Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng antải về 4.67 Mb.
trang7/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Những người biết được quá trình tham gia công tác:

1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………........................

Lý do biết: ……………………………………………………………………………………

2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………………………

Lý do biết: ……………………………………………………………………………………

Khai tại ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký tên và đóng dấu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày…… tháng…… năm 20……

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:

Họ và tên:………………………………….………......... Nam, nữ:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là…………………………………………………….

Những người cùng hàng thừa kế gồm: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

2. Phần khai về đối tượng:

Họ và tên:………………………………….……….. Nam, nữ:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………...

Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:………………………………...

Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm …………………………

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………...................

Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm ……………………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):………………………………

Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………………….

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………....................................

Đã từ trần ngày……. tháng…. năm…. tại………………………………………………….

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ:…… …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNHTừ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc,
Chức vụ


Đơn vị
(c, d, e, f)


Địa bàn hoạt động


Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …… năm…… tháng

Những người biết được quá trình tham gia công tác:

1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………………….

Lý do biết: …………………………………………………………………………………..

2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………………….

Lý do biết: …………………………………………………………………………………..

Khai tại ……………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày…… tháng…… năm 20……

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:……………….......

Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………

……………………………………………………………………………………

Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..

……………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..

Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…..... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………

Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..

Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..

Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..

Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….

Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..

Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….

Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….

Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….

Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….

……………………………………………………………………………………

Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………

Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..

Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….

……………………………………………………………………………………

Họ, tên các con:

1-…………………………………… sinh:………………………………………

2-…………………………………… sinh:………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..

……………………………………………………………………………………BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG


Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc,
Chức vụ


Đơn vị
(c, d, e, f)


Địa bàn hoạt động


Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …… năm…… tháng

Khai tại …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Xác nhận của cơ quan, hoặc
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày…… tháng…… năm 20……
BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
1. Phần khai về thân nhân:

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:…………………………...

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………………..

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:

Những người cùng hàng thừa kế gồm: …………………………………………………….

………………………………………………………………………...................................

………………………………………………………………………....................................

(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

2. Phần khai về đối tượng:

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:………………

Sinh năm………………. Quê quán:

Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:…………………………………………………

Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):……………………………………………………...

Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):…

………………., đơn vị (c, d, e, f):………………………………………………

Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:………………………………….....................

Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………......................

Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K………………………………………..

Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…………………

Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………………………

Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời gian):……

Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………..

Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………………….

Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………………………

Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………………………

Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:………………………...

Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………………………

………………………………………………………………………………………………

Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………………...

Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………………….

Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………………….

………………………………………………………………………………………………

Họ, tên các con:

1-…………………………………… sinh:…………………………………………………

2-…………………………………… sinh:…………………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:…………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNGTừ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị
(c, d, e, f)


Địa bàn hoạt động


Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Khai tại …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2C


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày…… tháng…… năm 20……
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG

Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..

Bí danh: ……………………………………………………………………..…..

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Trú quán: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….

……………………………………………………………………………………

Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:


Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Số tháng

Đơn vị,
chiến trường


Cấp bậc,
chức vụ


Mức lương


Tổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người trích sao

(Ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ

(Ký tên, đóng dấu)


tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương