Phụ lục 1 CÔng suất tối thiểu của cơ SỞ SẢn xuất phân bón vô CƠtải về 0.51 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Phụ lục 1

CÔNG SUẤT TỐI THIỂU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
1. Công suất tối thiểu của cơ sở sản xuất phân bón vô cơ có hoặc không bổ sung các chất dinh dưỡng, chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh trưởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục:

a) Đối với phân vô cơ bón rễ

- Cơ sở sản xuất các loại phân bón urê, DAP: Công suất phải đạt từ 100.000 (một trăm nghìn) tấn/năm trở lên;

- Cơ sở sản xuất phân lân nung chảy, supe photphat đơn: Công suất phải đạt từ 50.000 (năm mươi nghìn) tấn/năm trở lên.

- Cơ sở sản xuất các loại phân sunphat amôn, kali clorua, phân trộn NPK, NP, NK, PK: Công suất phải đạt từ 10.000 (mười nghìn) tấn/năm trở lên;

- Cơ sở sản xuất các loại phân bón vô cơ khác quy định tại Điều 4 Thông tư số: /2014/TT-BCT: Công suất phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên ở dạng rắn hoặc từ 1.000.000 (một triệu) lít/năm trở lên ở dạng lỏng. Trường hợp có cả dạng rắn, lỏng, tập hợp rắn-lỏng (dạng sệt) thì công suất quy đổi phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên.

b) Đối với phân bón lá

Cơ sở sản xuất các loại phân bón lá: Công suất phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên ở dạng rắn hoặc từ 1.000.000 (một triệu) lít/năm trở lên ở dạng lỏng. Trường hợp có cả dạng rắn, lỏng, tập hợp rắn-lỏng (dạng sệt) thì công suất quy đổi phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên.

2. Trường hợp đặc biệt, khi cơ sở sản xuất có sản phẩm phân bón vô cơ chuyên dụng hoặc đó là sản phẩm phụ của một quá trình khác có số lượng thấp hơn công suất tối thiểu thì phải báo cáo Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) xem xét, quyết định.
Phụ lục 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


TÊN DOANH NGHIỆP

________________________

Số:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________________________

......, ngày ...... tháng ....... năm ......

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương


1. Tên doanh nghiệp

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. ……………..

Tên tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...…………2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...……..

Điện thoại:………………………………………… Fax:……………………………………………………..

Email:………………………...………………………… Website:…………………………………………….
Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………………………………………………...


3. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...……………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...………..

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………….

Email: ……………………………………………………………………………...……………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………..


4. Điều kiện về chủ thể

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ... do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..

5. Tình trạng cơ sở sản xuất

Đã sản xuất phân bón vô cơ (nêu rõ thời gian hoặc dự kiến đi vào hoạt động): …………………………………………………………………………………………………………………….6. Mục đích sản xuất phân bón vô cơ

Bán trong nước Xuất khẩu

Khác . Nêu cụ thể …………………………………………………………………..


7. Địa điểm và danh mục phân bón vô cơ sản xuất

Tên cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...…………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………

Email: ……………………………………………………………………………...……………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………..

Danh mục phân bón sản xuất (thống kê theo từng địa điểm sản xuất phân bón):


Loại phân bón vô cơ1

Tên thương mại

Công suất

Bao bì đóng gói hoặc dạng rời

Màu sắc,

dạng phân bón

Ghi chú


8. Hồ sơ gửi kèm

Liệt kê tên tài liệu theo quy định của Thông tư số…../2014/TT-BCT.9. Cam kết

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ nêu trên./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Phụ lục 3

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, ĐIỀU HÀNH

SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÀ THỐNG KÊ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


TÊN DOANH NGHIỆP

________________________

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT,

ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN


STT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ

chuyên môn

Văn bằng

Ghi chú*


1
2
3
4
5
….

THỐNG KÊ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG VÀ SỐ LƯỢNG CÁC

NGÀNH NGHÊ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT PHÂN BÓN


STT

Tổng số lao động

Số lượng các ngành nghề lao động trực tiếp sản xuất phân bón

Ghi chú*

1


2


3


4


5


….


Ghi chú:

* Ghi rõ thời gian huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức

về phân bón cho người lao động trực tiếp sản xuất phân bón vô cơ.

Phụ lục 4

MẪU GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)Điều kiện sử dụng Giấy phép

  1. Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

  2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép.

  3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép.

  4. Báo cáo Cục Hóa chất khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị được cấp Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…).

  5. Báo cáo Cục Hóa chất khi chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón vô cơ hoặc khi bị mất, hỏng Giấy phép.

  6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi không còn giá trị sử dụng.


Vào sổ lưu ngày tháng năm 20CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBỘ CÔNG THƯƠNGCỤC HÓA CHẤT

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT

PHÂN BÓN VÔ CƠ

Số: /GP-CHCNgày tháng năm 20BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC HÓA CHẤT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /GP-CHC


Hà Nội, ngày tháng năm …


GIẤY PHÉP

Sản xuất phân bón vô cơ

(Cấp lần đầu/Cấp lại lần1 ….)Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương