Phiếu khảo sát số 01tải về 15.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích15.13 Kb.
#436

PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 01

(Dành cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp)

Tên Sở Công Thương được hỏi: ............................................................................

.................................................................................................................................

1. Quý Sở có triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ Hợp tác xã từ khi Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực không?

□ có □ không

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể:……………………………………………………...

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Thực trạng về công tác hỗ trợ phát triển hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thànhphố (sau đây gọi tắt là HTX) kể từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành:


Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thời điểm 01/7/2013

Thời điểm 31/12 các năm thi hành luật HTX

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển HTX, trong đó:

Triệu đồng
- Thành lập mới Hợp tác xã, trong đó

+ NSTW


Triệu đồng
- Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
- Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
- Hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
- Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
- Chương trình bình ổn giá, trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
- Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã, trong đó:

+NSTW


Triệu đồng
- Chương trình khác (nếu có), trong đó:

+ NSTW


Triệu đồng
3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thời gian qua và đề xuất giải phát phát triển Hợp tác xã trong thời gian tới

Thuận lợi:

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Khó khăn:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................Giải pháp:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................Cục CNĐP trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở!

Đại diện Sở Công Thương(Ký tên, đóng dấu)

tải về 15.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương