Phần I: MỞ ĐẦu sự cần thiết của việc xây dựng Đề ántải về 140.82 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích140.82 Kb.
#203
1   2   3   4   5   6   7

QUY TRÌNH VÀ TẦN SUẤT ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐẾN

 1. Quy trình đánh giá điểm đến

Việc đánh giá điểm đến cần được triển khai theo quy trình gồm các nội dung cơ bản theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ qui trình đánh giá:

.4.2. Tần suất đánh giá điểm đến

Tùy mục đích của Ban tổ chức đánh giá điểm đến mà tần suất đánh giá có thể thay đổi.

Nếu để tôn vinh các điểm đến, tạo động lực cho các điểm đến phấn đấu, duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng môi trường và tính hấp dẫn của điểm đến, cần tiến hành đánh giá định kỳ: 1 năm 1 lần. Chuỗi kết quả đánh giá qua các năm có thể cho thấy một khu/điểm du lịch có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu đầu tư và quản lý tốt hoặc mất đi sự hấp dẫn nếu không bảo tồn, đầu tư và phát triển; góp phần củng cố các yếu tố cần thiết trong các tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch.

Nếu để phân hạng điểm đến phục vụ cho công tác quản lý thì có thể đánh giá định kỳ với tần suất 3 năm/1 lần.ên gia


 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

  1. Tổng cục Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến rộng rãi Bộ tiêu chí đến các địa phương, các ban quản lý điểm đến là các khu du lịch quốc gia, các điểm du lịch; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến phù hợp với từng mục đích cụ thể;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng Bộ tiêu chí, triển khai đánh giá, tổ chức tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch được đánh giá cao về quản lý, về chất lượng dịch vụ, về đảm bảo môi trường, về tính hấp dẫn...;

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển Bộ tiêu chí, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý điểm đến.


  1. Sở Du lịch, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

- Tổ chức phổ biến Bộ tiêu chí đến các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn để định hướng công tác đầu tư, phát triển dịch vụ, quản lý... đảm bảo tính chuyên nghiệp;

- Căn cứ vào nhu cầu của địa phương, áp dụng Bộ tiêu chí, tổ chức đánh giá, tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn.  1. Hiệp Hội Du lịch

 • Phối hợp với Tổng cục Du lịch, với Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương phổ biến Bộ tiêu chí đến các thành viên để áp dụng trong quản lý, đầu tư và hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của các điểm đến là thành viên của Hiệp hội.

 • Phối hợp với Tổng cục Du lịch, với Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương tổ chức đánh giá và tôn vinh các điểm đến.

  1. Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch

 • Nghiên cứu, áp dụng Bộ tiêu chí trong quá trình đầu tư phát triển khu du lịch, điểm du lịch, trong tổ chức và quản lý các hoạt động của khu du lịch, điểm du lịch;

 • Hưởng ứng các hoạt động do Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Hiệp hội du lịch các cấp tổ chức nhằm đánh giá, tôn vinh các điểm đến, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hình ảnh du lịch Việt Nam đối với du khách.PHẦN III: KẾT LUẬN

Để có cơ sở xếp hạng điểm đến, đánh giá, khẳng định và tôn vinh thương hiệu điểm đến du lịch, cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, tổ chức đánh giá theo các tiêu chí đã xác định. Hiện nay, trên thế giới đã có một số quốc gia xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến của mình với các nhóm tiêu chí khác nhau, phù hợp với điều kiện địa lý, xã hội và đặc biệt là trình độ quản lý của nước đó. Bên cạnh đó, một số tổ chức đã xác định tiêu chí đánh giá điểm đến một cách độc lập, có thể áp dụng cho các điểm đến cùng tính chất trên phạm vi toàn cầu (bãi biển, di sản, trượt tuyết, MICE…).

Các tiêu chí đánh giá điểm đến được xác định trong đề án này là hệ thống tiêu chí đánh giá lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam với các tiêu chí xây dựng cho hai nhóm điểm đến là các khu du lịch quốc gia và các điểm du lịch quốc gia. Hệ thống tiêu chí này xác định 6 nhóm tiêu chí lớn cho mỗi loại điểm đến, trong đó có 32 tiêu chí đánh giá điểm đến là khu du lịch và 29 tiêu chí đánh giá điểm đến là điểm du lịch.

Diễn giải nội dung các tiêu chí và điểm đánh giá cho mỗi tiêu chí trên tổng điểm đánh giá toàn khu/điểm là cơ sở để đối chiếu, đánh giá, cho điểm các điểm đến. Đồng thời, là chỉ dẫn để các nhà quản lý các điểm đến đầu tư phát triển và quản lý điểm đến đúng cách, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hệ thống tiêu chí này cần được áp dụng thử nghiệm một thời gian và rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở hệ thống tiêu chí này, với mỗi đối tượng sử dụng khác nhau với mục đích đánh giá khác nhau có thể rút gọn, cơ cấu lại các tiêu chí, xác định lại quy trình đánh giá cho phù hợp.Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống tiêu chí này sẽ là tiền đề cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về đầu tư và quản lý điểm đến du lịch Việt Nam (TCVN)./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

 1. Ths. Trần Nữ Ngọc Anh, Ths. Vũ Hương Giang, 2013. Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia. Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 11/2013, trang 42-44.

 2. Ths. Trần Nữ Ngọc Anh, Ths. Vũ Hương Giang, 2013. Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia. Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 12/2013, trang 36-37.

 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2012, “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Hà Nội.

 4. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011, “Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Hà Nội.

 5. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014, “Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”, Hà Nội.

 6. Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Hồng Giang, 2001, “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Kiên Giang”, Tạp chí Khoa học 2011:19b 85-96, Trường Đại học Cần Thơ.

 7. Marek Nowacki, “Các yếu tố quyết định sự hài lòng của khách du lịch đối với các điểm hấp dẫn khách du lịch”.

 8. Nguyễn Thanh Nga, 2012, “Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch Đức tại Saigontourist Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ 2012, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 9. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005, “Luật Du lịch”, Hà Nội.

 10. Suthathip Suanmali, “Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách: nghiên cứu điển hình tại miền Bắc Thái Lan”, Trường Công nghệ quản lý, Viện Công nghệ quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Pathumthani 12000, Thái Lan.

 11. Võ Lê Hạnh Thi, 2010, “Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: trường hợp TP. Đà Nẵng”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 7 năm 2010, Đại học Đà Nẵng.

 12. Lê Thị Tuyết và các tác giả, “Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch tại làng cổ Đường Lâm”, Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 4: 620-634, www.hua.edu.vn.

Tiếng Anh

 1. Chandra Bhat, Susan Handy, Kara Kockelman, Hani Mahmassani, Qinglin Chen và Lisa Weston (9/2000), Accessability Measures: Formulation Considerations and Current Applications, Center for Transportation research Bureau of Engineering Research, The University of Texas at Austin.

 2. Couch, Geoffrey I., and J.R Brent Ritchie (2003), The Destination: A sustaination Tourism Perspective, CABI Publishing

 3. Crouch G Ian (2007), Modelling Destination Competitiveness: A survey and analysis of the impact of competitiveness attributes, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Australia.

 4. Davis, G., Yoo, M., and Baker, W., 2003, “The small world of the American corporate elite, 1982-2001” Strategic Organization, Vol, 1 No. 3 pp. 301-326.

 5. Gillian Dale, Malcolm Jefferies, Alan Marvell, Helen Oliver, “Travel and Tourism”.

 6. Mill, R., & Morrison, A. (2002). The tourist system (4th ed.). Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

 7. Oliver, R., 1980, “A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions”Journal of Marketing Research, Vol. 17, pp. 460-469.

 8. Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L., 1985, “A conceptual model of service quality and its implications for future research”, Journal of Marketing, Vol. 49 No.4, pp. 41-50.

 9. Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L., 1988, “SERVQUAL – a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, Vol. 64 No. 1, pp. 12-40.

 10. Solomon, M. R. (1996). Consumer behavior (3rd ed.). Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 11. University of Ljubljana, Slovenia (3/2007), Destination competitiveness - Applying different models, the case of Slovenia.

 12. UNWTO, 2004, “Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook”, Madrit, Spain.

 13. UNWTO, 2007, “A practical guide to tourism destination management”, Madrit, Spain.

PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH

ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách của khu du lịch, đề nghị Ông/Bà vui lòng cho ý kiến vào bảng hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu  vào ô tương ứng với đánh giá của Ông/Bà về sự đầu tư, phục vụ của khu du lịch.Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

 
Rất không hài lòng

Không hài lòng

Bình thường

Hài lòng

Hoàn toàn hài lòng

I

Ông/Bà đánh giá thế nào về điều kiện giao thông đến và tại khu du lịch
1

Chất lượng đường giao thông đến khu du lịch2

Chất lượng đường giao thông nội bộ khu du lịch3

Chất lượng và tính hữu ích của hệ thống biển chỉ dẫn giao thông đến khu du lịch (vị trí đặt, chất lượng, thiết kế của biển …)4

Chất lượng và tính hữu ích của hệ thống biển chỉ dẫn trong nội bộ khu du lịch (vị trí đặt, chất lượng, thiết kế của biển …)5

Sự thuận lợi trong việc tiếp cận khu du lịch (tiếp cận bằng nhiều loại phương tiện giao thông)6

Sự thuận lợi, vị trí và qui mô khu vực để xe cho khách của khu du lịchII

Ông/Bà đánh giá như thế nào về việc đảm bảo vệ sinh môi trường của khu du lịch
7

Chất lượng nước sạch sử dụng8

Sự bố trí và phục vụ tại các nhà vệ sinh trong khu du lịch9

Sự trong lành của môi trường không khí trong khu du lịch10

Sự kiểm soát tiếng ồn trong khu du lịch11

Sự bố trí hệ thống thùng rác và công tác thu gom rác thải từ các thùng rác12

An ninh, an toàn trong khu du lịchIII

Ông/Bà đánh giá thế nào về cảnh quan của khu du lịch

 

 

 

 

 

13

Sự hấp dẫn của quang cảnh thiên nhiên14

Sự bố trí hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt15

Sự bố trí các công trình kiến trúc và không gian tổng thể của khu du lịchIV

Ông/Bà đánh giá thế nào về các dịch vụ vui chơi, giải trí, tham quan trong khu du lịch

 

 

 

 

 

16

Sự đa dạng của các điểm tham quan và sự đa dạng của các chương trình tham quan17

Sự phong phú của các điểm mua sắm hàng hóa và đồ lưu niệm18

Sự phong phú của các hoạt động vui chơi giải tríV

Ông/Bà đánh giá thế nào về dịch vụ lưu trú và ăn uống trong khu du lịch

 

 

 

 

 

19

Các dịch vụ trong cơ sở lưu trú của khu du lịch (khách sạn, nhà nghỉ...)20

Các dịch vụ phục vụ ăn uống trong các nhà hàng của khu du lịch21

Món ăn ngon, hấp dẫnVI

Ông/Bà đánh giá thế nào về nhân viên phục vụ trong khu du lịch

 

 

 

 

 

22

Nhân viên bảo vệ23

Nhân viên tại nhà hàng24

Nhân viên tại khách sạn25

Nhân viên tại các điểm vui chơi giải trí26

Nhân viên tại các điểm mua sắm27

Nhân viên tại quầy thông tin28

Nhân viên phòng hướng dẫn, thuyết minhVII

Ông/Bà đánh giá thế nào về các chính sách phục vụ của khu du lịch

 

 

 

 

 

29

Thời gian phục vụ30

Quy trình tiếp nhận và xử lý việc đặt/hủy dịch vụ31

Các chương trình khuyến mại32

Việc áp dụng các hình thức thanh toánVIII

Ông/Bà đánh giá thế nào về giá dịch vụ của khu du lịch

 

 

 

 

 

33

Giá vé tham quan34

Giá dịch vụ vui chơi giải trí35

Giá đồ ăn uống36

Giá dịch vụ lưu trú37

Giá dịch vụ vận chuyển tại khu du lịch38

Giá hàng hóa và đồ lưu niệm
tải về 140.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương