Phần mở ĐẦUtải về 334 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích334 Kb.
#1027
1   2   3
Biểu số 10: Chi phí

ĐVT: triệu đồng
Stt

Chi phí

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017


12,040

2,800

3,200

3,960

4,400


2

Muối

90

105

120

135

150


3

Bao bì

340

340

340

340

340


4

Chi phí bán hàng

30

35

40

45

50


5

Khấu hao tài sản

30

30

30

30

30


6

Lãi vay

475

475

475

475

475


7

Lương

820

920

1,020

1,120

1,120


3

Chi phí khác

60

60

80

80

80


 

Cộng

3885

4.765

5.305

6.185

6.645
 

Biểu số 11: Dự trù lãi lỗĐVT: triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017


1

Tổng doanh thu

4,390

5,340

6,020

7,235

7,585


2

Chi phí

3,885

4,765

5,305

6.185

6.645


3

Lợi nhuận gộp

505

575

715

1.050

940


4

Thuế

0

0

100

100

100


5

Lợi nhuận ròng

505

575

715

1.050

940


MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Phần I: Thực trạng phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô 2

I. Một số khái niệm cơ bản và vai trò làng nghề 2

1. Một số khái niệm cơ bản 2

2. Vai trò của làng nghề trong nền kinh tế 3

3. Sự hình thành làng nghề nước mắm Nam Ô……………………………...3

II. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, KT-XH của làng nghề………………...4

1. Điều kiện tự nhiên 4

2. Điều kiện KT-XH 6

III. Thực trạng phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô 7

1. Qui mô sản xuất 7

2. Tình hình lao động làng nghề 7

3. Ngồn vốn sản xuất 7

4. Trình độ công nghệ sản xuất 7

5. Nguồn nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ 8

6. Tình hình môi trường làng nghề 8

7. Kết quả sản xuất kinh doanh của làng nghề 8

IV. Đánh giá chung về thực trạng phát triển làng nghề 9

1. Những mặt đạt được 9

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 9

2.1. Những tồn tại, hạn chế 10

2.2. Những nguyên nhân 10

3. Bài học kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề 11

3.1 Bài học kinh nghiệm bảo tồn và phát triển làng nghề trong nước 11

3.2 Bài học kinh nghiệm bảo tồn và phát triển làng nghề mắm Nam Ô 12

Phần II: Định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề 13

I. Dự báo các yếu tố và điều kiện phát triển làng nghề thời gian đến …13

1. Bối cảnh quốc tế, trong nước và địa phương 13

2. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo tồn làng nghề 14

3. Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề 14

II. Quan điểm, mục tiêu bảo tồn và phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô

1. Quan điểm bảo tồn và phát triển 14

2. Mục tiêu tổng quát và cụ thể 15

2.1. Mục tiêu tổng quát 15

2.2. Mục tiêu cụ thể 15

Phần III: Các giải pháp và tổ chức thực hiện 16

I. Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề trong thời gian đến 16

1. Giải pháp về nguồn vốn và nguyên liệu 16

1.1 Giải pháp về nguồn vốn 16

1.2 Giải pháp về nguyên liệu 16

2. Giải pháp về thị trường, sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm 16

2.1 Giải pháp về thị trường 16

2.2 Giải pháp về sản phẩm 17

2.3 Giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm 18

3. Giải pháp về nguồn nhân lực 18

4. Giải pháp về đất đai, hạ tầng làng nghề 18

5. Giải pháp về ứng dụng khoa học, công nghệ 18

6. Giải pháp về bảo vệ môi trường 18

7. Giải pháp về phát triển làng nghề gắn với du lịch 18

8. Giải pháp tổ chức sản xuất làng nghề 19

II. Tổ chức thực hiện đề án 19

1. Nhiệm vụ các đơn vị địa phường 19

2. Tiến độ thực hiện đề án 21

3. Kinh phí thực hiện đề án 22

3.1 Nguồn vốn đầu tư 22

3.2 Kinh phí thực hiện đề án 22

3.2.1 Kinh phí bảo tồn làng nghề 22

3.2.2 Kinh phí phát triển làng nghề 23

4 Hiệu quả đầu tư 23

4.1 Hiệu quả hoạt động chế biến nước mắm 23

4.2 Hiệu quả về kinh tế 24

4.3 Hiệu quả về xã hội 24

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24

Biểu số 6 26

Biểu số 7 27

Biểu số 8 27

MỤC LỤC 28


Каталог: attachment
attachment -> Phụ lục II tóm tắt tiểu sử danh nhân và Ý nghĩA ĐỊa danh
attachment -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachment -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh yên báI Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachment -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
attachment -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
attachment -> 12 QĐ ubnd dinh muc phan bo chi Yen Bai 2017 (Chính thức). doc
attachment -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
attachment -> Trường tiểu học
attachment -> Bộ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 334 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương