Phần III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng antải về 4.67 Mb.
trang10/17
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích4.67 Mb.
#1694
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Tổng số đối tượng: …………………………….

Tổng số tiền: …………………………………….
Người lập danh sách
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ)

Ngày …… tháng ……… năm ……
………………………....…
(Ký tên, đóng dấu)Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

ngày 30/01/2011 của Chính phủ

Họ và tên: ………………………………….. Giới tính:

Sinh ngày …../…../………; Số CMND: ……………… cấp ngày: …../……./

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày: ……./…../

Xuất ngũ, thôi việc ngày: ……./………/……………

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:

Chế độ đã được hưởng (1):

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTừ tháng năm

Đến tháng năm

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác

Thời gian

Lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc

Phụ cấp thâm niên nghề

Phụ cấp chức vụ

Năm

Tháng

Tổng thời gian thực tế trong CAND, QĐNĐ: ……….. năm …….. tháng

Kèm theo các giấy tờ sau (2):

Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị các cấp giải quyết cho tôi được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ.


Xác nhận của UBND xã (phường)

Ông (bà): …………….. có hộ khẩu thường trú tại ……………………………………………..


…………………………………………………..

TM. UBND XÃ (phường)
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

., ngày … tháng … năm ……..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ: Xuất ngũ, thôi việc, thương binh, bệnh binh, MSLĐ, hưu trí …

(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định tuyển dụng, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, quyết định bổ nhiệm, quyết định điều động, quyết định xuất ngũ, thôi việc …

Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC


BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH (TP) …….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ………/……………..
V/v đề nghị giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

…………, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân


Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 18/7/2011 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương.

Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng, Công an tỉnh (thành phố) ……………….. đã tổ chức xét duyệt và đề nghị Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giải quyết chế độ hưu trí (hoặc một lần) đối với ……………….. đối tượng (có danh sách và hồ sơ kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- …………:

- Lưu:


GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 02-A Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH (THÀNH PHỐ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày …… tháng …… năm ……


DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ HÀNG THÁNG
(theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ)


STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc

Đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc

Thời gian công tác được tính hưởng chế độ

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội CAND;
- Lưu:…………

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 02-B Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH (THÀNH PHỐ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày …… tháng …… năm ……

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN
(theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ)


STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc

Đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc

Thời gian công tác được tính hưởng chế độ

Ngày, tháng, năm từ trần

Họ và tên người đại diện nhận trợ cấp

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội CAND;
- Lưu:…………

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 03 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

BỘ CÔNG AN
BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: /GT-BH

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……


GIẤY GIỚI THIỆU CHI TRẢ LƯƠNG HƯU
Theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ………………..

BẢO HIỂM XÃ HỘI CÔNG AN NHÂN DÂN GIỚI THIỆU

Ông (bà) …………………………….. Sinh ngày: ……./………./………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010

Số hồ sơ hưởng chế độ hưu trí:

Lương hưu hàng tháng: ……………………………… đồng

(Bằng chữ: )

Nơi nhận lương hưu:

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ………………………………….. tiếp nhận, quản lý hồ sơ và chi trả lương hưu đối với ông (bà) …………………………………. từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 theo quy định.

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng kèm theo gồm:

- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Bản ghi Quá trình công tác được tính hưởng chế độ hưu trí;

- Bản khai quá trình công tác của đối tượngGIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

BỘ CÔNG AN
BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: /QĐ-BH

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……
Số hồ sơ.........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 18/7/2011 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương;

Theo đề nghị của Công an tỉnh (thành phố) ………………… tại công văn số …../……. ngày …/…/……….. và hồ sơ của ông (bà) ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà) Sinh ngày: ………/……../………

Quê quán:

Ngày vào Công an nhân dân (Quân đội nhân dân): …../………/……..

Ngày xuất ngũ, thôi việc: ……../……../……………

Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc:

Đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc

Tổng thời gian công tác được tính hưởng BHXH: ……….. năm ……………. tháng

Thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực: ……………. năm …………… tháng (1)

Mức lương bình quân tiền lương để tính lương hưu: …………….. đồng

Tỷ lệ % để tính lương hưu: ………..%.

Được hưởng trợ cấp khu vực một lần bằng: …………………. đồng (2)

Nơi nhận: ………………………………………………………………… (3)

Được hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010

Mức lương hưu hàng tháng: ………………………………. đồng

(Bằng chữ …………………………………………………………)

Nơi nhận lương hưu:Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) …………………………………………… và ông (bà) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BHXH Việt Nam;
- BHXH tỉnh (TP) ………;
- Lưu: BHXH CAND.

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu đối tượng có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực thì thể hiện các nội dung (1), (2) và (3) trong Quyết định, nếu không có thì không ghi.

Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

BỘ CÔNG AN
BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……


tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương