Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng antải về 4.67 Mb.
trang11/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


BẢN GHI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Để giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

ngày 30/01/2011 của Chính phủ

Họ và tên: Giới tính ……………

Sinh ngày …../…../……….; Số CMND: ……………………….. cấp ngày: ……../………/…………..

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày: ............/……/……

Xuất ngũ, thôi việc ngày: ……../……../…………..

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác

Thời gian

Lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc

Phụ cấp thâm niên nghề

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp khu vực

Năm

ThángI. Lương tháng làm căn cứ để tính lương hưu

1. Diễn biến lương của 60 tháng cuối trước khi thôi việc, xuất ngũ

2. Tổng lương 60 tháng cuối trước khi thôi việc, xuất ngũ

3. Mức lương bình quân tháng làm căn cứ để tính hưởng lương hưu:

…………………… đồng : 60 tháng = …………… đồng

II. Tỷ lệ phần trăm để tính lương hưu: ……………. %

III. Lương hưu hàng tháng tính theo thời điểm trước tháng 10/2004

…………………… đồng x ….. % = …………. đồngIV. Quá trình điều chỉnh lương hưu

- Theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,10 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,08 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,207 = ..…………… đồng

- Theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,08 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,286 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,20 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,15 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,05 = ……………… đồng

- Theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP: ………….. đồng x 1,123 = ……………… đồngV. Lương hưu từ tháng 5/2010: …………………….. đồng

VI. Lương hưu từ tháng 5/2011: ……………………. đồng x 1,137 = ……………. đồng

VII. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………….. đồng


CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

TUQ. GIÁM ĐỐC BHXH CAND
TRƯỞNG PHÒNG BHXH CAND
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 06 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP
ngày 30/01/2011 của Chính phủ (đối với đối tượng đã từ trần)


1. Phần khai về thân nhân của đối tượng

Họ và tên:

Sinh ngày …../…../……….; Số CMND: ……………………….. cấp ngày: ……../………/…………..

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Quan hệ với đối tượng:2. Phần khai về đối tượng

Họ và tên:

Sinh ngày …../…../………………….

Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày: ………/……/……

Xuất ngũ, thôi việc ngày: ……../……../…………..

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:

Chế độ đã được hưởng (1):

Từ trần ngày: ……/………/…………………QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác

Thời gian

Năm

Tháng

Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND, QĐND:……….. năm ………. tháng

Kèm theo các giấy tờ sau (2):

Tôi xin cam đoan nội dung khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.., ngày … tháng … năm ……..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ: Xuất ngũ, thôi việc, thương binh, bệnh binh, MSLĐ, hưu trí …

(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định tuyển dụng, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, quyết định bổ nhiệm, quyết định điều động, quyết định xuất ngũ, thôi việc, giấy chứng tử, hoặc giấy báo tử …

Mẫu số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính)

Kính gửi: (1) .........................................................................................................

Tên tôi là:..............................................Nhập ngũ tháng..... ........năm................

Cấp bậc: ..........................................Đơn vị: ........................................................

Nơi cư trú của gia đình: ........................................................................................

Hiện nay gia đình tôi có (2): ................................................................................

...............................................................................................................................

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thì ...............................................

đủ điều kiện xét trợ cấp khó khăn đột xuất.

Kính đề nghị Thủ trưởng các cấp xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với gia đình tôi theo quy định./......................, ngày ....... tháng ....... năm .......

XÁC NHẬN CỦA

UBND CẤP XÃ (3)

(ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA

CHỈ HUY ĐƠN VỊ (4)

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1). Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất.

(2). Ghi rõ lý do: có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con ốm đau, nằm viện hoặc từ trần hoặc gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai...

(3). Xác nhận nêu rõ mức độ thiên tai, hỏa hoạn... hoặc các trường hợp bị tai nạn ốm đau từ 01 tháng trở lên.

(4). Cấp tiểu đoàn (độc lập), trung đoàn hoặc tương đương.

Mẫu số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính)

Kính gửi: (1) .........................................................................................................

Tên tôi là:..............................................Nhập ngũ tháng.............năm...................

Cấp bậc: ..........................................Đơn vị: ........................................................

Có con là (chữ in hoa): .........................................................................................

Sinh ngày: ................/ ............/ .............. Nam, nữ: .............................................

Học sinh lớp: ............... Trường: ..........................................................................

Xã (phường) ...................huyện (quận) .................. tỉnh (thành phố)...................

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, con tôi đủ điều kiện hưởng chế độ miễn học phí.

Kính đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét, cấp cho con tôi "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí", để làm cơ sở thực hiện chế độ miễn học phí đối với con tôi theo quy định./.XÁC NHẬN CỦA

CHỈ HUY ĐƠN VỊ (2)

(ký, ghi rõ họ tên)
....................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1). Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương: cấp Trung đoàn và tương đương.

(2). Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương.

Mẫu số 03........................... (1)

........................... (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày ....... tháng ....... năm .......


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ........................................................................

huyện (quận): ..........................................tỉnh (thành phố) ...................................

(2) ............................................................................ chứng nhận và giới thiệu:

Cháu (chữ in hoa): ...............................................................................................

Sinh ngày: ................/ ............/ .............. Nam, nữ: .............................................

Học sinh lớp: ............... Trường: ..........................................................................

Xã (phường) ...................huyện (quận) .................. tỉnh (thành phố)...................

Là con của đồng chí: ...................................Nhập ngũ tháng ...........năm.............

Cấp bậc: ..........................................Đơn vị: ........................................................

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, cháu ................................................... đủ điều kiện hưởng chế độ miễn học phí.

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường .................................................... thực hiện chế độ miễn học phí đối với cháu ...................................................... từ tháng ......... năm ........ đến tháng ......... năm ......... theo quy định./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1). Đơn vị cấp trên của đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí..

(2). Đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí (cấp trung đoàn và tương đương).

Mẫu số 01

TỜ KHAI CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN
VỀ THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân)

Họ và tên sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND …………………………………………………………………… Cấp bậc:……………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân thì tôi có những thân nhân sau đủ điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm y tế.STT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Mã số thẻ BHYT đã được cấp

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

……….., ngày …… tháng ….. năm …….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân để kê khai và bổ sung thân nhân được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

- Cột số 9: Ghi mã số thẻ BHYT đối với người đã được cấp thẻ năm trước.

- Cột số 10 ghi bổ sung từ tháng........ nếu bổ sung thân nhân được hưởng; thân nhân là người có công mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế kèm theo giấy tờ chứng minh để đổi mã quyền lợi.

 


 

Mẫu số 02

Tên đơn vị:

DANH SÁCH THÂN NHÂN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, 
CHIẾN SĨ CAND THAM GIA BHYT

Loại đối tượng: ...........................................................Tháng ...... năm ..................

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân)

 

Mã đơn vị:

 

Địa chỉ:

 

tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương