Phụ LỤc VIII hưỚng dẫn lậP ĐỀ CƯƠng nghiên cứu luậN Án tiến sĩtải về 33.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2019
Kích33.53 Kb.

PHỤ LỤC VIII

HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Để thực hiện đúng quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học hiện hành, đồng thời tạo được sự thống nhất về nội dung và hình thức trình bày văn bản khoa học này, Ban Đào tạo hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung và cách trình bày đề cương Nghiên cứu sinh như sau:A. Nội dung đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ:

Nội dung tổng quát của một đề cương Nghiên cứu sinh đã được đề cập đầy đủ (trang 15-16) trong công văn số 8269/SĐH ngày 23/9/1997 của Vụ trưởng Vụ Sau Đại Học. Nay Ban Đào tạo hướng dẫn cụ thể hơn các nội dung và sắp xếp các nội dung của đề cương nghiên cứu để các NCS thực hiện thống nhất trong Đại Học Huế. Dưới đây là hướng dẫn xây dựng các nội dung và sắp xếp các nội dung theo từng chương, mục, tiểu mục của đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ:

Mở đầu: Trong phần mở đầu (không nên gọi là chương) phải đề cập và lý giải được tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học (lý thuyết) và thực tiễn của đề tài NCS đã chọn để thực hiện.

Chương I. Tổng quan về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước của vấn đề (lĩnh vực) khoa học liên quan đề tài nghiên cứu.

1.1. Thực trạng nghiên cứu của vấn đề (lĩnh vực) khoa học ở trong nước từ trước đến nay.

1.2. Kết quả nghiên cứu của vấn đề (lĩnh vực) khoa học ở nước ngoài đã có cho đến nay.

Khi trình bày cần nêu được các thành tựu, kết quả nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng thực tiễn cũng như phân tích những tồn tại, sai lầm (nếu có) của các công trình thuộc vấn đề (lĩnh vực) khoa học liên quan đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ.

Chương II. Mục tiêu, đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu:

Đây là chương ghép nên mỗi một vấn đề cần được tách thành mục tương ứng.

2.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án: Mục tiêu nghiên cứu phải bao gồm mục tiêu về lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng thực tiễn.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Nêu lên và lý giải chọn đối tượng và số lượng hayqui mô đối tượng nghiên cứu (bệnh nhân, cây trồng, vật nuôi, lãnh thổ, lĩnh vực khoa học-công nghệ...)

2.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu: Ở đây phải trình bày rõ các nội dungnghiên cứu chủ yếu và phạm vi đi sâu trên cơ sở xét tới yêu cầu đáp ứng mục tiêu của luận án và tính chất khả thi trong thực hiện.

Chương III. Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án:

Trong chương này NCS phải nêu ra được hệ thống các phương pháp nghiên cứu đề tài theo các nội dung nghiên cứu đã xác định ở chương II. Mỗi một phương pháp (đôi khi tổ hợp một vài phương pháp) được trình bày trong một tiểu mục tương ứng. Khi luận cứ việc vận dụng một phương pháp nghiên cứu chú ý nói rõ khả năng của phương pháp đó giải quyết được nhiệm vụ chủ yếu nào, mức độ chính xác và hiện đại so với các phương pháp, thiết bị khác cũng như khả năng tiếp cận, sử dụng trang thiết bị khi triển khai nghiên cứu theo phương pháp ấy.

Chương IV. Nơi nghiên cứu đề tài, dự kiến kế hoạch và kinh phí, trang thiết bị chủ yếu phục vụ nghiên cứu đề tài:

4.1. Nơi thực hiện đề tài: Ngoài các Trường trong Đại Học Huế, NCS cần nói rõ Trường, Viện nghiên cứu nào dự kiến chọn để triển khai thực nghiệm (nếu có).

4.2. Kế hoạch dự kiến triển khai nghiên cứu đề tài: Các nội dung học tập, nghiên cứu cũng như Hội thảo khoa học, thi, công bố kết quả nghiên cứu... cần phải kếhoạch hóa theo quý, nửa năm, năm (có thể theo tháng) để NCS và giáo viên hướng dẫn khoa học bám sát thực hiện, đồng thời cơ quan quản lý đào tạo dễ dàng đánh giá tiến độ, chất lượng học tập và nghiên cứu của NCS.

4.3. Dự kiến nhu cầu kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật, mẫu vật, hóa chất phục vụ nghiên cứu đề tài:

Để triển khai nghiên cứu đề tài NCS phải dự trù kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật chủ yếu, mẫu vật, hóa chất... đồng thời lên kế hoạch về sử dụng kinh phí, trang thiết bị, mẫu vật... đó để cơ quan quản lý đào tạo có cơ sở đánh giá kỹ hơn về tính chất khả thi của đề tài nghiên cứu với nội dung và phương pháp nghiên cứu đã chọn, nhất là xem xét việc hỗ trợ kinh phí và các điều kiện nghiên cứu khác cho NCS.

Tài liệu tham khảo chủ yếu:

Tài liệu tham khảo bao gồm sách, tạp chí, các ấn phẩm khoa học chính thức (đã công bố hoặc lưu trữ) khác mà NCS đã đọc, sử dụng ý tưởng khoa học hoặc kết quả thực nghiệm và phải được chỉ rõ việc sử dụng các tài liệu đó trong bản thuyết minh đề cương nghiên cứu luận án.B. Trình bày đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ.

Toàn bộ bản thuyết minh đề cương nghiên cứu đề tài, tùy thuộc tính chất và lĩnh vực khoa học, sẽ được trình bày theo các phần, chương, kể cả biểu bảng, đồ thị, phụ lục và tài liệu tham khảo với khối lượng khoảng từ 25 đến 35 trang đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 (nên trình bày trên một mặt giấy). Nội dung của đề cương nghiên cứu phải được trình bày ngắn gọn, khúc chiết, sạch sẽ, có đánh số trang và đánh số biểu bảng, đồ thị và phụ lục (nếu có).

Một đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ hoàn chính cần được trình bày theo trình tự sau đây:

- Bìa đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ trình bày theo mẫu.

+ Bìa ngoài (nên làm bằng giấy cứng) xem mẫu (A)

+ Bìa trong (trang phụ bìa) xem mẫu (B)

(A) (B)


Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại Học Huế

Trường Đại học Y khoa

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC


Tên đề tài nghiên cứu: .....

Người thực hiện:


Huế 2019


Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại Học Huế

Trường Đại học Nông lâm
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: Kỹ thuật trồng trọt

Mã số: 4.01.08

Tên đề tài nghiên cứu: .....


Người thực hiện Người hướng dẫn

khoa học:

GS.TS Nguyễn Anh

PGS.TS Hồ Ba


Huế 2019

- Bảng các ký hiệu, bảng chữ viết tắt. Bảng chữ viết tắt cần trình bày bằng chữ cái có kèm theo chữ viết giải nghĩa đầy đủ. Không lạm dụng chữ viết tắt, nhất là những cụm từ dài hoặc ít xuất hiện trong đề cương nghiên cứu.

- Mục lục: Trong trang (có thể vài trang) mục lục chỉ ghi các phần, chương. Đối với mỗi chương chỉ cần ghi đến mục là đủ.

- Mở đầu: Nội dung trình bày trong phần mở đầu đã đề cập ở trên, trong đó cần tránh ''lấn sân'' sang mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Các chương: Số thứ tự các chương, mục, tiểu mục phải đánh số bằng hệ thông số Ả rập. Mục, tiểu mục (đôi khi cần đến tiểu mục phụ) được đánh số bằng nhóm hai, ba hoặc bốn (đối với tiểu mục phụ) chữ số tương ứng và cách nhau một dấu chấm. Ví dụ:

Chương 2

Mục 2.1

Tiểu mục 2.1.2

Tiểu mục phụ 2.1.2.3

- Danh mục tài liệu tham khảo chủ yếu: Tài liệu tham khảo phải xếp riêng và trình bày theo trình tự khối tiếng cũng như giữ nguyên văn tiếng đó (Việt, Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung...). Tài liệu tham khảo trong cùng khối tiếng phải được ghi theo thứ tự A,B,C... của họ tác giả (kể cả ấn phẩm khoa học đã dịch ra tiếng Việt và xếp trong khối tiếng Việt) hoặc theo tên tác giả đối với người Việt Nam hoặc là từ đầu của tên tài liệu tham khảo không có tác giả cụ thể đứng tên.Mỗi ấn phẩm khoa học đưa vào tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc theo trình tự sau: số thứ tự; họ và tên tác giả; tên tài liệu; nguồn tài liệu (tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản hoặc tên nhà xuất bản, nơi xuất bản); trang (trang 5-8). Ví dụ:

2. Trần Bình - Một vài ý kiến đánh giá về từ ghép song tiết tiếng việt. Ngôn ngữ 2/1983. tr 25-28.

4. Grisanhin K.V. Động lực học sông ngòi. NXB ĐHTHCN. 1981. tr 200-207.

- Phụ lục (nếu có).


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương