Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 4.67 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------

TỜ KHAI

Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………2. Giới tính:…………................

Các tên khác (nếu có):………………………………………………………………...........

3. Sinh ngày:………./………./………… 4. Nơi sinh:……………………………………..

5. Dân tộc:……………………………….. 6. Quốc tịch:…………………………………..

7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh):……………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………. …...

8. Rời Việt Nam ngày:………./………./………… bằng phương tiện:……………. qua cửa khẩu:…………………

Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): ………………………………………….. số:………………… ngày cấp:………./………./…… cơ quan cấp:………………………

9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):……………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ, số điện thoại và quan hệ):………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………....

11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ):

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………....

12. Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………….............


ảnh trẻ em

cỡ 3 x 4 cm

Làm tại………ngày………. tháng…….. năm

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.

Mẫu TK 6


CÔNG AN TỈNH (TP)............

PHÒNG QUẢN LÝ XNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6cm

mới chụp

mặt nhìn thẳng đầu để trần

(1)TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

1- Họ và tên (chữ in hoa):.................................................... 2- Nam Nữ

3- Sinh ngày ........tháng ........năm ............... Nơi sinh (tỉnh, TP) ...........................................

4- Giấy CMND số:

Ngày cấp ............/ ........../ ........... Nơi cấp (tỉnh, TP) .........................................................

5- Dân tộc......................... 6- Tôn giáo.................. 7- Số điện thoại:.......................................

8- Địa chỉ thường trú tạm trú Số nhà............. đường phố (thôn)...............

phường (xã)................................. quận (huyện)............. thành phố (tỉnh)...........................

9- Nghề nghiệp:..................... 10- Tên, điạ chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:...........................

..................................................................................................................................................

11- Mục đích xuất cảnh:...........................................................................................................

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có): ...............................................................................

..................................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(2)
(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ........... ngày........ tháng....... năm ......

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú: (1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào tờ khai

Mẫu TK 7


CÔNG AN TỈNH (TP)............

PHÒNG QUẢN LÝ XNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6 cm

mới chụp

mặt nhìn thẳng đầu để trần

(1)


TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – LÀO

1- Họ và tên (chữ in hoa):.................................................................. 2- Nam Nữ

3- Sinh ngày ........tháng ........năm ............... Nơi sinh (tỉnh, TP) ................................................

4- Giấy CMND số:

Ngày cấp ............/ ........../ ........... Nơi cấp (tỉnh, TP) .............................................................

5- Dân tộc......................... 6- Tôn giáo.................. 7- Số điện thoại:............................................

8- Địa chỉ thường trú tạm trú Số nhà............. đường phố (thôn)...............

phường (xã)..................................... quận (huyện)................... thành phố (tỉnh).................

9- Nghề nghiệp:............................. 10- Tên, điạ chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:...................

..................................................................................................................................................

11- Mục đích xuất cảnh:...........................................................................................................

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có): ...............................................................................

..................................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.


Xác nhận
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(2)
(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ........... ngày........ tháng....... năm ...........

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú: (1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào tờ khai

Mẫu TK 8


CÔNG AN TỈNH (TP).......................

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Số hồ sơ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcẢnh 4x6cm

mới chụp

mặt nhìn thẳng đầu để trần

(1)TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH
(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)

1- Họ và tên (chữ in hoa):.................................................... 2- Nam Nữ

3- Sinh ngày ........tháng ........năm ............... Nơi sinh (tỉnh, TP) ...........................................

4- Giấy CMND số:

Ngày cấp ............/ ........../ ........... Nơi cấp (tỉnh, TP) .........................................................

5- Dân tộc......................... 6- Tôn giáo.................. 7- Số điện thoại:.......................................

8- Địa chỉ thường trú tạm trú Số nhà...... đường phố (thôn).....................

phường (xã).................................. quận (huyện)................. thành phố (tỉnh)......................

9- Nghề nghiệp:..................... 10- Tên, điạ chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:...........................

..................................................................................................................................................

11- Mục đích xuất cảnh:...........................................................................................................

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có): ...............................................................................

..................................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận của Công an
xã, phường, thị trấn nơi cư trú
(3)
(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ........... ngày........ tháng....... năm ...

Người đề nghị (2)

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Trẻ em dưới 14 tuổi phải do cha mẹ hoặc người đỡ đầu khai và ký thay

(3) Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong trường hợp người xin cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh là trẻ em dưới 14 tuổi.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT, NHẬP CẢNH

(Dùng cho công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh sang

vùng biên giới của Trung Quốc – Việt Nam)


1. Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………………………………………........................................................................................

2. Nam Nữ 3. Ngày sinh: …..…...….tháng…….....…năm ………..……...

Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………......................................................................................................................................................................................................

4. Giấy CMND số:……………………………………Ngày cấp …….…../………/………..Nơi cấp (tỉnh, TP)…………..............

5. Dân tộc…………………….. 6. Tôn giáo………………….7. Số điện thoại (nếu có):……………………………………..........

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Nghề nghiệp:……………………….......................................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc………………………………...........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Mục đích xuất cảnh: ……………………………………………………………………………………………………..............

12. Cửa khẩu qua lại: ……………………………………………………………………………………………………......................

13. Trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp chung giấy thông hành (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa).. ...............................................................


Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP)...............................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận của cơ quan chủ quản Làm tại………….ngày……..tháng……năm…….

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (3) Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên) (2)
Ghi chú: (1) Dán vào khung 01 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành.

(2) Trẻ em dưới 16 tuổi phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ khai và ký thay

(3) Xác nhận của cơ quan chủ quản trong trường hợp người đề nghị cấp giấy thông hành là cán bộ, công chức nhà nước công tác tại vùng biên giới. Cư dân biên giới không phải lấy xác của Công an phường, xã, thị trấn.

Mẫu (Form) NC14

Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCA

ngày 06 tháng 7 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH

APPLICATION FORM FOR AN EXIT AND ENTRY PERMIT

ISSUE/ RE ISSUE

(Dùng cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam) (1)(For the stateless resident in Viet Nam)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):(3)….…………………………………………………..Full name (in capital letters)

2- Giới tính: Nam Nữ 3- Sinh ngày…….. tháng………năm…………..Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:………………………………………………………………………………….Place of birth

5- Địa chỉ thường trú ở Việt Nam:………………………………………………………Permanent residential address

………………………………………….. Số điện thoại:……………………………..Telephone

6- Quốc tịch trước đây:………………………………………………………………………Former nationality

7- Thẻ thường trú số (nếu đã được cấp): ..…………………Cơ quan cấp:…………………Permanent Resident Card No (if any) Issuing Authority

ngày cấp: .......................................…………………………Date of issue (Day, Month, Year)

8- Mục đích xin cấp giấy phép xuất nhập cảnh:……………………………………………..Purpose of application for an Exit and Entry Permit

9- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh: (4)…………………………………..Reason(s) of application for an Exit and Entry Permit

Phần dành cho cơ quan quản lý Làm tại…………, ngày……tháng……năm……..
xuất nhập cảnh Done at……………, date (Day, Month, Year)
For official only Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant’s signature and full name

Ghi chú/ Notes

(1) Mỗi người kê khai 1 bản nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh cư trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Submit one completed application at the Immigration Office of Province/Central City Public Security where the foreigner is residing or at the Immigration Department - Ministry of Public Security.

(2) Dán 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, 01 ảnh để rời.Stick onto the photo box one recently taken 4x6cm size, with white background, front view, bare head, without sunglasses and enclose one separate photo of the same kind.

(3) Khai đúng họ tên, ngày tháng năm sinh ghi trong thẻ thường trú (nếu đã được cấp).Full name and date of birth proviced in the form should be the same as in the Permanent Resident Card (if any).

(4) Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất, phải kèm theo đơn báo mất giấy phép xuất nhập cảnh.

In case of the Exit and Entry Permit being lost or stolen, enclose a Loss Report.

B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU


Mẫu CD8 ban hành theo

QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)

ngày 10-10-2001
ĐƠN XIN PHÉP MANG CON DẤU

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC………………… VÀO VIỆT NAM

Kính gửi: …………………………………………………………………….


Tên tôi là: ……………………………………………………………………

Sinh ngày……tháng……...năm…………tại……………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp và nơi làm việc……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số………..do……………cấp ngày……….tháng………năm…...


Xin phép được mang con dấu vào nước CHXHCN Việt Nam qua cửa khẩu:

………………………………………………………………………………………

- Lý do mang con dấu vào:…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Nội dung con dấu (dịch ra tiếng Việt Nam) MẪU DẤU

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………...

……………………………………………...

Thời gian mang con dấu vào là: ……………………………………………

Sau khi mang con dấu vào nước CHXHCN Việt Nam chúng tôi xin làm thủ tục đăng ký sử dụng và chấp hành mọi quy định của Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc bảo quản và sử dụng con dấu.
…………ngày…………tháng ………..năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký, ghi rõ họ tên)

C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ảnh

(4x6 cm)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu ĐD1a ban hành kèm

theo TT số 33/2010/TT-BCA

ngày 05/ 10/ 2010

BẢN KHAI LÝ LỊCH

Của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
1. Họ và tên: ………………………………………. …………….Nam/Nữ…………...

2. Sinh ngày …… tháng …… năm ………

3. Giấy CMND số: ……………….Ngày cấp: ………Nơi cấp…………………………

4. Dân tộc: ………………… Tôn giáo: …………….. Quốc tịch: …………………….

5. Nguyên quán: ………………………………………………………………………..

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………................

…………………………………………………………………………………………..

7. Nơi đăng ký tạm trú: …………………………………………………………………

8. Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………

9. Chức vụ trong cơ sở kinh doanh:…...………………………………………………..

10. Địa chỉ của cơ sở kinh doanh:..……………………………………………………..

11. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………..

……………………………………..…………………………………………................

I - QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị em ruột)
Số TT

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nơi đăng ký

Hộ khẩu thường trúNghề nghiệp

Nam

Nữ
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

1 - Thời gian, nghề nghiệp, chức vụ, nơi học tập và làm việc

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2 - Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trong bản lý lịch là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan

nhà nước trực tiếp quản lý

………..,ngày……tháng……năm 20…..

(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu ĐD1b ban hành kèm theo

Ảnh


(4x6 cm)
Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010

BẢN KHAI NHÂN SỰ

Individal declerationDùng cho người nước ngoài

(For foreigner)

1. Họ tên(chữ in hoa): ......................................................................................Name and surname (capital letters):……………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh:…..............................................................................Date of birth:……………………………………………………………….

3. Giới tính:.......................................................................................................Sex:…………………………………………………………………………

4. Quốc tịch:......................................................................................................Nationality:…………………………………………………………………

5. Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:………………………………………………Address at foreign country:…………………………………………….

6. Hộ chiếu số:...............................Loại:...........................................................Passport No:………………….Kind of passport:…………………………..

Ngày cấp: .............................. Giá trị đến: .......................................................Date of issue:………………..Date of expity:………………………………...

Cơ quan cấp:.....................................................................................................Issued by:……………………………………………………………………..

7. Nghề nghiệp:.................................................................................................Profession:…………………………………………………………………

8. Nơi làm việc:.................................................................................................Place of work:……………………………………………………………...

9. Chức vụ:........................................................................................................Position:…………………………………………………………………

10. Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………………………...Resident Address:………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.I swear the above declarations are true of which.

Làm tại:...........................................Done at:…………………………..

Ngày (date):....................................(Ký- signature)

D. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Mẫu VC03 ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

(1)……………….

………………………..


-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ………./……….

………, ngày….. tháng …… năm ……..ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: (2)……………………………………..

(1)……………………………………………………………………………………..

Ủy nhiệm cho ông/bà: ………………………………………………….Chức vụ …………………

CMND/Hộ chiếu số: ……….do: …………………cấp ngày……… /………. /…………….

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số …………..ngày……./…. /………. của (3)…………………………………………………………………………………………..

1. Hành trình vận chuyển:

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ……../ ……../ ………..đến ngày ……./ ……./ …………….

3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:TT

Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải

Số CMND (hộ chiếu), giấy phép

BKS phương tiện vận chuyển

Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiệnChúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển;

(2): Tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;

(3): Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.

(1)…………………....

……………………..BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU N, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2 (2)……………
(Kèm theo văn bản số:...ngày……tháng……năm……)

Mẫu VC11 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCA

ngày 12/6/2012 

TT

LOẠI VK,

VLN, CCHTNHÃN HIỆU

SỐ HIỆU

NƠI

ĐÓNG SỐ


KÍCH CỠ NÒNG, NĂM SẢN XUẤT

NƠI SẢN XUẤT

NGUỒN GỐC

CÁC LOẠI GIẤY CÓ LIÊN QUAN

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……..tháng…….năm………
CÁN BỘ KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

......., ngày……..tháng…….năm………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú ý: Khi đưa vào sử dụng phải quản lý theo chế độ tài liệu mật

Đ. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Mẫu số 01
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày …... tháng …... năm ……GIẤY BÁO

BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE

Kính gửi: ….(1)……………………………………….

Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe):

Địa chỉ

Có chiếc xe:

Biển số: ………………………………….. Nhãn hiệu:

Loại xe: ………………………………….. Màu sơn:

Số máy: …………………………………. Số khung:

Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:

Chủ xe (chủ mới)

Địa chỉ


Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân) ………… cấp ngày …./ …../ …..

Nơi cấp


Kể từ ngày … tháng …. năm ….. Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Vậy xin thông báo cho ……..(1)………….. được biết để tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe theo quy định.CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(1): Tên cơ quan đăng ký xe
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đstraight connector 20ộc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe (Owner’s full name): ............................................................................................

Địa chỉ (Address): ...................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):.........cấp ngày......../........ /.......... tại.......

Điện thoại (phone number)..........................Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar):...........

Nhãn hiệu (Brand): .....................................Số loại (Model code):……………………………..

Loại xe (Type): ............................................Màu sơn (color): ................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ..........................Dung tích(Capacity): .................cm3

Số máy (Engine N0): ...................................Số khung (Chassis N0):……………………….

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation)

..................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).


...., ngày (date).......... tháng ...... năm….

CHỦ XE (Owner’s full name)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name……)B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ: ........................................................ BIỂN SỐ MỚI: .........................rectangle 17rectangle 18rectangle 19 Đăng ký mới Đổi, cấp lại đăng ký, biển số Đăng ký sang tên, di chuyển

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung
Kích thước bao: Dài ....................... m; Rộng ......................m; Cao ...................................m

Tự trọng: .........................................kg; Kích cỡ lốp: ……………………………………….

Tải trọng: Hàng hoá: ........................ kg; Trọng lượng kéo theo:………………………...kg;

Kích thước thùng: ............................. mm; Chiều dài cơ sở…………………………….mm;

Số chỗ: ngồi ..............................., đứng .................... , nằm ................................................

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XETT

LOẠI CHỨNG TỪ

CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

1.

2.

3.

4.

……...(1)……. ......, ngày........ tháng ......... năm ….

(Ký, ghi rõ họ tên) CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

(2)…straight connector 16 (Ký tên và đóng dấu)

(1) ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng;

ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng;

ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe:

2- Địa chỉ:

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số:

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại:

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn:

Số máy: …………………………………………….. Số khung:

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe:

6- Địa chỉ:

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1)

8- Kèm theo:

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2)

Đăng ký sang tên Đăng ký sang tên, di chuyển

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: …………………………….. BIỂN SỐ MỚI:DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy
Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh:


CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.


Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate):

1- Tên chủ xe (Owner's full name):

2- Địa chỉ (Address):

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code):

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color):

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No):

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)

6- Địa chỉ (Address)

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)


Nơi dán bản cà số máy
Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).


CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)


……, ngày …… tháng …… năm ……
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.
Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): …………………. BIỂN SỐ (license plate): ………………………

Tên chủ xe (Owner's full name):

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (phone number): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): ………….. cấp ngày.…./ …./... tại

Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration):

Nhãn hiệu (Brand): …………………………. Số loại (Model code):

Loại xe (Type): ……………………………… Màu sơn (color):

Năm sản xuất (Year of manufacture): ………………… Dung tích (Capacity): cm3

Số máy (Engine No): ……………..……………… Số khung (Chassis No):

Lý do thu hồi (Reson for rovoke):

Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper):

Đề nghị (Proposal): (1)

thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration)

.. ngày (date) …. tháng …. năm ….
CHỦ XE (Owner's full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)


______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

E. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Mẫu số 1a-BCA(X13)-2014

BỘ CÔNG AN
LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Dùng cho tuyển chọn người vào Công an nhân dân)

Họ và tên khai sinh: ..……………………………….........................................................

Sinh ngày: .................... tháng:................... ..năm: ..............................................................

Quê quán: ……………………………………………......................................................................

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………......tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương