Phụ lục 1 quy đỊnh về HÌnh thức khóa luận tốt nghiệp trình bày chung



tải về 61.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích61.65 Kb.
#4383

Phụ lục 1

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Trình bày chung

- Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

- Trang phụ bìa (Mẫu 2)

2. Bố cục

- Trang bìa cứng

- Trang phụ bìa

- Lời cam đoan

- Thống kê trích dẫn

- Mục lục

- Danh mục các chữ viết tắt

- Danh mục các bảng biểu

- Mở đầu

Chương 1



(Không đánh chữ số La Mã)

1.1….


1.2….

Chương 2


2.1.…

2.2.…


Chương 3

3.1….


3.2….

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục (Nếu có)



3. Soạn thảo văn bản

- Giấy A4, có khối lượng từ 50 trang đến 80 trang (không bao gồm phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo).

- Chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường

- Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm

- Số trang đánh ở giữa, bên dưới, bắt đầu từ mục lục

- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái



4. Viết tắt

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế

- Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

- Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt


Mẫu bảng chữ viết tắt:

AFTA: ASEAN Free Trade Area

Khu vực thương mại tự do ASEAN

5. Tài liệu tham khảo

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.


Mẫu:

5. Mai Hồng Quỳ (2012), Tự do kinh doanh à vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nxb Lao động, Hà Nội



- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết



Mẫu:

8. Đoàn Đức Lương (1995), Một số ý kiến về điều tra, hoà giải các vụ án dân sự , Tạp chí Tòa án nhân dân, (4), tr. 17-18.



(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

- Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật.



Mẫu:

20. Văn Nguyễn (2011), Vi phạm lãi suất: 9 cá nhân bị cách chức, xử lý, http://laodong.com.vn/Tai-chinh/Vi-pham-lai-suat-9-ca-nhan-bi-cach-chuc-xu-ly/39518.bld, truy cập Thứ sáu 16/09/2011.



- Đối với tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật ghi tên cơ quan ban hành văn bản, loại văn bản hoặc số văn bản và trích yếu văn bản.

Mẫu:

15. Bộ Tư pháp, Thông tư số 11/2015, ngày 202/05/2014 về…

19. Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Thông tư liên tịch số 33/2014/TTLT-BTP-NHNN-BXD về…

33. Chính phủ, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 01/01/1015 về…

42. Quốc hội, Luật các Tổ chức tín dụng 2010.


6. Trích dẫn tài liệu

Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo theo Footnote [Reference Insert Footnote]



7. Đánh số thứ tự bảng biểu

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)

- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng

8. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

- Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số

- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục



Mẫu:

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ …

1.1. Khái niệm, đặc điểm…

1.1.1.

1.1.2.

1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về…

Chương 2


2.1. …

2.2.


9. Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

- Tính cấp thiết của đề tài

- Tình hình nghiên cứu đề tài

- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

- Cơ cấu của Khóa luận

10. Mẫu thống kê trích dẫn tài liệu tham khảo

Thống kê trích dẫn tài liệu tham khảo cho người đọc biết tác giả Khóa Luận trích dẫn những tài liệu nào và tần suất (số lượng trích dẫn) để đánh giá độ tin cậy, mức độ sáng tạo (tính mới), khả năng lập luận của người viết Khóa luận. Đồng thời là cơ sở cho việc xác định mức độ tuân thủ quy định về bản quyền tác giả trong thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.



Mẫu trình bày Bảng thống kê trích dẫn tài liệu tham khảo

STT

Tác giả tài liệu trích dẫn

Trang

Khóa luận

Tần suất

trích dẫn

1

Nguyễn Duy Phương

20, 35

02

2

Đoàn Đức Lương (1995)

42

01

3

Đoàn Đức Lương (2009)

5, 20

02

4

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011)

33

01

5

Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp (2006)

15

01

Lưu ý:

- Tần suất trích dẫn tác giả Đoàn Đức Lương là hai danh mục tài liệu tham khảo theo năm. Trường hợp tác giả có hai tài liệu trích dẫn trở lên trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c… Ví dụ: Đoàn Đức Lương (2009a); Đoàn Đức Lương (2009b).

- Không thống kê tần suất trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật vì đây là đối tượng nghiên cứu của Khóa luận.

- Trường hợp tài liệu tham khảo của cơ quan nhà nước, Viện nghiên cứu, Văn kiện Đảng thì ghi tên cơ quan phát hành tài liệu.

- Chỉ đưa vào Danh mục tài liệu tham khảo những tài liệu được thống kế trong Bảng trích dẫn tài liệu.

Phụ lục 2

MẪU TRÌNH BÀY BÌA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MẪU 1: BÌA KHÓA LUẬN CÓ IN CHỮ NHŨ Khổ 210 x 297 mm


ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Logo Trường)

Họ và tên tác giả khóa luận (ch in hoa)


TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN




KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THỪA THIÊN HUẾ, năm

THỪA THIÊN HUẾ, năm

HÀ NỘI - năm



HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ KHÓA LUẬN NGÀNH NIÊN KHÓA



MẪU 2: TRANG PHỤ BÌA KHÓA LUẬN (title page)

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Logo Trường)

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN

Ngành: Luật học hoặc Luật Kinh tế

Chuyên ngành: Ví dụ Luật Kinh tế - Quốc tế

Hoặc Luật Tổ chức kinh doanh…

Niên khóa: 2011 - 2015



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN A

NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS. HOÀNG THỊ H

THỪA THIÊN HUẾ, năm



Phụ lục 3

MẪU NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN TIỂU BAN CHẤM KHÓA LUẬN

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày …tháng …..năm 20

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHẤM KHÓA LUẬN

(CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN)

Cho sinh viên:…………………………………………………………

Về đề tài:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Họ và tên người nhận xét :…………………………………………….

Học hàm, học vị:………………………………………………………..

Đơn vị:…………………………………………………………………


 1. Về tính cấp thiết của đề tài

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



 1. Về nội dung

  1. Những ưu điểm

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



  1. Những nhược điểm

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



 1. Về thái độ, tinh thần làm việc trong quá trình làm Khóa luận

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


 1. Kết luận

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………





Người hướng dẫn



ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày……tháng ….. năm 20

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHẤM KHÓA LUẬN

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Cho sinh viên:…………………………………………………………

Về đề tài:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Họ và tên người nhận xét :…………………………………………….

Học hàm, học vị:………………………………………………………..

Nhiệm vụ trong Hội động:………………………………………..

Đơn vị:…………………………………………………………………


 1. Về tính cấp thiết của đề tài

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



 1. Về nội dung

  1. Những ưu điểm

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



  1. Những nhược điểm

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


 1. Kết luận

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Những vấn đề cần được trao đổi thêm/Câu hỏi dành cho tác giả Khóa luận (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Điểm cho Khóa luận: Bằng số…………………Bằng chữ:…………






Người nhận xét



ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày……tháng ….. năm 20

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHẤM KHÓA LUẬN

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Cho sinh viên:…………………………………………………………

Về đề tài:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Họ và tên người nhận xét :…………………………………………….

Học hàm, học vị:………………………………………………………..

Nhiệm vụ trong Hội đồng:………………………………………..

Đơn vị:…………………………………………………………………


 1. Về tính cấp thiết của đề tài

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



 1. Về nội dung

  1. Những ưu điểm

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



  1. Những nhược điểm

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


 1. Trình bày của sinh viên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Trả lời câu hỏi của sinh viên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Điểm cho Khóa luận: Bằng số…………………Bằng chữ:…………






Người nhận xét



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM

THÔNG TIN THƯ VIỆN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày……tháng ….. năm 20

GIẤY BIÊN NHẬN

Họ và tên người nhận:…………………………………………………

Đã nhận: 01 cuốn Khóa luận và 01 đĩa ghi nội dung Khóa luận

Của sinh viên:…………………………………………………………

Khóa: …………………………………………………………………

Chuyên ngành:…………………………………………………………

Người nộp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4

MẪU BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày…..tháng .… năm 20

BIÊN BẢN CHẤM

KHÓA LUẬN TỐT NGHỆP

Trên cơ sở Quy chế đào tạo Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Trường Đại học Luật và Quyết định thành lập Ban chấm Khóa luận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, vào hồi………, ngày….. tháng….. năm 20…., tại Trường Đại học Luật tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp

Cho sinh viên:…………………………………………………………………..

Về đề tài:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………

Ngành:………………………….. Chuyên ngành:……………………………

Các thành viên ban chấm Khóa luận có mặt gồm:


STT

Họ và tên thành viên Hội đồng

(Ghi rõ học hàm, học vị, nếu có)

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1







2







3







NỘI DUNG PHIÊN HỌP CHẤM KHÓA LUẬN

1. ……………………………………….., thư ký công bố Quyết định thành lập Ban chấm Khóa luận cho sinh viên:……………………………………………

2. Trưởng Ban chấm điều khiển phiên họp, công bố Danh sách các thành viên có mặt và mời sinh viên lên trình bày nội dung Khóa luận.

3. Sinh viên trình này nội dung Khóa luận.

4. Phản biện…………………………………………………….đọc nhận xét (có văn bản kèm theo).

5. Người hướng dẫn……………………………………………. đọc nhận xét (có văn bản kèm theo).

6. Thành viên Ban chấm Khóa luận và những người tham dự đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức của sinh viên

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

7. Sinh viên trả lời câu hỏi

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

8. Hội đồng thảo luận kín

9. Thư ký công bố kết quả Khóa luận

10. Trưởng ban tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ Khóa luận.

Ban chấm Khóa luận kết thúc làm việc vào hồi………giờ…….phút ngày …… tháng…… năm 20…..



THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phụ lục 5

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày…..tháng .… năm 20

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHỆP

STT

Mã SV

Họ và tên

Chuyên ngành

Điểm Khóa luận

Bằng chữ

Bằng số

1
















2

































Trưởng Khoa Người vào điểm

tải về 61.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương