Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng antải về 4.67 Mb.
trang5/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

5. BÊN GIA ĐÌNH VỢ (CHỒNG)

5.1. Cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng)

a) Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):
b) Anh, chị, em ruột:
5.2. Bên nội của vợ (chồng)

a) Ông, bà nội:


b) Bác, chú, cô ruột:


5.3. Bên ngoại của vợ (chồng)

a) Ông, bà ngoại:

b) Bác, cậu, dì ruột:

IV - QUAN HỆ XÃ HỘI


Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của những người có quan hệ thân thiết đối với bản thân (kể cả người nước ngoài). Những ảnh hưởng tốt, xấu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, học tập, rèn luyện và những mối quan hệ về kinh tế… của người đó đối với bản thân.


V - TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN


Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác…
VI - CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH


Người khai lý lịch và đại diện gia đình phải cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong Bản lý lịch này. Nếu qua thẩm tra, xác minh phát hiện có vấn đề vi phạm tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an sẽ không được tuyển vào và chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân.

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

……………, ngày ……… tháng ….….. năm ………

(ký và ghi rõ họ tên)


……………, ngày …… tháng …….. năm ………

(ký và ghi rõ họ tên)VII - XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

……………………… ngày ……… tháng ….….. năm …………….

UBND xã, phường, thị trấn

(ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BCA ngày 29 / 9 /2010 của Bộ Công an


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________

ĐƠN XIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Kính gửi:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


Tôi tên là:.......................................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................Nam, Nữ:......................................

Quê quán:.................................... ......................................... ............................. ..........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................ ............................. ......................................

...............................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ................................ ........................................ ............................. ............................. .....

............................... ........................................ ............................. ............................. .........................................

Trình độ giáo dục phổ thông:................................... ............................. ............................. .............

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật: ............ ............................. ....... .

.................................................................................................... ............................. ............................. .............

Trình độ ngoại ngữ: ......................................... ............................. ............................. ..........................

Nay tôi làm đơn..................................................................... ............................. ............................. .......

.......................................... ............................. ............................. ............................. ............................ ............

.......................................... ............................. ............................. ............................. ............................ ............

Nếu được ký kết hợp đồng lao động tại đơn vị, tôi xin cam đoan:

1. Tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của ngành Công an và pháp luật của nhà nước.

2. Tuyệt đối phục tùng sự phân công, bố trí của đơn vị sử dụng.

Nếu vi phạm nội quy, kỷ luật, hoặc tự ý bỏ việc, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn những tổn thất đã gây ra theo quy định của Nhà nước và của đơn vị nơi làm việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn./............................, ngày........ tháng...... năm 20...

NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝMẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BCA ngày 29/9/2010 của Bộ Công an

BỘ CÔNG ANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________


Ảnh 4x6cm

có đóng dấu giáp lai


S Ơ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Sinh ngày:....................tháng:...................năm:

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chứng minh thư nhân dân số:

Cấp tại:

Ngày ........... tháng ............ năm

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?

Số:............................

Ký hiệu:...................

Năm:........................


LƯU HÀNH NỘI BỘ

Họ và tên khai sinh:...........................................................................

Tên gọi khác:

Sinh ngày ......... tháng ........ năm......................Giới tính: (nam, nữ):.........................

Nơi sinh

Quê quán:

Dân tộc:...................................Quốc tịch:............................... Tôn giáo:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Trình độ giáo dục phổ thông:

Trình độ chuyên môn cao nhất:

Lý luận chính trị: ...

Ngoại ngữ:........................................................Tin học:

Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:.

Nơi kết nạp:

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:............................Ngày chính thức:

Nơi kết nạp:

Tình trạng sức khỏe:.............Chiều cao:.............Cân nặng:............Nhóm máu:

Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm:...............................................................................

Gia đình chính sách:

I - LỊCH SỬ BẢN THÂN


1 - Tóm tắt quá trình học tập, công tác:

Từ tháng năm

đến tháng nămĐã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu?

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................


...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2 - Những đặc điểm về lịch sử bản thân..........................................

..........................................

..........................................


...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3 - Khen thưởng

Tháng, năm

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

..........................................

..........................................

..........................................


.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................


........................................................

........................................................

........................................................

4 - Kỷ luật

Tháng, năm

Lý do và hình thức kỷ luật

Cấp quyết định

..........................................

..........................................

..........................................


.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................


........................................................

........................................................

........................................................


II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH


Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, thái độ chính trị của từng người

1 - Bố, mẹ:


...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2 - Anh, chị, em ruột:

..................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
3 - Vợ (chồng), các con (kể cả con nuôi nếu có):

..................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

4 - Bố, mẹ vợ hoặc chồng:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

III. CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH CỦA BÀN THÂN

.................., ngày ...... tháng .... năm .......

(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

NƠI ĐĂNG KÍ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

(Ghi rõ nhận xét, xác nhận về phần nào trong bản lý lịch)
......................ngày...........tháng..........năm.............UBND phường, xã, thị trấn...........................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
PHẦN NỘI DUNG

DO CƠ QUAN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Chỉ áp dụng đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)

NHẬN XÉT, XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

(Ghi rõ nhận xét, xác nhận về phần nào trong bản lý lịch)
......................ngày...........tháng..........năm.............
Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.......................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)


NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

CỦA CÔNG AN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

(Ghi rõ nhận xét, xác nhận về phần nào trong bản lý lịch)
...........................ngày...........tháng......... .năm.............
Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)

PHẦN NỘI DUNG

DO CƠ QUAN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN

(áp dụng đối với người lao động ký kết HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)


NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

CỦA CÔNG AN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

(Ghi rõ nhận xét, xác nhận về phần nào trong bản lý lịch)...................................ngày...........tháng......... .năm.............
Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố.............

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)


NHẬN XÉT, XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

(Ghi rõ nhận xét, xác nhận về phần nào trong bản lý lịch)......................ngày...........tháng..........năm.............
Trưởng Công an xã, phường, thị trấn....................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)


tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương