Phần I: MỞ ĐẦU


* Kết quả “ Vở sạch- chữ đẹp” toàn trườngtải về 252.03 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích252.03 Kb.
1   2   3


* Kết quả “ Vở sạch- chữ đẹp” toàn trườngTổng số HS

Xếp loại – Đạt tỉ lệ %


A

Tỉ lệ %

B

Tỉ lệ %

C

Tỉ lệ %

D

Tỉ lệ %

Khối I

131

55

42.0

35

26.7

26

20.0

15

11.5

Khối II

88

35

40.0

29

32. 9

16

18.0

8

9.0

Khối III

90

50

50.5

25

25.2

10

10.1

5

5.0

Khối IV

91

45

49.5

30

33.0

8

8. 8

8

8. 8

Khối IV

106

56

52.8

40

37.7

6

5.7

4

3. 8

Cộng

506

241

47.6

159

31.4

66

13.0

40

8.0


NĂM HỌC 2010- 2011

* Kết quả các cuộc thi chữ đẹp của giáo viên- học sinh nhà trường.

VÒ gi¸o viªn

Tổng số giáo viên tham gia dự thiCấp trường

Đạt giải


32


Nhất

Nhì

Ba

KK

02

05

07

10


VÒ häc sinh

Tổng số học sinh tham gia dự thiCấp trường

Đạt giải

512

Nhất

Nhì

Ba

KK

05

25

35

75

* Kết quả “ Vở sạch- chữ đẹp” toàn trường cuối học kì I.

Tổng số HS

Xếp loại - Đạt tỉ lệ %


A

Tỉ lệ %

B

Tỉ lệ %

C

Tỉ lệ %

D

Tỉ lệ %

Khối I

120

50

42.0

46

38.3

17

14.2

7

5.8

Khối II

123

57

46.3

43

35.0

18

14.6

5

4.1

Khối III

91

40

44.0

33

36.3

14

15.4

4

4.3

Khối IV

87

37

43.0

26

30.0

18

21.0

6

6.9

Khối IV

91

42

46.2

34

37.4

10

11.0

5

5.5

Cộng

512

226

44.1

182

35.5

77

15.0

27

5.3

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TÂN UYÊN

Giíi thiÖu

Mét sè bµi viÕt ch÷ ®Ñp

cña gi¸o viªn, häc sinhnhµ tr­êng

NĂM HỌC 2010- 2011

TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1. Đặng Mai Đông . Giáo án luyện chữ đẹp từ xa. Thương hiệu số 95588 do Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam - Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 92 trang.

  1. Trần Minh Hưởng- Phan Quang Thân- Nguyễn Hữu Cao.

Dạy và học TậpViết ở Tiểu học. Nhà xuất bản Giáo dục. 144 trang.

MỤC LỤC


Nội dung


Trang
PHẦN I: MỞ ĐẦU

1

I

Bèi c¶nh cña ®Ò tµi

1

II

LÝ do chän ®Ò tµi

1

III

Ph¹m vi. §èi t­îng nghiªn cøu

2

IV

Môc ®Ých nghiªn cøu

2

V

ĐiÓm míi trong kÕt qu¶ nghiªn cøu.

3
PHẦN II: NỘI DUNG

3

I

C¬ së lý luËn

3

II

Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò

4

III

Một số biÖn ph¸p ®· tiÕn hµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

6

IV

HiÖu qu¶ cña SKKN

16
PHẦN III: KẾT LUẬN

16

I

Những bài học kinh nghiệm

16

II

ý nghÜa cña SKKN

18

III

Kh¶ n¨ng øng dông, triÓn khai

19

IV

Nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt

19

Ng­êi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh HuyÒn - Tr­êng TiÓu häc sè 1 ThÞ trÊn T©n Uyªn - T©n Uyªn - Lai Ch©uПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương