ĐOÀn tncs hồ chí minh bch đOÀn huyện giồng riềNGtải về 192.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.12.2018
Kích192.72 Kb.

TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG

***

Số: -KH/HĐTN Giồng Riềng, ngày 15 tháng 11 năm 2017


K HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

năm 2017


Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-BCĐ, ngày 01/11/2017 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH & Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về "Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017";

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-TĐTN-BTG, ngày 09/11/2017 của Ban chấp hành tỉnh đoàn, về "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017".

Ban Thường vụ Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động quôc gia phòng, chông HIV/AIDS năm 2017 với các nội dung, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CU • Phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chổng HIV/AIDS đên năm 2020 và tâm nhìn 2030”;ởng ứng các mục tiêu 90-90-90 (90% ngưi nhiêm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chuẩn đoán nhiêm HIV đưc điêu trị bằng thuốc kháng vỉ rút và 90% ngưi nhiêm HIV đã đưc điu trị bng thuc kháng vi rút kiểm soát được số lưng vi rút ở mức thp đ sng khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyn HIV cho người khác) và hướng ti kêt thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

 • Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nghiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào dân tộc thiêu sô vê công tác phòng, chống HIV/AIDS. Hướng đến: Giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hô trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiêm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

II/ CHỦ ĐVÀ KHU HIỆU

 1. Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017: “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”.

(Văn bản giải thích chủ đề kèm theo Phụ lục 2)

 1. Khẩu hiệu (Có phụ lục 1 đính kèm).

III/ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 10/12/2017

IV/CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM


 • Phối hợp tổ chức và tham gia các cuộc mít tinh, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại đơn vị.

 • Tổ chức các hoạt động truyền thông và vận động hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị làm việc, địa điểm công cộng có đông người qua lại.

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên người nhiễm hoặc nhóm người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại địa phương, đơn vị.

+ Tăng cường tin bài phản ánh, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn như: chuyên mục thanh niên trên sóng Phát thanh và Truyền hình, Trang mạng xã hội, Trang tin điện tử,... vê công tác phòng, chống HIV/AIDS.

* Nội dung truyền thông, chú trọng vào các nội dung sau:


 • Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV; lợi ích của tư vân xét nghiệm tự nguyện HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguỵ cơ cao; giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điêu trị HIV/AIDS tại địa phương, đơn vị.

 • Lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV, lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

 • Sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiêm y tê cho người nhiễm HIV/AIDS.

 • Luật Phòng, chống HIV/AIDS, nhấn mạnh về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, những điều khoản liên quan đến quyền tiêp cận điêu trị và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS.

 • Chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

V/ TỎ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cấp huyện

 • Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt Tháng hành động quôc gia phòng, chông HIV/AIDS năm 2017.

 • Giao văn phòng huyện Đoàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đôc việc triển khai thực hiện tại các Đoàn trực thuộc.

 1. Các , thị Đoàn và Đoàn trực thuộc

 • Căn cứ Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chông HIV/AIDS năm 2017 của Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị minh.

 • Báo cáo kết quả hoạt động về Ban Thường vụ huyện Đoàn (Qua văn phòng huyện Đoàn, email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn trước ngày 07/12/2017 để tổng hợp.


TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ


Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các xã, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: • Các xã, thị đoàn và Đoàn trực thuộc (t/h);

 • Website TĐ;

Lưu VT
Phụ lục 1:

KHẨU HIỆU THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2017


 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2017!

 2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!

 3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân.

 4. Biết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp thời!

 5. Người có hành vi nguy cơ cao cần xét nghiệm HIV 6 tháng/1 lần.

 6. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV sớm trong 3 tháng đầu để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!

 7. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!

 8. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phònglây nhiễm HIV!

 9. Methadone - Liều thuốc vàng cho người nghiện ma túy.

 10. Tiếp cận sớm các dịch vụ điều trị là quyền lợi của người nhiễm HIV!

 11. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục, suốt đời!

 12. Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!

 13. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS là góp phần phòng chống HIV/AIDS

 14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!

 15. Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn!

 16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chổng HIV/AIDS năm

2017!

Phụ lục 2

CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

NĂM 2017

Xét nghiệm HIV sớm - Hưóng ti mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”Mục ticu 90-90-90:

Tại hội nghị AIDS toàn cầu ỏ' Australia tháng 7 năm 2014, Liên họp quốc đã đưa ra các mục tiêu đên năm 2020 có 90% sô người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% nguủi chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sông khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Ba mục tiêu này được gọi là mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc.

Các mục tiêu 90-90-90 là những dấu mốc quan trọng có tính chiến lược trong phòng, chống HIV/AIDS nói chung cũng như để có thể kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 bởi vì:


 • 90% số người nhiễm IIIV biết đưọc tình trạng nhiễm HIV của mình:

Nêu một người nhiễm LIIV mà không biết mình nhiễm HIV thì có thế vô tình làm lây truyên HIV cho ngưòi thân và cho người khác trong cộng đồng. LĨ0'n nữa nếu chúng ta không biết được ai nhiễm HIV thì không thế tiếp cận và cung câp được các dịch vụ dự phòng, điều trị và chăm sóc, hỗ trợ cho họ.

 • 90% số nguôi đã chẩn đoán nhim HIV đưoc điều tri ARV: Viêc điều

£5 • • •

trị sớm bằng thuốc ARV sẽ giúp cho người nhiễm HIV tiếp tục kéo dài cuộc sông khỏe mạnh, giảm các nhiễm trùng cơ hội. LI ơn nữa, việc điều trị sớm bằng thuốc ARV và đúng sẽ làm giảm khả năng lây nhiễm HIV cho cộng đồng và giảm lây truyền ÍIIV từ mẹ sang con. Như vậy điều trị ARV cũng là dự phòng lây nhiêm HIV. • 90% số ngưòi đưc điều trị ARV kiểm soát được tải Iưọng vi rút ỏ’ mức thấp để sống khỏe mạnh và giảm nguy CO’ lây truyền HIV sang ngưòi khác: Việc kiểm soát tải lượng vi rút HIV ở mức thâp dưới ngưỡng phát hiện là chỉ báo quan trọng liên quan đên chât lượng và tuân thủ điêu trị băng thuôc kháng H1V. Tải lượng HIV ỏ' mức thấp dưới ngưỡng phát hiện sẽ giúp người nhiêm HIV sống khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV qua các con đường.

Như vậy, các mục tiêu này có liên quan mật thiết với nhau. Tù' tiếp cận với nhũng người có hành vi nguy cơ cao và bạn tình của họ đế tư vấn, dự phòng lây nhiễm HIV vả tạo cơ hội cho họ tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm HIV. Khi một người được chẩn đoán nhiễm ỈTIV cần được kết nối với dịch vụ điều trị ARV và duy trì tốt việc tuân thủ điều trị. Nếu đạt được 3 mục tiêu quan trọng này thì chúng ta có thể phát hiện được hầu hết những người nhiễm HIV trong cộng đồng; điều trị được hầu hết những người nhiễm HI V với kết quả điều trị tốt, giảm tối đa khả năng lây nhiễm HIV cho người khác, người đã nhiễm HIV có cuộc sống khỏe mạnh, từ đó có thể đạt được mục tiêu to lớn hơn là kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Xét nghiệm HIV sớm để biết tình trạng nhiễm HIV chính là tiền đề để đạt được các mục tiêu 90-90-90 mà Việt Nam đang hướng tói.Tại sao năm 2017, Việt Nam lại chọn chủ đề “Xét nghiệm HIV sóm - Hướng tói mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”?

Chí cỏ xét nghiêm mói giúp một người biêt tình trạng nhiêm HIV

Do thời kỳ ủ bệnh (nhiễm HIV không có triệu chúng) khi nhiễm HIV kéo dài nhiều năm, nên người nhiễm IIIV vẫn khỏe mạnh bình thưòng. Vì vậy nhìn bê ngoài không thể biết được một người có nhiễm HIV hay không. Chỉ có xét nghiệm mới biết một người có bị nhiễm HIV hay không.

Ngay cả khi ở giai đoạn nhiễm HIV có triệu chứng hoặc giai đoạn AIDS thì các biểu hiện của bệnh AIDS vẫn không điên hình mà phụ thuộc vào triệu chứng của các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác như viêm phôi, hoặc ỉa chảy, loét miệng... nên người thầy thuốc cũng không thế khắng định bệnh nhân nhiêm HIV nêu không làm xét nghiệm HIV.

Mặc dù chỉ có xét nghiệm mới biết một người có nhiễm HIV hay không, nhưng vẫn còn nhiều người cho răng nhìn bê ngoài có thê biêt một người nhiêm HIV. Đây là sự hiểu sai và có thể do trước đây khi truyên thông, người ta thường mô tả hình ảnh người nhiễm IIÍV ỏ' giai đoạn suy giảm miên dịch nặng (giai đoạn AIDS) gầy gò, ốm yếu, da bọc xương.Xét nghiệm giúp giải tỏa băn khoăn lo lng cho ngưi có hành vi nguy cơ

Xét nghiệm HIV sẽ giúp bạn giải quyết những lo lăng băn khoăn vê nhiêm HIV đồng thòi giúp một người biết cách dự phòng lây nhiễm HIV cho bản thân mình và người thân.

Khi kết quả xét nghiệm HIV là “âm tính” sẽ giải tỏa được những băn khoăn lo lắng về tình trạng nhiễm HIV của mình. Khi làm xét nghiệm, cán bộ tư vân sẽ giúp bạn biết cách dự phòng lây nhiễm HIV.

Ngay cả trong trường họp kết quả xét nghiệm là “dương tính” (khăng định bạn đã nhiễm HIV) thì điều đó cũng giúp bạn clự phòng lây nhiêm HIV cho người thân, có kế hoạch tốt hơn cho cuộc sổng và tiêp cận điêu trị cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.Biết tình trạng nhiễm HIVsớm đế đưc chăm sóc và điêu trị ARVkịp thời

Hiện nay vẫn có nhiều người cho rằng nhiễm HIV không có thuôc điêu trị khỏi, do vậy không cần thiết phải đi xct nghiệm HIV và vì có biêt cũng không giải quyết được gì. Nhưng hiểu như vậy là không đúng.Mọi người cần biết về tình trạng nhiễm HIV của mình càng sớm sẽ càng tôt,

bởi vì:


 • Biết sớm tình trạng nhiễm HIV sẽ giúp chủ động dự phòng lây nhiêm HIV cho vợ/chồng/bạn tình, ngưòi thân trong gia đình và những người khác. Khi bị nhiễm ĩ IIV cán bộ y tế sẽ tư vấn và cung, cấp các kiên thức, kỹ năng, phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV. Rât nhiêu trường hợp đáng tiêc do kliong biet tinh tiạng nhi em HIV nên đã “vô tình” làm lây truyền HIV sang vợ, chông, bạn tình, người thân trong gia đình và lây truyền HIV từ cha, mẹ sang con.

 • Dù chưa có thuốc điều trị triệt để (khỏi hẳn) HIV, nhưng thuốc kháng vi rút (ARV) hiện nay đã giúp người nhiễm HIV kéo dài cuộc sống khỏe mạnh và giảm khả nàng lây truyền IIIV cho người khác. Càng phát hiện sớm nhiêm HIV, thì việc chăm sóc y tô, bao gôm cả điêu trị băng ARV sẽ càng được bat đau sơm, đieu đo °iúp nơười nhiễm HIV sông khỏe manh, sông lâu hơn và an toan cho ban than va mọi người xung quanh hơn.

 • Các nghiên cứu khoa học gần đâỵ khắng định ràng, ngoài lợi ích giúp người nhiễm HIV khỏe mạnh, điều trị thuốc kháng vi rút sớm có tác dụng ức chê sự sinh sôi của HIV và qua đó làm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ người nhiễm HIV sang người khác qua quan hệ tình dục tới 96%.

 • Khi xét nghiệm và biết tình trạng nhiễm HIV sớm, người nhiễm sẽ được điều trị HỈV kịp thời, giúp giảm chi phí thuốc men, chi phí khám chữa bệnh và chi phí nằm viện trong khi người nhiễm HIV lại sống khỏe mạnh, dài lâu, có thê lao động học tập nhu những người khác. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người nhiễm HIV nếu được điều trị sớm và tuân thủ điêu trị sẽ có tuôi thọ tương đương với người không nhiễm HIV.

 • Miện nay Bộ Y tế đã có hưórng dẫn điều trị ARV ngay khi phát hiện nhiêm HIV không phụ thuộc vào số luụng tế bào CD4 hay giai đoạn lâm sàng, do vậy khi một người đưọ’c xét nghiệm và phát hiện sớm nhiêm HIV sẽ đưọ'c đieu tụ ARV lụp thời.

Nhiều người nhiễm HIV vẫn chưa biết tình trạng nhiễm HIV

Mặc dù xét nghiệm HIV quan trọng như vậy, nhưng nhiều người nhiễm HIV vẫn chưa biết tình trạng nhiễm HIV. Ị heo U'Ó'C tính, Việt Nam hiện có khoang 250.000 người nhiễm HIV hiện còn sổng, tuy nhiên chỉ có khoảng gân 200.000 người nhiễm HIV được quản lý.

Như vậy vẫn còn hơn 50.000 người nhiêm HIV chưa biêt tình tiạng nhiem HIV. Họ sẽ có thể “vô tình” là nguồn lây nhiễm HIV cho cộng đồng do không được tư vấn và tiếp cận các dịch vụ dự phòng, họ cũng không được tiêp cận các đích vu điêu trị ARV só'm đê bảo vê sức khóe cho chính ban than họ va lam giam lây truyền HIV ra cộng đồng.Cũ nơ dựa trên ước tính trcn, hiện Việt Nam mới chỉ có gần 80% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, trong khi chỉ còn 3 năm đê đạt tới mục ticu 90% thứ nhất, đó là khoảng cách lớn cần sự nỗ lực của môi cá nhân và cả cộng đồng.

Dịch vu xét nghiêm ỉlivđã ítirơc triền khai rộng khăp Cũ nuoc

Hiện nay hầu hết các cơ sở y tế đều đã có thể xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm'lây nhiễm HIV. Theo báo cáo, cả nước có khoảng hơn 1.000 cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm sàng lọc HIV.

Ngoài các cơ sở y tế, xét nghiệm HIV tại cộng đồng thông qua các cán bộ y tế thực hiện lưu động hoặc do các nhân viên tiêp cận cộng đông (la nhung ngươi không chuycn) được hướng dẫn, tập huân cũng có thê thực hiện xét nghiẹm sang lọc HIV.

Với kỹ thuật ngày càng đơn giản, hiện nay người có nhu cầu xét nghiệm HIV có thể tự thực hiện qua lấy máu đầu ngón tay để xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm bằng dịch miệng.Chỉ khi các xét nghiệm sàng lọc này nghi ngò' mới cân xét nghiệm khăng định nhiễm HIV tại các phòng xét nghiệm khẳng định được Bộ Y tế cho phép khẳng định nhiễm HIV./.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương