Phần I. ĐẶt vấN ĐỀ phần II. TỔNG QUAN phần III. TỰ ĐÁnh giátải về 2.7 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9MỤC LỤC

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN II. TỔNG QUAN

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Tiêu chuẩn 2

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiêu chuẩn 4

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Tiêu chuẩn 5

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Tiêu chuẩn 6

NGƯỜI HỌC

Tiêu chuẩn 7

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tiêu chuẩn 8

HOẠT ĐỘNG HỢP T ÁC QUỐC TẾ

Tiêu chuẩn 9

THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CS VẬT CHẤT KHÁC

Tiêu chuẩn 10

TÀI CHÍNH VÀ QU ẢN LÝ TÀI CHÍNH

PHẦN IV. KẾT LUẬN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

PHẦN VI. PHỤ LỤCCƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt

Chú thích

1

BGH

Ban Giám hiệu

2

CBGD

Cán bộ giảng dạy

3

CBGV

Cán bộ - Giảng viên

4

CSVC

Cơ sở vật chất

5

QLSV

Quản lý sinh viên

6

CTĐT

Chương trình đào tạo

7

HĐQT

Hội đồng Quản trị

8

NCKH- HTQT

Nghiên cứu khoa học -Hợp tác Quốc tế

9

NCKH&PTCN

Nghiên cứu khoa học và Phát triển Công nghệ

10

NN&PTNN

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

12

THPT

Trung học phổ thông

13

UBND

Ủy ban Nhân dân

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chất lượng đào tạo là một trong những vấn đề thenchốt, quyết định sự tồn tại và phát triển của một trường đại học. Sứ mạng và mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã được khẳng định trong đề án khả thi thành lập trường và luôn kiên trì phấn đấu thực hiện từng bước theo cam kết ban đầu. Theo định kỳ, trường rà soát, chỉnh sửa, cải tiến chươngtrình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, không ngừng bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đầy đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đông Nam Bộ. Dù là trường mới được thành lập nhưng với mục tiêu là phải khẳng định và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để theo kịp các trường có thâm niên và tiên tiến trong khu vực và cả nước, Trường đã tiến hành thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo 10 tiêu chuẩn, với 61 tiêu chí theo quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Để việc triển khai công tác tự đánh giá đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt, trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá bao gồm Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm. Thông qua công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viênbiết được hiện tại trường đã đạt hay chưa đạt và đạt bao nhiêu phần trăm của từng tiêu chí.

Từ kết quả thực tế của công tác tự đánh giá, trường đã xác định rõ những tồn tại ở mỗi tiêu chí để rồi đề ra kế hoạch hành động và biện pháp khắc phục ở tất cả các khâu trong cơ cấu tổ chức và thực hiện như phát hành và quản lý văn bản, công tác đào tạo,nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, ... Đồngthời, thông qua công tác này, sẽ tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ cả từ nhận thức lẫntrong hành động của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong toàn trường về tự đánh giá hất lượng giáo dục.
PHẦN II. TỔNG QUAN
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được thành lập theo quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 727/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 3 năm 2014. Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ổn định nhân sự hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất trên diện tích 10 ha, các trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, thư viện điện tử, môi trường học tập hiện đại.

Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là đào tạo những Dược sĩ, Kỹ sư và Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa bàn tỉnh Đồng Nai và toàn khu vực miền Đông Nam bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường xây dựng chương trình và đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học rèn luyện khả năng tự học. Trường đang tích cực đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu học tập của người học phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đông Nam bộ và cả nước.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã làm tốt các công tác đối với người học như hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ về chương trình đào tạo, hỗ trợ mọi mặt về học tập và đời sống tinh thần nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền lợi của người học, từ đó tạo điều kiện giúp sinh viên học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.

Các công tác tổ chức hành chính, kế hoạch tài chính, quản trị thiết bị, quản lý sinh viên, thư viện,… của Trường đều được triển khai có hệ thống và thực hiện có hiệu quả trong việc phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

Mục đích t đánh giá: Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường để đăng ký kiểm định chất lượng. Trên cơ sở đó, để trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập đạt chuẩn về chất lượng giáo dục của khu vực và thế giới.

Trong quá trình tự đánh giá, làm cho mọi thành viên trong trường hiểu rõ nội dung từng tiêuchuẩn, nội hàm các tiêu chí, quy trình tự đánh giá và xây dựng được kế hoạch cụ thể khắcphục ngay các tồn tại, thiếu sót và hoàn thiện dần các mặt, các hoạt động, các điều kiện vật chất không ngừng bổ sung sao cho có hiệu quả nhất, không lãng phí, phù hợp với sứ mạngvà mục tiêu đã công bố.Phm vi t đánh giá: Đánh giá tổng thể các hoạt động giáo dục, các thành tố, các điều kiện của Trường trong một chu kỳ kiểm định chất lượng, theo Quy định về tiêu chuẩn đánhgiá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hi đồng t đánh giá: Được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-ĐH ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông gồm có 14 thành viên.

Phương pháp đánh giá: Trong quá trình tự đánh giá, Trường căn cứ theo các tiêu chí củatừng tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Đối vớimỗi tiêu chí, Trường xem xét, đánh giá theo trình tự sau:

- Mô tả để làm rõ nội hàm của tiêu chí, lựa chọn các minh chứng điển hình cho tiêu chí.

- Phân tích, so sánh, đánh giá để nêu được các điểm mạnh và các điểm tồn tại cần khắc phục.

- Lập kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục các tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong thời gian tới.Công c t đánh giá: Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đạihọc ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác trong các đợt tập huấn về công tác tự đánh giá.

Quy trình t đánh giá: Thực hiện quy trình tự đánh giá theo các bước sau đây:

- Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá.

- Thành lập hội đồng tự đánh giá.

- Lập kế hoạch tự đánh giá.

- Thu thập các thông tin và minh chứng. Chọn lọc và mã hóa các minh chứng.

- Phân tích, xử lý các thông tin và minh chứng đã thu thập.

- Viết báo cáo đánh giá các tiêu chí của từng tiêu chuẩn.

- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tổng thể.

- Triển khai các kế hoạch hành động sau khi hoàn thành công tác tự đánh giá.

Quy định mã hóa minh chng: Việc mã hóa minh chứng được áp dụng

theo công thức sau: Hn.ab.cd.ef

Trong đó:

- H: hộp minh chứng của mỗi tiêu chuẩn.

- n: số thứ tự tự của hộp minh chứng (từ 1 cho đến hết)

- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (từ 01 đến 10)

- cd: số thứ tự của tiêu chí trong tiêu chuẩn (từ 01 đến 09)

- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (từ 01 cho

đến hết).

Đảm bảo chất lượng giáo dục luôn luôn mục tiêu phấn đấu lâu dài của trường nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đông Nam bộ và cả nước. Vì vậy, công tác tự đánh giá chất lượng trường đại học được lãnh đạo Trường, cán bộ cũng như giảng viên hết sức quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tiến hành công tác này, trường đã phát hiện và phân tích những điểm mạnh, những tồn tại trong từng lĩnh vực,từ đó vạch ra kế hoạch hành động để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại trong chu kỳ kiểm định tiếp theo như sau:Tiêu chuẩn 1

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. Những điểm mạnh

Sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã sớm được xây dựng, bổ sung và hoàn thiện. Nội dung của sứ mạng rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường và có sự gắn kết với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước. Sứ mạng trường được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong và ngoài trường. Trên cơ sở sứ mạng đã công bố, trường đã xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển phù hợp với Luật Giáo dục đại học, được cụ thể hóa theo từng giai đoạn và thường xuyên có sự rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội. Các mục tiêu giáo dục được xây dựng với sự thống nhất cao của toàn thể các đơn vị chức năng, hệ thống chính trị và cá nhân trong nhà trường và được công bố rộng rãi trong toàn trường.2. Những tồn tại

Một bộ phận nhỏ cán bộ, giảng viên chưa quan tâm đúng mức và chưa nhận thức đầy đủ về sứ mạng và mục tiêu của Trường; việc quảng bá sứ mạng và mục tiêu của Trườngtrong cộng đồng xã hội còn hạn chế.3. Kế hoạch hành động

Từ năm 2015, Trường triển khai đồng bộ các biện pháp quảng bá rộng rãi về sứ mạng,mục tiêu của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin, trong các Hội nghị người lao động, sinh hoạt đầu khoá và các bảng tin, bảng thông báo của trường.Tiêu chuẩn 2

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

1. Những điểm mạnh

Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được thực hiện theo đúng quy chế, quy định và được sắp xếp hợp lý, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển của trường; luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, phục vụ tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà trường giao phó.

Hiện tại, do thành lập chưa lâu nên bộ máy của trường được tổ chức tinh, gọn. Các hoạt động của trường đều được quản lý chặt chẽ có hiệu quả do trường đã vận dụng các văn bản pháp quy của cấp trên, đồng thời có hệ thống văn bản rõ ràng quy định rõ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong toàn Trường. Các cá nhân hàng ngày và định kỳ đều báo cáo công việc cho cấp quản lý.

Nhân sự tại trường là những giảng viên, cán bộ quản lý giàu thâm niên, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và các giảng viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình công tác.

Việc vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý đã phát huy hiệu quả, các công việc được tổ chức thực hiện, báo cáo qua hệ thống phần mềm, email giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trường đã xây dựng quy định về tuyển dụng chặt chẽ trên nguyên tắc coi trọng năng lực làm việc, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.2. Những tồn tại

Do mới thành lập nên cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, số lượng nhân sự còn ít.

3. Kế hoạch hành động

Từ năm 2015, Trường tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, thành lập thêm một số đơn vị trực thuộc như phòng quản lý nghiên cứu khoa học, thành lập các bộ môn.

Tuyển dụng các giảng viên, cán bộ đủ tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng được yêu cầu công việc của Trường. Cử cán bộ quản lý trẻ dự các lớp tập huấn về kiến thức quản lýgiáo dục, kiến thức chuyên môn.

Ban hành quy định chặt chẽ về quản lý tài liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, về công tác văn thư lưu trữ đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác lưu trữ. Xây dựng quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng; nâng cao vai trò của bộ phận đảm bảo chất lượng trong toàn bộ các hoạt động về đào tạo, thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng và quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi cho đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng tại các khoa.Tiêu chuẩn 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Những điểm mạnh

Chương trình đào tạo của Trường đại học Công nghệ Miền Đông được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu Trường. Chương trình đào tạo được xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện dựa trên các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên và cán bộ quản lý và đơn vị sử dụng lao động, được thẩm định bởi các tổ chức đào tạo có kinh nghiệm đào tạo, uy tín.

Chương trình đào tạo của Trường luôn cập nhật và tham khảo các chương trình giáo dục của các trường đại học có uy tín trong nước. Chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh đảm bảo tính liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

2. Những tồn tại

Chưa có kế hoạch định kỳ đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo một cách toàn diện đối với tất cả các chương trình giáo dục được ban hành. Trường chưa định kỳ tham khảo ý kiến của người đã tốt nghiệp, chuyên gia trong ngành và các tổ chức tuyển dụng về chương trình đào tạo.3. Kế hoạch hành động

Từ năm 2015, Trường sẽ xây dựng kế hoạch lấy ý kiến định kỳ đại diện của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, người sử dụng lao động làm cơ sở cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo. Trường cũng sẽ ban hành quy định về thời gian xem xét cải tiến chương trình đào tạo.

Trường sẽ xem xét trình Hội đồng khoa học để tăng cường các môn học kĩ năng mềm, kĩ năng nghề nghiệp vào chương trình đào tạo.

Tiêu chuẩn 4

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Những điểm mạnh

Trường đại học Công nghệ Miền Đông đào tạo theo hình thức chính quy, gồm các bậc học đại học, cao đẳng, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và vùng Đông Nam bộ.

Trường đã có các biện pháp tích cực cho hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ đồng thời chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người học và tăng tính chủ động, tích cực của người học.

Giờ giấc, kết quả học tập của người học được quản lý trên phần mềm quản lý đào tạo và được công bố công khai, kịp thời theo quy định, được lưu trữ đầy đủ, an toàn và chính xác.2. Những tồn tại

Trường chưa tổ chức thống kê, khảo sát, đánh giá mức độ khó dễ của đề thi, chưa có ngân hàng để thi. Việc khai thác phần mềm trong quản lý kết quả học tập chưa thậtsự hiệu quả do phần mềm tin học và khả năng khai thác của nhân viên còn hạn chế do đó nhiều công đoạn vẫn phải làm thủ công.3. Kế hoạch hành động

Cải tiến phần mềm quản lý đào tạo để phù hợp với các yêu cầu quản lý theo học chế tín chỉ. Xây dựng ngân hàng đề thi.Tiêu chuẩn 5

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1. Những điểm mạnh

Việc bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy địnhcủa bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảngviên luôn được trường quan tâm và chú trọng. Trường đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của cán bộ, giảng viên và nhân viên theo quy định của pháp luật. Đội ngũ quản lý của trường có năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, hầu hết sử dụng khá tốt ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu về công việc, giảng dạy và một phần công tác nghiên cứu khoa học.

Công đoàn Trường được thành lập để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời là cầu nối giữa Trường và cán bộ, giảng viên.

2. Những tồn tại

Các quy định về kinh phí cũng như các chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước còn những mặt cần khắc phục.

Chưa có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự trung và dài hạn.

3. Kế hoạch hành động

Trường tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết tới từng cán bộ, giảng viên để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ và chuyên môn. Xây dựng các quy định về kinh phí cũng như các chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự trung và dài hạn trên cơ sở chiến lược phát triển chung của Trường.

Tiêu chuẩn 6

NGƯỜI HỌC

1. Những điểm mạnh

Sinh viên được được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về mục tiêu, chương trình đào tạo, các yêu cầu về học tập, kiểm tra, đánh giá và thực hiện tốt quy chế đào tạo. Chính sách xã hội đối với người học được Trường tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên được hưởng chế độ đúng với quy định của bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường kêu gọi sự đóng góp từ cán bộ, giảng viên trong trường và từ các nguồn khác, các đơn vị tài trợ để cấp học bổng cho sinh viên.

Sinh viên thường xuyên được cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao giúp phát triển toàn diện.

Ý kiến sinh viên luôn được lắng nghe thông qua cố vấn học tập, các buổi gặp gỡ giữa sinh viên với Ban giám hiệu (theo lịch 1 ngày/tuần).

Dù mới thành lập, Trường đã có ký túc xá cho sinh viên. Sinh viên dược miễn phí chỗ ở trong năm đầu.

4. Những tồn tại

Các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao còn chưa đầy đủ. Chưa thành lập được nhiều câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao

Nhà trường chưa thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ cho sinh viên.

3. Kế hoạch hành động

Năm học 2014 - 2015, Trường xây dựng thêm ký túc xá đáp ứng thêm chỗ ở cho 1.000 sinh viên. Trường sẽ thành lập Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - hỗ trợ sinh viên.Tiêu chuẩn 7

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG,

PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Những điểm mạnh

Trường luôn quan tâm đến công tác NCKH của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện tốtnhất để giảng viên phát huy công tác nghiên cứu; tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên đi tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Trường đã ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

2. Những tồn tại

Trường mới thành lập, ngân sách cho hoạt động NCKH của trường còn thấp nên hoạt động nghiên cứu khoa học hiện do các cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm đảm nhiệm, chưa có sự tham gia nhiều của các cán bộ, giảng viên trẻ. Số lượng đề tài NCKH còn rất ít.

Trường chưa thành lập phòng Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học.

3. Kế hoạch hành động

Định kỳ hàng năm, Trường phổ biến thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Tỉnh và cấp cơ sở. Trường tạo mọi điều kiện về kinh phí hỗ trợ các đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh liên kết giữa các nhóm nghiên cứu trongtrường với các tỉnh, trường, viện nghiên cứu, và các đơn vị sản xuất.

Từ năm 2015, trường đưa ra kế hoạch để khuyến khích các cán bộ trẻ và sinh viêntham gia tích cực hơn nữa hoạt động NCKH và công bố các bài báo, đồng thời có chính sách hỗ trợ với lực lượng cán bộ trẻ.

Mặt khác, trường mở lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ trẻ, sinh viên xây dựng đề tài NCKH, chia sẻ kinh nghiệm tìm kinh phí cho đề tài NCKH và phương pháp viết bài báo khoa học, thể lệ đăng bài trên các tạp chí khóa học trong và ngoài nước.

Trường có kế hoạch để sinh viên năm ba trở đi có thể tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học,
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương