Phụ lục I bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và BẢn sao


Phụ lục IV MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO



tải về 0.6 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.6 Mb.
#1180
1   2   3   4   5


Phụ lục IV

MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)




Stt

Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

Loại chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Quốc hiệu



















- Dòng trên

In hoa

12-13

Đứng, đậm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12




- Dòng dưới

In thường

13-14

Đứng, đậm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

13




- Dòng kẻ bên dưới
















2

Tên cơ quan, tổ chức



















- Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp

In hoa

12-13

Đứng

BỘ TÀI CHÍNH

12




- Tên cơ quan, tổ chức

In hoa

12-13

Đứng, đậm

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

12




- Dòng kẻ bên dưới
















3

Số, ký hiệu của văn bản

In thường

13

Đứng

Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX

13

4

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

In thường

13-14

Nghiêng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009


13

5

Tên loại và trích yếu nội dung
















a

Đối với văn bản có tên loại



















- Tên loại văn bản

In hoa

14

Đứng, đậm

CHỈ THỊ

14




- Trích yếu nội dung

In thường

14

Đứng, đậm

Về công tác phòng, chống lụt bão

14




- Dòng kẻ bên dưới
















b

Đối với công văn



















Trích yếu nội dung

In thường

12-13

Đứng

V/v nâng bậc lương năm 2009

13

6

Nội dung văn bản

In thường

13-14

Đứng

Trong công tác chỉ đạo…

14

a

Gồm phần, chương mục, điều, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết



















- Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương

In thường

14

Đứng, đậm

Phần I

Chương I

14




- Tiêu đề của phần, chương

In hoa

13-14

Đứng, đậm

QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

14




- Từ “mục” và số thứ tự

In thường

14

Đứng, đậm

Mục 1

14




- Tiêu đề của mục

In hoa

12-13

Đứng, đậm

GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH

13




- Điều

In thường

13-14

Đứng, đậm

Điều 1. Bản sao văn bản

14




- Khoản

In thường

13-14

Đứng

1. Các hình thức…

14




- Điểm

In thường

13-14

Đứng

a) Đối với …

14




- Tiết

In thường

13-14

Đứng

-

14




- Tiểu tiết

In thường

13-14

Đứng

+

14

b

Gồm phần, mục, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết



















- Từ “phần” và số thứ tự

In thường

14

Đứng, đậm

Phần I

14




- Tiêu đề của phần

In hoa

13-14

Đứng, đậm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…

14




- Số thứ tự và tiêu đề của mục

In hoa

13-14

Đứng, đậm

I. NHỮNG KẾT QUẢ...

14




- Khoản:



















Trường hợp có tiêu đề

In thường

13-14

Đứng, đậm

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

14




Trường hợp không có tiêu đề

In thường

13-14

Đứng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể…

14




- Điểm

In thường

13-14

Đứng

a) Đối với ….

14




- Tiết







Đứng

-

14




- Tiểu tiết







Đứng

+

14

7

Chức vụ, họ tên của người ký



















- Quyền hạn của người ký

In hoa

13-14

Đứng, đậm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. BỘ TRƯỞNG

14




- Chức vụ của người ký

In hoa

13-14

Đứng, đậm

CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG

14




- Họ tên của người ký

In thường

13-14

Đứng, đậm

Nguyễn Văn A

Trần Văn B

14

8

Nơi nhận
















a

Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân

In thường

14

Đứng




14




- Gửi một nơi










Kính gửi: Bộ Công thương

14




- Gửi nhiều nơi










Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.




14

b

Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân



















- Từ “nơi nhận”

In thường

12

Nghiêng, đậm

Nơi nhận:

Nơi nhận: (đối với công văn)

12




- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao

In thường

11

Đứng

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, …;
- ……..;
- Lưu: VT, TCCB.

- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, NVĐP.

11

9

Dấu chỉ mức độ khẩn

In hoa

13-14

Đứng, đậm

HỎA TỐC




THƯỢNG KHẨN




KHẨN




13

10

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

In thường

13-14

Đứng, đậm

XEM XONG TRẢ LẠI




LƯU HÀNH NỘI BỘ




13

11

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

In hoa

13-14

Đứng, đậm

DỰ THẢO




DỰ THẢO 10




13

12

Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản

In thường

11

Đứng

PL.(300)

11

13

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số Fax

In thường

11-12

Đứng

Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX



E-Mail: Website:

11

14

Phụ lục văn bản



















- Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục

In thường

14

Đứng, đậm

Phụ lục I

14




- Tiêu đề của phụ lục

In hoa

13-14

Đứng, đậm

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

14

15

Số trang

In thường

13-14

Đứng

2, 7, 13

14

16

Hình thức sao

In hoa

13-14

Đứng, đậm

SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC

14


tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương