Phần I. ĐẶt vấN ĐỀ phần II. TỔNG QUAN phần III. TỰ ĐÁnh giátải về 2.7 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tiêu chuẩn 8

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Những điểm mạnh

Trường đã có kế hoạch, đàm phán với một số đối tác nước ngoài.2. Những tồn tại

Trường đã nhận được sự quan tâm của các trường, đại học nước ngoài trong việc hợp tác đào tạo.

Trường chưa có những văn bản quy định rõ ràng về hợp tác quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế của trường mới bắt đầu, chưa thật sự phát triển trong công tác huy động đầu tư nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên, chưa có những kế hoạch cụ thể về thu hút đầu tư, hợp tác nghiên cứu khoa học. Lực lượng cán bộ nghiên cứu của trường chưa đủ mạnh để có những công trình NCKH cùng đối tác nước ngoài.

3. Kế hoạch hành động

Năm 2015, Trường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài để mở các chương trình liên kết đào tạo sau đại học, các khoá học ngắn hạn; tình nguyện viên giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên; tiếp tục xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài, tăng cường thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên; tổ chức các hình thức đào tạo tại chỗ, du học tại chỗ cấp bằng nước ngoài và tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các hội thảo khoa học.

Trường sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tích cực tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ với các trường, viện nghiên cứu nước ngoài, để cho hoạt động này phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Khuyến khích cán bộ giảng dạy của trường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học để có thể cùng hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài.

Tiêu chuẩn 9

THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP

VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC

1. Những điểm mạnh

Thư viện Trường được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng ALIB, có phòng đọc, sách báo, tài liệu, phòng máy vi tính và vốn tài liệu phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ và giảng viên trong trường. Trường khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sử dụng tài liệu và chất lượng phục vụ thư viện.

Trường có đủ diện tích lớp học theo quy định, có hội trường rộng rãi, thoáng mát, có sân bãi phục vụ cho các hoạt động thể thao; có đủ phòng thực hành, thí nghiệm và được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Trường đã có được kí túc xá đáp ứng cho nhu cầu của 300 sinh viên, đặc biệt, trường đang xây dựng kí túc xá cho 1.000 sinh viên sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Trường cung cấp đầy đủ thiết bị về tin học như máy vi tính, kết nối mạng nội bộ và internet để hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý và điều hành. Trường đã tin học hóa công tác quản lý thông qua việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng. Trường có đội ngũ bảo vệ để đảm bảo an ninh, trật tự trong trường. Các vị trí trọng yếu trong khu vực trường vào các ngày lễ, tết đều được phân công lực lượng bảo vệ trực 24/24.

2. Những tồn tại

Trường chưa quảng bá được rộng rãi vai trò của thư viện đến toàn thể sinh viên; nguồn sách và tạp chí chưa nhiều. Phòng học, phòng thực hành thí nghiệm và các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, nghiên cứu khoa học đủ nhưng chưa phong phú và đa dạng. Việc khảo sát, lấy ý kiến của người sử dụng thiết bị chưa được thực hiện theo định kỳ.3. Kế hoạch hành động

Năm 2015, Trường tiếp tục cập nhật và bổ sung thêm nguồn sách tham khảo, giáo trình và tạp chí; tuyên truyền, giới thiệu về thư viện đến toàn thể sinh viên, Trong 5 năm tiếp theo, trường đầu tư xây dựng thêm lớp học, phòng thực hành, thí nghiệm để phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy, học và NCKH. Hàng năm, khảo sát định kỳ mức độ hài lòng của người sử dụng trang thiết bị; mở rộng diện tích phòng làm việc các Khoa; đẩy mạnh việc thực hiện tiến độ giải phóng mặt bằng trong phạm vi quy hoạch của Trường trong thời gian sớm nhất.

Năm 2015, trường phổ biến rộng rãi cho toàn bộ cán bộ, giảng viên trong trường kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Trường giai đoạn 2014-2018. Kết hợp với các cơ quan ban ngành chuyên trách ở địa phương để thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tăng tính chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ; mở lớp tập huấn chuyên môn định kỳ cho đội ngũ bảo vệ chuyên trách.

Tiêu chuẩn 10

TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Những điểm mạnh

Trường đại học Công nghệ Miền Đông có chiến lược thực hiện có hiệu quả để tăng nguồn thu hằng năm như mở thêm ngành đào tạo. Các nguồn thu đã được đầu tư hợp lý, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

Trường đã xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm một cách có hệ thống, đảm bảo các hoạt động; có tích lũy để tái đầu tư phát triển cơ sở vật chất và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người lao động. Công tác quản lý tài chính công khai, minh bạch và đúng quy định. Các đơn vị trực thuộc trường luôn tuân thủ theo qui định và quy trình quản lý tài chính do Hội đồng Quản trị ban hành.

Việc phân bổ tài chính hàng năm cho các hoạt động hợp lý và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, đồng thời góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Trường cân đối thu chi tự chủ bằng nguồn lực chính mình là chủ yếu, góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu của trường trong mọi lĩnh vực.2. Những tồn tại

Nguồn thu chủ yếu là học phí của sinh viên. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chiếm tỉ lệ thấp, không đáng kể; hệ thống thông tin chưa có sự liên thông giữa quản lý tài chính với các công tác quản lý khác.

Công tác lập kế hoạch tài chính hằng năm còn thiếu tính chủ động về thời gian và nguồn kinh phí. Trường chưa định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính.

3. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2015, trường bổ sung, hoàn thiện Quy chế tài chính và Quản lý tài sản thành Quy chế chi tiêu nội bộ; hoàn thiện hệ thống thông tin thống nhất trong toàn trường.

Trường tiến hành khảo sát, hướng dẫn quy trình để các đơn vị trực thuộc lập dự trù, phòng Tài chính Kế hoạch xem xét trình Ban Giám hiệu duyệt kế hoạch thu chi của các đơn vị sát với thực tế.

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Mở đầu

Sứ mạng và mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao phó; thích ứng với các nguồn tài lực và định hướng phát triển của Trường; đồng hành và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

1. Mô tả

- Sứ mạng của Trường được khẳng định ngay từ khi mới thành lập, được nêu rõ trong văn bản “Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ” (H 1.1.1.1)

- Sứ mạng:

Là trường đại học đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam bộ, có năng lực hội nhập và phát triển quốc tế. Trở thành một trong những Trường đứng đầu vùng Đông Nam Bộ, có uy tín ảnh hưởng rộng lớn, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực.

Sứ mạng đó hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường theo các nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao có khả năng sáng tạo, có khả năng thích ứng với quá trình đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật và thực tiễn sản xuất;

- Hợp tác chiến lược với các ngành công nghiệp, nông ngư nghiệp trọng điểm nhằm thực hiện có kết quả nhiệm vụ đào tạo, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực hành thông qua quá trình học việc và hoạt động sản xuất;

- Hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Khảo sát yêu cầu về nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất và tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên nhằm giải quyết tốt đầu vào và đầu ra cho quá trình đào tạo.

Sứ mạng của trường hoàn toàn đồng hành và gắn kết với chiến lược của địa phương và của cả nước theo các văn bản: Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”(H1.1.1.2)

Sứ mạng, nhiệm cụ thể của trường đều rõ ràng và được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế của trường và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của trường. Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (H1.1.1.3). Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các cấp Ủy Đảng và đoàn thể. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu đề ra. Mục tiêu giáo dục cũng được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, giữa khóa, các tài liệu giới thiệu trường.

2. Điểm mạnh

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông có trụ sở tại Đông Nam bộ, là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ công nghiệp hoá-hiện đại hoá đứng đầu cả nước,Trường có sứ mạng rõ ràng, phù hợp với chức năng, nguồn lực của trường.

Sứ mạng của trường hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

3. Tồn tại

Ý thức về mục tiêu, sứ mạng của trường đối với từng cán bộ, giảng viên và sinh viên chưa đồng đều, nhất là trong sinh viên, cán bộ, nhân viên, giảng viên trẻ.4. Kế hoạch hành động

Trong thời gian tới, Trường thường xuyên bổ sung và hoàn thiện sứ mạng của trường nhằm đồng hành và gắn kết với chiến lược phát triển của đất nước, khu vực Đông Nam bộ nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Trường tiếp tục giới thiệu rộng rãi sứ mạng, mục tiêu của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, phát thanh - truyền hình, website,… nhằm nâng cao ý thức về sứ mạng của trường đối với từng cán bộ, giảng viên và sinh viên.4. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học theo quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện

1. Mô tả

Mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ Miền Đôngđược xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (H1.1.2.1); sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường và được triển khai thực hiện như sau:

- Mục tiêu dài hạn là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, chính kiến, chí khí, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phương châm: “học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định bản thân”.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 (trung hạn) là xây dựng trường thành một trong những trường đại học hàng đầu của vùng Đông Nam bộ, từng bước tiếp cận trình độ đào tạo tiên tiến với các trường lớn khác trong và ngoài nước nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện đổi mới cơ bản và toàn diện các mặt hoạt động, nâng cao nhanh chất lượng đào tạo, phát triển mạnh về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ; tăng số lượng đào tạo sinh viên các hệ, các ngành, các bậc đào tạo theo quy định và lộ trình thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với các trường đại học có đẳng cấp ở trong và ngoài nước; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong nhà trường; tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, xây dựng đội ngũ giảng viên ở cấp Bộ môn có trình độ chuyên môn cao, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Xây dựng phát triển Trường Đại học Công nghệ Miền Đông phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam bộ và định hướng phát triển chung của cả nước.

Mục tiêu chiến lược của Trường đã được cụ thể hoá cho từng Khoa, Phòng thông qua kế hoạch công tác của trường (H 1.1.2.2), kế hoạch đào tạo hàng năm (H 1.1.2.3). Nhờ việc triển khai và cụ thể hoá các mục tiêu chiến lược thành các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị trong trường, nên nhà trường đã từng bước đạt được những thành tích rất đáng khích lệ như sau:

2. Điểm mạnh

Mục tiêu được cụ thể hoá thành nhiệm vụ năm học, được ban hành và triển khai đến từng đơn vị trực thuộc và sinh viên3. Tồn tại

Việc phổ biến, quán triệt mục tiêu giáo dục của trường cho sinh viên chưa được chú trọng, thường chỉ tập trung vào thời điểm tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.4. Kế hoạch hành động

Tiếp tục rà soát, bổ sung mục tiêu của Trường nhằm phát huy thế mạnh của một trường đa ngành, đa bậc và đa hệ; mở rộng các chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu vực và cả nước.

Tổ chức biên soạn lại, cập nhật các nội dung, in thành văn bản và phổ biến, quán triệt mục tiêu giáo dục của trường trong toàn trường và duy trì nề nếp này cho các năm sau.

Tập trung xây dựng và phát triển đào tạo một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ cao trên cơ sở cải tiến, hiện đại hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học tập tiên tiến và nghiên cứu khoa học.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Kết luận của tiêu chuẩn 1

Ngay từ khi thành lập, trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã xác định sứ mạng, mục tiêu của Trường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Sứ mạng, mục tiêu trên đã được tác động lên mọi quyết định và trở thành tác nhân chính trong các việc quan trọng như phân bổ nguồn lực, tuyển dụng nhân viên, lập kế hoạch hoạt động của Trường; là kim chỉ nam giúp Trường nâng cao hiệu quả hoạt động, vượt qua khó khăn, tận dụng các lợi thế để ngày càng phát triển.

S tiêu chí đt u cu: 2/2

S tiêu chí chưa đạt u cầu: 0/2

Tiêu chuẩn 2

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Mở đu

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức và quản lý theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động các trường đại học ngoài công lập. Cơ cấu và phương thức tổ chức quản lý phải đáp ứng được yêu cầu giáo dục đại học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục đại học, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thực tiễn nền kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trường luôn chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện để nâng cao năng lực quản lý, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chiến lược của Đảng, Chính phủ, vùng Đông Nam bộ và của Trường.

Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả

Cơ cấu tổ chức của trường có đầy đủ các bộ phận theo đúng quy định của điều lệ trường đại học, phù hợp với đặc thù của một trường đại học ngoài công lập. Cơ cấu tổ chức của trường gồm có: Hội đồng Quản trị (gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 2 thành viên), Ban Giám hiệu (1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng); 03 Phòng, gồm Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên, , Phòng Tài chính – Kế hoạch và Quản trị thiết bị; 01 Thư viện, 01 ban quản lý kí túc xá và 02 Khoa, gồm khoa Dược, khoa Ngôn ngữ Anh, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Mối quan hệ của các tổ chức được thể hiện qua sơ đồ cơ cấu tổ chức trong nhà trường (H2.2.1.1). Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường đáp ứng được công tác giảng dạy và quản lý (H2.2.1.2).

Từ cơ cấu tổ chức như trên, nhà trường đã xây dựng quy chế, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và ban hành các văn bản quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc (H2.2.1.3).2. Điểm mạnh

Trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy đúng quy định, phù hợp với thực tế và tình hình phát triển của trường. Thực hiện đúng các quy chế, quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy, giải quyết công việc nhanh, kịp thời, đồng bộ, ít bị chồng chéo.3. Tồn tại

Cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy đa số còn trẻ nên cần được bồi dưỡng,đào tạo kịp thời để nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.4. Kế hoạch hành động

Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết chỉ đạo về kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn. Ban Giám hiệu lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể và hiệu quả. Các Phòng chức năng xây dựng quy định, lộ trình thực hiện từng vụ việc một cách cụ thể. Các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm học.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 2.2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả

Văn bản Quy chế tổ chức và hoạt động là cơ sở trong công tác tổ chức và quản lý cáchoạt động của Trường (H2.2.2.1). Vì vậy, các văn bản về tổ chức quản lý các mảng hoạt động của trường được ban hành và lưu trữ tương đối đầy đủ. Nhà trường còn lưu trữ các các văn bản của Bộ chủ quản, các loại sách về đánh giá chất lượng (H2.2.2.2) và các văn bản quy định về quản lý chất lượng giáo dục (H2.2.2.3) để cán bộ có thể tham khảo khi cần thiết.

Để cập nhật kịp thời các văn bản của Nhà nước, Trường đã tiến hành sử dụng dịch vụ cung cấp văn bản.

Các văn bản được phổ biến rộng rãi đến tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn trường bằng hình thức gửi email, in sao gửi về các đơn vị và dán trên bảng thông báo. Các công việc của Trường đều có kế hoạch và được công khai trên lịch công tác trong tuần, lịch công tác theo tháng. Nhờ sự phổ biến rộng rãi các văn bản mà toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đều nắm rõ và thực hiện tốt.

Hệ thống văn bản về tổ chức và quản lý các hoạt động của Trường được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các đơn vị. Để triển khai công việc, lãnh đạo Trường và các đơn vị họp để xem xét công việc đã làm, đồng thời phân công trách nhiệm và phối hợp công tác giữa các đơn vị hoặc cá nhân có liên quan vào thứ hai hàng tuần, trường tổ chức họp giao ban với sự tham dự của Ban Giám hiệu, trưởng, phó tất cả các đơn vị trong trường (H2.2.2.7). Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc theo hệ thống nhất quán từ trường xuống các đơn vị nên hầu hết các công việc đều hoàn thành theo kế hoạch.

2. Điểm mạnh

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cụ thể: hoàn thành việc kết nối internet tốc độ cao đến tất cả các đơn vị trực thuộc, kết nối wifi trong khuôn viên trường. Trường triển khai rộng rãi việc họp, hội nghị, lịch giảng dạy và học tập qua website http://www.mut.edu.vn3. Tồn tại

Do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, một số công việc đã được triển khai nhưng thực hiện chưa theo kịp tiến độ, kế hoạch hoặc không quy định rõ thời gian phải hoàn thành.4. Kế hoạch hành động

Năm học 2014-2015, cần chú ý ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thành công việc trong các văn bản để có thể kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công việc. Trường đã và sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế những văn bản, quy định không còn phù hợp, nhằm cho các hoạt động được thống nhất, nhịp nhàng trong toàn trường.

Tiến hành trang bị địa chỉ email cho sinh viên để có thể thông báo thông tin, văn bản mới của Trường qua email.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Tiêu chí 2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.

1. Mô tả

Trường có quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo và các cá nhân trong trường và các đơn vị trực thuộc cụ thể như: nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, các đơn vị trực thuộc được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường; Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc đều được quy định rõ tại quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc và các quy định, quy chế của trường (H2.2.3.1). Thực tế, thông qua sự phân định trách nhiệm và quyền hạn cho tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách (H2.2.3.6), (H2.2.3.11), các cấp trong trường đã nhận thức rõ được chức năng, nhiệm vụ của mình nên các hoạt động của trường được thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả thông qua các kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng nội dung hoạt động (H2.2.3.7). Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân,... hàng năm, trong quá trình hoạt động (H2.2.3.4).

Ngoài các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân, nhà trường còn có các quy định về quản lý nhân sự (H2.2.3.9)

2. Điểm mạnh

Các hoạt động quản lý cũng như công tác tổ chức của trường được phân định bằng văn bản cụ thể, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng đơn vị, từng cá nhân. Từ đó tạo tính chủ động và tự chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được phân công.3. Tồn tại

Chưa có văn bản quy định về mối quan hệ làm việc giữa các thành viên ban Giám hiệu, giữa các đơn vị trực thuộc.5. Kế hoạch hành động

Trường tiếp tục xây dựng lại các văn bản quy định cụ thể, chi tiết và phân định rõ ràng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí cán bộ quản lý, giảng dạy, nhân viên, cá nhân của các đơn vịtrong trường. Đồng thời, tiến hành ban hành văn bản quy định về mối quan hệ làm việc giữa các thành viên ban Giám hiệu, giữa các đơn vị trực thuộcКаталог: files -> 2018-07


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương