Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 4.67 Mb.
trang9/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Mẫu 04


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)……… ………………..

huyện………………..tỉnh (thành phố)……………

Tên tôi là:…………………… ………………………… Năm sinh :…………………..............

Quê quán:…………… …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………… ……………………………………………

Là…………….của Ông (Bà)…………………………………………………………………..

thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nay ủy quyền cho Ông (Bà)…………… …………………………………..quan hệ với đối tượng là………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường)……………………………huyện (quận)………………… …... tỉnh (thành phố)……………… …………………………………………

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.Xác nhận

Người ủy quyền

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 05


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày……tháng…… năm 20……
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,

Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) ………………… xã (phường) ………………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………….............................

Chúng tôi gồm:

1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………………………

2. Đại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………………………

3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh: ………………………………...……………………….

4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi: …………………….…………...………………………..

5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...…………………...

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:

Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .………………………

Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm …………………........................

Quê quán: ……………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………….......................................

Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ..........................

Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.

Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là………….......... …........năm…….. tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………………………….

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………….......................

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây.
Trưởng thôn

(bản, ấp, tổ dân phố)(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi ủy (Chi bộ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi Hội CCB

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi Hội người cao tuổi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Cán bộ lão thành cách mạng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 6A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày……tháng…… năm 20……
BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT HƯỞNG CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH 290/2005/QĐ-TTg NGÀY 08-11-2005

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Dùng cho đơn vị quản lý sử dụng lực lượng mật)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 200….

Tại (1)…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1………………………………….Cấp bậc, chức vụ, đơn vị:………………………….

2………………………………….Cấp bậc, chức vụ, đơn vị:………………………….

3.………………………………….Cấp bậc, chức vụ, đơn vị:…………………………

4………………………………….Cấp bậc, chức vụ, đơn vị:………………………….

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhất trí xác nhận:

Ông (bà):……………………………..còn sống (hay đã từ trần)………………………

Sinh năm…………………….từ trần ngày…..tháng……năm…………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng(2):……………..

Thời gian từ ngày…….tháng …..năm……..đến ngày……tháng……năm……………

Do đơn vị (tổ chức):………………………………………………….quản lý.

Thời gian thực tế tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là………năm……..tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì):………………………………………………...

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia cộng tác bí mật với cơ quan Công an để làm cơ sở xét hưởng chế độ là:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (bà)…………………….hoặc thân nhân của ông (bà)………………..được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành……..bản và những người dự họp nhất trí cùng ký tên dưới đây:


Đại diện dự họp THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  1. Đơn vị quản lý người tham gia cộng tác bí mật với cơ quan Công an

  2. Ghi cụ thể là đặc tình hay cộng tác viên, cơ sở bí mật, cộng tác viên danh dự, hộp thư bí mật.

Mẫu 8A


……………………….

……………………….


Số: /CV

V/v đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày…… tháng…… năm 200……Kính gửi:……………………………………..

Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;

……………………………………. đề nghị đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:

- Tổng số đối tượng: ………..…………………………………………………

- Tổng số tiền: …………………………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………… )

Trong đó:

1. Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (I):

- Tổng số: …………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

2. Đối tượng B, C, K (II):

- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

3. Đối tượng dân quân, du kích tập trung (III):

- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(Danh sách trích ngang riêng từng loại đối tượng và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết.


Nơi nhận:

-

-- Lưu…...

……………………………

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.

Mẫu 9A


………………

………………


DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH (I)

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Kèm theo Công văn đề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 20…… của……)
Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Sống hay đã từ trần

Số năm được hưởng

Mức hưởng (đồng)

Ghi chú
Tổng số đối tượng:…………………

Tổng số tiền:……………………….


Người lập danh sách

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


Ngày …… tháng …… năm ……

………………………………………...(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.Mẫu 9B


……………………

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG B, C, K (II)

Được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Kèm theo Công văn đề nghị số…… ngày …… tháng …… năm 200…… của……)
Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Sống hay đã từ trần

Số năm được hưởng

Mức hưởng (đồng)

Ghi chú
Tổng số đối tượng:………………

Tổng số tiền:……………………Người lập danh sách

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

………………………………………...(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 9C


……………………
…………………….

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC VỚI CƠ QUAN CÔNG AN

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
(Kèm theo công văn đề nghị số …………… ngày … tháng … năm 200…

của …………)
Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Sống hay đã từ trần

Số năm được hưởng

Mức hưởng (đồng)

Ghi chú


tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương