Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ caotải về 0.93 Mb.
trang13/13
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2903
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3. Kết quả phân tích hồi quy bội

Hàm hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa các nhân tố và sự hài lòng của đối tượng thu hút có dạng:

HLC = β0 + β1PTBT + β2CVBT + β3TN + β4 ­TTTH + β5 ĐKCT + β6TCTH + β7MTCT + β8K

Trong đó: HLC: là biến phụ thuộc, thể hiện sự hài lòng của đối tượng thu hút đối với chính sách và công việc được bố trí;

β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 β8: là các hệ số hồi quy;

PTBT, CVBT, TTTH, TN, ĐKCT, TCTH, MTCT, K: là các biến độc lập.

Kiểm định tương quan giữa các biến PTBT, CVBT, TTTH, TN, ĐKCT, TCTH, MTCT, K:


Bảng 3: Tương quan (Correlations)Phat trien

ban than


Cong viec

Thu nhap

Thu tuc

Dieu kien

cong tac


Tro cap

Moi truong

Khac

Phat trien

ban than


Pearson Correlation

1.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

N

53.000

53

53

53

53

53

53

53

Cong viec

Pearson Correlation

.000

1.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

N

53

53.000

53

53

53

53

53

53

Thu nhap

Pearson Correlation

.000

.000

1.000

.000

.000

.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

N

53

53

53.000

53

53

53

53

53

Thu tuc

Pearson Correlation

.000

.000

.000

1.000

.000

.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

N

53

53

53

53.000

53

53

53

53

Dieu kien

cong tac


Pearson Correlation

.000

.000

.000

.000

1.000

.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

N

53

53

53

53

53.000

53

53

53

Tro cap

Pearson Correlation

.000

.000

.000

.000

.000

1.000

.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

N

53

53

53

53

53

53.000

53

53

Moi truong

Pearson Correlation

.000

.000

.000

.000

.000

.000

1.000

.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

N

53

53

53

53

53

53

53.000

53

Khac

Pearson Correlation

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

1.000

Sig. (2-tailed)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
N

53

53

53

53

53

53

53

53.000

Kết quả kiểm định tương quan cho thấy các nhóm nhân tố này có quan hệ gần như hoàn toàn độc lập với nhau (Bảng 3), vì vậy, có thể tiếp tục thực hiện hàm hồi qui với 8 nhóm nhân tố này.

Sau khi chạy hồi quy tuyến tính bội, ta có được kết quả sau:


Variables Entered/RemovedbModel

Variables Entered

Variables Removed

Method1

Khac, Phat trien ban than, Moi truong, Dieu kien cong tac, Tro cap, Thu tuc, Cong viec, Thu nhapa

.

Entera. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: HLC


Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate
1

.748a

.560

.478

.61804
a. Predictors: (Constant), Khac, Phat trien ban than, Moi truong, Dieu kien cong tac, Tro cap, Thu tuc, Cong viec, Thu nhap
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.
1

Regression

20.883

8

2.610

6.834

.000a
Residual

16.425

43

.382


Total

37.308

51

a. Predictors: (Constant), Khac, Phat trien ban than, Moi truong, Dieu kien cong tac, Tro cap, Thu nhap, Cong viec, Thu tuc

b. Dependent Variable: HLC


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T

Sig.

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

2.896

.086
33.751

.000

Phat trien ban than

.396

.086

.468

4.624

.000

Cong viec

.175

.087

.204

2.019

.050

Thu nhap

.312

.087

.363

3.581

.001

Thu tuc

.085

.086

.099

.980

.332

Dieu kien cong tac

.135

.086

.160

1.577

.122

Tro cap

.257

.086

.302

2.984

.005

Moi truong

.119

.086

.140

1.384

.174

Khac

.135

.088

.156

1.539

.131

a. Dependent Variable: HLC

Ta có R2 = 0.560 và R2 điều chỉnh = 0.478. Kết quả này cho thấy mô hình hồi qui tương đối phù hợp.

Kiểm định F với Sig F = 0.000 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng phù hợp với tập dữ liệu.Quan sát β chuẩn hóa ta thấy cả 8 nhân tố đều có quan hệ tuyến tính với sự hài lòng của đối tượng thu hút theo phương trình:

HLC = 2.896 + 0.396PTBT + 0.175CVBT + 0.312TN + 0.085TTTH + 0.135ĐKCT + 0.257 TCTH + 0.119MTCT + 0.135K.tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương