể thì ở một quần thể cân bằng di truyền sẽ có tần số các kiểu gen dị hợp là

A. pq. B. 4qp. C. 2pq. D. 3pq.Câu 31: Nghiên cứu sự di truyền nhóm máu MN trong quần thể người, người ta xác định được cấu trúc di truyền của quần thể như sau: 64% MM : 32% NN : 0,04% MN. Tần số tương đối của các alen M và N trong quần thể như thế nào?

A. p(M) = 0,7; q(N) = 0,3. B. p(M) = 0,6; q(N) = 0,4.

C. p(M) = 0,5; q(N) = 0,5. D. p(M) = 0,8; q(N) = 0,2.

Câu 32: Nghiên cứu sự di truyền nhóm máu MN trong 4 quần thể người, người ta xác định được cấu trúc di truyền của mỗi quần thể như sau:

- Quần thể I: 25% MM : 25% NN : 50% MN.

- Quần thể II: 39% MM : 6% NN : 55% MN.

- Quần thể III: 4% MM : 81% NN : 15% MN.

- Quần thể IV: 64% MM : 32% NN : 0,04% MN.

Những quần thể nào ở trạng thái cân bằng di tryền?

A. Quần thể I và II. B. Quần thể I và III. C. Quần thể I và IV. D. Quần thể II và IV.

Câu 33: Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0,4 AA + 0,4 Aa + 0,2 aa = 1. Quần thể đạt trạng thái cân bằng qua mấy thế hệ ngẫu phối?

A. 1 thế hệ. B. 2 thế hệ. B. 3 thế hệ. D. 4 thế hệ.Câu 34: Ở một loài thú, lôcus quy định màu lông gồm 3 alen và theo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A > a’ > a, trong đó: A quy định lông đen, a’ quy định lông xám, a quy định lông trắng. Một quần thể có kiểu hình là: 0,51 lông đen : 0,24 lông xám : 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của alen a bằng bao nhiêu?

A. Tần số tương đối của alen a là 0,2. B. Tần số tương đối của alen a là 0,3.

C. Tần số tương đối của alen a là 0,4. D. Tần số tương đối của alen a là 0,5.

Câu 35: Ở một loài thú, lôcus quy định màu lông gồm 3 alen và theo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A > a’ > a, trong đó: A quy định lông đen, a’ quy định lông xám, a quy định lông trắng. Một quần thể có kiểu hình là: 0,51 lông đen : 0,24 lông xám : 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của alen A bằng bao nhiêu?

A. Tần số tương đối của alen A là 0,2. B. Tần số tương đối của alen A là 0,3.

C. Tần số tương đối của alen A là 0,4. D. Tần số tương đối của alen A là 0,5.

Câu 36: Ở bò, AA quy định lông đỏ, Aa quy định lông khoang, aa quy định lông trắng. Một quần thể bò có: 4169 con lông đỏ : 3780 con lông khoang : 756 con lông trắng. Tần số tương đối của các alen trong quần thể như thế nào?

A. p(A) = 0,7; q(a) = 0,3. B. p(A) = 0,6; q(a) = 0,4.

C. p(A) = 0,5; q(a) = 0,5. D. p(A) = 0,4; q(N) = 0,6.

Câu 37: Ở lúa, màu xanh bình thường của mạ được quy định bởi gen A trội so với màu lục quy định bởi gen lặn a. Một quần thể lúa ngẫu phối có 10000 cây, trong đó có 400 cây màu lục. Cấu trúc di truyền của quần thể như thế nào?

A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa. B. 0,60 AA + 0,36 Aa + 0,04 aa.

C. 0,58 AA + 0,38 Aa + 0,04 aa. D. 0,62 AA + 0,34 Aa + 0,04 aa.

Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra. Những người bạch tạng được gặp với tỉ lệ . Tỉ lệ phần trăm số người mang gen bạch tạng ở thể dị hợp trong quần thể người là bao nhiêu?

A. 1%. B. 1,2%. C. 1,4%. D. 1,6%.Câu 39: Tần số tương đối của quần thể I là 0,3, còn ở quần thể II là 0,4. Vậy tỉ lệ dị hợp tử của quần thể I so với quần thể II như thế nào?

A. Tỉ lệ dị hợp tử của quần thể I không lớn hơn nhiều.

B. Tỉ lệ dị hợp tử của quần thể I bé hơn.

C. Tỉ lệ dị hợp tử của 2 quần thể bằng nhau.

D. Tỉ lệ dị hợp tử của quần thể I lớn hơn nhiều.

Câu 40: Giả thiết trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số tương đối của các nhóm máu là: A = 0,45; B = 0,21; AB = 0,3; O = 0,04. Gọi p là tần số tương đối của alen IA, còn q là IB, r là i. Tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu là bao nhiêu?

A. p = 0,2; q = 0,7; r = 0,1. B. p = 0,3; q = 0,4; r = 0,3.

C. p = 0,4; q = 0,3; r = 0,4. D. p = 0,5; q = 0,3; r = 0,2.

Câu 41: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?

A. 29 AA : 13 aa. B. 30 AA : 12 aa. C. 28 AA : 14 aa. D. 31 AA : 11 aa.Câu 42: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 60 AA : 40 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?

A. 0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa = 1. B. 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1.

C. 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = 1. D. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1.tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương