NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp༄༅། གསུམ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་པོ། །ལུས་ཅན་མཆོག་སྟེ་བདུད་དཔུང་འཁྲུགས་ལས་རྒྱལ་བ་པོ།།གསེར་གྱི་རྐང་གདུབ་སྒྲ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དབེན་པར་མཛད་པ་པོ།
SUM T'HAR DZE CHING KHA CHO CHO PA TON PA PO. LU CHEN CHOK TE DU PUNG T'HRUK LE GYAL WA PO

SER GYI KANG DUP DRA YI ZHAP YI ONG WA PO. TS'HANG PAY NE PA ZHI YI WEN PAR DZE PA PO
You who stops the Three, you display the enjoyments of the Dakinis' realms. Sublime among beings, you are victorious in battle

over hosts of demons. Your golden anklets tinkle charmingly with golden rings that encircle your ankles.

Your solitude of retreat is beyond the four Brahma absorptions.
Là Tam-giải thoát, / thị hiện niềm vui / của cõi Không hành; Là đấng Thế tôn, / chiến thắng tất cả / sức mạnh ma vương;

Bước chân vang vọng / tiếng chạm chuỗi vàng. Chốn định của ngài / siêu việt cõi định / của đấng Phạm Thiên.


131Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ངང་པའི་འགྲོས་འདྲ་གླང་ཆེན་དྲེགས་ལྟར་གཤེགས་པ་པོ།

།ཚོགས་ཀུན་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་པོ། །འོ་མའི་མཚོ་དང་ཆུ་ཡི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་པོ།༽

NGANG PAY DRO DRA LANG CHEN DREK TAR SHEK PA PO.

TS'HOK KUN NYE WAR DAK SHING TEN PA NYER WA PO. O MAY TS'HO DANG CHU YI TS'HO LE DROL WA PO
You move with the grace of a swan and the dignity of an elephant. Keeper of the doctrine, you have completely gathered the accumulations.

You are the Savior who liberates from the ocean of milk (calm) and from the ocean of water (becoming).


Dáng đi thanh thoát / như loài thiên nga, / và cũng uy nghi / như voi kiêu dũng;
Viên thành phước tuệ / chấp trì diệu pháp. / Là bậc cứu độ / chúng sinh thoát khỏi / biển rộng của sữa, / biển rộng của nước.132Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལང་ནས་གུས་པ་ཡིས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིད་ལ་སེམས་བྱེད་ཅིང་།

།བསྟོད་པའི་མཆོག་འདིས་དག་ཅིང་གསལ་བར་བསྟོད་བྱེད་ན། །དེ་ནི་སྐྱེས་པའམ་ནི་བུད་མེད་ཡིན་ཀྱང་རུང་།

GANG ZHIK TAK TU T'HO RANG LANG NE GU PA YI. CHEN RE ZIK KYI WANG PO YI LA SEM JE CHING

TO PAY CHOK DI DAK CHING SAL WAR TO JE NA. DE NI KYE PA AM NI BU ME YIN KYANG RUNG
Whoever will rise with respect at dawn, thinking of Chenrezik's powers,

and who, with pure mind will clearly praise him thus, whether male or female,


Thiện nam thiện nữ, / ai người thức dậy / khi trời rạng sáng,

Ngay từ trong tim / thành tâm cung thỉnh / đức Quan Thế Âm / với tâm trong sáng / tụng niệm rõ ràng / bài xưng tán này,


133Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།འཇིག་རྟེན་འདི་འམ་མ་འོངས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགོས་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག
JIK TEN DI AM MA ONG KYE WA T'HAM CHE DU. JIK TEN JIK TEN LE DE GO PA KUN DRUP SHOK
In this and all future lives, may he satisfy all needs in and beyond this world of destruction.
trong kiếp hiện tiền / và mọi kiếp sau, / thời mọi mong cầu / thế gian, xuất thế / sẽ đều như nguyện.

recite this prayer 7 or 21 times །སོགས་ཚར་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་བརྗོད། Đọc 7 hoặc 21 lần

134Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp༄༅། བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །བདག་སོགས་འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་ཤིང་།

།ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཏིང་འཛིན་རབ་ཐོབ་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

TEN PA TEN DZIN YUN RiNG NE PA DANG. DAK SOK DRO NAM JANG CHUP SEM JONG SHING

ZHI LHAK ZUNG DREL TING DZIN RAP T'HOP NE. KUN KHYEN SHE RAP TOK PAR JIN GYI LOP
Please grant us your grace that the Doctrine and its Holders remain long, that I and all beings practice the

Thought of Enlightenment, And having obtained the perfect state of absorption, the inseparability of calm and insight,

We may realize the Transcendental Knowledge, Omniscience.
Nguyện cho diệu pháp / cùng chư đạo sư / ở lại dài lâu / Nguyện cho đệ tử / cùng khắp chúng sinh / tu tâm bồ đề

Và rồi đến khi / thành tựu đại định / hợp nhất chỉ quán / Nguyện cho khi ấy / chúng con viên thành / trí Phật toàn giác.


135Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápThen we purify the Torma །དེ་ནས་འདས་གཏོར་བསང་སྦྱངས། Thanh tịnh cúng phẩm Torma
ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ།

OM HAYA GRIWA HUNG Peh

OM SOBHAWA SHUDDA SARVA DHARMA SOBHAWA SHUDDHO HAm

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ།

OM AH HUNG 3 times - Ba lần

136Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་རྣམས། །ཕུན་ཚོགས་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི།

།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ།
KHA DOK DRI RO NU PA NAM. P'HUN TS'HOK DEN PAY TOR MA DI

P'HAK PA CHEN RE ZIK WANG DANG. GYAL WA SE DANG CHE LA BUL
This Torma, perfect in shape, perfume, and qualities,

I offer to the Noble Powerful Chenrezik, And the Victorious Ones and Their Sons.


Cúng phẩm torma này, phẩm lượng, hương thơm, tướng dạng toàn hảo,

nguyện mang hiến cúng đức Quan Thế Âm, chư Thế Tôn cùng các đấng trưởng tử


137Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ།
OM MANI PEME HUNG

OM A KA RO MU KHAM SARVA DHARMA NAM AH DE NU PEN NA TA TA OM AH HUNG PEH

3 times - Ba lần
138Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག

།སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་མཛོད།
JANG CHUP SEM NI RIN PO CHE. MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIK

KYE PA NYAM PA ME PA DANG. GONG NE GONG DU P'HEL WAR DZO
The precious Bodhicitta Thought, in whom it has not been born, may it arise.

In whom it has arisen, may it not diminish. May it grow and flourish.


Nguyện cho Bồ đề tâm / nơi nào chưa phát triển / sẽ nảy sinh lớn mạnh
nơi nào đã phát triển / sẽ tăng trưởng không ngừng / không bao giờ thoái chuyển.139Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápThen to purify the Torma offering to the Nagas །ཀླུ་གཏོར་སོགས་བསང་སྦྱངས། Rồi thanh tịnh cúng phẩm Torma cho chư Long Vương

ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོཉ་ཧཾ།

OM HAYA GRIWA HUNG Pey. OM SOBHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SO BHAVA SHUDDHO HAm


ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ།

OM AH HUNG 3 times - Ba lần140Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཨོཾ་དཱ་ཤ་དཱིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་ཝ་རུ་ཎ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལི་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ།
OM DASHA DIK LOKAPALA NAGARAJA WARUNA BHUMI PATI SAPARI

WARA IDAM BALING TA KHA KHA KHAHI KHAHI
3 times - Ba lần
།ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུྃ།

OM BENZA ARGAM, PADYAM, PUPE, DUPE, ALOKE, GENDE, NEWDE, SHABTA AH HUNG141Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

\
།སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་། །འཕགས་པའི་བཀའ་སྡོད་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ།།གཞན་ཡང་འབྱུང་པོ་བགེགས་རིགས་དང་། །ཡུལ་གཞིའི་གནས་བདག་གྲོང་བདག་རྣམས།
SANG GYE TEN SUNG JIK TEN KYONG. P'HAK PAY KA DO LU YI GYAL

ZHEN YANG JUNG PO GEK RIK DANG. YUL ZHII NE DAK DRONG DAK NAM
King of the Nagas, Who observe the rules of the Noble Chenrezik, please protect the universe and preserve the

Buddha's teachings From obstructing spirits, elementals of the lands and towns.


Thỉnh chư Long Vương / tuân thủ theo lời / đức Quan Thế Âm / xin hãy hộ trì /

cho toàn cõi thế / giữ gìn Phật Pháp / thoát mọi ác chướng / tà ma, ác thần / của đất và thành.


142Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp༄༅། མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཞི་བཟུང་སྟེ།

།བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་ལྷག་བསམ་གྱིས། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་སྒྲུབས་མཛོད།
CHO TO TOR MA DI ZHE LA. JANG CHUP SEM KYI ZHI ZUNG TE

TEN DROR PHEN DEI LHAK SAM GYI. YI LA DO PA KUN DRUP DZO
Having accepted this Torma, these offerings and praises, Keeping the foundation of the Thought of Enlightenment

And with the Sublime Vow to bring happiness and comfort to all beings, grant the realization of all our wishes.


Tiếp nhận Torma, / cúng phẩm, tán dương / giữ gìn nền tảng / của tâm bồ đề

Cùng với giới thệ / mang nguồn an lạc / đến cho chúng sinh

Xin hãy giúp cho / mọi ước nguyện này / trở thành sự thật.


143Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápPrayer of praises to the deity །ལྷ་ཁྲུས་གསོམ་བ་ནི Xưng Tán Bổn Tôn


།འགྲོ་བའི་སྒྲོན་མེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ལ། །དྲི་ཞིམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་བས།

།འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་ཀུན་བསལ་ནས། །དྲི་བྲལ་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

DRO WAY DRON ME CHEN RE ZIK GON LA. DRI ZHIM DU TSII GYUN GYI T'HRU SOL WE

DRO WAY DRIP NYI DRI MA KUN SAL NE. DRI DRAL KU SUM NYE PAY TRA SHI SHOK
I beseech you, Protector Chenrezik, the Light for all beings, to bathe in the continuous flow of perfect nectar.

May this be the happy omen to the attaining of the Three Immaculate Bodies, the two veils and all stains having been purified.


Thành tâm kính thỉnh / đức Quan Thế Âm / là ánh sáng của / khắp cả chúng sinh. / Xin Phật hoan hỉ / tắm suối cam lồ

chảy tràn bất tận. Nguyện điềm lành này / sẽ giúp chúng con / phá tan nhị chướng / tịnh hết nhiễm tâm / đạt ba thân Phật.


144Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Blessing of the offerings །རྗེས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། Thanh tịnh cúng phẩm
༄༅། ན་མ་སརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭེ་བྷྱཿ ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨ་བརྟྟེ་བྷེ་སྭ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎཱ་ཁཾ།

NAMA SARVA BUDDHA BODHISATTE BHE.

OM SARVA BIPURA PURA SURA SURA AWATE BHE SOHA. OM BENZA SAPARANA KHAM.

ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙ་སྭ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ།

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA ARGHAM TRATI TSEI SOHA.

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA PADYAM TRATI TSEI SOHA.


145Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ།

ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ།

ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་དྱ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱར་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭ་ཧཱ།
OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA PUPE TRATI TSEI SOHA

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA DUPE TRATI TSEI SOHA.

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA ALOKE TRATI TSEI SOHA

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA GENDE TRATI TSEI SOHA.

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA NEWIDHE TRATI TSEI SOHA

OM ARYA LOKESWARA SAPARIWARA SHABDA TRATI TSEI SOHA


146Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།

།ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།
KYON GYI MA GO KU DOK KAR. DZOK SANG GYE KYI U LA GYEN

T'HUK JE CHEN GYI DRO LA ZIK. CHEN RE ZIK LA CHAK TS'HAL TO
You who has no stain, white is your Body. The perfect Buddha adorns your head.

You look upon all beings with compassion. I bow down to you, Chenrezik, and glorify you.


Thân không cấu nhiễm / ánh sáng trắng ngời, / có Phật toàn hảo / điểm tô trên đỉnh

Đưa mắt từ bi / nhìn khắp chúng sinh. / Đức Quan Thế Âm, / đệ tử chí thành / tán dương đảnh lễ.147Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱིས་གྲངས་སྙེད་ཀྱིས།

།ལུས་བཏུད་པས་ནི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་བསྟོད་པར་བགྱི།
TO PAR O PA T'HAM CHE LA. ZHING DUL KUN GYI DRANG NYE KYI

LU TU PE NI NAM KUN TU. CHOK TU DE PE TO PAR gYI
With bodies as numerous as the particles of all universes, I bow before all those worthy of praise.

I pay homage with complete confidence, entirely, with body, speech, and mind.


Thế giới muôn cõi / có bao vi trần / thì tôi nguyện cũng / hiện bấy nhiên thân / đối trước chư vị

xứng được tôn vinh / thành tâm đảnh lễ. / Trọn thân khẩu ý / đầy ắp tự tin / thành tâm xưng tán.148Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། OM MANI PEME HUNG (Repeat many times) - (lặp lại nhiều lần)

།མདུན་མཁར་འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག །བྱོན་པའི་ཕྱག་གཡས་བདུད་རྩི་ཡིས།

།ཁྲུས་བྱས་སྒྲིབ་གསུམ་དག་གྱུར་ཏེ། །ལྷ་ཡང་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པར་གྱུར།

DUN KHAR P'HAK PA YI GE DRUK. JON PAY CHAK YE DU TSI YI

T'HRU JE DRIP SUM DAK GYUR TE. LHA YANG CHI WOR T'HIM PAR GYUR
In the sky before me appears the Noble One of the Six Syllables. He bathes me in the Nectar that flows from his right hand.

The three veils of the mind vanish. He is absorbed through the top of my head.


Khoảng không trước mặt / hiện đấng nhiệm mầu / Đại Minh Lục Tự. / Từ nơi tay phải / cam lồ tuôn ra / và tắm cho tôi.

Ba lớp ngăn ngại / trong tâm của tôi / tức thì tan biến. / Ngài tan hòa vào / đỉnh đầu của tôi.149Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་གྱིང་རྒོད་དབང་གྱུར་པས།

།ཏིང་འཛིན་མི་གསལ་སྔགས་མ་དག །གཙང་སྦྲ་ཆུང་སོགས་བཟོད་པར་གསོལ།
CHOM DEN DAK LA GONG SU SOL. DAK CHAK JING GO WANG GYUR PE

TING DZIN MI SAL NGAK MA DAK. TSANG DRA CHUNG SOK ZO PAR SOL

Please grant your attention. Under the power of agitation and stupor, our state of absorptionLacks clarity, and our recitation of mantras is imperfect. Please look with benevolence upon this lack of clarity.
Xin thương chúng con / vì tâm thường bị / quấy động, trì trệ / nên định không sáng / chú tụng không tròn,

xin hãy từ bi / tha thứ tất cả / mọi tối ám này.150Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ཨོཾ་པདྨ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། པདྨ་ས་ཏྭ་ཏེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། པདྨ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། པདྨ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ

OM pema SATTO SAMAYA. MANU PA LA YA. PEMA SATTO TE NO PA TI TA DRI DO ME BA WA.

SU TO KA YO ME BA WA. SU PO KA YO ME BA WA. ANURAK TO ME BA WA. SARVA SIDDHI MEM TRA YA TSA

SARVA KAR MA SU TSA ME. TSI TAM SHRI YA. KU RU HUNG. HA HA HA HA HO

BAGAVAN. SARVA TATHAGATA PEMA MA ME MUNTSA. PEMA BAWA. MAHA SAMAYA SATTO AH


[dựa theo âm đọc của Sonam Tenzin Rinpoche, như sau:]

Ôm pê-ma -dza xa-tô xa-mai-da | ma-nu-pa-lai-da | pê-ma xa-tô tê-nô-pa | tít-ta đri đô mê ba-wa | xu-tô-cai-ô mê ba-wa |

xu-pô-cai-ô mê ba-wa | a-nu-rắt-tô mê ba-wa | xạt-wa xi-đi mê tra-yê-dza | xạt-wa-cạt-ma-xu dza mê | xư-tam shri-i-da | ku-ru hung |

ha ha ha ha hô | băng-ga-wê | xạt-wa ta-ta-ga-ta | pê-ma ma mê mun-dza | pê-ma ba-wa ma-ha sa-mai-da | xa-tô, A151Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


if we have a representation of the deity །རྟེན་ཡོད་ན། Nếu có ảnh tượng của đức Bổn Tôn Quan Thế Âm


ཨོཾ། །འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།

།ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྠ་བཛྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

OM DIR NI TEN DANG LHEN CHIK TU. KHOR WA SI DU ZHUK NE KYANG
NE ME TS'HE DANG WANG CHUK DANG. CHOK NAM LEK PAR TSAL DU SOL. OM SUTRA TIKTA BENZA YE SOHA

By staying in this very place, united with this representation, spare us illness and grant us long life and power.
Grant us the Sublime Accomplishment in the most excellent way.
Thỉnh Phật vì chúng sinh / hãy ở lại nơi đây , / bên trong ảnh tượng này

giúp chúng con thoát bệnh / ban đời sống dài lâu, / mọi thành tựu tốt lành.152


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương