Personal release bản cam kết cá nhâNtải về 0.98 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích0.98 Mb.
#3174

PERSONAL RELEASE

*BẢN CAM KẾT CÁ NHÂN*
For good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, I acknowledge and agree that I am voluntarily submitting my picture, photo, image, text, and/or other content (“Materials”) to Citigroup Inc., with its principal office at 399 Park Avenue, City and State of New York, United States of America, and its authorized representatives, agents, parents, affiliates, subsidiaries, licensees, successors and assigns (“Citi”). I grant to Citi the irrevocable, royalty-free, worldwide, perpetual, and unrestricted right and license to publish, distribute, and store, in any manner, the Materials, my name, stage name, nickname, title, likeness, picture, image, personal and other information, written submissions, exhibitions, in connection with the Materials provided directly or indirectly by me for any use. Furthermore, Citi shall have the right and license to use any biographical material that I furnish.

(Sau khi xem xét và chấp nhận các giá tr và nội dung cơng trình CMA, tôi thừa nhận và đng ý rng tôi t nguyn gửi hình ảnh, văn bn và các ni dung khác của tôi ("Tài liu") để Citigroup Inc, có tr schính 399 Park Avenue, thành phố và tiu bang New York, Hoa K, và các đi diện đưc ủy quyền, đại lý, các chi nnh, công ty con, đưc cấp phép và chuyển nng ("Citi"). Tôi trao cho Citi quyền sdụng, xuất bản, phân phi và lưu trữ, theo bất c hình thức nào và không hạn chế, các tài liệu bao gm tên của tôi, bit danh, chân dung, hình ảnh cá nhân và các thông tin khác do tôi cung cp trc tiếp hoc gián tiếp mà không yêu cu bt c khoản p nào. Hơn na, Citi có quyền và giấy phép s dng bất kỳ tài liệu lý lịch mà tôi cung cp)
I agree that Citi shall exclusively, in perpetuity and on a worldwide basis, (i) have the right to, and the right to license others to, edit and use, create derivative works from, adapt, exploit, or modify, in whole or in part, the Materials, in any manner or Media (as that term is defined below), and in all languages, throughout the universe; (ii) be entitled to use the Materials as Citi deems appropriate, including, without limitation, for promotion and publicity purposes. “Media” for purposes of this Personal Release means any Media, whether now existing or created in the future, and shall include by way of illustration only: promotional items, television; newspapers, magazines, and books (both paper and electronic); Internet (including other websites, web casts, multimedia links and social networking and other third party content hosted sites); videotapes; CD’s; DVD’s, and electronic databases.

(Tôi đng ý rằng Citi: (i) có quyn cho phép nhng ngưi khác, chnh sửa, điu chnh và s dng toàn b hoặc mt phn, tạo ra các sn phẩm phái sinh phục v mục tiêu truyn thông (như thut ng đưc đnh nghĩa dưi đây) trong tt c các ngôn ng; (ii) có quyn s dụng không gii hạn các tài liệu mà Citi thấy phù hp vì mục đích truyn thông. Cụm từ "Truyền thông" trong bản cam kết này bao gm: các mục qung cáo, truyền hình, o, tạp chí và sách (giấy và điện t); Internet (bao gồm c các trang web khác, phôi web, liên kết đa phương tin và mạng xã hội và ni dung của bên th ba, trang web khác đưc lưu tr), băng hình, đĩa CD, DVD, và cơ s dữ liệu điện t.)
THIS PARAGRAPH APPLIES TO PHOTOGRAPHERS/CONTESTANTS ONLY. I represent, warrant, and agree that I am the sole author and owner of the Materials and all rights in the Materials, including but not limited to copyright, that the Materials are free of all liens and claims of third parties, or that I will procure from the owner of any of the rights such licenses as may be required in order for Citi to have the rights that I have agreed to in this Personal Release. I further represent and warrant that nothing in the Materials infringes on the copyrights or trademarks of a third party, or violates any person’s right of privacy or publicity.

(Phn này Áp dụng ch cho các nhiếp ảnh gia/ thí sinh. Tôi đi din, bảo đm, và đồng ý rằng tôi là tác gi duy nhất và ch s hu của các tài liệu tôi đã cung cp và tất c các tài liu này đều kng gii hạn quyn tác gi và hoàn toàn không tính phí, hoặc tôi s mua từ các chủ s hu của bất k quyn giy phép nào mà Citi yêu cu để cho Citi có các quyền mà tôi đã đồng ý trong phiên bn cá nhân này. Tôi cũng xác nhn và đảm bo rằng kng có gì trong các tài liệu vi phạm bản quyn hay thương hiu của một bên th ba, hoặc vi phạm quyền của bt k cá nhân hoặc tổ chc nào khác.)
I further agree that Citi may use and license others to use my name, likeness, and any biographical material concerning me that I furnish, in any and all Media and in the promotion, advertising, sale, publicizing and exploitation of the Materials and/or otherwise and in connection with Citi or affiliated services, throughout the world in all Media, an unlimited number of times in perpetuity. Citi is under no obligation to exhibit or use the Materials in any manner. I waive (i) the right to inspect or approve the Materials or any use of the Materials; (ii) any rights to injunctive relief that I may have in connection with this Personal Release; (iii) the right to revoke this Personal Release; and (iv) or otherwise consent to all acts which might otherwise constitute an infringement of any moral rights I have in the Materials

(Tôi cũng đồng ý rng Citi có th s dụng và cho phép ngưi khác s dụng tên, chân dung của i, và bất k tài liệu tiu sliên quan đến tôi mà tôi cung cấp, trong bất k các phương tiện và chương trình khuyến mãi, qung cáo, bán hàng, ph biến và khai thác các tài liệu khác của Citi hoặc dịch v có liên quan đến Citi, trên toàn thế giới trên tất c các phương tin và không gii hạn s lần vĩnh vin. Citi không chu trách nhiệm đ trưng bày hoặc s dụng các tài liệu theo bt c hình thc nào. Tôi t b (i) quyn kiểm tra, phê duyệt các tài liệu hoc s dụng các tài liu; (ii) quyền s dụng bin pháp ngăn chặn mà tôi có thể có liên quan đến cam kết cá nhân này, (iii) quyn thu hi cam kết cá nhân này, và (iv) hoặc nếu kng đng ý vi tất c các hành vi mà nếu không thể coi là xâm phạm bất k quyn nhân thân tôi có trong các tài liu)
I acknowledge that Citi will rely on this permission, potentially at substantial cost to Citi, and hereby agree not to assert any claim of any nature whatsoever against anyone relating to the exercise of the permissions granted hereunder. I release and agree to hold harmless and indemnify Citi, its authorized representatives, agents, parents, affiliates, subsidiaries, licensees, successors, and assigns from all claims (including, without limitation, claims for libel, defamation, false light, copyright infringement, rights of publicity and/or invasion of privacy), demands, causes of action, damages, liabilities, costs and expenses of any kind and reasonable attorney’s fees which may arise out of or in connection with the creation and/or use of the Materials or any breach of warranty. I agree that no sum shall be due to me for the execution of this Personal Release and Citi shall not be obligated to pay me or any third party any sum whatsoever, regardless of the time or method of any future use of the Materials.

(Tôi xác nhận rằng Citi s dựa trên s cho phép này, có khả năng gim chi phí đáng k cho Citi, và đồng ý không có bất k khiếu ni v bất k tính chất nào vi bt k ai liên quan đến vic thc hiện các quyn đưc cấp dưi đây. Tôi phát hành và đng ý không gây hại cho Citi, đại din đưc ủy quyn, đại , các chi nhánh, công ty con, đưc cấp phép, ngưi kế nhim, và ngưi đưc ch đnh từ tt c các khiếu nại của Citi (các hành động gây hại bao gm, tuyên bố vì tội ph báng, nói xu, vi phm bn quyn, quyền công khai hoc xâm phạm đi ). Tôi đồng ý rng Citi s không bt buộc tr tiền cho tôi hoặc bất k bên th ba bất k khoản tiền nào, bất k thi gian và phương pháp s dng của tài liệu này trong tương lai)
In the event that any provision of this agreement is deemed void or unenforceable it shall be reconstructed to effect the parties’ intentions as expressed herein as nearly as possible and the remainder of this agreement shall remain in full force and effect.

(Trong trưng hp bất k điều khon của thỏa thuận y đưc coi là không có giá tr hoc không thể thi hành thì chúng s đưc xây dng li để thỏa mãn nhu cầu của các và phần còn lại của thỏa thun này s vẫn có hiệu lc và hiu quả.)
I represent that any statements made by me in the Materials are true, to the best of my knowledge, and that neither they nor my appearance will violate or infringe upon the rights of any third party. I acknowledge and accept that this Personal Release is governed by and shall be construed in all respects according to the laws of the State of New York, U.S.A.

(Tôi cam đoan bất k tuyên bố của tôi trong các tài liu là đúng s tht, với tt c s hiu biết ca tôi, và không vi phm hoc xâm phạm các quyền của bt k bên thứ ba. Tôi thừa nhận và chp nhận phát hành các thông tin cá nhân này theo lut ca tiểu bang New York, Hoa K.)
I certify that I am 18 years of age or older and have full legal right to enter into this agreement.

(Tôi xác nhận rằng mình đã đủ hoc trên 18 tuổi và có đy đủ tư cách pháp lý để điền các thông tin dưi đây.)

(Please Print) Name:

(Họ tên)
Address:

(Đa ch)
City/State/Zip:

(Tnh/ Thành ph)
Phone #:

(S điện thoi)
Nationality:

(Quc tch)

Date of Birth:

(Ngày sinh)
Date (Ny/ Tháng/ Năm) Signature (Chữ ký)

If under 18 years of age, parent or legal guardian MUST sign below.

(Nếu ngưi tham dự chưa đ 18 tuổi, gia đình hoc ngưi giám hộ hp pháp PHI ký xác nhận dưi đây.)
I, as parent/legal guardian of , do hereby

consent to all of the foregoing and execute this agreement in evidence thereof.

(Tôi là cha/m/ngưi giám hộ hp pháp của ông/bà _________________________________đồng ý với tt c các nội dung trên.)

Signature (Chữ Ký)


FOR Citi (Phn dành cho Citi)
(Please Print) Name:
(H và tên)
Signature (Chữ ký)
tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương