Phần I. ĐẶt vấN ĐỀ phần II. TỔNG QUAN phần III. TỰ ĐÁnh giátải về 2.7 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. Không đánh giá do đang trong quá trình thành lập các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của trường được thành lập. Hiện tại, Trung tâm có 03 cán bộ, trong đó có 1 PGS.TS, 02 cử nhân (H2.2.5.1). Trung tâm có nhiệm vụ:

a. Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tham gia làm đề án mở ngành, thi đầu vào, thi và xét tốt nghiệp các hệ, các bậc đào tạo, kiểm tra chứng chỉ Anh văn và Tin học.

b. Tham gia Ban Thanh tra đào tạo.

c. Chủ trì kiểm định chất lượng đào tạo, dự giờ, lấy ý kiến phản hồi từ người học, tự đánh giá.

Trường đã trang bị các văn bản và sách hướng dẫn thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng giáo dục (H2.2.5.2).2. Điểm mạnh

Trường có đội ngũ đảm bảo chất lượng có năng lực để thực hiện chức năng đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.3. Tồn tại

Cán bộ trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chưa được tham gia tập huấn về chuyên môn, chỉ tìm hiểu qua tài liệu và học hỏi các đồng nghiệp ở các trường bạn.4. Kế hoạch hành động

Trường tiếp tục hoàn thiện việc bố trí cán bộ theo kế hoạch, nội dung công tác kiểm định đảm bảo chất lượng giáo dục, hoàn tất tự đánh giá trong năm 2014. Sau đó, hàng năm đều tiến hành tự đánh giá lại và tiến tới đánh giá ngoài vào năm 2019. .5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường.

1. Mô tả

Trường đại học Công nghệ Miền Đông đào tạo đa ngành, đa bậc và đa hệ, Trường coi trọng việc dạy phải có phương tiện đầy đủ, học phải có kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội là kết quả của quá trình đào tạo và rèn luyện. Trường không chỉ chú trọng dạy kiến thức mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng, tay nghề, giáo dục công dân, đặc biệt huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Trường đã xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động phát triển từng giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2020, đặc biệt là đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (H2.2.6.2).

Nhằm đưa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đi vào nề nếp, ổn định và phát triển lâu dài, trường đã xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với những nội dung, phương hướng, kế hoạch hết sức cụ thể về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (H2.2.6.3). Để nắm bắt được quá trình thực hiện các kế hoạch, trường đã thành lập các bộ phận như Ban thanh tra đào tạo, Hội đồng dự giờ,… nhằm để giám sát và đánh giá các hoạt động đào tạo trong trường (H2.2.6.4).

2. Điểm mạnh

Trường đã xây dựng được các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam bộ và cả nước. Các kế hoạch chiến lược này đã thể hiện được tầm nhìn của Trường, vị thế và khả năng huy động các nguồn lực của Trường. Các kế hoạch chiến lược đã từng bước được thực hiện có hiệu quả và thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.3. Tồn tại

Chiến lược, sách lược, kế hoạch thực hiện thường bị động do cơ chế, chính sách thay đổi và tình hình thực tế địa phương biến động.4. Kế hoạch hành động

Trường sẽ chủ động phối hợp tổ chức hội thảo cấp vùng trong năm 2015 và định kỳ trong các năm sau, đề ra sách lược, chiến lược trong từng thời điểm. Các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược, kế hoạch của nhà trường; thường xuyên cập nhật các chiến lược phát triển của địa phương và cả nước để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược dài hạn của trường nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tăng cường việc giám sát tiến trình thực hiện các chiến lược phát triển của nhà trường tại các đơn vị.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường.

1. Mô tả

Trường đại học Công nghệ Miền Đông đã thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý địa phương về các hoạt động của nhà trường như: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, mua sắm và trang bị cơ sở vật chất,... thông qua báo cáo định kỳ, báo cáo công khai, phương hướng nhiệm vụ năm học , báo cáo thống kê, báo cáo thuế (H2.2.7.1).

Ngoài ra, Trường còn báo cáo không định kỳ cho các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý về công tác xây dựng cơ bản, phát triển đội ngũ giảng viên hoặc về việc thẩm định mở ngành học mới (H2.2.7.2).

2. Điểm mạnh

Trường đã thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động của nhà trường. Các văn bản báo cáo được lưu giữ đầy đủ.3. Tồn tại

Do trường mới thành lập năm 2013 nên trong các báo cáo thiếu số liệu để so sánh, đánh giá sự phát triển.4. Kế hoạch hành động

Trường tiếp tục xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý tại các đơn vị, giúp các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ đúng tiến độ và lưu trữ tốt hơn.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Kết luận của tiêu chuẩn 2

Cơ cấu tổ chức của trường phù hợp với quy định và thực tế, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của trường. Trường có các văn bản quy định công tác tổ chức, trong đó có phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Nhờ vậy, các hoạt động trong nhà trường được thực hiện nhanh chóng, đạt kết quả khả quan.

S tiêu chí đt u cu: 6/7

S tiêu chí chưa đt u cầu: 0/7

Số tiêu chí không đánh giá: 1/7

Tiêu chuẩn 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOMở đầu

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; chương trình có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể được thiết kế có hệ thống, có sự liên thông giữa các trình độ đào tạo, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Ngoài ra, chương trình còn bổ sung thêm các học phần đào tạo kỹ năng mềm giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng hoà nhập, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm sau khi ra trường.

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.

1. Mô tả

Dựa trên cơ sở chương trình khung của bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước Trường đã xây dựng 4 chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy: ngành Dược học (Dược sĩ đại học); ngành Quản lý công nghiệp, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kỹ thuật công trình xây dựng; 04 ngành cao đẳng: ngành Dược; ngành Quản lý công nghiệp, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng. (H3.3.1.1).

Tất cả các chương trình đào tạo của trường đều được thẩm định bởi các trường đại học có uy tín trong nước. (H3.3.1.2)

Các thông tin có liên quan đến đào tạo ngành được công bố trong tài liệu lưu hành nội bộ của trường (H3.3.1.3) hoặc trên website của trường (H3.3.1.4). Bên cạnh đó, trường đã biên soạn đề cương chi tiết cho các học phần dựa trên các quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (H3.3.1.5) Trường đã thành lập các Tổ bộ môn phụ trách chuyên ngành, Hội đồng cấp Khoa.

Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra. (H3.3.1.6). Hội đồng khoa học và đào tạo định kỳ xem xét các kiến nghị của Hội đồng cấp khoa và các góp ý của các doanh nghiệp, gỉảng viên, chuyên viên đầu ngành để điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo ở các bậc đào tạo để phù hợp với nhu cầu xã hội và (H3.3.1.7).

2. Điểm mạnh

Các ngành đào tạo của trường đều có đầy đủ chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học theo chương trình khung của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước. Các thông tin về đào tạo ngành đều được công bố trong các tài liệu lưu hành nội bộ và trên website trường.

Trường đã thành lập các Tổ bộ môn phụ trách chuyên ngành để thuận tiện trong côngtác tổ chức, theo dõi, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo các họcphần liên quan đến chuyên ngành, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện công tác xây dựng chươngtrình đào tạo.

3. Tồn tại

Ban Thanh tra đào tạo mới bắt đầu hoạt động nên chưa thiết kế được quy trình giám sát việc thực hiện ở cấp Khoa. Hầu hết các tài liệu tham khảo chủ yếu là biên soạn trong nước, khả năng đọc tài liệu nước ngoài của giảng viên còn nhiều hạn chế. Trường chưa tổ chức thường xuyên định kỳ việc lấy ý kiến của đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp trong công tác xây dựng chương trình đào tạo.4. Kế hoch hành đng

Đối với giảng viên trẻ, Trường đã và đang khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách cử đi học cao học, nghiên cứu sinh, tham dự các lớp bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước, đồng thời tự nâng cao trình độ ngoại ngữ thông qua đề án ngoại ngữ của bộ Giáo dục và Đào tạo 2020 để tiếp cận và cập nhật kiến thứccủa ngành từ các tài liệu nước ngoài.

Trong năm 2015, Trường sẽ xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động làm cơ sở cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội.

5. T đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

1. Mô tả

Chương trình đào tạo các ngành có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (H3.3.2.1); được Hội đồng thẩm định thông qua (H3.3.2.2) và được Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước khi đưa vào áp dụng (H3.3.2.3), đảm bảo khối lượng kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục chuyên ngành. Chương trình có cấu trúc hợp lý giữa các năm học, học kỳ, được thiết kế một cách hệ thống giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính logic giữa các học phần được thể hiện cụ thể thông qua đề cương chi tiết các học phần (H3.3.2.4). Chương trình đào tạo chú trọng đến kỹ năng nghề nghiệp, thực hành, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm.

Các thông tin chi tiết về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần được phổ biến cho người học trong các tài liệu lưu hành nội bộ của trường (H3.3.2.5) (H3.3.2.6), trên website của trường (H3.3.2.7) và trong kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa (H3.3.2.8).

Xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo bao gồm các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp dựa trên góp ý và thống nhất của Hội đồng xây dựng chuẩn đầu ra cấp Khoa (có thành viên của doanh nghiệp) (H3.3.2.9) trước khi trình nhà trường; chuẩn đầu ra được thống nhất và được lãnh đạo nhà trường ký quyết định ban hành (H3.3.2.10). Ngoài ra, chuẩn đầu ra còn bao gồm các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tìm việc, phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo khoa học, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học (H3.3.2.11).

Công tác đào tạo được giám sát bởi các Sở ngành có liên quan (H3.3.2.12); ngoài ra, Trường mời các chuyên gia tham gia vào hội đồng thẩm định chương trình đào tạo khi mở ngành (H3.3.2.13) theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (H3.3.2.14).

2. Điểm mạnh

Chương trình đào tạo được thiết kế theo trình tự từ cơ bản đến phức tạp, từ đại cương đến chuyên ngành, có các môn học tiên quyết.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo quan điểm xây dựng kiến thức cơ bản vững chắc cho sinh viên, đồng thời chú trọng đi vào chiều sâu của từng chuyên ngành. Việc thiết kế chương trình đào tạo căn cứ trên các yêu cầu về kỹ năng và kiến thức cần đạt của sinh viên, từ đó xây dựng các môn học phù hợp.

Ban Giám hiệu khuyến khích và tạo nhiều điều kiện để các Khoa có thể làm việc với giảng viên có kinh nghiệm, các chuyên gia của trường khác, các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo. Ngoài ra, sự có mặt của các chuyên gia từ các doanh nghiệp trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình, nhờ đó chương trình đào tạo các ngành đã đáp ứng tốt các đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động.3. Tồn tại

Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, có kinh nghiệm thực tế nhưng chưa có điều kiện và kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Việc cập nhật và tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các tổ chức, xã hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và cựu sinh viên về chương trình đào tạo để phù hợp với xu hướng thay đổi của thị trường lao động chưa thường xuyên.4. Kế hoạch hành động

Thường xuyên rà soát lại chương trình đào tạo, lấy ý kiến của giảng viên, sinh viên để có cơ sở điều chỉnh cập nhật chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chung một cách linh hoạt. Trong năm 2014, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động về chương trình đào tạo và nhu cầu đào tạo của nhà trường, làm cơ sở cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo thường xuyên hơn.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 3.3. Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

1. Mô tả

Các ngành đào tạo đã được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hệ chính quy. Tất cả đều có mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, có nội dung kiếnthức, kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra đã ban hành (H3.3.3.1), đảm bảo khối lượng kiến thức tốithiểu của các ngành đào tạo do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (H3.3.3.2). Trường đã huyđộng giảng viên các Khoa cùng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo như mục tiêu đã đề ra và được Hội đồng khoa học cấp Khoa thông qua (H3.3.3.3). Chương trình đào tạo các ngành được xây dựng thống nhất trong toàn trường về số tiết sinh viên phải học trong một học kỳ, có tỷ lệ thích hợp giữa các môn đại cương, các môn cơ sở, chuyên ngành, các môn tự chọn chiếm tỷ lệ 10%. Các môn học đều có lý thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành và tự học. Trong đề cương chi tiết, phần cuối mỗi chương đều có câu hỏi thảo luận, câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu tham khảo và được Hội đồng thẩm định chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định xác nhận là phù hợp (H3.3.3.4).

Khi xây dựng chương trình đào tạo, Trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, chútrọng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng tương ứng với bằng cấp và trình độ đào tạo, bám sátmục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Định kỳ cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung nội dung môn học cũng như đề cương chi tiết của những môn học chưa phù hợp với thực tế và thông qua Hội đồng khoa học Khoa (H3.3.3.5), (H3.3.3.6).

2. Điểm mạnh

Trường đã mạnh dạn xây dựng đề án mở ngành với chương trình đào tạo phù hợp vớinhu cầu xã hội, hướng đến khả năng tự học của sinh viên. Tuân thủ chặt chẽ quy định về nội dung chương trình, qui trình mở ngành của Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo chương trìnhđào tạo các ngành học tương đương và ý kiến của đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm ở cáctrường có uy tín trong nước.3. Tồn tại

Trường chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chất lượng các chương trình đào tạo và tự đánh giá ở cấp độ ngành; chưa đánh giá được sự đáp ứng của chuẩn đầu ra cácngành so với yêu cầu của xã hội.4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2015, Trường sẽ tiến hành đánh giá về các chương trình đào tạo thông qua việc khảo sát ý kiến của doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu sinh viên. Hội đồng Khoa, Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường sẽ tiến hành đánh giá bổ sung, chỉnh sửa chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chính quy của các ngành trong năm 2015 cho phù hợp với nhu cầu xã hội.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương hoặc cả nước.

1. Mô tả

Từ khi ban hành đến nay, chương trình đào tạo các ngành đều được định kỳ bổ sung,điều chỉnh cho thích ứng với nhu cầu thực tế với sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, giảng viên các Khoa, đồng thời có tham khảo từ các trường đại học uy tín trong nước có ngànhhọc tương đương (H3.3.4.1).2. Điểm mạnh

Chương trình đào tạo được thiết kế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho người học rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Trường đã tổ chức, rà soát các nội dung trong chương trình đào tạo và nhanh chóng điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với thực tế, thông qua Bộ môn, Hội đồng khoa học cấp Khoa và Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường.4. Tồn tại

Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo chưa có sự tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, đầy đủ ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp (do chưa có sinh viên tốt nghiệp), các tổ chức liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là của địa phương.4. Kế hoch hành đng

Đối với giảng viên trẻ, Trường đã và đang khuyến khích nâng cao trình độ ngoại ngữ đểtiếp cận với kiến thức của ngành từ các tài liệu nước ngoài. Trong năm 2015, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của các tổ chức, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động làm cơ sở cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo.5. T đánh giá: Đt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.

1. Mô tả

Đào tạo liên thông giữa các bậc học trong nhà trường và với các chương trình đào tạokhác trong nước và quốc tế là yêu cầu luôn được đặt ra khi xây dựng chương trình. Trước hết, chương trình đào tạo luôn đảm bảo tính liên thông trong, liên thông ngoài, liênthông dọc và liên thông ngang trong nước trong quá trình thực hiện, sau đó tiến tới liên thông với nước ngoài.

Trường xây dựng và ban hành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ dựa trên chương trình khung của bộ Giáo dục và Đào tạo và có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín (H3.3.5.1).

Về nguyên tắc, để thuận lợi cho người học, các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng liên thông, so sánh giữa hai bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học cùng ngành đang được đào tạo tại trường hoặc theo chương trình khung. Chương trình đào tạo liên thông được xây dựng trên cơ sở nhằm hoàn chỉnh kiến thức từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học được Bộ môn chuyên ngành thiết kế trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Chương trình liên thông có số lượng và nội dung các học phần đảm bảo bổ sung đầyđủ kiến thức cho các sinh viên hệ trung cấp hoàn chỉnh kiến thức cao đẳng, sinh viên hệ caođẳng hoàn chỉnh kiến thức đại học. Xây dựng chương trình đào tạo liên thông có tham khảochương trình đào tạo các ngành tương đương ở những trường có uy tín trong nước (H3.3.5.2), (H3.3.5.3).

- Các học sinh trung cấp và sinh viên cao đẳng các trường bạn có cùng chuyên ngành đều có thể tham gia học tiếp chương trình liên thông của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông một cách thuận lợi.3. Điểm mạnh

Tính liên thông dọc và liên thông ngang cũng như liên thông trong và liên thông ngoàicủa chương trình đào tạo liên thông đã được Trường đặt ra ngay từ khi bắt đầu xây dựngchương trình đào tạo.

Nhà trường đang triển khai xây dựng chương trình đào tạo liên thông cho nhóm đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng, đại học; từ cao đẳng lên đại học theo học chế tín chỉ. Trường đã phân công các đơn vị chuyên trách lên kế hoạch cụ thể, báo cáo với Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường và xin bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai chương trình đào tạo liên thông theo học chế tín chỉ trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học.

4. Tồn tại

Hiện tại, chương trình đào tạo liên thông đang được xây dựng, xem xét, phê duyệt. Khi được triển khai thì bước đầu có thể gặp khó khăn cho do mới triển khai.4. Kế hoch hành đng

Từ năm 2015, Trường sẽ nhanh chóng hoàn thiện tất cả các nội dung, quy định trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để phổ biến cho tất cả giảng viên, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của người học về chương trình đào tạo liên thông, tránh được bỡ ngỡ trong thời gian đầu áp dụng.5. T đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

1. Mô tả

Hiện tại, Ban Giám hiệu nhà trường thành lập Ban Thanh tra đào tạo và Hội đồng Dự giờ để thanh tra công tác quản lý chương trình đào tạo nhằm giúp các khoa định kỳ xem xét, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung (H3.3.6.1), (H3.3.6.2). Các Bộ môn đánh giá, Khoa tổng hợp lại sau đó thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường xét duyệt trình Ban Giám hiệu ban hành chương trình đào tạo đã bổ sung, chỉnh sửa (H3.3.6.3). Tuy nhiên, do mới áp dụng, triển khai, chương trình đào tạo một số ngành chưa được đánh giá đầy đủ nên vẫn còn tiếp tục thực hiện, số còn lại đã định kỳ bổ sung, chỉnh sửa theo quy định.

Bên cạnh đó, Trường đã tiến hành dự giờ của các giảng viên theo kế hoạch và thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ người học từng học kỳ để đánh giá phương pháp và chất lượng giảng dạy của giảng viên, để từ đó có những cải tiến trong phương pháp giảng dạy thông qua hội nghị dạy tốt, học tốt (H3.3.6.4).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương