NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


If we have no representation of the deity །རྟེན་མེད་ན། Nếu không có ảnh tượng đấng bổn tôn Quan Thế Âm]

༄༅། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

།སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛ་མུཿ

OM KHYE KYI SEM CHEN DON KUN DZE /JE SE T'HUN PAY NGO DRUP TSOL
SANG GYE YUL DU SHEK NE KYANG. LAR YANG JON PAR DZE DU SOL. BENZA MU

You who realizes the wishes of all beings, please grant us that same accomplishment.

Even though you have gone to the Buddha's country, we implore you to return.


Ngài đã chu toàn / tất cả nguyện ước / của khắp chúng sinh, / Nay chúng con đây / nguyện được như vậy.

Dù ngài đã đi / về nơi cõi Phật. / Chúng con khẩn nguyện / ngài trở lại đây.


153Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།བདག་ལྷ་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿ་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་བློ་འདས་འོད་གསལ་དང་།

།སླར་ཡང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི། །ཐུག་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བར་གྱུར།
DAK LHA T'HUK KAY HRI LA T'HIM. DE YANG LO DE O SAL DANG

LAR YANG ZHAL CHIK CHAK NYI PAY. T'HUK JE CHEN POR SAL WAR GYUR
I as the deity melt into light which is absorbed into the HRI. This vanishes into the Domain of Clear Light beyond

all Intellectualisation. Then I clearly appear as the Great Compassionate One, with one face and two arms.


Tôi là bổn tôn tan thành ánh sáng, tan vào linh tự HRI. Tan vào cảnh giới chân như bất khả tư nghì

Rồi lại hoạt hiện rõ ràng thành đức Đại Bi, một mặt, hai tay.154Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས།

།འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག
GE WA DI YI NYUR DU DAK. CHEN RE ZIK WANG DRUP GYUR NE

DRO WA CHIK KYANG MA LU PA. DE YI SA LA GO PAR SHOK
Having by this virtue, realized the state of Chenrezik, the Powerful One,

may I establish it, in all beings without exception.


Nguyện nhờ công đức này / con sớm thành địa vị / của đức Quan Thế Âm. /

Nguyện dẫn dắt chúng sinh, / không chừa sót một ai / cùng vào quả vị này.155Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།  རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་།  །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས།

།ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་འགོག་དང་ལམ་གྱི་བདེན།  །བདེ་ལྡན་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས།  
Namo rat na tra ya yA.
TSA GYUD LA MA YI DAM LHA TSOG DANG. KON CHOG SUM DANG DA KI CHO KYONG TSOG


CHO NYID CHO CHEN GOG DANG LAM GYI DEN. DEN DEN JI NyED CHI PEI DEN TOB KYI
The root guru, lineage gurus, the gathering of deities, triples gems, dakinis and dharma protetors.
The truth of the nature of dharma, dharma, cessation and path, by the power of the truth, and those consist of truth
Nương năng lực gia trì / của bổn sư, tổ sư / bổn tôn cùng tam bảo / đà kỳ ni, hộ pháp

nương năng lực pháp tánh / pháp diệt và pháp đạo, / nương năng lực sự thật


156Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། །འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་མཚོན་བྱས་ཏེ།  བདག་གཞན་དུ་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་མཐུས།  

།བདག་དང་བདག་གི་ཕ་མ་སློབ་དཔོན་དང་།  །སློབ་མ་བྲན་གཡོག་ཡོན་བདག་སྒོ་ནོར་བཅས།    
di tar gyi pei ge wei tson je te. dag zhen du sum ge wa chi sag thu.

dag dang dag gi pha ma lop pon dang. lob ma dren yog yon dag go nor che.
And by doing this meritorious action and the merits accumulated by oneself and others through three times,

oneself, and one’s parents, masters, followers, servants, and benefactors, beings those dependent on me,


Nương công đức ba thời / của con và chúng sinh / nguyện bản thân, song thân

đạo sư và đệ tử / thị giả cùng thí chủ / những người dựa nơi tôi

157Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།སྒོ་ཁའི་བཤས་དང་ཤ་ཟོས་སེམས་ཅན་རིགས།  །ཟས་ནོར་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཚེ་འདས་དང་།  

།བཟང་ངན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན།  །ཚེ་འདི་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ།
go khei she dang sha zo sem chen rin. ze nor cho kyi drel wei tse de dang.

zang ngen le kyi drel wei dro wa kun. tse dir tse ring ne me nyam tog phel.
Beings that have been slaughtered and consumed, the deceased that are related to me in dharma, food or wealth,

all these beings that are connected to me either with good or bad actions,

may their practice increase, be healthy and live long in this life.
kẻ bị mổ thịt ăn, / hay kẻ đã lìa đời, / hữu duyên nơi chánh pháp, / nơi thực phẩm, tài sản, /

dù thuận duyên, nghịch duyên, / nguyện tất cả cùng hưởng / nguồn thiện đức tăng trưởng / sức khỏe và trường thọ


158Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


 ༄༅། མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག  །བདེ་བ་ཅན་དུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག

།སྐྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོད་དེ།  །སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་བྱེད་པར་ཤོག
mi tsang lu di bor war gyur ma thag. de wa chen du zu te kye war shog.

kye ma thag tu sa chu rab dro de. trul pe chog chur zhen don je par shog
When they depart from their impure bodies, may they be born miraculously in the land of bliss,

crossing instantly ten bhumi after their birth there, manifest in ten directions to benefit all sentient beings.


rồi đến khi xả bỏ / tấm thân ô nhiễm này / nguyện mầu nhiệm vãng sanh / cảnh giới cõi Cực Lạc,

Vãng sanh Cực lạc rồi / lập tức vượt thập địa, / thị hiện khắp mười phương / vì khắp cả chúng sinh / mà làm điều lợi ích.159Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཏདྱ་ཐཱ།  པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Te ya tha pen cha dri ya ah wa bo dha nA YE so ha
TÊ YA THA, PÊN CHA DRI YA A WA BÔ ĐA NAI YÊ SÔ HA


ཅེས་པ་འདི་ནི་རང་གཞན་ཤི་གསོན་མང་པོ་ལ་བསྔོ་བ་མ་ཆག་པར་མ་བརྗེད་ཟེར་བ་མང་བར་བརྟེན་ནས།  རང་གི་ཐུགས་དམ་བྱ་ཕྱིར་རྭ་ག་ཨ་སྱས་བྲིས་པའོ།  །།

Thus, I, Raga Asay, had written this daily prayer upon the request of people

who wish to make dedications to self and others as well as those living and those deceased.
Như vậy, tôi, Raga Asay, viết ra bài nhật tụng này để đáp ứng nguyện vọng của

những ai muốn hồi hướng cho bản thân và khắp cả, cho người còn cũng như kẻ mất.160Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp༄༅། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།

།དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང་། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ།

JAM PAL PA WO JI TAR KHYEN PA DANG. KUN TU ZANG PO DE YANG DE SHIN TE.

DE DAK KUN GYI JE SU DAK LOB CHING. GE WA DI DAK THAM CHE RAB TU NGO.
In whatever way the valiant Manjushri, and Samantabhadra as well, know how to dedicate merit,

in the same way I dedicate all of my own virtues that I might train to be like them.
Như đức Văn Thù, / biết đủ và khắp / và đức Phổ Hiền / cũng là như vậy

Nay con nguyện xin / mang trọn công đức / làm sự hồi hướng / theo như các ngài.161Amitabha Powa / Nghi Quĩ Powa


དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས་།

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི།

DU SUM SHEK PAY GYALWA TAM CHE KYI. NGO WA GANG LA CHOK TU NGAK PAb DI.

DAK GI GE WAY TSA WA DI KUN KYANG. SANG  PO CHO SIR RAB TU NGO WAR GYI
All the victorious ones of the three times. Acclaim this dedication as supreme.

With this, then, I completely dedicate. All of this virtue to excellent conduct.


Chư Phật Thế Tôn / ở khắp cả ba thời / khen hồi hướng này / cao trội hơn hết

nên con cũng xin / mang hết thiện căn / làm sự hồi hướng / về cho thiện hạnh.


162Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་།

།དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་བསྔོ་བསྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག།

SANG GYE KU SUM NYE PAI JIN LAB DANG. CHO NYI MIN GYUR DEN PAI JIN LAB DANG.

GEN DUN MI CHE DUN PAI JIN LAB KYI. JI TAR NGO WA MON LAM DRUB PAR SHOK.
By the blessing of the three bodies of the Buddhas being pleased, the blessing of the unchanging truth of dharmata,

and the blessing of the unwavering aspirations of the sangha, may my aspiration prayers be fulfilled just as expressed.


Nguyện nương năng lực / thành tựu tam thân / nương lực pháp tánh: / chân lý bất biến;

Nương lực: tăng bảo / đại nguyện bất chuyển , / nguyện lời nguyện này / đều thành sự thật. 8ausp6_endlessknot


163

ực


FREE BOOK, NOT FOR SALE - SÁCH ẤN TỐNG, MIỄN BÁN

Việt ngữ: Hồng Như - Quý vị có thể dùng bản tiếng Việt miễn phí, với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán
flower6_lotustải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương