ĐÁP Án sử 11 ngàY 04/11/2017 Câu 1tải về 14.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.09.2018
Kích14.05 Kb.

ĐÁP ÁN SỬ 11 NGÀY 04/11/2017

Câu 1: (2.5 điểm)

  1. Tháng 1/1868, Thiên Hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và đã thực hiện cải cách. Nội dung (1.5 điểm)

- Chính trị: thù tiêu chế độ Mạc Phủ, ban hành hiến pháp 1889 xác lập nền quân chủ lập hiến , thực hiện quyền bình đẳng công dân.

- Kinh tế: thống nhất tiền tệ, thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến. tăng cường phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng. đường xá, cầu cống.

- Quân sự: tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến.

- Giáo dục: chính sách bắt buộc, chú trọng KHKT, cử học sinh đi du học.


  1. Tính chất - ý nghĩa: là cuộc cách mạng tư sản, mở đdường cho CNTB phát triển ở Nhật Bản (0.5 điểm)

  2. Nói cải cách Minh Trị là một cuộc cách mạng không triệt để vì sau cải cách, giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền (0.5 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Thời gian

Sự kiện lịch sử

28/ 6/ 1914

Thái tử Áo – Hung bị ám sát

28/ 7/ 1914

Áo- Hung đánh Xec bi

Đầu tháng 8 /1914

Đức tuyên chiến với Anh -Pháp- Nga – chiến tranh bùng nổ

Từ 1916 - 1916

Ưu thế thuộc về phe Liên minh

Từ 1917- 1918

Ưu thế chuyển sang phe Hiệp ước

11/ 11/ 1918

Đức đàu hàng, chiến tranh kết thúc

Đêm 24/ 10/1 917

Cách mạng tháng 10 Nga bùng nổ

Ngày 24/ 10/ 1917

Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi

Câu 3: (3 điểm)

a) Nguyên nhân: (1 điểm)

- Do sự phát triển không đều của CNTBở cuối TK XIX - Đàu XX. Tranh chấp thuộc địa, thị trường giữa các nước Đế quốc.

- Một số cuộc chiến tranh Đế quốc ban đầu: Trung - Nhật (1894 - 1895); Mĩ – TBN (1898); Anh - Bô ơ (1899 - 1902); Nga - Nhật (1904 - 1905)

- Hình thành hai khối quân sự: khối Liên minh (1882: Đức – Áo – Hung) và khối Hiệp ước (1907: Anh – Pháp – Nga)

b) Kết cục: (1 điểm)

- Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm họa nặng nề cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố bị phá hủy, 85 tỉ đô la chi cho chiến tranh.

- Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa đối với hai phía.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới phát triển. Tiêu biểu là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 - Mở ra kỉ nguyên mới: thời hiện đại.

c) Nói CTTG thứ nhất là một cuộc CTĐQ phi nghĩa (1 điểm)

- Vì đây là một cuộc tranh giành, phân chia thuộc địa, gây nên những thảm họa khủng khiếp cho nhân loại

Câu 4: (2.5 điểm)


  1. Tnh hình nước Nga trước cách mạng: (1 đ)

- Là nước quân chủ chuyên chế đã lạc hậu, thối nát.

- Do tham gia chiến tranh làm nền kinh tế suy sụp.

- Mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga Hoàng ngày càng sâu sắc.

 Nước Nga đang đứng trước một cuộc cách mạng.

b) Ý nghĩa lịch sử : (1 điểm)

- Trong nước: đập tan ách áp bức, bóc lột của CNTB và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở Nga, đưa giai cấp công nông lên nắm chính quyền.- Ngoài nước: làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ và cung cấp nhiều bài học cho phong trào cách mạng thế giới.

c) Ảnh hưởng lớn nhất của cách mạng tháng 10 Nga đối với cách mạng Việt Nam sau CTTG thứ nhất là: cách mạng đã chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam (0,5 điểm)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương