Phần lịch sử thế giớI


Câu 18: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?tải về 0.52 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích0.52 Mb.
#992
1   2   3   4   5

Câu 18: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?

A. Tạo cơ sở lý thuyết cho các khoa học khác và nền móng của tri thức

B. Giúp cho nhân loại phát minh ra nhiều ngành khoa học mới

C. Giải quyết những vấn đề kĩ thuật phục dụ cuộc sống con người

D. Tìm ra nguồn năng lượng mới

Câu 19: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là?

A. Sáng chế vật liệu mới đó là chất Pôime

B. Tìm ra năng lượng nguyên tử, năng lượng việc hạch, năng lượng mặt trời, than đá, năng lượng gió

C. Phát minh ra những công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động radio

D. a, b, c đúng

Câu 20: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của?


 1. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

 2. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

 3. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.

 4. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.

Câu 21: Toàn cầu hòa vừa là thời cơ vùa là thách thức đối với các quốc gia, dân tộc. Điều này đúng hay sai?

 1. Đúng.

 2. Sai


PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ I:

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930

Câu 1: Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất?

 1. Để độc chiếm thị trường Việt Nam.

 2. Do chiến tranh kết thúc, Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.

 3. Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra..

 4. Do Việt Nam có nhiều cao su và than là 2 mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn sau chiến tranh.

Câu 2: Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có điểm gì mới?

 1. Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế

 2. Cướp đoạt toàn bộ rụông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su

 3. Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng

 4. Qui mô khai thác lớn hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc..

Câu 3: Các thủ đoạn chính trị, văn hóa- giáo dục của đế quốc Pháp sau chiến tranh nhằm mục đích gì?

 1. Phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, bóc lột và củng cố bộ máy cai trị ở thuộc địa.

 2. Phục vụ cho chính sách “khai hóa” của bọn thực dân, gây tâm lý tự ti

 3. Phục vụ cho chính sách cai trị chuyên chế triệt đề, mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay người Pháp

 4. Phục vụ cho chính sách “chia để trị” để chia rẽ dân tộc ta

Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào?

A. Phân hóa sâu sắc xuất hiện các giai cấp mới: tư sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản 1. Phân hóa sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ: phong kiến, nông dân. Xuất hiện giai cấp mói: tư sản, tiểu tư sản, vô sản..

 2. Phân hóa sâu sắc trong đó 2 giai cấp mới xuất hiện: vô sản và nông dân là lực lương quan trọng của cách mạng

 3. Phân hóa sâu sắc giai cấp vô sản mới ra đời đã vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi

Câu 5: Hãy nêu nhưng mâu thuẫn của xã hội Việt Nam sau chiền tranh thế giới lần thứ nhất?

 1. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c tư sản với g/c vô sản

 2. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c phong kiến..

 3. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c tư sản

 4. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa tất cả các giai cấp trong hội do địa vị và quyền lợi khác nhau nên đều mâu thuẫn

Câu 6: Tình hình thế giới sau chiến tranh đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam ra sao?

 1. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi

 2. Sư phát triển của phong trào cách mạng nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản

 3. Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

 4. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 7: Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1926?

 1. Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ..

 2. Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo

 3. Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925)

 4. Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp

Câu 8: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân?

 1. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung quốc

 2. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu

 3. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công

 4. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác..

Câu 9: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam?

A. Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản

B. Người đã trình bày trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa.

C. Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào nước ta..

D. Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài Nguời đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân

Câu 10: Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?


 1. Phong trào thể hiện ý thức chính trị.

 2. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.

 3. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế có ý thức.

 4. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát..

Câu 11: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?

 1. 1919- 1925 do yêu cầu của phong trào công - nông Việt nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.

 2. 6- 1924 sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập hợp tại Trung Quốc thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.

 3. Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11-1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản…

 4. Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo.

Câu 12: Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

 1. Do hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ..

 2. Do nội bộ của Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư tưởng cách mạng và tư tưởng cải lương cuối cùng quan điểm vô sản chiếm ưu thế

 3. Do một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng.

 4. Do đa số đảng viên của Tân Việt muốn thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin.

Câu 13: Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì?

 1. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.

 2. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

 3. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền…

 4. Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập

Câu 14: Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự?

 1. Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.

 2. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.

 3. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.

 4. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn..

Câu 15: Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1926-1929 có ý nghĩa như thế nào đối vớí việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Là nhân tố tích cực thúc đẩy việc hình thành các tổ chức cộng sản, để đến đầu năm 1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

B. Phong trào phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc có sức thu hút các lực lương xã hội khác tham gia thành lập Đảng Cộng Sản.

C. Phong trào công nhân càng lên cao ý thức giai cấp càng rõ rệt và giai cấp công nhân trưởng thành nhanh chóng khi Đảng Cộng sản ra đời 1930.

D. Phong trào công nhân phát triên cùng với sự tăng nhanh của các cuộc bãi công, chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá và Đảng Cộng Sản ra đời.
CHỦ ĐỀ II.

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 19331

Câu 16: Tại sao có hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930?

A. 1929 do phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển.

B. Do chủ nghĩa Mác- Lênin tác động mạnh vào ba tổ chức cộng sản

C. Do ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ là trở ngại lớn cho cách mạng..D. Do sự quan tâm của Quốc Tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt Nam.

Câu 17: Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đẩu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn và sáng tạo?

 1. Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam..

 2. Cương lĩnh đã thể hiện rõ tính độc lập dân tộc và tự docủa dân tộc Việt Nam.

 3. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới.

 4. Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đòan kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

Câu 18: Trong nội dung Luận cương có một số nhược điểm hạn chế gì?

 1. Nhược điểm mang tính chất “ hữu khuynh” giáo điều.

 2. Nặng về đấu tranh giai cấp, động lực chính cách mạng là công nông..

 3. Chưa vạch ra đường lối cụ thể cho cách mang Việt Nam.

 4. Chưa thấy được vị trí và vai trò của cách mạng Việt Nam

Câu 19: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì?

 1. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phong trào cách mạng Việt Nam..

 2. Đã tập hợp được tất cả lực lượng cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo ra sức mạnh tổng hợp.

 3. Chứng tỏ sức mạnh của liên minh công- nông là 2 lực lượng nồng cốt của cách mạng để giành thắng lợi.

 4. Là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại mới.

Câu 20: Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian?

 1. Tháng 3- 1930.

 2. Tháng 7- 1930.

 3. Tháng 10- 1930..

 4. Tháng 11- 1930.

Câu 21: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

 1. Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào tất cả các nước thuộc địa.

 2. Đời sống nhân dân thuộc địa càng cơ cực, đói khổ.

 3. Kinh tế suy sup tiêu điều, phụ thuộc vào kinh tế Pháp.

 4. Kinh tế chịu đựng hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân khổ cực..

Câu 22: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?

 1. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực

 2. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

 3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến...

 4. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 23: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?

 1. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”..

 2. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.

 3. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”.

 4. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.

Câu 24: Nguyên nhân nào làm cho phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao?

 1. Vì Nghệ - Tĩnh đã lập được chính quyền xô viết.

 2. Vì Nghệ - Tĩnh có tổ chức cộng sản và cơ sở đảng khá mạnh..

 3. Vì nhân dân ở đây có lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc.

 4. Vì cơ sở công nghiệp Vinh – Bến Thủy ở Nghệ - Tĩnh là trung tâm kỹ nghệ lớn nhất ở Việt Nam.

Câu 25: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

 1. Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân...

 2. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước.

 3. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập

 4. Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng.


CHỦ ĐỀ III

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1939

Câu 26. Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng trong cao trào 1936-1939 mở đầu bằng sự kiện?

 1. Triệu tập Đông Dương đại hội.

 2. Vận động thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội..

 3. Thành lập các Uỷ ban hành động ở nhiều địa phương.

 4. Đón phái viên của chính phủ Pháp sang Đông Dương.

Câu 27. Cuộc mít tinh lớn của hai vạn rưỡi người tại quảng trường Nhà Đấu Xảo - Hà Nội năm 1938 diễn ra vào dịp?

 1. Kỉ niệm ngày thành lập Đảng.

 2. Kỉ niệm này Quốc Tế Lao Động..

 3. Kỉ niệm Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

 4. Kỉ niệm Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 28. Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là?

 1. Đánh đổ Đế quốc Pháp.

 2. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai..

 3. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

 4. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Câu 29. Trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939, có một cuốn sách chính trị phổ thông được lưu hành rộng rãi nhằm giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lênin và chính sách của Đảng. Cuốn sách đó là?

 1. Bản án chế độ thực dân Pháp.

 2. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

 3. Đề cương văn hoá Việt Nam.

 4. Vấn đề dân cày..

Câu 30. Nguyên nhân chủ yếu làm cho cuộc vận động dân chủ 1936-1939 kết thúc là?

 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 2. Chính phủ phái hữu cầm quyền ở Pháp, bọn phản động thuộc địa phản công phong trào cách mạng..

 3. Liên Xô – thành trì của phong trào cách mạng suy yếu do bị chủ nghĩa đế quốc tấn công.

 4. Đảng cộng sản Đông Dương phải rút vào hoạt động bí mật.

Câu 31. Lý do chuyển hướng chủ trương cách mạng của Đảng ta trong những năm 1936-1939 là?

 1. Sự chỉ đạo của Quốc Tế Cộng Sản

 2. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi..

 3. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.

 4. Chính phủ của Mặt trận nhân dân Pháp đã lên cầm quyền ở Pháp.

Câu 32. Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chủ yếu là?

 1. Công nhân, nông dân.

 2. Tư sản, tiểu tư sản, nông dân.

 3. Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp..

 4. Liên minh tư sản và địa chủ.

Câu 33. Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh quần chúng năm 1938 là?

 1. Phong trào Đông Dương đại hội.

 2. Cuộc tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai.

 3. Cuộc mít tinh cùa 2,5 vạn người tại Nhà Đấu Xảo – Hà Nội..

 4. Phong trào đón Gôđa và Brêviê.

Câu 34. Ngay từ năm 1936 Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi?

 1. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

 2. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương..

 3. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

 4. Mặt trận Việt Minh.

Câu 35. Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

 1. Bí mật, bất hợp pháp.

 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

 3. Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

 4. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai..

Câu 36. Ý nghĩa quan trọng nhất của cao trào dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

 1. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng.

 2. Tư tưởng Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến sâu rộng.

 3. Tập hợp được đội quân chính trị đông đảo từ thành thị đến nông thôn.

 4. Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945..

Câu 37. Đảng phát động phong trào “Đông Dương đại hội” để?

 1. Mua sắm vũ khí, chuẩn bị khởi nghĩa.

 2. Thu nhập nguyện vọng của dân, chuẩn bị triệu tập Đông Dương đại hội..

 3. Thành lập lực lượng vũ trang.

 4. Chuẩn bị hội nghị Genève.

Câu 38. Đến tháng 3/1938, Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên thành?

 1. Mặt trận dân tộc phản đế đồng minh.

 2. Hội phản đế đồng minh.

 3. Mặt trận Việt Minh.

 4. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương..

Câu 39. Những tờ báo của Đảng ra công khai trong giai đoạn 1936-1939 là?

 1. Cứu quốc, Giải phóng, Thanh niên.

 2. Dân chúng, Lao động, Tin tức.

 3. Nhân dân, Người lao động, Chuông rè.

 4. Người cùng khổ, Nhân đạo, Sự thật.

Câu 40. Trong giai đoạn 1936-1939, Đảng ta đã xác định kẻ thù?

 1. Tư sản & địa chủ.

 2. Đế quốc & phong kiến.

 3. Bọn thực dân Pháp phản động tại Đông Dương..

 4. Bọn thực dân Pháp.


CHỦ ĐỀ IV

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ 1939 ĐẾN 1945

Câu 41. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã?

 1. Rút vào bí mật, chuẩn bị cho một cao trào mới..

 2. Đòi Pháp phải trả ngay lập tức độc lập cho Việt Nam.

 3. Liên minh với Nhật để chống Pháp.

 4. Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 42. Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 là?

 1. Nhật là kẻ thù chủ yếu.

 2. Hai nhiệm vụ chủ yếu là cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc.

 3. Cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ chủ yếu.

 4. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu..

Câu 43. Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 6?

 1. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

 2. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

 3. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

 4. Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 44. Hội nghị lần 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập?

 1. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

 2. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương..

 3. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

 4. Mặt trận Việt Minh.

Câu 45. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

 1. Khởi nghĩa Bắc Sơn.

 2. Khởi nghĩa Nam Kì..

 3. Binh biến Đô Lương.

 4. Khởi nghĩa Ba Tơ.

Câu 46. Trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là?

 1. Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng.

 2. Bọn đế quốc và phát xít..

 3. Bọn thực dân và phong kiến.

 4. Bọn phát xít Nhật.

Câu 47. Hội nghị trung ương Đảng lần 6 được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

 1. Ngày 19/5/1941 tại Bà Điểm, Hóc Môn.

 2. Ngày 15/9/1939 tại Pắc Bó, Cao Bằng.

 3. Ngày 6/11/1939 tại Bà Điểm, Hóc Môn..

 4. Ngày 10/5/1940 tại Đình Bảng, Bắc Ninh.

Câu 48. Hội nghị trung ương Đảng lần 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì?

 1. Giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.

 2. Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.

 3. Đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương.

 4. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc..

Câu 49. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ vào thời gian nào sau đây?

 1. Ngày 22/9/1940.

 2. Ngày 27/9 /1940.

 3. Ngày 23/11/1940.

 4. Ngày 13/1/1941.

Câu 50. Nguyên nhân chung dẫn tới sự thất bại của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là?

 1. Lực lượng vũ trang còn non yếu.

 2. Lực lượng cách mạng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.

 3. Quần chúng chưa tham gia vào các cuộc khởi nghĩa.

 4. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được chuẩn bị đầy đủ

Câu 51. Vào ngày 22/9/1940, sự kiện gì đã xảy ra tại Việt Nam?

 1. Nhật đảo chính Pháp.

 2. Khởi nghĩa Bắc Sơn.

 3. Nam Kì khởi nghĩa.

 4. Nhật tấn công Lạng Sơn

Câu 52. Thủ đoạn chính trị của Nhật khi vào Việt Nam là?

 1. Đông Dương nằm trong khối Liên hiệp Nhật.

 2. Dùng thủ đoạn lừa bịp để nhân dân ta tưởng chúng là “bạn” chứ không phải là “thù”.

 3. Pháp và Nhật cùng giúp đỡ dân tộc Việt Nam.

 4. Tuyên truyền “Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á”, sức mạnh vô địch của người Nhật.

Câu 53. “…Bị tước đoạt đến hạt gạo mà họ năm nắng, mười sương mới kiếm được, hay mảnh vải mà họ phải thức khuya dậy sớm để dệt thành, họ sống cầm hơi với hớp cháo cám nhạt, và trần mình chịu rét lúc đêm đông.” Đó là nhận định của SGK lớp 12, tập II về tình cảnh của người nông dân Việt Nam trong thời kì?

 1. Trước khi thành lập Đảng.

 2. Thời kì 1930-1931.

 3. Sau cách mạng tháng Tám 1945.

 4. Thời kì 1939-1945.

Каталог: res -> download
download -> Khoảng 6 triệu năm trước đây xuất hiện loài người như thế nào
download -> ChưƠng I: dao đỘng cơ HỌC (tl giáo viên) Câu Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A
download -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tham khao thi trung học phổ thông quốc gia năM 2017
download -> Phần I: ĐẠi số VÀ giải tíCH
download -> BàI 1: nhật bản câu 1
download -> MôN ĐỊa lí BÀI 16: ĐẶC ĐIỂm dân số VÀ phân bố DÂn cư NƯỚc ta câu 1: Nhận định không
download -> Bài 1: SỰ ĐIỆn LI
download -> ChöÔng I. BaûN ÑOÀ baøI 2: moät soá phöÔng phaùp bieåu hieän caùC ÑOÁi töÔÏng ñÒa lyù treâN BaûN ÑOÀ i-phưƠng pháp kí hiệU
download -> ĐỀ CƯƠng ôn thi hki lớP 11

tải về 0.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương