Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔtải về 4.67 Mb.
trang14/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Kính gửi:….......................................................................
Tên chủ phương tiện:

Địa chỉ:

Điện thoại:…..................................Fax:

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…........ngày…tháng….năm

Đăng ký kinh doanh số….....ngày….....tháng…..năm

tại


Số tài khoản…....................................tại ngân hàng

Họ tên người đại diện theo pháp luật: Chức danh: CMND/Hộ chiếu số:…..................do:……………cấp ngày..../…..../….....

Hộ khẩu thường trú

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” cho phương tiện…..................BKS/Ký hiệu:được vận chuyển loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang….....
Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này bảo đảm an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

... , ngày… tháng… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DANH MỤC CHẤT, HÀNG

NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN


STT

TÊN HÀNG

KÝ HIỆU

LOẠI

GHI CHÚ

….… (1) …..…

…. (2) ..…… Số:….…/TB-…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcMẫu số PC06

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014
THÔNG BÁO

Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy


Kính gửi: ...................................................................................................
Tôi là: ........................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ....................…, ngày cấp: ……… nơi cấp: ...........................

Đại diện cho: ………………........………............................................……….……

Địa chỉ: ………….………..........……................................….................…………

Điện thoại:...................................................... Fax: .................................................

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Đối với ………………………………………………..……, có các tài liệu kèm theo như sau:

- Văn bản thông báo cam kết đảm bảo an toàn PCCC do người đứng đầu cơ sở ký;

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC; văn bản nghiệm thu về PC&CC (nếu có);

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phương tiện, thiết bị cứu người cơ sở đã trang bị

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy

- Phương án chữa cháy

- Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở

- Quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở

- Các quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

Kể từ ngày ….. tháng .... năm .... ............................................................ chính thức đi vào hoạt động.

Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Nơi nhận:

- Như trên;

- ......................;

- Lưu:................;...., ngày .... tháng .... năm......

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC11

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)


Tên cơ sở, thôn, ấp, bản ..:(1) ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: …

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: …….......

Điện thoại: ………

...., tháng ... năm ...
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ (2)

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
I. Vị trí địa lý: (3)

…………………………………………………………………………..............................

…………………………….....…………………....................................……………….....

- Phía Đông giáp:………………….........................................................................

- Phía Tây giáp:……………………...........................….........................................

- Phía Nam giáp:……………………........................................................................

- Phía Bắc giáp:………………………………................................…………….....

II. Giao thông phục vụ chữa cháy: (4)

………………………………………......………….……………………………………………………………………………………………………………..............................................................……………….....III. Nguồn nước chữa cháy: (5)

TT

Nguồn nước

Trữ

lượng (m3)

hoặc lưu lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách nguồn nước

Những điểm cần lưu ý

I

Bên trong:II

Bên ngoài:

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: (6)

……………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………….…………………………V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)

1. Tổ chức lực lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………....................................................................................................

2. Lực lượng thường trực chữa cháy:

………………………………………………………………………………………....…...…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………….........

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở: (8)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: (9) ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

………………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………......

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (11)

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: (12)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: (13)

1. Tình huống 1:

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..................


2. Tình huống 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Tình huống ………………………………………….…………………………………………….......………………………………………….……………………………………………..............

………………………………………….……………………………………………..........C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Người xây dựng phương án ký

Người phê duyệt phương án ký

1

2

3

4

5tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương