ĐOÀn sinh ban Nghiên Huấn Trung Ương 004 chưƠng giới thiệu tổng quáTtải về 351 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích351 Kb.
#3247
1   2   3   4

1. Những Cám Dỗ - Temptation


Paul’s letter: Romans 7. 21

2. Lương Tâm - Good Conscience


Paul’s letter: 1Timothy 1. 18-19

3. Kỷ Luật Bản Thân - Personal Discipline

4. Rèn luyện lòng tự tin và các cá tính tốt - Building Confidence and Characters


Paul’s letter: Timothy 1. 5-9

5. Sự Khiêm Tốn - Humility


Paul’s letter: Philippians 2. 3-4

6. Quà Tặng và Tài Năng Chúa Ban - Gift and Endowment


1 Thessalonians 5:14

7. Sự Điều Độ/Tiết Độ - Temperance


Paul’s letter: Ephesians 4.26
A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Relationships and Social Life

 1. Thành Kiến - Prejudice

Paul’s letters: Rom 14.1-12

2. Băng Đảng - Gang

3. Đức Trong Sạch và Sự Giao Hợp ngoài hôn nhân -Chasity and Premarital Sex

Paul’s letter: Cor. 6.12-20, 1 Thess 4.1-8

4. Sự Dối Trá trong tình bạn - Cheating in Friendship / Lying

5. Rựợu chè và Ma Tuý - Achohol and Drugs

6. Đồng Tình Luyến Ái - HomosexualityPaul’s letter: Rom 1:18 – 32

7. Bệnh AIDs
    1. Thánh Thể


B1. Lý Thuyết

 1. Giao Ước với Adam và Eve

 2. Lễ tế của Abel

 3. Giao Ước với Noah và gia đình ông

 4. Lễ tế của Thầy cả Menkisedê

 5. Giáo Ước với Abraham và con cái

 6. Lễ tế của Abraham

 7. Giao Ước với Môisen và Dân Do Thái

 8. Giao Ước với Ðavid


B2. Thực Hành

    1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày – Attending Mass and receiving communion daily.

    2. Sống Ngày Thánh Thể 8 – Living Eucharist Day 8

    3. Chầu Thánh Thể 8 – Eucharist Adoration 8
    1. Giáo Lý
  1. Phụng Vụ

Liturgy

  1. Bí Tích

The Sacrament

  1. Bí Tích Rửa Tội

The Sacrament of Baptism

  1. Bí Tích Thêm Sức

The Sacrament of Confirmation

  1. Ơn Chúa

Grace

  1. Nhân Đức

The Virtues

  1. Ơn & Hoa Trái Của Chúa Thánh Thần

Gifts & Fruits of the Holy Spirit

  1. Bí Tích Xức Dầu Thánh

The Sacrament of Xhtreme Unction

  1. Bí tích Truyền Chức Thánh

The Sacrament of Holy Orders

  1. Bí Tích Hôn Phối

The Sacrament of Matrimony

  1. Bí Tích Hoà Giải

The Sacrament of Reconciliation

  1. Ăn năn tội

Contrition

  1. Làm Cách Nào Để Xưng Tội Nên

How to Make a Good Confession

  1. Hình Phạt Tạm & Ân Xá

Temporal Punishment & Indulgences

  1. Bí Tích Thánh Thể

The Holy Eucharist

  1. Thánh Lễ Hy Sinh

The Sacrifice of the Mass

  1. Hiệp Lễ

The Holy Communion

  1. Á Bí Tích

The Sacramentals


    1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào 1. Ôn MÐ/NT/LT/TC/TN & 7 Kinh

 2. Các Phương Pháp Giáo Dục Tự Nhiên

 3. Các Phương Pháp Giáo Dục Siêu Nhiên

 4. Phương Pháp Hàng Đội

D2. Chuyên Môn 1. Nút Cột Cây Chữ Thập

 2. Nút Cột Cây Hình Vuông

 3. Nút Nối Cây

 4. Thực Tập Dựng Cổng / Cột Cờ

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Ôn Trình Diện & Lãnh Thưởng

  3. Nghi Thức Khai Mạc

  4. Nghi Thức Bế Mạc

D4. Ca Hát 1. Phượng Hoàng Về Núi

 2. Ði Vì Sứ Mệnh

 3. Hướng Tâm Lên

 4. Let The Fire Fall

NGHĨA SĨ CẤP III


 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

 1. Từ 15 đến 16 tuổi

 2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

 3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Biết thực hiện các nút dây đã học ở cấp 1 và 2

   2. Nhận và truyền bản tin Semaphore 30+ wpm

   3. Nhận bản tin Morse nguyên chữ 20+ wpm

   4. Truyền bản tin Morse 30+ wpm

   5. Biết Lần Chuỗi Mân Cội – 5 Sự Mừng
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể được Cử Hành và Tôn Kính trong Giáo Hội Công Giáo – Từ các cuộc truyền giáo của các thánh tông đồ, đặc biệt là của thánh Phaolô cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau.


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu, con người chinh phục được diễn tả qua khuôn mặt của thánh Phaolô và cuộc đời rao giảng của ngài.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
    1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh
Những Cuộc Hành Trình của Thánh Phaolô

1. Hành Trình Thứ Nhất - First Missionary TripThe Commission of Paul & Barnabas

   1. Thánh Phaolô ở Côrintô

   2. Hành Trình Thứ Hai - Second Missionary Trip

Paul & Barnabas separated fFollowers of Paul:

Silas & Timothy

4. Hành Trình Thứ Ba - Third Missionary TripPaul in Ephesus

His Farewell Speech in Miletus

5. Phaolô bị cầm tù và khán cáo đế Roma - Paul as a prisoner, appeals to RomePlot to kill Paul in prison

6. Phaolô bị chuyển đến Cesa - Paul transferred to CaesareaHis defense before Felix & King Agrippa

7. Phaolô trên đường về Roma - Paul on the way to RomeStorm & Shipwrecked at sea. Works miracles on the Island of Malta

8. Phaolô tại Roma - Paul in RomePaul’s final speech

Persecuted & Died in Rome
A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa
Social Self

1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ - Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven (Mt 5:3)2. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an – Blessed are those who mourn, for they will be comforted

(Mt 5:4)

3. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp – Blessed are the meek, for they will inherit the earth. (Mt 5:5)


4. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng – Bleessed are those who hunger and thirst for fighteousness, for they will be filled. (Mt 5:6)
5. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên chúa xót thương – Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. (Mt 5:7)

6. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa – blessed are the pure in heart, for they will see God (Mt 5:8)7. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa – Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God (Mt 5:9)
8. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ - Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven (Mt 5:10)A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Choices of Life

 1. Thụ Tinh Nhân Tạo - Fertilization/Reproduction

 2. Sản Xuất Người Nhân Tạo - Human Cloning

 3. Sự Ngừa Thai - Contraception

 4. Phá Thai - Abortion

Killing innocent child (Mt 2:16 – 18)

 1. Suffering and Euthanasia

God will finish what He started (Phil 1:6)

Sufferings produces glory (Rom 8:18 – 24)

6. Sự Tử Hình - Capital PunishmentWhy kill someone to show that it is wrong to kill someone? (Gn 4:15)

7. Chiến Tranh Khủng Bố - War: TerrorismPaul’s letter: Rom 12.17-19


  1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết

  1. Truyền Tin

  2. Giáng Sinh

  3. Tiệc Cưới Cana

  4. Phép Lạ Hoá Bánh Ra Nhiều

  5. Bánh Bởi Trời

  6. Biến Hình

  7. Bữa Tiệc Ly

  8. Chúa Chết Trên Thập Giá

  9. Trên Đường Emmau

  10. Tiệc Thánh Thể (Thư của Phaolô)

B2. Thực Hành    1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày – Attending Mass and receiving communion daily

    2. Sống Ngày Thánh Thể 9 – Living Eucharist Day 9

    3. Chầu Thánh Thể 9 – Eucharist Adoration 9
  1. Giáo Lý

  1. Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa

Man, the Image of God

  1. Sự Tự Do

Freedom

  1. Luân Lý

Morality

  1. Lương Tâm

Conscience

  1. Tội Ta Phạm

Our Own Sins

  1. Bảy Mối Tội Đầu

The 7 Capital Sin

  1. Đời Sống Mới Trong Thánh Thần

The New Life in the Spirit

  1. Con Người & Xã Hội

The Person & Society

  1. Điều Răn 1

The 1st Commandment

  1. Điều Răn 2

The 2nd Commandment

  1. Điều Răn 3

The 3rd Commandment

  1. Điều Răn 4

The 4th Commandment

  1. Điều Răn 5

The 5th Commandment

  1. Điều Răn 6 & 9

The 6th & 9th Commandment

  1. Điều Răn 7 & 10

The 7th & 10th Commandment

  1. Điều răn 8

The 8th Commandment

  1. Bảy Điều Luật Hội Thánh

The 7Precepts of the Church

  1. Con Người Được Kêu Gọi Hưởng Hạnh Phúc

Man, His Vocation to Beatitudes

  1. Mười Bốn Mối Thương Người

The 14 Works of Mercy

  1. Chứng Nhân Tình Yêu

Witnessing To Love


  1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào 1. Ôn MÐ/NT/LT/TC/TN & 7 Kinh

 2. Lịch Sử & Bước Tiến Của Phong Trào – Organization’s history and movement

 3. Lửa Thiêng Thánh Thể - Eucharist Fire Ring

 4. Hệ Thống Tổ Chức Phong Trào – Organization chart

 5. Tinh Thần Ðồng Ðội - Teamwork

D2. Chuyên Môn 1. Sáng tác và thực hiện một cổng trại theo đội – Camping Gate Project

 2. Thực tập dựng cột cờ theo đội – Flag Pole Project

 3. Sáng tác và thực hiện một trò chơi hội chợ - Festival Game Project

 4. Làm sơ đồ thành thánh Giêrusalem 3D – Jerusalem’s 3D map Project

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Ôn Trình Diện & Lãnh Thưởng

  3. Ôn Về Chào Cờ

  4. Họp Chi Ðoàn

D4. Ca Hát 1. Gọi Lửa

 2. Chào Lửa

 3. Mang Lửa Về Tim


Tham Khảo Tài Liệu của Giáo Hội Công Giáo:


   1. Archbishop Daniel E. Pilarczyk, Twelve Tough Issues and More, St. Anthony Messenger Press, 2002

   2. Catholic Serendipity Bible, New Amarican Bible Version, Zondervan Publishing House, 1999

   3. Catechism of the Catholic Church, 2001

   4. Fr. Dale Fushek and Bill Dodds, Your One-Stop Guide to the Mass, Servant Publications, 2000

   5. Eucharistic Scriptures, http://members.tripod.com/~Emmaus1/eucharist.html

   6. Joan Carter McHugh, Eucharist: God Among Us, Witness, 1999

   7. Mark Link, S.J., Path Through Scripture, Tabor Publishing, 1995

   8. Mark Link, S.J., Path Through Catholicism, Resources for Christian Living, 2000

   9. Marty Barrack, The Eucharist in Scripture, 2000 http://www.therealpresence.org/eucharst/scrip/a6.html

   10. Michele McCarty, Deciding: Moral Decision Making for Catholics, Brown Publishing – ROA Media, 1992

   11. Scott and Kimberly Hahn, The Institution of the Eucharist in Scripture, “Eucharist: Holy Meal”, http://www.ewtn.com/faith/teachings/euchc2.htm

   12. Robin Knowles Wallace Ph.D., Scriptures around the Eucharist, 1999 http://www.mtso.edu/rwallace/scriptures_around_the_eucharist.htm

   13. Stephen B. Clark, Catholics and Eucharist – A Scriptural Introduction, 1997

   14. Sacrament of the Eucharist, Catechism of the Catholic Church, Article No. 1333 - 1336, 1339, 1340

   15. Stephen L. Harris, Understanding the Bible, Mayfield Publishing, 1997

   16. The Catholic Youth Bible, New Revised Standard Version Catholic Edition, St. Mary’s Press, 2000


Tham Khảo Tài Liệu của Phong Trào:

   1. Ấu Nhi Ca, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 1992

   2. Ca Chính Thức, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 1992

   3. Chương Trình Thăng Tiến Ấu Nhi 1, 2, và 3, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

   4. Chương Trình Thăng Tiến Nghĩa Sĩ 1, 2, và 3, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

   5. Chương Trình Thăng Tiến Thiếu Nhi 1, 2, và 3, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

   6. Nghi Thức I, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2000

   7. Nghĩa Sĩ Ca, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 1992

   8. Nội Quy, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 1992

   9. Thiếu Nhi Ca, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, 1998
Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 351 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương